ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 vector based graphics delphi งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  รับจ้าง Draft Vector เช่น จากงานสเก็ตมือ หรือรูปภาพ สำหรับคนที่ต้องการใช้ไฟล์ที่คมชัด เเละสามารถย่อขยายได้ ลูกค้าจะได้ไฟล์ jpg, png, ai, eps งานละเอียด งานได้รวดเร็วทันใจ ขั้นตอนการทำงาน 1. พูดคุยงานกับลูกค้า คุยรายละเอียดของงานตามลูกค้าบรีฟงาน 2. ตกลงราคา เเละชำระค่าจ้าง และเเจ้งระยะเวลาของการทำงาน โดยระยะการทำงาน คือ 1-3 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของตัวชิ้นงาน 3. ส่งงานให้ลูกค้าตรวจงานและแจ้งจุดแก้ไข 4. ดำเนินการแก้ไขงานให้ลูกค้า 5. ส่งไฟล์งานให้ลูกค้าตามที่ตกลงไว้ ลูกค้าจะได้ตัวไฟล์งานเป็น .ai /.jpg /.png/.eps

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ทำให้รูปมีความชัดมากขึ้น และแปลงให้เป็นไฟล์ vector เพื่อที่จะเอาไปทำเสื้อ

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  แอพวิทยุ สำหรับ iOS หมดเขตแล้ว left

  Radio App Hello Professional We want to make Radio Version iOS apps updated from the existing ones on app store To be design according to the Android version. And we have graphics design on Figma and Zeplin We want project written in Swift the exiting project write on Objective-C. And use the database as Firebase. Those interested in bidding and How long.

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  รับเขียน ออกแบบ แก้ไข software ทุกประเภท ทั้งงานทั่วไป และ ในโรงงานอุตสาหกรรม ประสบการณ์ใน บริษัท และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 10 ปี -VB -Delphi -MS SQL -Oracle -MS Access -Barcode reader, RFID - อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ I/O Card, Machine controller และ อื่นๆ เรามีความเป็นมืออาชีพ ทำงานเร็ว คุณภาพเยี่ยม คุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอน ติดต่อเรา

