ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 video editing งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Recruitment Video หมดเขตแล้ว left

  สร้างวีดีโอแนะนำบริษัท และให้พนักงานที่เข้ามาใหม่เข้าใจถึงองค์กรและมีแรงบันดาลใจในการทำงานในบริษัท

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Lyric Video for "Thank You Please" Band หมดเขตแล้ว left

  ทำ Lyric Video ประกอบเพลงแนว Dance / EDM ของวง Thank You Please (ไม่มีสังกัด) เพื่อ post บน Youtube ของวง

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  Video Production -- Brazil (1) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented individual who can create a compelling personal video. The prime purpose of this video would be to use it in a compilation of a larger video. Key Responsibilities: - Create a personal video - Incorporating relevant content with a touch of creativity Skills and Experiences: - Proficient in video service and creation - Very creative mind - Excellent camera quality of your smartphone

  $1 / hr (Avg Bid)
  $1 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert versed in Lightroom to handle color correction plus basic editing for a prom photoshoot Here are raw images

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Personal and Tutorial Video Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, One of our clients has a requirement for on-site video maker and editor. They have got all the equipment (a very high-res Canon Camera and other accessories) and want to start a Kid's YouTube Channel and looking for someone to make and edit videos. Ideally, they need someone to be located in Islamabad/Rawalpindi area in Pakistan for ease of collaboration and working. So if you are not available in that area, bother not to apply. If you are, we will connect you with the client.

  $5 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $325 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Short Promotional 3D Animation Editing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled video editor to work on a short, less than one minute, 3D animated video. The video is solely for promotional purposes and will depict a realistic animation style. Your role will be to compile and edit the existing 3D animations, ensuring a smooth and engaging narrative that serves its promotional goal. Your responsibilities will include: - Reviewing and understanding the existing 3D animation content - Compiling and editing the footage to create a coherent and engaging story - Adding appropriate background music, sound effects, and any necessary voice-overs - Ensuring the final video adheres to the realistic 3D animation style Ideal candidates for this project should have: - Proficiency in video editing softw...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I have a custom PWA Laravel PHP platform where I upload videos in the admin panel. Current...Laravel PHP platform where I upload videos in the admin panel. Currently, these videos are being stored on a local server, causing slow loading times. I would like to reconfigure the platform to upload these videos on Google Cloud Storage instead. Key Requirements: - Migrate video storage from local server to Google Cloud Storage - Ensure seamless video playback on the user page after the transition Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Laravel PHP - Experience with Progressive Web Apps (PWAs) - Knowledge of video uploading and storage - Familiarity with Google Cloud Storage I'm looking for someone who can make these changes efficiently as I need the project c...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Live Video Streaming WordPress Platform 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to create a WordPress-based video streaming website that primarily focuses various video content. I want it to look like just like the youtube website, but with a different name. In looks only, Only my videos will be hosted. Key Features: - Video Content: The platform will host my daily videos (Bunny stream) and embedded YouTube videos. The website should be able be mobile responsive. - Target Audience: The content is intended for the general public, so the design should be user-friendly and accessible to a wide range of viewers. Requirements: - WordPress Expertise: Proficiency in WordPress, particularly with video streaming capabilities, is a must. - Video Streaming Experience: Prior experience with live video streaming serve...

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  Hi Shafiqul I., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Crear video animado en animate de adobe 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Presupuesto son. 10 dólares necesito algo muy sencillo de poco minutos que sea trabajado en animation de adobe que me haga un ciclo de caminando de un personaje de Batman en blanco y negro con un fondo rojo urgente

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Meal Type Cookbook Editing & Publishing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in search of a seasoned Editor/Publisher with ...commercial product both in digital and hard copy formats. Here are the specifics of the project: - The content of the cookbook is under 50 recipes. Your responsibility would include managing the whole process - from editing for clarity and precision, to ensuring the final product is sale-ready. - You need to have an exceptional eye for detail to ensure the recipes are logically arranged by meal type. - Your job would also involve meticulous listening skills to fully comprehend our unique needs and vision for the project. Ideally, candidates with proven experience in cookbook editing, publishing and formatting are preferred. Your portfolio showcasing your past projects will be advantageous. Let's create a...

