ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 video production งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Production House • รับถ่ายทำภาพยนต์ หนังสั้น ถ่ายทำละคร ซี่รี่ ซิทคอม • รับถ่ายทำสารคดี รายการโทรทัศน์ เกมส์โชว์เรียลลิตี้ Scoop ข่าว • ผลิตงานโฆษณา TVC หนังสั้น MV เพลง • รับผลิต VDO Presentation | Company Profile • รับถ่ายภาพมุมสูง, ภาพใต้นํ้า, ภาพธรรมชาติ,วัฒนธรรม • รับจัดหา Location ธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สำหรับถ่ายทำภาพยนต์ • รับงานพากย์สารคดี รายการ Spot ทีวี วิทยุ Event Service • รับออแกนไนเซอร์ Event | Grand Opening • รับผลิตสื่อโฆษณา MEDIA ทุกประเภท

  $2770 (Avg Bid)
  $2770 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Recruitment Video หมดเขตแล้ว left

  สร้างวีดีโอแนะนำบริษัท และให้พนักงานที่เข้ามาใหม่เข้าใจถึงองค์กรและมีแรงบันดาลใจในการทำงานในบริษัท

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Lyric Video for "Thank You Please" Band หมดเขตแล้ว left

  ทำ Lyric Video ประกอบเพลงแนว Dance / EDM ของวง Thank You Please (ไม่มีสังกัด) เพื่อ post บน Youtube ของวง

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  โครงการสร้างสื่อการสอนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะ กำหนดงานเสร็จในเดือน กรกฎาคม 58 ลักษณะงาน-เตรียมทำสื่อ ถ่ายทำ และตัดต่อวิดีโอ จำนวน 3 คน มีงบให้เดือนละ 15,000 หรือพิจารณาตามประสปการณ์ค่ะ แต่ต้องเข้า Office ได้อย่างน้อย 3-4 วัน ต่อสัปดาห์นะค่ะ สัมภาษณ์และแสดงผลงานค่ะ

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  I am in need of a talented video editor, able to refine my 5-10 minutes long YouTube content. The focus is to add subtitles and background music to enhance viewer engagement. Ideal skills and experience: - Proven expertise in editing YouTube videos - Excellent proficiency in English captioning - Ability to match music content to the video's mood. The final output should maintain quality while being intriguing and relevant to YouTube audiences. Your track record demonstrating similar work would be an added advantage.

  $358 (Avg Bid)
  $358 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Video Editing Needed 6 วัน left

  I'm in need of a talented professional for video editing. Due to initial project uncertainities, I haven't yet specified the purpose and length of the video, nor the nature of the footage. However, flexibility and adaptability are critical due to these variable elements. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in diverse video editing software - Proven record of handling different types of footage (events, products, and travel) - Creativity and adaptability to suit different types of video - Ability to work effectively with vague initial direction and refine based on feedback - Experience in both short and long format video editing would be advantageous So, if you want to work in a dynamic setting, this job is the perfect for you.

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm looking for a creative and experienced photo and video editor who can breathe life into the pictures and clips of my baby. Key responsibilities include: - Applying a range of filters and effects as per the context and theme of each photo - Cropping and resizing photos and videos to fit different upload specifications - Adding engaging captions and text to enhance storytelling capabilities of the media Ideal candidates should have a keen eye for aesthetic and be versatile with the style of edits, adjusting from bright and colorful to soft pastels when needed, as the style will vary based on our needs. Your deliverables will be in the JPG format for photos and MP4 for videos. You should be adept at accommodating these specifications. If you have a knack for storytelli...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced video editor who can breathe cinematic and dramatic life into my YouTube videos. To better cater to my viewers' preferences, I need an expert who can: - Edit raw YouTube video footage artistically - Incorporate professional motion graphics Your creative approach should focus on storytelling while offering a polished, professional touch. Experience in cinema-level editing is highly recommended. Proficiency in motion graphics software, such as Adobe After Effects, is crucial to this role. Demonstrated experience in similar past projects will be highly viewed. Be ready to show me a portfolio that demonstrates these skills effectively. Bring my YouTube videos to the forefront with your editing prowess.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm seeking a professional with an established social media presence to help me promote my product on your platform. Your role will be to post my video content for 2-3 days to maximize sales.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Long-Form Video Editing from Kerala 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a video editor who can effectively manage my 10-30 minute long-form videos. I'm open to your creative touch to make it engaging and professional, But the over all the video should look like an Iman Gadzhi edit (I will provide a you tube link as a referral) The final video should be engaging to viewers, while maintaining a level of professionalism. This is essential, as it will be a key part of my content that I'll be sharing with my audience. I'm preferring video editors who are good with Malayalam Key Project Requirements: - Edit 10-30 minute long-form videos - Use dynamic editing with fast cuts, transitions, subtitles (English), and use animations to represent visualizations. - Create a

