ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 video broadcasting งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Recruitment Video หมดเขตแล้ว left

  สร้างวีดีโอแนะนำบริษัท และให้พนักงานที่เข้ามาใหม่เข้าใจถึงองค์กรและมีแรงบันดาลใจในการทำงานในบริษัท

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Lyric Video for "Thank You Please" Band หมดเขตแล้ว left

  ทำ Lyric Video ประกอบเพลงแนว Dance / EDM ของวง Thank You Please (ไม่มีสังกัด) เพื่อ post บน Youtube ของวง

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  Text to AI animation Video. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a machine learning engineer to create a predictive algorithm that generates Vector animation videos. The video style should converge towards the 'Motion Graphics' genre and include elements such as animals, objects and human characters. Key skills and experience needed for the project: - Proficiency in Machine Learning techniques, particularly predictive analysis - Working knowledge of Vector Animation video generation - Ability to incorporate diverse elements into animation videos: animals, objects, and human characters - Familiarity with 'Motion Graphics' video style.

  $565 (Avg Bid)
  $565 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Are you a skilled video editor with a knack for creating captivating intros? We're seeking a talented individual to join our team to craft engaging intros for our video content. If you're fluent in English, thrive in a night shift environment, and have a passion for video editing, we want to hear from you! **Requirements:** 1. Fluent in English language to effectively understand and communicate. 2. Availability to work night shifts from 10 PM to 5 AM. 3. Ability to create engaging intros for videos. **Workflow:** 1. Edit the intro part of the video, which will be 60-90 seconds each. 2. Search for relevant news articles, snippets, b-rolls, and compose them into an engaging intro. 3. Allocate about 2 hours for each intro; we aim to produce 2-3 videos...

  $653 (Avg Bid)
  $653 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Looking for a skilled video designer to create animated promotional and tutorial videos, each under a minute long. Key requirements: - Expertise in creating engaging, high-quality animated videos. - Experience designing promotional and tutorial videos. - Ability to promote a message clearly and effectively within the limited timeframe. This project requires a keen sense of design and an understanding of how to convey messages powerfully in a short span. The ideal freelancer will have prior experience and a portfolio of similar work to demonstrate their capabilities.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Advanced Video Editing Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced video editor with advanced skills. The nature of the work I require includes intricate video manipulation and potentially the implementation of techniques such as reface. Preferred Experience And Skills: - Strong experience with advanced video editing - Ability to implement various advanced editing techniques reface video pictures - Flexibility and adaptability - Good understanding of video editing software tools The timeframe for completion of this project was not mentioned, therefore place your bids with your average project delivery time in mind.

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I am in need of a highly-skilled video editor for a project focused on event coverage. The turnaround time for the project is 1 week so time-management skills and the ability to work collaboratively are essential. Key Requirements: - Proficiency in Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Davinci Resolve is a must. - Solid knowledge and understanding of cinematography. - Previous experience with event coverage video editing would be a great advantage. Your job will be to deliver a polished, professional event coverage video that aligns with our overall brand narrative and event highlights. If you match this profile, I encourage you to bid on this project.

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Python or .NET API Data Fetching & Broadcasting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Our project requires to create an background application in python or .net which will pull data from different api end points and then send the data through Server-Sent Events or websockets to our application. The pull request should fetch data from api at regular intervals. We need the efficient and robust background application solution to: • Pull data from 6 JSON API endpoints - o 1 - League o 2 - Pre Match o 3 - Pre Match Event o 4 - In Play o 5 - In Play Event o 6 – Result by Event ID • Send the fetched data to our primary application, utilizing either Server-Sent Events (SSE) or WebSockets for real-time updates. • Set the application to fetch data every second or pre determined interval Ideal candidates should: - Have extensive experience in Python or .NET ...

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  In need of a seasoned and skilled video creator to produce an engaging and dynamic promo video for a telecom project. The time frame is most urgent (need job complete in 1 day), as the video will be featured at a trade show. Cannot be later. Aimed to be about 4-5 minutes long, the video's primary goal is to showcase our product features convincingly. Ideal Skills: - Proven experience in creating promo videos - Ability to tell a story through visuals - Proficiency in video editing software - Creativity and an eye for detail Video Inspiration: We admire Nokia's promotional videos along with a few other brands. We would like your style to reflect the same level of sophistication, while maintaining the uniqueness of our brand's identity. Pl...