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...looking for a skilled 3D video producer to create a 30-minute concept video for an upcoming full-length live-action movie in the action genre. The main aim of this video is to introduce the story and characters, showcase the visual style and atmosphere of the film, and, above all, generate interest and excitement. This video will be presented to Angel Studios for potential production, so it's pivotal the freelancer I hire can create a compelling and professional video that can captivate potential investors, production companies, and the general public. Key requirements include: - Expertise in video production and storytelling - Ability to create visually appealing content - Excellent understanding of the action genre and its audience - Pr...

  $1500 - $3000
  พื้นที่
  $1500 - $3000
  0 คำเสนอราคา
  YouTube Production for London-Based Podcast 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're looking for a skilled video producer and editor who can help us create YouTube videos for our interview-style podcast. We would need you to shoot in London for half a day per month. Key skills and experiences needed: - Experience in video production and editing - Proficiency in editing - Experience and/or understanding of creating videos for podcasts - Ability to travel for a one day per month shoot in London We need someone who can take our podcast to the next level, visually. This would not only engage our existing audience, but also help us reach a new one.

  $934 - $1869
  พื้นที่
  $934 - $1869
  0 คำเสนอราคา
  Plant Photography & Editing for Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a seasoned photographer with solid editing skills for a project involving around 50 plant photos. The work involves: - Sourcing and taking photos of a variety of plants - Including our black commercial pots in each image - Post-production which includes editing the photos with a white background Specifically, I want the photos to have these features: - The company logo digitally added at the center of each photo - Delivered in JPEG format The perfect candidate is someone with professional photography expertise and a knack for photo editing. Knowledge in creating digital compositions, such as adding logos to photos is paramount. Your portfolio showcasing similar nature or product photography will greatly enhance your chances for this project. Sample ...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I have 3 photos that I need some basic editing done on. I need these images completed in a 2-3 hours. What I require: - Remove blue colour & match green/purple background in 2 images - Brighten the colour of the grapes in 1 image (see reference image of the colour I am hoping for) Thanks.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Video Animation Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're looking for someone skilled in creating dynamic animations inspired by "Spider-Man" action sequences. Collaborate with our team to bring characters and environments to life. EXAMPLE: If you have a strong animation background and a passion for storytelling, apply now!

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Garden Plant Photoshop for Advertisement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented graphic designer who can proficiently use Photoshop to create realistic and natural looking images with garden pl...m high with red fully grown tomatoes. The render of plant stand/rack with tomato plant is in the attachment. I will provide ralistic photos of the stand/rack in 3 different configurations and then I need 4 photos from different angles for each configuration. Key Requirements: - The design has to be realistic and natural to visually engage potential customers. - Skills in Photoshop and image editing are a must. - Some knowledge or interest in horticulture or plant species is a plus, as we want the plants to be identifiable and suitable for a garden setting. If your portfolio showcases similar work or you have experience with similar projec...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I have the 3d model done but I need someone do rendering of exterior all views and top floor which has pool. And interior views of two apartments . In the case of the 3d video I want that the camera pass by all spaces. I need budget separated for both works.

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented game designer to create an appealing and challenging Photoshop game aimed primarily for advanced users. The core objective of this game is to teach advanced photo editing skills, and thus further encouraging creativity, whilst also serving as an enjoyable pastime activity. The game should: - Mainly focus on color correction features in Photoshop. - Be engaging and fun to play, yet challenging enough to refine and bolster the player's skills. A successful candidate would ideally: - Have previous experience in game development, particularly educational games. - Possess comprehensive knowledge of Photoshop, especially around color correction aspects. - Understand the nuances of teaching complex concepts through game mechanics.