  $7 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Traditional 50th Anniversary Video Invitation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled video creator based in India to help me make a video invitation for my parents' 50th wedding anniversary. Key Aspects: - The video should be in English and Kannada - I prefer a traditional style for this project. - The main focus will be on including photos of the couple. The ideal freelancer for this project should: - Have experience in video editing and creation. - Be able to come up with a tasteful and heartwarming way to present the photos. - Be skilled in English. Please note that due to the requirements around language and cultural nuances, I am specifically looking for freelancers based in India.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced mobile app developer who can build a video content platform for both iOS and Android. The app will function similarly to a video-sharing website such as Youtube. Key Features: - User Profiles: Users should be able to create personalized profiles to track their video watching history, subscribe to content creators, and access other features. - Video Recommendations: The app should recommend videos to users based on their viewing history and preferences. - Search Functionality: A powerful search engine that allows users to find videos based on keywords, categories, and content creators. Your expertise in cross-platform app development and video content platform creation will be crucial for the success of this project. Pl...

  $327 (Avg Bid)
  $327 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...out talented animators to bring to life a unique and memorable gift. This project comprises of the following needs: - A fun and playful animated video. The tone should be light-hearted and amusing, adding a special touch to the birthday surprise. - The core feature of the video should be a custom caricature of my son. Creativity is encouraged whilst ensuring that the caricature is likable and recognizable. - Incorporate pictures of my son strategically throughout the animation to add a personal touch. However, ensure it remains subtle and tastefully done. - Photos right from his birth till date will be shared and need to be incorporated in the video Successful candidates should have a strong background in animation and particular skill in caricature design. An add...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Creative Designer Needed for Catalog, Corporate Video, PDF 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented designer who can help craft three key components for my company: a catalogue page, corporate video, and a portfolio PDF. These design materials are aimed at a business professional audience. Key Requirements: - Catalogue Page: The catalogue page should be engaging, visually appealing, and easy to understand. It is important that it has a creative and unique design, reflecting the essence of our business. - Corporate Video: The corporate video should be professionally produced, capturing the attention of our audience. It should be creative and unique, aligning with our brand's aesthetics and message. - Portfolio PDF: The portfolio PDF should be designed in a way that is both visually appealing and easy to navigate. It should creati...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm having trouble getting my video camera's night vision capabilities to work. I can't quite figure it out and not entirely sure if all the necessary drivers and software were installed in the first place. Hence, I need a freelancer, ideally with strong hands-on experience in troubleshooting video cameras, to help me resolve this. Key requirements for this mission are: - Proficient knowledge in setting up and troubleshooting video cameras - Familiarity with the installation of pertinent drivers and software - Ability to effectively identify and fix the problem