  $1546 (Avg Bid)
  $1546 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  As an upcoming brand, we require a creative design expert who can design a bold, strong symbol that is based on the initials of our company. The ideal freelancer should be: - Adept in creating unique, eye-catchy and professional symbols, - Experienced in creating letter-based logos, preferably for corporates, and - Able to accurately interpret and incorporate the brand identity into the logo. The job requires you to: - Design a bold, strong symbol using the initials of our company, - Ensure the design is simple yet striking, - Submit the design in a suitable format for professional printing and digital use. Ultimately, your creativity and innovation will drive our brand identity. We look forward to bold, impactful designs that align with our brand's inherent strength.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Seeking USA-Based Blog Writers 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need 5 blogpost writers. The job is very simple and we encourage new freelancers as well as experienced.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I need a professional book cover designer to enhance the aesthetics of my book cover design. The ideal candi...to enhance the aesthetics of my book cover design. The ideal candidate should have significant experience in graphic design and book cover design. Key tasks: - Modify the color scheme of the current design to make it more appealing and eye-catching. - Adjust the fonts and styles used in the current design to ensure they complement the book's theme and genre. - Enhance the existing images and graphics on the cover to make them more engaging and in line with the book's content. Please showcase your experience in book cover design, and only apply if you have a solid portfolio in this area. I am not in a rush, so you can take your time to make sure the final cover ...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Social Media Content Creation for Interior Styling Online Store 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a talented social media content creator to help launch our Facebook and Instagram pages. The focus will be on creating 20 engaging posts that resonate with our core audience—females aged 35–50 in Australia. We need both eye-catching graphics and compelling content tailored to our interior styling business, paving the way for our upcoming online store launch. The freelancer will create the posts and deliver them to us for posting; no direct access to social media accounts will be granted. looking for a freelancer who can do some posts for me for my upcoming launch for my online store. Ideally they will design in Canva so I can take over after the launch. Preferably a female who understands the target audience or has experience in social media for...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  AI-Based Web Crawler Development -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced developer who can create an AI-based web-crawler that can scrape specific text content from websites. The crawler should be able to handle dynamic content that loads as it scroll. Key Requirements: - Development of an AI-based web-crawler that can be fed with specific website URLs and the text content to be scraped. - The text content should be extracted and compiled into a JSON format for delivery. - The web-crawler should be able to navigate and scrape data from websites with dynamic content. Ideal skills and experience: - Proficiency in AI and web scraping technologies. - Strong programming skills, particularly in Python or similar languages. - Experience in developing web-crawlers that can handle dynamic content. - Familiarity with J...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I need a skilled freelancer to create an AI-based web application that will facilitate the interview process. The application should have the following features: - Automatic Candidate Screening: The application should be able to screen candidates based on predefined criteria. - Interview Scheduling: It should allow for easy and automated scheduling of interviews, making the process more efficient. - Video Interviewing: The application should support video interviews, enabling remote interviewing. The backend of the webapp needs to be developed in Python. It's essential that the selected freelancer has experience with this language. Additionally, the webapp should be integrated with LinkedIn. This integration is crucial for our hiring process, so proficiency with Linked...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  iOS Location-Based Alarm App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled iOS developer to create a location-based alarm app specifically for iPads used within my business premises. Key Features: - The app should send push notifications: When an iPad moves out of a designated geographic area, the app should immediately send a push notification. - The app must track device location accurately: The location tracking feature should be precise, ensuring the alarm triggers accurately when the device leaves the set boundary. Design: - I desire a minimalist and simple design: The app must be easy to navigate and understand for all users within my business setting. Alarm & Notification: - I prefer a customizable alarm sound: The alarm sound should be distinctive and customizable by the user. Ideal Skills and Experience: - Proven e...

  $564 (Avg Bid)
  $564 การประมูลเฉลี่ย
  100 คำเสนอราคา
  Trophy icon GafferGuard Packaging Design 9 วัน left

  ..."Professional Gaffer Tape." Design Size: 12.5 cm is a Diameter Key Features: Heavy-Duty Residue-Free Weatherproof Product Size: Length (30 yards), width (5cm), and color (e.g., Black, White, Blue, Yellow). Imagery: Professional images or illustrations showing the tape in use. Design Style: Modern and clean Professional and trustworthy Strong and durable Submission Requirements: High-Resolution Files: Vector formats such as .AI, .EPS, and .PDF. Mockups: Showcasing the packaging on actual products, including front, back, and sides. Color Codes and Typography: Include color codes and font names for branding elements. Additional Information: GafferGuard aims to establish itself as a premium brand in the USA market. The packaging should convey a sense of reliability and ...

  $20 (Avg Bid)
  การันตี
  Brand Graphics Revamp 9 วัน left

  In today’s fast-paced digital world, standing out with a compelling visual identity is more crucial than ever. Whether you're looking to update your marketing materials, website, social media or app graphics, our cutting-edge AI-driven service offers a bespoke solution tailored to your brand's unique essence and It Works:Consultation & Briefing: We start with a detailed consultation to understand your vision, brand values, and goals.AI-Driven Design Generation: We'll create multiple design variations that align with your brand's identity and the latest design & Feedback: You'll have the opportunity to review the initial designs and provide & Delivery: Once you're completely satisfied, we'll finalize the designs and deliver them...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Turkish Graphic Designer for Banners 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a local Turkish Graphic Designer with knowledge of the Turkish Market. The task involves creating banners and resizing graphics for website, social media. There will be a Test Assigment (paid, details provided upon personal correspondence) Requirements: - A portfolio is REQUIRED ! - Mastery of graghic editors (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop) - Proficient in Turkish graphic design trends - Skilled in creating website, social media - Experience with resizing graphics for various platforms Terms of Emloyment: - Remote work - Part-time employment with hourly pay (banners and resizing $50-100)