  $367 (Avg Bid)
  $367 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  Criar um vídeo para redes sociais promovendo e impactando emocionalmente pais sobre o crescimento avançado dos filhos e a importância de registrar cada avanço e ter essas lembranças eternizadas. Mais detalhes será passado ao Freelancer

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled videographer who specializes in capturing action sports through a variety of perspectives. The project requires shooting: - aerial shots, - ground shots, - and POV shots, all focused on showcasing heart-pounding, adrenaline-fueled action sports. My requirements include: - Each shot to be less than a minute long, provid...sports. My requirements include: - Each shot to be less than a minute long, providing a rapid, intense viewing experience. - The ability to shoot in a dynamic, fast-paced environment. - An artistic eye for capturing the thrill and intensity of action sports. Preferred qualifications: - Prior experience in shooting action sports - Proficiency in shooting from various perspectives - Strong video editing skills to provide ...

  $250 - $750
  พื้นที่
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  For this project, I need a freelancer experienced in photo editing and enhancement. Your job will predominantly focus on the following: - Adjusting the lighting and colours in my photos to ensure they stand out. - Removing blemishes which may divert attention. I want the final photos to be bright and vibrant, thus appealing to the viewer's aesthetic sensibilities. Apart from these, the project requires you to use a high-contrast enhancement filter, but in a way that it maintains the vividness of the images. Skills in professional photo editing software, an eye-for-detail, and a record in efficient delivery will strongly influence the job's assignment. I look forward to seeing your previous photo editing work samples as well.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled video producer and editor to create tutorial videos which are mainly 1-3 minutes in duration but could occasionally stretch to 5 minutes. This role involves: - Producing high-quality, clear screen recordings - Editing videos for clarity and seamless viewing - Integrating a working microphone for sound capture These video's will not be hard to make (I have some example videos in the end of the description). Just basic editing, basic recording. You have to use your own voice, webcam if possible, but not needed. This is how it will work: 1. Topic I will provide you with a video topic / title. This topic will be a 'How To' topic. For example, I will give you this title: How to change background in windows. 2. Res...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  CSV Clean-Up for Database Import 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...I’m finding incorrect entries in certain columns - There's frustratingly missing data in some cells This mess stands between me and importing the data successfully into my database. If you can efficienty wield the tools of data cleaning and if you excel at attention to detail, this could be the job for you. Skills and Experience: - Proficient in csv files management - Highly skilled in data editing, cleansing and validation Please note, I haven’t determined which software I'll use to import the .csv file. Your input on this area will be valuable! I'm open to MySQL, Oracle or MS SQL Server. Let's make things right!...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  3D Modeling Video Creation 19 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional 3D modeler to create high-quality videos for my entertainment and advertising purposes. The ideal freelancer for this job should possess: - Proficiency in 3D modeling software such as Blender, Maya, or Cinema 4D - Prior experience in creating 3D modeling videos - A portfolio showcasing previous works in a similar domain Please note that I will provide the necessary scripts and storyline for the videos. I am only looking for someone to bring these concepts to life through stunning visuals. Background music will also need to be incorporated into the videos to enhance the overall viewing experience. If you have a keen eye for detail, a strong creative vision, and the technical skills to match, I'd love to hear from you. The successful completion of...