  $25 - $317
  พื้นที่
  $25 - $317
  0 คำเสนอราคา

  ...news and current affairs. My vision is to build a strong online presence across multiple platforms, including YouTube, Facebook, Twitter, and TikTok. I aim for this project to be the first successful podcast of its kind, connecting the community from New York to Egypt. Key Requirements: - Arabic fluency and understanding of cultural nuances - Proficiency in audio production and recording - Experience in podcasting or radio production - Social media management or marketing skills - Ability to create engaging content for different social media platforms - Knowledge of current affairs and news reporting - Familiarity with the podcast landscape and trends Your role will be to help me: - Develop a podcast format that will resonate with our audience - Produce and edit high-qua...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  High Fashion T-Shirt Video Production 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional videographer who can help me create captivating social media content to showcase my anime t-shirt range. My brand targets the anime community and the video shoot should reflect a high fashion theme. Ideal Skills and Experience: - Experience in creating social media content, particularly for fashion brands - Proficiency in video shooting and editing - Understanding of the anime community and its aesthetic preferences Key Responsibilities: - Plan and execute a video shoot of my t-shirt range - Ensure that the shoot reflects a high fashion theme - Edit the footage into engaging social media content I'm open to creative suggestions to enhance the video's appeal within the given theme. Please include samples of your previous ...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I need a talented videographer who can create an impressive monochrome short video. This video will last about 30 seconds and it will revolve around a stag in a wooded area. The video will entail the stag emerging out of the wooded area with a mysterious and captivating theme. The primary goal of the video is to inspire, thus the focus should be on showcasing the movements of the stags in a way that captivates the viewers. - The video starts with a foggy wooded area. Slowly a glorious stag emerges from the fog with his head down. He then slowly raises his head as we zoom in. Stag opens his eyes to show they are bright glowing piercing yellow. Zoom back out to reveal 5-10 more stags with the same eyes emerging from the foggy woods. End with a text &...

  $309 (Avg Bid)
  $309 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I need a skilled video editor to enhance my YouTube videos. Here are my requirements: - Advanced editing: My videos need an extra touch of creativity and professionalism to stand out. You should be able to take my raw footage and make it shine. - Special Effects and Color Grading: My videos need to feature some visually appealing elements. You should be able to skillfully use special effects and color grading to create a stunning visual experience. - Transitions: My videos need smooth transitions to seamlessly tie my content together. Ideal candidates will have experience with advanced video editing, special effects, color grading, and creating transition effects. Expertise in video editing software is essential. Bring your A-Game, let's create some fantastic...

  $13 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Non-fiction Audiobook Creation for Amazon 19 ชั่วโมง left

  Exciting opportunity to convert ten non-fiction books into audiobooks for Amazon! Ultimately, we aim to provide our audience with high-quality, engaging and easy-to-understand audio content that aligns with our written works. **Requirements** - Experience in audiobook production or similar projects - Expertise in AI-based text-to-speech systems, ideally Revoicer or similar quality - Ability to produce a neutral English accent for wide accessibility **About the Books** These are non-fiction books and require clear, concise, and professional narration. Accuracy and maintaining the tone of the original text is essential. **Scope of the Project** The successful applicant will fully produce ten complete audiobook files suitable for uploading to Amazon. **Potential for...

  $352 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $352 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm in need of a photographer to capture professional profile photos to strengthen my online and social media presence. Here are some important details about this project: • The photos will be on my websites and my social media platforms. • ...of a photographer to capture professional profile photos to strengthen my online and social media presence. Here are some important details about this project: • The photos will be on my websites and my social media platforms. • I'd like studio-styled portraits on a plain background. • The job will require a keen eye for aesthetics, and experience in portrait photography. * Competence in post-production Photoshop would be an asset. If you have a unique, fresh approach to your work and a knack for capturin...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Creative Video Editor for Motivational Content 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a video editor with a knack for creativity, particularly in crafting motivational videos. The job will involve editing two types of videos: motivational content and case studies. The ideal candidate should have the following skills and experience: - Proficient in adding B-rolls to enhance video narrative - Skilled in setting intermediate animations (e.g., character and object animations) for visual appeal - Capable of sourcing B-roll footage from stock footage platforms Creativity with the work is very much which is most needed. Should be able to catch things initially.

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled 3D animato...wide range of movements - from simple actions like walking and running to more complex combat sequences. The character will also need to be able to perform dialogue, so facial animations and lip syncing are critical. - The output from this project will be used in Film/TV, so experience working on similar projects is preferred. - The animations should be high-quality and suitable for professional production standards. Ideal Skills: - Proficiency in 3D animation software, with a focus on realistic character animation. - Experience in creating animations for film and TV. - Ability to create a wide range of animations, including combat moves and dialogue animations. - Strong attention to detail, especially when it comes to facial expressions a...