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  ...candidate should have a solid understanding of digital marketing and be proficient in Canva. Key Responsibilities: - Social Media Management: Primarily focused on Facebook and Instagram. This includes content posting and management, as well as communication with followers. - Content Creation: The VA will be expected to create engaging content in the form of blog articles, social media posts, and graphics/visuals. Experience in content writing and graphic design is essential. Skills and Experience: - Proven experience as a Virtual Assistant with a specific focus on social media management and content creation. - Strong understanding of digital marketing strategies and best practices. - Proficiency in Canva or similar graphic design tools. - Excellent communication skills and a c...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  ...I'd like to convert into a detailed black and white vector image. The outcome should consist of two main colors - black and white. The image need to be placed into a black background, the idea for this is this image will be plotted out of frosting vinyl and placed on glass window, the white will be the glass and black will give the outline of the truck and trailer Key Requirements: - Convert a detailed photo into a detailed black and white vector image - Ensure that the vectorization process does not lose the photo's detail - The final vector should be in black and white only - The style should be detailed, not minimalist or abstract Ideal Freelancer: - Experience with photo to vector conversions - Proficient in graphic design and vector ar...

  $21 (Avg Bid)
  การันตี

  ...need of an expert who can optimize the configuration of the Oracle Demantra Statistical Engine. We are looking for help in optimizing the configuration of the Demantra statistical engine. This is a process that consists of: • Analyzing and segmenting the data (i.e., seasonality, intermittency, trending) • Determining the appropriate level to forecast at (“forecast tree”) • Creating profiles based on those segments • Assigning models to those profiles • Adjusting the parameters for those profiles and models • Fine-tuning the algorithms, considering seasonal trends, product demand variability, significance, and local causal factors. This tends to be fairly interactive – such as identifying combinations with suboptimal forecasts, u...

  $15 - $20 / hr
  ปิดผนึก NDA
  $15 - $20 / hr
  2 คำเสนอราคา
  Mac-based Metatrading Software Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a Metatrading software that can be executed on a Mac operating system. This software is to be designed to automate trading strategies specifically tailored for the Cryptocurrency market. Ideal Skills and Experience: - Prior experience in developing Metatrading software for Mac platforms - Proficiency in creating automated trading strategies - Strong understanding of the Cryptocurrency market - Familiarity with using API's for trading automation The key goals and functions for this software will include: - Designing an intuitive and user-friendly interface - Implementing automated trading strategies for the Cryptocurrency market - Ensuring the software's compatibility and smooth operation on Mac operating systems

  $1192 (Avg Bid)
  $1192 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Social Media Post Graphics Designer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a creative graphics designer who can create 30-100 social media posts monthly. Key Responsibilities: - Design 30-100 social media posts monthly - Must be budget-friendly - Good experience in creating graphics and social media posts The ideal freelancer for this project should have: - Proven experience in creating engaging social media posts - Excellent proficiency in graphic design - Strong creativity and originality - Portfolio of past work which demonstrates your skills in this area - Ability to understand and align with our brand aesthetics and values - Strong communication skills to understand and implement feedback. Feel free to share your portfolio or any relevant work samples. Looking forward to seeing your proposals.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Trophy icon Illustration work - phoroshop 2 วัน left

  I require a proficient Photoshop and illistration expert for my project. The image needs to be used for a halloween party poster , so the edits 1 / girls in the image ; Angel girl , black feathers and black clothes top left...edits 1 / girls in the image ; Angel girl , black feathers and black clothes top left girl , black clothes 2 / Middle Logo Needs to be , either a Black Disco Ball , Black Skull , Disco Skull needs to look slick , cool and realistic here is the PSD file - Extensive Photoshop expertise - Excellent graphics design acumen - Strong skills in creating clean, minimalist designs - Experience in photo retouching and image manipulation - Knowledge in enhancing product images