  $464 (Avg Bid)
  $464 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Innovative Product Promo Video Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...in need of a highly talented and experienced video creator who can help bring my new product to life in the form of a promotional video. This will require both scripting and video creation services. Key Responsibilities: - Engage in creating a script that properly introduces and highlights the unique features of my new product - Use your creativity to make a promotional video that catches the audience's attention and efficiently communicates the product's value Your bid will be more attractive if you have: - Experience in creating promotional videos, particularly for product launches - A knack for bringing concepts to life with compelling storytelling - A keen understanding of engaging and effective video scripting. Together let's m...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  This concerns 2 videos of around 1.7 GB. Who can quickly split this into pieces of approximately 380 MB without losing quality. Approximately amounts to videos of approximately 11 seconds.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Experienced Youtube Video Editor Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled video editor to assist with creation of compelling videos for our Youtube channel. - Apply with your past works. Work with stock footage will be specially considered! You must be able to delivery the video the next day with thumbnail.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  This project revolves around creating an effective video centered on training our employees. The primary objective is to enhance their understanding of company procedures and policies. The ideal freelancer should have: - Extensive experience in the production of real-life situation representation training videos, as this is the style we prefer. - Understanding of company procedures and policies in various industries, as these are the main focus of the tutorial video. - Creativity and efficiency in conveying complex ideas in an easy-to-grasp manner. - Knowledge of post-production editing to ensure the video’s quality and appeal. Their role will involve the entire production process, from conceptualization to the finished product. This includes storyboarding, filming, a...

  $16 - $33 / hr
  พื้นที่
  $16 - $33 / hr
  0 คำเสนอราคา

  I'm seeking a highly skilled video editor who is proficient in both Chinese Mandarin and English. The successful candidate will be entrusted with the task of refining my marketing content through careful editing. Key responsibilities include: - Injecting subtitles: Your language proficiency will come in handy as the project involves embedding English subtitles in a video whose primary language is Chinese Mandarin. - Clip Management: Cut, trim, and rearrange segments of the content to create a cohesive and engaging narrative. - Special Effects: You will also be required to adorn the video with appropriate special effects, making it more attractive and captivating. Ideal skills and experience: - Proficiency in Chinese Mandarin and English - Expertise in vi...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  video editing 9 วัน left

  Sir you have given me three logos and asked to do these three as you have done before I will do it beautifully as you said

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Editing Video 6 วัน left

  I'm looking for someone to help boost my personal brand on Snapchat. I aim to be associated with creativity and want to showcase travel aspects of my lifestyle. - Personal Branding: As the central theme of this project, your strategies should aim at enhancing my personal brand, making it identifiable and appealing to my followers. - Creativity: This is what I want my brand to be associated with. Possessing creative ideas on using the Snapchat platform to showcase my brand will be essential. - Travel: This is a crucial aspect of my lifestyle that I want my Snapchat followers to identify me with. A knack for capturing snapshots of unique locations and sharing interesting travel stories would be a plus. Ideal Skills: - Proven experience in branding - Expertise in using Snapchat fo...

  $246 (Avg Bid)
  $246 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...substantial improvement to overall video quality. - Preferred Editing Style: Cinematic This project is ideal for those familiar with cinematic editing techniques. Your task will be to infuse this style into videos, making them highly engaging for my audience. - Content Type: Entertainment My YouTube channel focuses on entertainment content. Experience in this category will be beneficial, as it requires understanding the rhythms and beats necessary to keep the audience entertained. The ideal freelancer for this job would have a strong background in video editing, particularly in producing cinematic-style content for entertainment-based YouTube channels. We are focusing on quality over quantity, so a keen eye for detail is essential. Proficiency in video editing...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I am seeking a talented video editor who specializes in dramatic video styles, to craft a personal video for me. Here is what I'm looking for: - Experience in dramatic video editing: bring about a sense of drama and excitement while staying true to the content. - Strong communication skills: I would prefer daily updates on your progress. This way, I can ensure that we stay on track and the final product is exactly as I envision. - Adaptability: As this is a personal project, I am bound to request necessary edits and changes. You must be flexible and understanding of my vision. Your task is not just to edit but to take part in the creation of a story that is deeply personal to me, injecting drama and interest wherever possible. The ideal candidate would...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Electronic AI Music Video Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a creative freelancer to help me carry out my vision for a simple yet engaging Electronic/Digital AI music video. While I have a basic concept, I look forward to inputting your ideas and expertise to enhance the overall output. Your tasks will include: - Collaborating with me to finalize a concept for the AI music video - Designing simple Minimalistic animations - Guiding the project from concept to final output. Skills needed: - Experience in AI Music Video Creation - Proficiency in graphic design and animation - Creativity and ability to work collaboratively - Advanced knowledge in electronic/digital music video production - Excellent Communication Skills If your expertise aligns with the requirements for this project, I can't wait f...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm consistently in need of a creative, experienced freelancer to tackle my video editing needs. Here's what I’m looking for in terms of skills and experience: - Adept in multiple video editing tools - Can creatively compile and edit videos lasting more than 5 minutes - Good understanding of storytelling and pace in video editing - Precise attention to detail; diligent in previewing the edited video to ensure it communicates the message properly This opportunity could lead to consistent freelance work, making it ideal for someone searching for a steady, flexible part-time job. I look forward to seeing what you can bring to my project!