  $1 / hr (Avg Bid)
  $1 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Internal WebRTC Audio-Video Communication 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an expert who can effectively integrate WebRTC and Asterisk to achieve real-time audio and video communication. This functionality is intended primarily for internal team members. Therefore, it should ensure: - Seamless and effective call routing and handling - Successful integration with our existing telephony systems - Provision of standard-definition quality for both audio and video communication The ideal candidate for this project has substantial experience with WebRTC and Asterisk, and has successfully executed similar integration projects in the past. This professional should also be knowledgeable about telephony systems and their integration for real-time communication capabilities.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Podcast Video Migration from Facebook to YouTube -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...channel. Key tasks for the project include: - Migrating all podcast videos from Facebook to YouTube - Uploading the videos to my YouTube channel without any editing. The videos should be uploaded as they are on Facebook. - Using the existing titles from Facebook for the videos on YouTube Ideal candidates for this job should have: - Experience with video content migration from Facebook to YouTube - Familiarity with YouTube's uploading and video management interface - Ability to follow instructions regarding the use of existing titles - Excellent attention to detail to ensure all videos are successfully uploaded and titled correctly I'm looking for a reliable and efficient freelancer who can help me with this task as soon as possible. The total amount of videos...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  I'm looking for a highly experienced video specialist who can enhance a quality of a provided cctv footage

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Podcast Video Migration from Facebook to YouTube 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...channel. Key tasks for the project include: - Migrating all podcast videos from Facebook to YouTube - Uploading the videos to my YouTube channel without any editing. The videos should be uploaded as they are on Facebook. - Using the existing titles from Facebook for the videos on YouTube Ideal candidates for this job should have: - Experience with video content migration from Facebook to YouTube - Familiarity with YouTube's uploading and video management interface - Ability to follow instructions regarding the use of existing titles - Excellent attention to detail to ensure all videos are successfully uploaded and titled correctly I'm looking for a reliable and efficient freelancer who can help me with this task as soon as possible. If you can do the job typ...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Advanced Video Editing 6 วัน left

  Looking for an expert video editor with proficiency in Adobe Premiere Pro, experienced in advanced features such as animation and special effects. The aim is to take raw footage and transform it into an engaging video of more than 15 minutes. YOUTUBE CHANNEL NAME - CIVIL BEINGS. SUBSCRIBER COUNT 2.3 Million. The ideal freelancer would have: - Solid experience in Adobe Premiere Pro - Knowledge of advanced editing techniques, including animation and special effects - Capability to produce longer videos (more than 15mins) Your portfolio presenting similar works will be highly appreciated during the selection process.

  $238 (Avg Bid)
  $238 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  For creating engaging shorts for youtube

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced Android developer to create a custom application for educational video distribution. Key Features - The primary objective of this app is to facilitate the sharing of educational content. - The app should support user-generated content uploads. User Accounts - The app should have different access levels for students accessing the content and teachers who will be uploading content. Experience - Prior experience in developing video sharing platforms is a plus. - Proficiency in Android development is a must. - Experience in handling user accounts and differing access levels is highly preferred. If you think you're suitable for the job, I'd love to hear from you.

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I am looking for a creative and experienced soft toy designer. My primary focus is on creating toys for children aged 3-8. The specific range of the toys wasn't selected so open to stuffed animals, plush dolls, and custom characters. Key Requirements: - Able to work with multipl...multiple materials including cotton, synthetic fibers, and natural fibers. - Experience in designing soft toys specifically for children aged 3-8. - Ability to design a wide range of toys from stuffed animals to custom characters. Skills and Experience: - Experience in toy design. - Understanding of child safety standards for toys. - Strong creativity and imagination. - Knowledge of materials and production processes. Looking forward to transforming your creativity into an engaging and safe to...

  $265 (Avg Bid)
  $265 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Fun Mobile Game Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented web developer with experience in Wordpress (Elementor) to create a fun and playful mobile app game website. The website will consist of 3 pages and will be designed to be fun and playful in style. Mobile application is already live and in production so the visual styling will have to be matched. Required: all Lighthouse metrics above 90 - **Pages**: Homepage - current active games carousel (fetch via API) - leaderboards (fetch via API) - prize winners with status carousel (shipped, waiting for contact...) - download section - about section - testimonial section - CTA section Terms of service - textual content Privacy policy - textual content The ideal candidate for this project should be: - Proficient in Wordpress (Elementor) to create a dynamic a...