  $40 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon US Flag Themed Cartoon Logo Design 19 ชั่วโมง left

  I'm looking for a designer to create a 200 x 200 logo centered around a meme/cartoon style. The primary features of this design should include the following: SEE ATTACHED EXAMPLES - A cartoon character representing JD Vance, the vi...character representing JD Vance, the vice president - The text "$DAVID" - Utilization of US flag colors While the font for the text wasn't specified, I'm open to suggestions and creativity in this area. The overall theme should be light-hearted and engaging, considering the meme and cartoon style requested. Ideal candidates for this project would have experience in designing engaging, meme-inspired graphics. A good understanding of US flag colors and the ability to incorporate them seamlessly is also a plus. Please provide s...

  $75 (Avg Bid)
  เร่งด่วน การันตี

  I am looking to boost direct store sales of our water fire extinguishers exclusively in Mumbai. The freelancer I am seeking should have: - Profound knowledge and experience in sales, preferably in fire safety products - Excellent un...freelancer I am seeking should have: - Profound knowledge and experience in sales, preferably in fire safety products - Excellent understanding of Mumbai's consumer market Responsibilities include: - Analyzing the market and competitive landscape - Setting sales strategies and achieving sales targets - Building strong relationships with potential clients The ideal candidate would be locally based with a proven track record of successful direct store sales. Strong communication and negotiation skills, along with customer service orientation,...

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 คำเสนอราคา

  I am in need of a proficient developer who can create a comprehensive web-based bus booking system. Key functionalities: - Online payment: The system should enable users to make secure online payments for their bookings. - Seat selection: It should allow passengers to choose their preferred seat(s) from the available options. - Booking history: The system needs to have a feature that keeps track of past bookings for both the passengers and the admin. Ideally, the system should be designed to be scalable and flexible. While we are undecided on the regions it will initially serve, it should be capable of accommodating multiple regions in the future. Skills and experience required: - Proficiency in web development - Experience in creating e-commerce platforms and payment gatewa...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled animator to create a set of custom overlay animations for my live streaming broadcasts. The ideal candidate will have experience in designing engaging, high-quality graphics for live streams. I'm seeking a skilled animator to create custom overlay animations for my live stream. The animations will incorporate a mix of image, text, and video content. An examaple of what we want: notice they drop a disco ball with their logo on it after pulling a big card here:

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  We are searching for a creative designer who can help us create a modern, unique and hardcover, magnetic, book-shaped box in A5 size with packing. Design Requirements: - The design needs to be modern. - The primary colors should be: white, black, gold, and pink. - We want to include graphical elements such as buildings, shoes and stylish patterns. Ideal Candidate: - A proven track record in graphics design especially with packaging design, - Mastery of modern design aesthetics and color harmony, - An understanding of the application of graphical elements in design, - Excellent communication and time management skills. We look forward to your bids and samples of previous work.

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled graphic designer specializing in flyer design. The project involves crafting a flyer that targets new customers for my business. The key message to communicate is an upcoming business promotion or discount. - Ideal Skills: - Proven experience in graphic design and more specifically, flyer design - Strong graphics editing tools skills - Creativity in designing attention-grabbing promotional materials - Understanding of design principles and color theory Your ability to use visual communication for effective customer engagement will be crucial to this project's success. Show me your portfolio with similar past projects; it could increase your chances of getting hired.

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I'm on the lookout for a video editing specialist w...My videos are primarily for social media platforms, and hence I need someone who can edit them keeping this target audience in mind. - **Goal:** The primary aim of these videos is to increase brand awareness, so the editor should be able to align with this intention and make necessary adjustments to the content to meet this objective. - **Additional Work:** Although I'm not looking for motion graphics or animations to be included in the videos, a creative touch is always appreciated. Ideal Skills: - Proficiency in video editing tools. - Understanding of social media video trends. - Ability to enhance brand messaging through editing. If you have experience in creating engaging and effective social media content, ple...

