ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 video streaming server client program งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Proxy Client หมดเขตแล้ว left

  แอพสำหรับเชื่อมต่อ Proxy ให้ความสะดวกกับลูกค้า ใช้งานได้ทั้ง Login และ ไม่ต้อง Login *ถ้า Login โปรแกรมจะแสดงรายการ Proxy ที่เช่า แล้วสามารถกดเชื่อมต่อ ได้เลย *ถ้าไม่ Login ก็สามารถตั้งค่าต่างๆ เองได้ Proxy connection app provides convenience to customers. It can be used for both login and without login. * If login, the program will display the list of Proxy that is rented and can click to connect immediately. * If not Login, you can set various settings by yourself.

  $940 (Avg Bid)
  $940 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  ติดตั้ง VOIP SERVER หมดเขตแล้ว left

  ติดตั้ง VOIP SERVER เพื่อใช้โทรศัพท์สายในและสายนอกบน Linux

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...เป็นงานระยะยาว ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี c. การเชื่อมต่อกับระบบเดิม เชื่อมผ่าน MS SQL Server และ REST Api รูปแบบข้อมูล JSON ทั้งหมด d. การแก้ไข ระบบเดิม จะทำโดย programmer คนเดิม ไม่เกี่ยวข้องกับระบบใหม่ e. Source code และสิทธิ์ใน source code ทั้งหมด เป็นของผู้ว่าจ้าง f. ผู้ว่าจ้าง ต้องการเข้าถึง repository ของ source code ด้วย เพื่อประโยชน์ในการ review ป้องกันการสื่อสารผิดพลาด g. Platform NodeJS และ deploy บน Docker หรืออื่นๆ ที่เป็นรูปแบบที่คล้ายกัน h. แยกส่วนแสดงผล (client javascript) และส่วน Api (REST Api อย่างชัดเจน) 2. ระบบเดิม เป็น program บน Windows เป็นภาษา C# .Net framework และ MS SQL server a. เมื่อสั่งซื้อสินค้า จะสร้างข้อมูลการสั่งซื้อใน MS SQL Server และมีใบ PO ออกมา b. เมื่อรับออเดอร์แล้ว จะสร้างข้อมูลใน MS SQL Server และพิมพ์...

  $6250 (Avg Bid)
  $6250 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  General Labour หมดเขตแล้ว left

  Hi All, Our client is opening a new manpower agency focused on providing organizations like bars, clubs, tourist attractions, theme parks and government offices, concerts special protection staff. This company is being setup in Bangkok because of a huge market in Thailand. My client will provide manpower services for all clients with a very low and competitive pricing. They are in the process of setting up a very big corporation in Bangkok. We are currently seeking freshers or low experienced people or freelancers either male or female with a good knowledge of the local areas within Pattaya and are willing to support our clients with their security requests on time and in an economical way. This will be the launch of the testing phase of the firm. WE WANT TO RECRUIT EMPLOYEES...

  $94 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Recruitment Video หมดเขตแล้ว left

  สร้างวีดีโอแนะนำบริษัท และให้พนักงานที่เข้ามาใหม่เข้าใจถึงองค์กรและมีแรงบันดาลใจในการทำงานในบริษัท

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Lyric Video for "Thank You Please" Band หมดเขตแล้ว left

  ทำ Lyric Video ประกอบเพลงแนว Dance / EDM ของวง Thank You Please (ไม่มีสังกัด) เพื่อ post บน Youtube ของวง

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  PBX System SIP Server on Cloud สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ Server PABX PBX ต่างๆ ไม่ต้องเตรียม infra ให้ยุ่งอยาก เคลื่อนย้าย ไปตาม Site สะดวก โทรหา site to site ฟรี บริการค่าโทรแบบเหมา แบบรายนาที ทั่วโลก

  $540 (Avg Bid)
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Affiliate Program & Sales Mangament หมดเขตแล้ว left

  ทำเวบขายของ มีระบบ affiliate กับ ตัวแทนจำหน่าย เขียนโดยใช้ JOOMLA อยากได้ระบบแบบ ขอให้มานำเสนองานที่บริษัทครับ แบบหน้าบ้านหลังบ้าน เรื่องงบเดี๋ยวคุยกันอีกทีครับ

  $2830 (Avg Bid)
  $2830 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Terraform Module to Create Windows Server 2019 VM on Azure 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Terraform expert to develop a module that can provision a Windows Server 2019 Virtual Machine on the Azure cloud platform. Key Requirements: - Version: The VM should run on Windows Server 2019. - Performance: The VM should be of 'Basic' size and performance level. - I will provide you with the tags to be associated with the VM. Please note that the user skipped the section regarding specific configurations for the VM. Ideal Skills: - Strong proficiency in Terraform and Azure cloud services. - Excellent understanding of Windows Server 2019. - Prior experience in provisioning VMs in the Azure environment. Your role will primarily involve setting up the Terraform module in a way that ensures the correct version of Windows Server is deployed with th...