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  ...needs to have a messaging system where users can communicate with each other, as well as a notifications feature to keep users updated on activity. - Photo and video sharing capabilities: The app should enable users to share photos and videos with their network. The project has no strict deadline, but a timely completion is appreciated. I'm looking for a developer with a strong background in building social networking apps, as well as the following skills: - Proficiency in Android development - Experience with user authentication and security - Strong knowledge of in-app messaging and notification systems - Expertise in photo and video sharing features If you have a good portfolio, relevant experience, and can deliver a high-quality product in a reasonable timefra...

  $262 (Avg Bid)
  $262 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  As a YouTube creator with an educational channel, I am seeking a video editor proficient in producing engaging shorter videos (less than 5 minutes). Your expertise in motion graphics would be crucial for enhancing my teaching content. Key Requirements: - Efficient in video editing and motion graphics - Familiarity with creating engaging educational content - Ability to create high-quality short videos (<5 mins) - Demonstrated experience in YouTube content creation The ideal candidate should have a creative edge and a knack for engaging an audience with great motion graphics. Proficiency in editing software and understanding the YouTube platform is essential.

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm seeking a vlog editor to refine my under some minute travel videos into an engaging vlog-style. Ideally, the editor should have: - Proven expertise in editing travel video content. - Ability to edit in an engaging vlog style. - Capable of turning raw footage into a captivating story under 5 minutes. - A creative eye to produce video that is aesthetically pleasing and engaging. Experience with similar projects will be highly appreciated. Let's transform my travel experiences into memorable footages!

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  Looking for a professional who can help m...Creation of YouTube Channel: Setting up the channel, including profile information, banner, and other essential elements. - Video Strategy: Develop a strategy for content creation and publishing schedule to optimize channel growth. - Video Production: Assist in producing quality videos that cater to the theme of the channel. - Channel Monetization: Implement strategies to help the channel generate revenue. Ideal Skills and Experience: - Proficient in YouTube Channel Management and Optimization. - Experience in video production and editing. - Understanding of YouTube's monetization policies and strategies. - Creative mindset to help in the development of engaging video content. - Ability to analyze m...

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional video editor to help me with basic video editing tasks for a project. Key Requirements: - Basic video editing: The project requires cutting footage, removing any unnecessary parts, and ensuring a smooth flow of content. - Music synchronization: I will provide the music, and I need the editor to cut the scenes in a way that they match the beats and rhythm of the soundtrack. This will bring an engaging and visually appealing element to the video. Ideal Skills and Experience: - Proficient in video editing software: The ideal candidate should have a good understanding of video editing software and be able to implement the necessary edits in a timely manner. - Experience with music synchronization: Previous experie...

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...skilled video graphics designer to create an animated text video for social media. The purpose of this video is to inform viewers about a topic in a visually engaging way. Key Requirements: - Create animated text that is visually appealing and easy to follow - The video should be optimized for viewing on social media platforms - The theme of the video should be geared towards being informative Ideal Candidate: - Proficient in video editing and motion graphics - Experienced in designing for social media platforms - Creative and able to translate information into engaging visuals - Punctual and able to meet deadlines If you have experience in this field and can deliver innovative animated text videos, please get in touch with your portfolio. Y...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I am in need of an expert video editor to turn raw footage into YouTube videos that run between 5 to 10 minutes. The content is educational and informative, so an understanding of maintaining viewer engagement while relaying information is crucial. Requirements: - Experience in editing YouTube video content - Ability to craft engaging, educational, and informative content - Proficient in editing software - Good sense of pacing for videos between 5 to 10 minutes long Software: - The candidate should edit in premiere pro or Final Cut Pro. - He or she has to edit the audio, sync the audio and add suitable B rolls. It's a real plus if you have a knack for educational content. Looking forward to seeing your work!

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Drupal 7 Site Theming & Launch 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I've got two Drupal 7 sites that are almost production-ready. Both are informational, not e-commerce or community sites. The sites have already been set up on my server with Drupal 7. Here's what I need: - Theme Customization: I have particular themes in mind for both sites. These will need to be implemented and customized to suit the content and purpose of each site. - Development: I need someone to help me finish up the development work. This includes adding necessary modules, configuring site settings, and making the sites ready for launch. - Server Configuration: I'm using LNMD in the stack and Drush for managing Drupal. I need someone who is familiar with this configuration to ensure the sites are properly hosted and ready for production. Ideal Skills &a...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Travel Vlog Video Editing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a vlog editor to refine my under some minute travel videos into an engaging vlog-style. Ideally, the editor should have: - Proven expertise in editing travel video content. - Ability to edit in an engaging vlog style. - Capable of turning raw footage into a captivating story under 5 minutes. - A creative eye to produce video that is aesthetically pleasing and engaging. Experience with similar projects will be highly appreciated. Let's transform my travel experiences into memorable footages!