  $9 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  We're looking for a talented Trading View script developer to add some features to our existing pine script VWMA-based trading strategy. Project Summary: We already have a functional pine script of VWMA (slow line) and WMA (fast line) indicators with some custom basic rules. We need enhancements in some key areas: Time-based NO trade conditions (to avoid morning volatility time) Trailing Stop Loss condition Candle breakout logic for improved entry/exit filtering Entry/exit signals Webhook notifications with editable messages for flexible alerts If you have a strong understanding of Trading View scripting and a knack for creative problem-solving, we encourage you to apply! and we can then discuss the details. We look forward to collaborating with a talented develo...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  3D Plus Vector Brand Logo Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented graphic designer who can create a 3D plus vector logo for my brand. Key requirements: - The logo should primarily serve the purpose of brand recognition. - The brand name is Green Leaf Innovations , and it needs to be incorporated creatively into the design. - I prefer a bright and vibrant color scheme for the logo. Ideal skills and experience: - Proficiency in 3D logo design and vector graphics. - Strong portfolio showcasing previous brand logo designs. - Ability to incorporate brand name creatively into the logo. - Experience working with bright and vibrant color schemes in design. Looking forward to seeing your proposals!

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm in need of a highly skilled video editor to work on 60-90 minute educational and spiritual videos. Key Skills Required: - Color Correction: Make the footage look consistent and professional. - Motion Graphics: Enhance the visual appeal of the video using relevant animations and effects. - Audio Editing: Ensure the sound quality is top-notch as it's vital for educational and spiritual content. Your main tasks will include: - Editing the footage for coherence and flow. - Applying color correction and enhancing the visuals with motion graphics. - Ensuring the audio is clear and in sync with the visuals. Ideal candidates should: - Have prior experience in editing longer videos. - Be able to handle educational and spiritual content with sensitivity and respect. -...

  $624 (Avg Bid)
  $624 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  Hello, I am Laura, a student in Bangkok, currently looking for a freelancer to take care of two aspects of my project. - Website Content Creation: I need an expert in writing and curating content specifically tailored to my website. Your creativity and ability to capture the essence of my vision succinctly will be key. - Social Media Graphics: In addition to website content, I am seeking a creative individual who is adept at designing graphics for social media to enhance online engagement. Ideal candidates should have proven experience in both content creation and graphic design, understand the dynamics of social media, and possess a keen eye for trendy and captivating designs. Looking forward to collaborating with you.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled logo designer to create a modern, eye-catching logo for my new cookie brand. The preferred color scheme for the logo is either neutral or cool tones. Key requirements: - Modern design style - Aesthetic and versatile - Reflects a cookie brand Deliverables: - High-resolution, scalable vector file - Transparent background version - Various file formats It's important to me that the logo is both contemporary and attractive to a wide audience. I'm on a tight deadline and need this completed as soon as possible, so reliable and timely communication is a must. Ideal skills for this project include graphic design and branding experience, with a strong portfolio that showcases modern design.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...Sourcing: Awards and Medals Products Background: We are a product selection platform based in the United States, actively expanding our supply chain in Asia. We are looking to recruit professional sourcing agents or specialists to help us with our upcoming tasks. Survey Task: As part of our initial plan, our current goal is to conduct product research and perform an initial screening of suppliers. We need your help to: Product Research: Start with custom badges and medals, with plans to expand to more product lines in the future. Supplier Screening: Identify 5 suitable suppliers and provide the following information: Basic supplier information Product catalog Contact details and a brief introduction Based on the feedback from these tasks, we will further determine the ...

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  We are looking for enthusiastic and driven Affiliate Marketing Specialists to join our team. This role offers a commission-based compensation structure, providing you with the opportunity to earn substantial income by promoting our services and generating sales. Responsibilities: - Promote Impezia's social media marketing services to potential clients. - Identify and engage with prospective clients through various channels. - Track and report on sales performance and marketing campaign effectiveness. - Maintain regular communication with the Impezia team to share feedback and insights. Compensation: - Earn 15% commission on every successful sale you generate. - No cap on earnings; the more you sell, the more you earn. - Opportunity to work remotely with flexible hours. Req...