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  I am in need of a professional sales executive who can effectively attract customers to purchase our social media services on a dail...seriously. He has high competence and long experience in the field of attracting customers. It will be my responsibility to bring the largest daily base of customers to purchase our services, communicate with customers and persuade them to buy. The ideal candidate must have worked in this field before and attracted many clients in order to follow the same approach and attract the largest daily client base to buy our services. He must have broad and effective plans and strategies to target customers and attract them to buy our services. We do not currently have a website, so he must have extensive strategies and knowledge in this field to achieve grea...

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  ...adjusting brightness and contrast, and removing backgrounds amongst other related tasks. All your image editing skills will be put to the test for this project. The purpose of these edits is quite varied. The finished products will be used for social media posts, website content, presentation materials, workshop and seminar adverts, and other forms of advertising. Ideal Skills and Experience: • Video and Editorial specialists • Proficiency in adding text, captions, and transitions • Experienced in sound and music enhancement • Mastery of image editing, including cropping, resizing, and background removal Time management is essential as we have deadlines to meet. I'm looking for detail-oriented individuals who can provide quality work that aligns with...

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  $25 - $50 / hr
  0 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented video editor who can help me create engaging content for my YouTube channel. Key Requirements: - I predominantly need video editing. You should be proficient in video editing software, and have the ability to create smooth transitions, add engaging effects and ensure the final product is of high quality. - I'm looking for a specific style of editing - entertainment. This means, you should be able to add humor, keep the audience engaged and ensure the videos are visually appealing. - The videos are short - less than 5 minutes. You should be able to maintain the viewer's interest in a short span of time. Ideal Candidate: - Proven experience in video editing and specifically, entertainment content is a huge plus. - Profici...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Daily Canva Video Editing Assistant 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a talented video editor to assist with daily video editing on Canva. Key Responsibilities: - Adding text and captions to the videos - Editing audio for optimal quality - Implementing seamless transitions - Inserting new pictures or information The ideal candidate should be familiar with Canva's video editing tools and techniques. Your primary goal would be to assist in creating engaging, short videos of less than a minute length. Please note that this is not a project for professional editors, so my budget is limited. However, if you are looking for a consistent daily gig and have decent experience with Canva's video editing features, you might be the perfect fit for this job.

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  As a concerned client wanting to ensure the smoothest login experience for my users, I’m seeking a competent freelancer with expertise in React Native to guide me through a ‘happy-path’ testing session. Given the sensitive nature of the project, I propose to organize a secure video call, during which I’ll share my screen and you will help me conduct the necessary tests, mainly troubleshooting and verifying login functions. Key Skills and Experience: - Expertise in React Native development and testing - Proficiency in both iOS and Android platforms - Strong ability for troubleshooting issues - Effective communication and patience for guiding through the process -unit test experience by jest Main Responsibilities - Guide through a React Native Login P...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented video Editor to bring my short film vision to life. The project involves: - Crafting a 5-10 minute short film centered around a festival function. - The key focus should be on delivering exceptional visuals that can captivate the audience. - There's a possibility to introduce elements like transitions, effects & attractive - depending on your expertise and creativity. The ideal candidate for this project should have: - Profound experience in video production, specifically creating short films. - Proven skills in enhancing visual appeal of the content. - A strong portfolio that demonstrates your ability to engage viewers through stunning visuals.

  $7 - $18
  พื้นที่
  $7 - $18
  0 คำเสนอราคา
  Affiliate Marketing for DMCA Takedowns 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...sale of my DMCA takedown services. This is a unique opportunity to promote an important service in the digital realm and earn commissions. Key Responsibilities: - Drive sales: Your primary task will be to promote and sell my DMCA takedown services to clients who are in need of copyright protection. - Communication: You'll need to effectively communicate the value of our services and address any client queries. Desired Skills and Experience: - Affiliate Marketing: Proven proficiency in affiliate marketing, preferably in the legal or digital content protection sector. - Excellent Communication: Strong communication and negotiation skills are crucial to effectively market this service. - Sales Acumen: Experience in sales, particularly in the B2B or digital services realm, wil...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I require a proficient data entry specialist to assist with a one-time project that involves entering less than 100 data sets into Microsoft Excel. The tasks include copying and pasting, sorting and organizing, as well as validating and verifying the data. Ideal skills and experience: - Previous experience with data entry, particularly in Excel - High attention to detail to ensure accuracy in the data entered - Proficient in data sorting and organizing - Ability to validate and verify data effectively Please note that this is a one-time small project, and the successful candidate may be considered for future projects based on performance.