  $5000 - $10000
  แนะนำ เร่งด่วน ปิดผนึก
  $5000 - $10000
  34 คำเสนอราคา

  I need a freelancer who can provide basic video editing services. With your experienced video editing skills, my raw footage can be transformed into fluent and well-structured content. The key requirements for this project are: - Basic video editing skills: As the objective of this project is to clean my raw footage, your main tasks will include cutting out unneeded sections, adding transitions, and setting up appropriate sequences. - Experience: I'd like you to have substantial experience in video editing. It would be helpful if you could tell me about similar projects you've been a part of in the past. - AVI Format: Finally, I require the final video to be delivered in AVI format. Please make sure you can provid...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm looking for a video editing specialist to help me create high-quality, engaging YouTube videos. Key Requirements: - Expertise in creating animated explainer videos: The videos I aim to produce are of the explainer video style, rich in animation and visual storytelling. We'll need a professional who has a strong portfolio in this area. - Proficiency in YouTube editing: Familiarity with the nuances of YouTube content creation, including ideal video lengths, pacing, and visual appeal for viewers. - Ability to work with provided voice-over: I will supply the voice-over for the videos, so you'll only need to focus on the visual aspect of the production. Further requirements: - Attention to Detail: A keen eye for detail to ensure the fin...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  2 youtube video 9 วัน left

  i will create 2 video as per discussion

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need a skilled Photoshop expert to address some issues with an AI-generated character's hands. - The fingers on t... I'm looking to have these hands and feet corrected to appear more realistic, in a style that matches the current art. This is an urgent project and I need it completed ASAP. So, please only bid if you have the skills and availability to start on it immediately and finish it quickly. Ideal skills and experience for this project: - Proficiency in Photoshop, with a strong portfolio of photo editing and manipulation work. - Experience in cartoon or character design, particularly with a focus on realism. - Ability to work quickly and efficiently, delivering high quality results in a short timeframe. If you can start immediately and guarantee a quick tur...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  ...Native for the development of a Learning Management System (LMS) application. The application will primarily target Android devices and will require integration with various systems and services. Key Features: - User Registration & Login: The app needs to provide an intuitive registration and login process. - Course Management: A comprehensive system for managing courses, including creation, editing, and deletion. - Content Creation & Upload: The ability to generate and upload educational content, such as videos, documents, and quizzes. Additional Requirements: - Platform: The LMS application must be developed specifically for Android devices. - Integrations: The app needs to be integrated with a variety of systems and services, including but not limited to: - Payme...

  $663 (Avg Bid)
  $663 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I need a photo editor for image retouching, color correction, and background removal on 1-10 photos. The final images should be perfect for social media use.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  As a passionate educator, I am seeking an innovative and skilled video creator able to generate a series of explainer, product demo, and tutorial videos for my students. This project involves the use of mixed media, combining both live action and animation to create an immersive, enlightening experience. Key Responsibilities: - Create engaging explainer videos that detail complex concepts and processes - Develop product demo videos highlighting the uses and applications of various items - Generate tutorial videos explaining step-by-step procedures or instructions Ideal Skills and Experience: - Strong capability in creating mixed media content: combining live action footage with animated graphics - Experience in creating content tailored for students and geared towards education...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Instagram Reel Video Editor (Fresher) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are in search of a full-time reel editor who is a fresher or an intern (students are also welcomed) and can edit reels for Instagram - Preferably it’ll be instagram reel edits. ( Only Indians ) Salary - Rs. 10,000/month. Our client's Instagram account has received millions of views. Additionally, we are willing to teach you if required so that you can upskill yourself. If you are interested in this opportunity, please send us a DM with the keyword 'REEL'.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled video designer to create a mixed media video advert for my product. Around 2 minutes long Showing multiple vehicles with prices per day Must be resolution is 2890x5455 Something fresh and attractive Requirements: - The video style should be a combination of animation and live-action. I believe this will provide a unique and engaging viewing experience for the audience. - The primary purpose of the video is to promote my product. - The target audience for this video are adults aged 36 years and above. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in video editing and animation. - Previous experience in creating mixed media video adverts. - A strong understanding of audience targeting a...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  As an author, I am in dire need of a proficient and experienced editor to perform content editing for my Humanities dissertation. Your job will not merely involve spotting and correcting errors but examining the context and language to improve flow and clarity. - Role: - Enhance readability and engagingness - Improve structure and context where necessary - Format according to APA citation style - Skills: - Excellent command of English language - Experience in academic content editing, specifically in Humanities - Thorough understanding of APA citation style A confident handle of academic vernacular is desired along with a finely tuned ability to bring coherence to complex ideas. Presented below are the client's requirements in detail. T...