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I have a YouTube channel and am looking for an editor with experience working with stock footage and special effects for a long-term commitment. Message me with examples of your previous work, if interested.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I urgently need a skilled video editor to refine a video of kinetic sand. The whole video shoot is only 7 minutes. Key tasks include: - Trimming the video: The entire length needs to be trimmed to ensure concise and effective communication. - Sound and Video Quality Editing: This is to provide the viewer with a pleasing experience. Please do pay attention to the clarity of visuals and preciseness of the audio. There is a lot pf terrible audio. You need to be experienced in video production with expertise in trimming and sound and video quality enhancing. The project has a fast turnaround time so the ability to work under pressure and meet deadlines is essential.

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled video editor who can create an educational video of 15-20 minutes in length, designed for a Zoom conference. Key Details: - The video's primary purpose will be to captivate the audience while providing educational content. - I'll provide all necessary media including both still photos and video clips which you'll incorporate into the final product. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in video editing software - Ability to work under time constraints and meet deadlines This project offers an excellent opportunity to showcase your video editing skills to deliver an engaging educational experience.

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Melton CC Sales Video 9 วัน left

  As discussed User Avatar 3 milestones $400 for script tweaking & theme $600 for the storyboard $1000 for the animation

  $1311 (Avg Bid)
  $1311 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  We're looking for a part-time or full-time video editor from Colombia with very good english skills. We're an e-commerce holding company running multiple brands that all advertise heavily on FB & IG. Your job will be to make video ads out of our existing content based on instructions we provide. The type of editing required is: - Picking the best clip for each part based on the voiceover script (most important skill) - Keeping it engaging (changing clips every 2-3 seconds) - Adding subtitles (with AI, but need to check them) - Adding some basic effects for keeping it engaging The editing is quite simple, but the key is to make the videos really good so they perform on FB ads. Please apply showing examples of past editing. Ideally past editing for e-commerce...

  $326 (Avg Bid)
  $326 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled video editor to enhance my YouTube videos with a specific focus on impactful, motivational storytelling. The ideal freelancer should be proficient with color correction, graphics creation, and video trimming, but experience is the dominant factor for this project. - Skills Required: - Video editing (trimming, adding text and graphics) - Color correction and grading - Ability to create engaging, motivational style videos - Application requirements: - Provide documented experience in video editing, specifically in motivational style storytelling. Take your video editing expertise to the next level and help me create content that inspires, motivate, and engage my audience with their favorite YouTube channel.

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Engaging 5-10 Minute Instructional Video Edit 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a video editor to take a current video that I have and change the branding on it. I will provide you with the images and assets you need. You just need to put them together. Key responsibilities: Make a copy of an existing video but with different branding. Ideal Skills: - premiere pro -canva pro

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Trophy icon I’m looking for a tiktok video editor 9 วัน left

  I’m looking for a tiktok video editor to edit TikTok’s for me I’m looking for someone that I can reach out too semi consistently to edit my TikTok’s when I need them here is the video I need edited now here is my TikTok so you can see what style I’m looking for I’m looking for someone who can match the style of editing in my videos @wreckitrowley2 I am looking for someone to edit in the current video in the same style as the examples I know I’m not behind a green screen so doing the background is hard so just put pictures up on the screen along with the video of me unless you can make a green screen background and put pictures behind me but try and edit the video to the example videos and also

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  Promotional Video Edit for Product Launch 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want a professional to edit a video for my YouTube channel, like this video:

  $6362 (Avg Bid)
  $6362 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled animator who specializes in 2D animation to create an engaging, educational video about dental implants targeted at adults. The key requirements for this project include: - Proficiency in 2D animation and a strong portfolio of similar work - Experience creating educational or informative content is a plus - Understanding of dental procedures, specifically dental implants, or willingness to learn - Ability to distill complex information into simple, engaging visuals Ideally, your background includes working on projects intended for adult and aged audiences, and you have a knack for making potentially dry topics entertaining and easy to understand. A demo video is attached for reference, kindly contact for more details

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Trophy icon YouTube Video Editor for Deep Analysis 6 วัน left

  I'm in need of a meticulous and skilled video editor to enhance my YouTube content, which typically focuses on profound elaboration and analysis of various topics. Since the average video length sits around the 5-10 minute mark, achieving a seamless, engaging narrative flow is crucial. While no specific editing methods have been outlined, I'm open and encourage your creativity in adding text and captions, effects, transitions, and experimenting with cutting and trimming sequences to enhance overall video quality and viewer retention. Ideal Skills and Experience: - Proficient in premier editing software/tools. - Prioritive attention to detail. - Experience editing content for YouTube specifically. - Ability to create engaging visual elements.