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  ...seeking a versatile video editor who can accommodate a broad spectrum of tasks given the varied nature of the work at hand. The specifics of the project were not disclosed, therefore adaptability and flexibility are key. Key responsibilities: * Editing unspecified types of video content, which could range from weddings and corporate events to music videos. * Being prepared to work with different video lengths. The duration of each project could potentially involve videos that are less than 5 minutes long or exceed 10 minutes. * Adapting to different videography styles and moods, including but not limited to: romantic, professional, and energetic. Skills & Experience: * Broad video editing experience in various contexts. * Ability to work efficiently acr...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced music video artist to create an energetic and compelling indoor music video. Key Project Details: - The video's theme is energetic and your work should reflect this emotion. - One of the most critical elements to be incorporated in the video is significant camera movement. - The shoot will take place indoors, so experience with indoor filming and understanding of lighting and space optimization is necessary. Relevant Skills and Experience: - Experience in filming and editing music videos particularly with energetic themes. - Mastery at capturing and creating dynamic camera movements. - Proven track record with indoor shoots, managing space and lighting effectively.

  $17 - $34 / hr
  พื้นที่
  $17 - $34 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Video editor to help me with shorts for my YouTube channel 2106 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Link to my youtube channel: I need someone to help me with making engaging shorts from my old videos plus my new videos. If I like your work, I will hire you on a weekly basis, so that I can post at least one short video every week. The ideal candidate will: 1) Excellent editing skills to create engaging short content. 2) Provide me with new ideas on short content and help me grow my channel. 3) Commit to deliver everything on time. 4) Use my old videos to make shorts. 5) Use copyright free, royalty free trendy music for my shorts. Since this is a trial I am offering AU$50 for 3 short videos.

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I'm in need of engaging promotiona...advanced players. These materials need to encapsulate the fun and engaging atmosphere of my lessons. Key Requirements: - Design and creation of a video commercial. - Development of social media graphics. - Creation of an appealing poster design. The perfect freelancer for this job would have a strong background in graphic design, video creation, and social media content. Additionally, having prior experience in sports or golf-related projects would be a strong plus. Proficiency in modern, attention-grabbing design styles and an understanding of how to convey fun and engagement visually is crucial. Skills and Experience: - Graphic Design - Video Production - Social Media Content Creation - Sports/Golf Marketing Exper...

  $378 (Avg Bid)
  $378 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Crowdfunding for electric luminous paint 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...will resonate with tech enthusiasts and encourage them to support our product. - Video Production: A good portion of the campaign will be product demonstration. I'll need you to create engaging and informative videos showcasing the product's value and features. - Social Proof: It's important to include testimonials from early users. You'll need to collect and edit these into compelling content that highlights how my product is making a difference in people's lives. Ideal Skills and Experience: - Previous experience managing successful crowdfunding campaigns, particularly for tech products, is a huge plus. - Strong writing skills and the ability to craft engaging, persuasive content. - Video editing and production skills, with the a...

  $208 (Avg Bid)
  $208 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm searching for a talented video editor to help increase engagement across my Facebook and Instagram platforms by delivering a streamlined, minimalistic editing style. Key responsibilities: - Edit video content creating a minimalistic yet engaging end product - Understand and adapt to brand style and voice - Optimize videos for varying platform requirements - Spanish Videos Ideal Skills: - Strong experience in video editing - Proficient in minimalistic editing - Familiarity with Facebook and Instagram video specifications and best practices - Proven track to increase engagement via video content.

  $1086 (Avg Bid)
  $1086 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled animator who can create a vertical 'Like, Subscribe, Share' banner to be placed on the side of my videos. - The banner should be in a 2D animation format. - It should only appear at specific times - beginning only. Like, subscribe, share Every click appreciated Ideal Skills: - Proficiency in 2D animation - Experience in creating custom video banners - Ability to work with MP4 format

  $30 (Avg Bid)
  การันตี

  บทความชุมชน video production ชั้นนำ