  $319 (Avg Bid)
  $319 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I have a Google Docs document that needs a professional touch. The task is quite simple and does not involve proofreading, grammar correction, or any major formatting changes. I require the following: - Color some words in the document - Make the colored words bold If you're interested in this project, I will send a sample of the exact colors and formatting I am looking for. Ideal candidates for this job should have experience with Google Docs and possess an excellent eye for detail.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  B2B Web Content and Blog Copywriter 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for a proficient copywriter specialized in producing compelling website content and engaging blog posts. The objective is two-fold, firstly to drive more traffic to my website and secondly to improve sales conversions. Key Responsibilities: - Composing and editing copy for promoting my website with SEO techniques - Crafting impressive blog posts to capture the audience's interest - Implementing creative strategies to drive more conversions Desired Skills: - Exceptional writing, proofreading and editing skills - An understanding of SEO - Proven experience in writing B2B content - Ability to comprehend and grasp brand’s ideology. I emphasize more on quality than quantity. I am more inclined towards a copywriter who has a proven track record in ...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  AI Story Generation Automation Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...specializes in crafting exquisite perfumes, each with its own unique story and essence. We aim to enhance our customer engagement by offering a personalized story for each customer based on their selected fragrance. This project involves setting up an automation flow that generates a custom short story, complete with illustrations, narration, and background music, culminating in a playable video format. This video will be accessible to customers via a QR code scan, providing them with a bespoke narrative that intertwines their personality with the essence of their chosen perfume. Responsibilities: Design and implement an end-to-end automation flow that integrates various AI tools for story generation, illustration creation, narration, and background music composition. ...

  $591 (Avg Bid)
  $591 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Comprehensive Arabic HR Interview via Video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...am on the lookout for an experienced, Arabic-speaking, HR professional for a concise yet thorough video conference interview. The assignment includes the following: - The video interview should ideally not extend beyond 30 minutes. Respect of the time limit is essential, so talent with efficient time management should apply. - The interview needs to cover the candidate's past job experience, their individual skill set, and a personality assessment. - The HR professional should have experience in conducting interviews, proficient in Arabic, and have a commanding handle on addressing these key topics concisely. - The video platform could vary so flexibility and adaptability to various video conferencing tools is a plus. We're looking for someon...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Raju Omlet: A Dubai Story 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...experienced video editor to create an inspirational story of how our restaurant, Raju Omlet, started in Dubai. The video must be: - at max 2 minutes in duration - suitable for mobile consumption - edited using the latest techniques to suit TikTok and Instagram Reels Key elements of the video: - We want to inspire young adults, food enthusiasts, and social media users with our origin story - The tone should be Inspirational, making viewers feel connected and motivated by our journey with some quirky egg-puns(jokes) Ideal skills for this project include: - Proficiency in video editing - Experience creating content for social media platforms like TikTok and Instagram - Understanding of storytelling and how to engage with a target audience - Knowle...