  $6 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need of a meticulous and skilled video editor to enhance my YouTube content, which typically focuses on profound elaboration and analysis of various topics. Since the average video length sits around the 5-10 minute mark, achieving a seamless, engaging narrative flow is crucial. While no specific editing methods have been outlined, I'm open and encourage your creativity in adding text and captions, effects, transitions, and experimenting with cutting and trimming sequences to enhance overall video quality and viewer retention. Videos editing will be just like dhruv rathee videos @dhruvrathee?si=yRZNk-ZLSH-_69B4 Ideal Skills and Experience: - Proficient in premier editing software/tools. - Prioritive attention to detail. - Experience editing conten...

  $6 (Avg Bid)
  การันตี

  I am in search of an experienced Video Editor, particularly adept in color correction and grading. I am looking for someone with a keen eye for detail, capable of enhancing and elevating my project through their professional skills and precision. Ideal Skills and Experience: - Extensive knowledge and experience in video editing. - Proven expertise in color correction and grading. - Ability to work efficiently and adhere to deadlines. - Creativity and Advanced Technical skills. - Solid portfolio of similar work demonstrating these skills. Tasks at Hand: - Edit raw footage to refine and enhance its appearance. - Perform color correction and grading to ensure visual coherence and appeal. - Collaborate closely with me to understand and achieve the desired aesthetic and mood. - ...

  $9 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Engaging 3D App Showcase Video 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an expert in 3D animation to create a dynamic and engaging overview video for my app. The video should run for more than 3 minutes, effectively capturing the audience's attention. Key Video Elements: - Highlights of app functionality: The video needs to comprehensively demonstrate key features and how each functionality adds value. - Real-world application scenarios: Scene representations demonstrating how the app is used in everyday life scenarios are fundamental. Ideal Skills: - Exceptional skills in 3D animation. - Proven experience in creating app overview videos. - Strong portfolio showcasing ability to create realistic real-world scenarios. - Ability to clearly communicate complex functionalities.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm seeking a professional content creator who excels in producing candid wedding photos and videos. Here is what I need: - Skilled in capturing candid, in-the-moment photographs and videos. - Able to bring a festive brunch-themed aesthetic to the photos and videos. - Experience in shooting weddings is a must, as you'll be capturing a variety of moments throughout the event. Your portfolio with similar works would be greatly valued. The focus should be on preserving the natural, unposed moments, adding our festive brunch theme to portray the fun-filled spirit of the day. A keen eye for detail and the skills to capture raw emotions are essential.

  $324 (Avg Bid)
  $324 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Digital Video Wall - NEW AGE HAPPINESS CENTER 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for an artistic and tech-savvy designer to create a large digital video wall design. The unique design should consist of a pioneering component; a frame for the video wall labelled: NEW AGE HAPPINESS CENTER. Specifications include: - Digital design material due to the video wall nature. - Large frame to accommodate the 12 distinct grids, arranged in two rows of 6 per row. - Individual grids should measure 1 foot by 1 foot each. - There should also be two masts, one titled 'SOCIAL' for the top row and 'EMOTIONAL' for the second row. Ideal candidate should have: - Experience in digital design and large format displays. - Understanding of spatial arrangement and grid systems. - Creative approach to integrating text within a digital design. ...

  $542 (Avg Bid)
  $542 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I’m looking for a photographer / videographer to create “raw video” of me to upload to Heygen or Synthesia for them to create a virtual avatar of me. Do you have a green screen, appropriate lighting and a teleprompter? Experience of this work beneficial.

  $45 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $45 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Workplace Expectations Alignment Video Animation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am on the lookout for a highly talented video animator who can help me create a dynamic and engaging animation. This animation is primarily aimed towards employees with emphasis on critical points related to aligning workplace expectations. Researchers have found that a well-aligned team is more productive, delivers better performance and experiences less stress. For our organization, the key factors to achieving this alignment are: - Communication and Clarity: We believe in the power of straightforward, transparent communication. It's a trait we prize and want every employee to share. - Teamwork and Collaboration: Collaboration is engraved deep in our organizational culture. We value our collective intelligence and believe that successful teamwork is key to success. You...