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled video editor to help me create a series of YouTube videos using 60-minute raw footage of football games. Key Tasks: - You'll receive 8 of these 60-minute videos every month. - Your task will be to condense these hour-long videos into engaging, high-energy clips that focus on the best highlights of the game. - The editing style should be reminiscent of a sports highlights reel, focusing on the action and the excitement of the match. - You will also need to create a simple, eye-catching thumbnail for each video. Ideal Candidate: - Proficient in video editing software, with a portfolio showcasing experience in editing sports reels or similar. - A good eye for selecting the most engaging moments in a match. - Ability to create dynamic...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  New VIDEO GAME MUSIC 9 วัน left

  Remixes Of Previous song - Zelda Gerudo Valley -Donkey Kong Country Theme Reimburse FOR the sample Pack -35USD converted to AUD = $52 AUD

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...to understand their pain points & hopefully help them with our product. What are we looking for, We need dieticians and nutritionists to use our platform to train their clients - It's free forever up to 5 clients. - No monetary involvement here. Our tool helps you with diet planning, tracking client progress, etc. with a 1000+ recipe & food items library. Social media collab - If you create content on TikTok/Insta, we would be happy to pay you a small collab of sorts. We also have a referral program, where you could potentially earn up to $100 per dietician/nutritionist. Who can apply? Any dietician or nutritionist only. If you're someone who creates content related to nutrition & diet. Thanks! Note - Hey team Upwork, we'd be inviting & ...

  $548 (Avg Bid)
  $548 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I require a proficient developer to construct a seamless, user-friendly e-commerce application compatible with both iOS and Android platforms. As the client, I have an urgency for this project and therefore would need someone able to commit to immediate start. The key characteristic of this app should be its ability to facilitate online buying and selling. We are aiming for a fluid user interface that supports transactions without errors. Ideal Skills for the job: Advanced knowledge in cross-platform app development High competency in creating e-commerce applications Proven track record of timely delivery for urgent projects Effective communication skills to update on progress. Given the urgency of this project, preference will be given to developers that can dedicate their ti...

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  The client has an issue with snow being sucked into the air intake of a newly renovated HVAC system (40k CFM to 80k CFM). They doubled the airflow and "doubled" the intake louver area but are still having problems. The effective area was not really doubled. The inlet to the pre-heat system remained the same size (approx. 8' x 10'). We would like to model the existing system flow vs. what we are suggesting as a solution to validate the concept. Key Responsibilities: * Utilising advanced technologies to monitor and track airflow patterns. * Analyzing collected data and reporting on identified patterns. * Developing strategies to improve data collection and analysis. Ideal Skills and Experience: * Extensive experience in airflow analysis. * Skilled in data col...

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  As a content creator, my work demands polished, professional videos that encapsulate my brand's ideology. I am in the market for an editor wh...essential for the editor to have the ability to switch between Cinematic, Vlog-style, or Documentary-style effortlessly. 2. Time Management: My desired video duration falls between 1-3 minutes. The editor must possess the skills to tell a clear, concise story within this time frame. 3. Familiarity with YouTube: Familiarity with YouTube platform is advantageous as it can inform the editor about the kind of cuts, transitions, and timing practices that work best for the platform's audience. Ideal candidates will highlight their flexibility in editing styles, proficiency in time-bound editing, and experience on YouTube spe...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  As a business, we're looking to get an html email signature designed and coded. This email sign...signature designed and coded. This email signature will include our company logo, social media icons, and contact details - all optimised for Outlook. Ideal freelancers for this job are those who can: - Design and code html email signatures - Know how to incorporate logos, social media icons and contact details into the signature effectively - Have a strong understanding of the Outlook email client and its restrictions regarding html signatures In your proposal, we not only want to see your past work but also, a detailed plan of action on how you aim to generate our signature. We're looking forward to viewing your innovative ideas that can help our email interactions leave ...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  temp and perm staff recruitment and Managment System 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Recruitment Management System. We require a system focusing on the job posting, temp employee, perm employee, and client management. System to enable us to assign temp hourly roles to staff, track and manage their activities including timesheet, location tracking, etc. as this is our top priority. The system that can efficiently manage and track the candidate management process. Ideal candidates must have experience and a track record in developing recruitment management systems focusing on job posting, tracking, timesheets, and staff HR management. The project will be delivered on a usable milestone basis. ( applicant module(front end/website); Employee Module, Admin Module, and client Module. This application must be fit for purpose for UK temporary/permanent employment/...