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  Scanned Image Enhancement and Editing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a...project lies in preserving the original charm of the original photo while making crucial adjustments. Key Tasks: - Increase the brightness and contrast of the image for better clarity. - Remove any marks of dust and scratches to ensure a clean and clear final product. - Adjust color saturation to bring out and enhance the image's hues and tones. Desired skills: - Strong experience in photo editing, especially with enhancing and restoring old scanned images. - Ability to deliver high-quality work swiftly, as the turnaround time for this project is 3 days. - Proficiency in delivering the result in a PNG format with a minimum size of 3000x4500 pixels. If ensuring keepsakes retain their beauty while adapting to the modern age is your forte, then this...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I have a 6-minute video with dialogue that has uneven volume levels. I need a skilled audio editor to balance out the audio levels and ensure that the volume remains consistent throughout the video. Key Requirements: - Audio editing experience, particularly with video content - Ability to balance out volume levels, particularly for dialogue - Proficiency in maintaining consistent audio quality and volume throughout a video - Good knowledge of audio software to achieve the desired results Please provide examples of similar projects you've worked on.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I'm looking to capture soccer training moments in a documentary style video. The Subject: - This project focuses on filming a realistic and unaltered representation of a soccer training session. Skills Required: - Exceptional videography skills, particularly within the sports industry. - Proficiency in creating documentary-style videos. - Ability to work in outdoor sports settings. - Experience in capturing fast-paced, dynamic actions. The Deliverable: - The end product would be a high-quality documentary style video that effectively captures nuances and emotions during soccer training sessions. It is also essential that the video showcases individuals' skills and efforts. It is not solely about scoring goals but also about the process of training. Idea...

  $8 - $15 / hr
  พื้นที่
  $8 - $15 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Quantum Mechanics in Engineering Video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a captivating, educational video that demonstrates an engineering system where classical physics has failed, but design has been successful through the application of Quantum Mechanics. The aim is to educate the general public about the practical relevance of Quantum Mechanics in everyday life engineering systems. Essentials: - The video should be engaging, easy to understand and won't require scientific background to comprehend. - Although the specific Quantum Mechanics concepts to be discussed weren't chosen, feel free to select any that best fits the chosen engineering system. - The project has a high-priority timeline, needing to be completed ASAP. Ideal candidate: - Strong storytelling and video producing skills - Good understanding of quantum m...

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  video editor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...cinematic approach. We plan to expand our horizons to other types of places, with a team dedicated to capturing these new environments. I am looking for a passionate video editor who understands the importance of syncing music with visuals, capable of creating simple yet impactful edits. Transitions in our videos are generally classic: a drone shot introduced at a drop, scene changes at a break, or a visual adjustment following the rhythm of a percussion. We avoid using complex effects, aiming for a clean and impactful aesthetic. Here’s what I am looking for in a collaborator: 1. Appreciation for electronic music and minimalist editing – Someone who grasps how music can visually enhance an experience without the need for overdone effects. 2. Technical skill...

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Short Logo Video Reproduction Specialist Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient video editor with advanced skills in Adobe Premiere and After Effects. - Please help create a 15-second reproduction of an existing logo video, with the source files readily available. - For this project, no specific effects or animations are needed. Ideal candidates should have a keen eye for detail, the ability to follow provided guidelines strictly, and considerable experience in video reproductions. Your portfolio showcasing past video reproductions will be a plus. Here's a video example:

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Python Script (OOP) for Video Color Checker Detection 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a seasoned Python developer with specific experience in video analysis to create a script that can process a full mp4 video and identify the positions of a Color Checker card ( ). The idea is to scan each frame of the video, locate the Color Checker, and log its position. The final detection shall share the first frame, the intermediate frames and the last frame of ONE color checker card. Key Requirements: - The script should be able to read a video in mp4, mkv, mov format. - The library used for reading the video is not fixed. You can choose from libraries like (e.g. OpenCV, PyAV, or MoviePy, but the solution should be compatible with both Windows and Linux (and mac) - take a look here:

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled photo editor for my personal photos. These are mostly candid shots and I want to enhance them naturally, not for a commercial purpose, but to make them look better. Key Requi...better. Key Requirements: - Natural Enhancement: I'm not looking for a radical transformation or heavy edits, but rather a natural touch to improve the overall look of the photos. - Quantity: I have more than 50 photos that need to be worked on, so I'm looking for someone who can handle a bulk project. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in photo editing, specifically in natural enhancements. - Proficiency in using photo editing software. - Ability to work efficiently and effectively on a large quantity of photos. - A keen eye for detail to ensur...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน video editing ชั้นนำ