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Trophy icon Animation creator for small short video 2 วัน left

  Hello, in need an animation for a "TOP 5" video series which going about animals. Please do it it in "Canva". The video should go ~20 seconds. also the startpage should have a animal as background. Pls prepare a good template with free copyright music. after top2, next animal comes... you can use any sample texts Thanks

  $21 (Avg Bid)
  การันตี
  Instagram-Focused GoPro Video Editing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled video editor that can work with raw GoPro footage and transform them into engaging Instagram-ready clips. The successful candidate should: - Be adept at trimming and cutting clips down to an Instagram-friendly length of less than 30 seconds. - Have proficiency at audio editing to include music and sound effects in a way that complements the visuals. - Apply filters and effects to enhance the footage and resonate with Instagram users. - Incorporate our logo and floating words across the video as a part of branding. The raw footage is less than an hour long and I'm looking for bite-sized clips to keep viewers gripped. Ideal freelancers would have experience in creating social media content, particularly Instagram, and expertise in working with...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  We are looking for a creator who can engage and attract customers to our retail grocery store through a one-minute promotional video. The video should be simple, yet creative and eye-catching. It should not only provide details on the store's location and hours, but also highlight our key products. Here's what we're looking for: - A minute-long video that displays accurate information while remaining engaging - A simple animation style that still conveys our store and products effectively - Incorporation of our store's location and operational hours, providing clarity for potential customers - Presentation of product highlights to showcase our range and quality Any experience with retail or grocery-related promotional content will be highly valued...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Multi-Platform Video Collage Creator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for a highly-skilled developer to create a video collage maker. With no specific platforms selected, I'm looking for the tool to be functional on Android, iOS, and Web for the widest possible reach. Ideal Skill-set/Experience: - Proficient in varied mobile and web development languages - Previous experience in developing photo/video editing tools - Understanding of universal design standards across platforms Application Requirement: Please include the previous work you have done, especially if it matches closely with my project, in your application. Functionality: As key features of this tool have not been specified, I'm expecting at least fundamental functions like: - Import/export videos/photos - Arrange and edit videos/photos - Add trans...

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Very easy but good looking video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, We want to make a teaser video for an artist releasing new song. So we only want a nice background video with his lyrics showing with his music as sound. Maximum 30 sec.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  3D Animation Video Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an experienced 3D animator to create a captivating video that runs for approximately 50 minutes. I'm after high-quality work that truly brings my vision to life. Ideal Skills: - Expertise in 3D animation - Proven experience creating long-form animations - Strong communication and understanding of client's needs How To Apply: Please include a comprehensive project proposal outlining your approach to the project, a timeline of completion, and any queries or ideas you may have regarding the video. I'm really excited to see your proposals and start this animation journey with you.

  $332 (Avg Bid)
  $332 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  I have been preparing script and voiceover for my YouTube video about AI tools that are able to help us generating money easily. The video will take between 5-10 minutes. I need an expirenced freelancer who can connect this script and voiceover together, creating an engaging final video that merges education and elements of controversy, with a side of entertainment. Editing skills required: - Graphics and animations: Your expertise in integrating high-quality graphics and animations into video content is a key to make this project work out. - Stock footage Integration: The final video should be enriched by incorporating relevant stock footage. - Creative Eye: As the video should deliver not only informative, but also entertaining and a bit controv...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a talented video editor to bring a series of documentary videos related to different states of India. I’ll provide voiceovers , on which you have to make videos. While it is unclear what level of editing will be needed, the final output should look clean, engaging, and be less than 5 minutes in length. Key Requirements: - Ability to do both basic and advanced editing; there may be need for text, transitions, Video clips footage, special effects, etc. - Experience creating educational material, specifically proactive in enhancing learning through visual content. Candidates with a solid track record in producing effective educational material will be favored. Your creativity will be our guiding light in this project. Let's make learning a...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  Hi Musa, I am creating this project based on what we were discussing.

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Image and Video Annotation Specialists Are you someone with a keen eye for detail and a genuine enthusiasm for making a significant impact in the dynamic realm of image and video analysis? If that sounds like you, we are actively searching for two committed freelancers to become part of our team as Image and Video Annotation Specialists. Your expertise will be instrumental in elevating our data analysis capabilities. Responsibilities: ? Identifying individuals in photos and meticulously associating them with corresponding images. ? Assessing and rating videos based on established criteria. Requirements: ✅ Stable internet and power connection. ✅ Exceptional attention to detail. ✅ Proficiency in spoken and written English (C1 level or above). ✅ Full and immediate avail...

  $303 (Avg Bid)
  $303 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน video broadcasting ชั้นนำ