  $2382 (Avg Bid)
  $2382 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา
  3D Rendering & video- Football Center 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for 3D rendering and video for our project of Football Center

  $407 (Avg Bid)
  $407 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled video editor to assist with editing my YouTube content. The ideal candidate will have a strong understanding of different video editing styles, particularly cinematic, vlog-style, and documentary. Key Requirements: - Proficiency in Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, or iMovie - Ability to craft captivating videos with background music, text overlays, and special effects - Experience with travel, DJ, and real estate promotion content is a plus - A portfolio showcasing a range of video editing styles and techniques This role will involve turning raw footage into engaging, high-quality videos that align with my content themes. I'm open to your creative input and suggestions for enhancing the overall appeal of the videos. Please share...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Construction Business 6 วัน left

  I'm seeking a seasoned telesales professional with specialty in domestic construction. Your primary role will be sourcing new clients for my expanding construction business. You'll need a proven track record in the following areas: - Expertise in sourcing potential clients. - Proficient in man...specialty in domestic construction. Your primary role will be sourcing new clients for my expanding construction business. You'll need a proven track record in the following areas: - Expertise in sourcing potential clients. - Proficient in managing leads. - Familiarity with advertising, referrals, and online platforms for client acquisition. Ideal candidates should have solid experience in the construction, be solution-oriented, and adept at leveraging various channels to driv...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled Python developer to help me complete a program that I've written using ChatGPT. The primary issue I'm facing is getting the correct data to be transferred to my website. Key Points: - The program should transfer text data to the website. - The website's primary function has not been specified. - There's no preference on how the transferred text data should be displayed on the website. The main task is to ensure that the program can accurately select and transfer the 'new' data to the website and interact with it by selecting a 'new' button. Ideal Experience: - Proficiency in Python programming, especially in data handling and web interaction. - Experience in integrating programs with websites. - F...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I am in need of a professional, user friendly, and efficient website designed and built dedicated to selling and delivering adult video content to the general public. Key Functionalities I'm after: 1. Video Download: The main functionality of this website is for users to be able to easily purchase and download adult videos to their device. Ideal Skills and Experience: - Strong background in web development, specifically with platforms delivering digital content such as videos. - Proficiency in building sites optimized for video downloading. - Previous experience designing sites targeting the general public - demonstrating an understanding of usability and user experience factors. - Knowledge in implementing robust security feature to protect the digital co...

  $625 (Avg Bid)
  $625 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  Program Overview: An MS Access database application to manage all aspects of a contracting project, including invoicing, material control, budget management, and reporting. Key Modules: 1. Project Management: - Store project details, timelines, and milestones - Track project progress and status 2. Invoicing: - Create and manage invoices - Track payments and outstanding balances - Generate payment reminders 3. Material Control: - Inventory management for project materials - Track material usage and reorder points - Record material costs and suppliers 4. Budget Control and Monitoring: - Set and track project budgets - Monitor actual costs against budgeted amounts - Flag cost overruns and provide alerts 5. Reporting: - Generate standard and custom reports - Project status reports...

  $507 (Avg Bid)
  $507 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Comprehensive Web Research for 1000+ SaaS Products 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...understanding of SaaS pricing and features - Ability to categorize and organize data efficiently This is a large-scale project, and the accuracy and thoroughness of your work will be crucial. A good understanding of the e-commerce and marketing/advertising sectors will be an advantage. Please get in touch if you feel you are well-suited for this task. information such as 1 Client Industry 2 Client Location (country, City) 3 Client Names 4 Company Name 5 Company Website 6 Description 7 Hr Person Name 8 Integration 9 Jobs Link (from Linkedin) 10 Jobs Link (from The Company Website) 11 Jobs Location (Company Website) 12 Last $ Raised If private then from CrunchbaseIf private then from Crunchbase 13 Leads Email Address - Marketing/sales 14 Leads Email Address Hr Perso...