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Zoiper-based Auto Dialer Configuration for Call Center 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled professional who can help us find and configure an auto-dialer solution for our call center. Here are the key details: - The number of agents in our call cent...to handle a medium-sized team. - We're using the Zoiper platform as our base for the system. - The main functionality we're looking for is an auto-dialer that can distribute calls automatically to available agents as soon as the call starts ringing. Ideal skills and experience for this project includes: - Proficient in call center technology and software, preferably with experience in Zoiper-based systems - Experience in configuring and setting up auto-dialer systems - Familiarity with solutions for call distribution and real-time monitoring Please reach out if you have the experti...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled graphics and animation designer to help with a unique project involving Google Maps. Key Requirements: - Change color of routes: The project involves customizing routes on Google Maps to make them visually engaging. - Add custom icons to routes: Along with changing colors, I want to add custom icons to certain points along the route. - Apply animations to routes: To enhance the user experience, I need animations to be applied to the routes. The main goal of this customization is to provide additional information and improve the overall user experience. The project is focused on Dynamic Routing between destinations. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Google Maps API and customization - Strong graphics and animation design capabiliti...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Put together ebook based on authors content. - Ensure the book is correctly formatted for both the print and ebook versions - Incorporate images and graphics as well as custom fonts and layouts into the book Upload to Amazon.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Professional Linkedin Post Graphic Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled graphic designer to help me create professional and elegant graphics for my LinkedIn profile. Need Daily 60 post in a month and 2-3 per day graphic post. Per post 50Rs INR Your main task will be to create image-based updates. These will be used as part of my posts on the platform, so the design should be both eye-catching and suitable for a professional audience. Skills and experience needed: - Proficiency in graphic design software - Previous experience creating graphics for LinkedIn or other social media platforms - Understanding of professional design aesthetics - Ability to deliver work within agreed timelines Please share examples of your previous work when you bid.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I want to develop a Algo trader based on API data.. 1) it will read data from brokers API ( Broker Name " Kotak Neo ) 2) as per strategy it will place orders Please refer attachment for more info. It should be desktop type application. For additional info. please connect.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  2D Animation Brush Stroke Video 1 minute 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a 1-minute 2D motion graphics animation. The primary goal of this animation is to get people to find out more about our business Annual Report. Resources provided: Vectorized Brush strokes will be given for animator to create the motion graphic. Storyboard will also be provided. Looking for high quality dynamic video. *PLEASE SUBMIT* - Strong portfolio of motion graphics work, ideally videos that show TRANSFORMATION, EVOLVING, and BRUSH STROKE ANIMATION BUDGET: $1000 SGD (Negotiable) Key Requirements: - 1-minute 2D motion graphics animation. - Focus on storytelling or entertainment. - Adult-targeted content, engaging and suitable. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in 2D animation. - Strong storytelling and entertainment sk...

  $685 (Avg Bid)
  $685 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Simpel logo design 6 วัน left

  Hi We need this logo high resolution and different Vector, incl. pdf, png, jpg etc.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  Young Girls Financial Book Publishing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for someone to help me publish my young girls financial book on Amazon. The target audience for the book is young girls. Key Responsibilities: - Ensure the book is correctly formatted for both the print and ebook versions - Incorporate images and graphics as well as custom fonts and layouts into the book Ideal Skills & Experience: - Experience in book publishing, particularly on Amazon - Graphic design skills, particularly for book covers - Proficiency with ebook and print formatting - Understanding of young adult audience preferences in financial education Please provide samples of your previous books and mention if you have experience with financial literature or young adult content.

  $346 (Avg Bid)
  $346 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  We are searching for an experienced professional that specialises in Italian writing, editing, and content optimisation for online and word-based presentations. The applicant must have a high level of Italian language fluency, great editing abilities, and a track record of effective content optimisation for numerous platforms. This role demands good communication and cooperation skills, as the applicant will work closely with cross-functional teams to ensure that the content follows to brand requirements and successfully engages the target audience. Being able to effectively explain complicated concepts and be receptive to criticism is critical for success in this profession. Collaborate with like-minded colleagues that value creativity and strive for excellent achievements, creati...

  $358 (Avg Bid)
  $358 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...should reflect the standards set by the following agencies: - Safe Work Australia - Code for Transport of Dangerous Goods (Australian Dangerous Goods Code) - AS3780 Storage and Handling of Corrosive Substances - Australian Work Health Safety Regulations - NSW Code of Practice Managing Risks of Hazardous Chemicals in the Workplace Ideal candidate will have the following: - Excellent Powerpoint and graphics skills - Background knowledge in chemical safety and related laws - Ability to simplify complex information - Attention to detail especially regarding compliance with laws and regulations. Your experience working with similar industrial training modules will be a definite advantage. Looking forward to collaborating with you to create a resource that not only informs but also ...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Google Ad Designer for Website Traffic 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented designer to create a Google advertisement aiming to enhance website traffic. The targe...individuals from the age of 18-70. Key Responsibilities: - Design a visually appealing advertisement, placing primary emphasis on graphics. - Ensure that the ad is engaging and relevant for a wide age range, from 18-70. - Implement design elements that are specifically geared towards increasing website traffic. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design, with a strong portfolio demonstrating successful digital advertisement campaigns. - Experience in creating ads that have driven website traffic. - Understanding of target audience segmentation and ability to create designs that appeal to a broad age range. Note: Please focus mostly on graph...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented graphic designer and video editor to help me create engaging content that will be used to promote my product/service on various social media platforms. Key Responsibilities: - Designing visually appealing graphics that are suitable for children and teenagers. - Editing the videos to ensure they are captivating and attention-grabbing. - Ensuring that the content created aligns with the purpose of promoting my product/service. Ideal Candidate: - Previous experience in creating promotional content aimed at children and teenagers. - Proficiency in graphic design software and video editing tools. - Strong understanding of social media content trends. - Ability to deliver high-quality work within agreed timelines.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Advanced CANVA Expert for Instagram Reels 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...in a timely manner Ideal Skills and Experience: - Proficiency in using CANVA - Proven experience in creating engaging graphic content for Instagram - Strong attention to detail to ensure a high quality of work - Ability to work within a content calendar and meet deadlines - Creativity and branding knowledge is a must The primary goal of these reels is to engage with my audience. The style of graphics will vary, so creativity and flexibility are key. Please provide a fixed price per post in your bid. Your experience in creating content that drives engagement on Instagram will be highly valuable. You must provide examples of Canva designs with movement to be considered. Do not copy paste this project as part of your response. This is an excellent way to filter freelancers that...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Android App based on GeckoView 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled, knowledgeable Android developer who can create an app based on the GeckoView library. The app's primary purpose is: * Web browsing *video viewing Additional key functionalities desired include: * Ad-blocking feature - this needs to be effectively integrated for smooth browsing without constant ad bombardment. Please note that proficiency in implementing ad-blocking is a must-have for this job. Ideally, you should have experience in developing similar apps and a strong understanding of GeckoView. A portfolio showcasing your past related works would be greatly appreciated. If successful, potential for further collaboration may be likely for additional features in the future. Thank you for considering my project.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Trophy icon High-Quality SVG Conversion for Print 6 วัน left

  I need a professional to convert an image into a high-quality SVG format. This graphic will be used primarily for print materials. Key Requirements: - The SVG graphic must be black and white only. - The image should be converted into a scalable vector format to ensure high print quality. - You should have experience in converting images to SVG, with a strong understanding of how to optimize graphics for print. Please include examples of your previous work in your bid, especially if they relate to image-to-SVG conversion for print.

  $10 (Avg Bid)
  การันตี