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Editing a short educational video of an early 20th century building that was rotated. Includes simple animation, on screen text, voice editing and music.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have a photo that I'd like to convert into a detailed black and white vector image. The outcome should consist of two main colors - black and white. The image need to be placed into a black background, the idea for this is this image will be plotted out of frosting vinyl and placed on glass window, the white will be the glass and black will give the outline of the truck and trailer Key Requi...photo's detail - The final vector should be in black and white only - The style should be detailed, not minimalist or abstract Ideal Freelancer: - Experience with photo to vector conversions - Proficient in graphic design and vector art - Understands the importance of detail in vectorization - Skilled in working with black and white color schemes - Can follow specific style preferences ...

  $21 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm looking for an amazing graphic designer to create a vibrant,...pillow candy wrapper design. The target market is teenagers, and the design should appeal to this age group. I'm preferring a bright, colorful theme, but ensure it doesn't come across as too childish or overly complicated. Notably, the client did not specify any particular elements to be incorporated in the design. Hence you have the creative liberty to propose concepts that you think will attract teenagers. Ideal skills required for this project Includes: - Experience in designing packaging or products targeted towards teenagers - Ability to translate client requirements into appealing, market-friendly designs - A strong portfolio that demonstrates creativity and versatility. I can't...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Urgent Vital PBX Troubleshooting Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent need to troubleshoot and fix errors in my Vital PBX system. If you're an expert in this area and have immediat...Requirements: - Troubleshooting and error fixing: I need someone who is proficient in identifying and correcting issues within the Vital PBX system. - Urgent availability: I require your immediate attention; the task must be completed within 3 days. - The voicemail is not working, but we also want to receive the voice recording as text in the email - We want to send the client a text message during the call. First we need the client to opt in and then the link to a quote form. Ideal Skills & Experience: - Proven experience with Vital PBX setup and troubleshooting. - Strong knowledge of SSH and root access. - Ability to work under pre...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I need a video editor with a knack for creating compelling company videos. Your task will include adding a formal and authoritative voice over, similar to the ones we hear on VIEMO. Key Project Features: - The primary goal of the video is to inform viewers about our company, specifically focusing on our products and services. - A confident, professional voice over to effectively pass this information along. Ideal Skills: - Proven experience in editing corporate videos - Ability to create authoritative, engaging voice overs. With your help, I'm looking forward to bringing the story of our products and services to life.

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm in need of creative video producers to develop our new TV show focused on news and current events. It needs to be captivating, fresh, and intellectually stimulating. - Each video needs to be 5 to 10 minutes long, including 1 or 2 segments, an intro, and an outro. - Expect to produce 2 to 4 videos per month, with 1 to 3 filming days. - This project will require interviews with guests. Knowledge in conducting engaging conversations is a must. - We will be filming mostly in London but also in the US and India. We ensure smooth operation by employing local teams in each location. Strong local network is advantageous. - Ideal skills include high-level creativity, attention to detail, excellent time management and organizational skills, and proficiency in English communic...

  $65141 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $65141 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Engaging Live-Action Explainer Video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a onetake 40-60 seconds video, filmed from a cameraman's perspective. The video should start from the lobby, go into the elevator, and proceed to the 18th floor, then walk to room 3. The company is called TI Securities LLC. The office space is approximately 2000 square feet, with a reception area, 5 small rooms, 1 conference room, and 1 CEO office. The company is in the Forex business. There are 10 white employees and 2 Chinese employees. One of the employees is holding a handwritten sign with "WIKIFX" written on it.

  $1391 (Avg Bid)
  NDA
  $1391 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm in need of a video editor who can provide exceptional cinematic effects to promote a product on various social media platforms. Key Tasks: - Use your skills to enhance raw footage into a high-quality product promotion video. - Design an engaging style with a cinematic touch that fits the theme and the concept of the product. - Edit videos to drive strong engagement on social media platforms. Ideal Skills: - Proficient in using high-end video editing software. - Have a keen eye for cinematic editing. - Prior experience with product promotional videos. - Strong understanding of the promotional trends on social media platforms. From your background in producing cinematic content, combined with your knowledge on highly engaging social media videos, I believe...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Wordpress Live Chat Plugin 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a Wordpress-only live chat plugin, that will be displayed as a floating icon on my website. Key Features Needed: - Offline Messaging - File Sharing - History Panel - User Authentication Requirement for Chatting - Shortcode to Add a Live Chat Slider Displaying Users Online - Toggle Switch in the Live Chat Dashboard UI to Go Online or Offline - Live Cha...plugin that can be enabled/disabled as needed. - The author of the plugin should be titled "Khochora" - The title of the plugin should be titled "Relocate Live Chat" 3. Deliverables: - A fully functional "Relocate Live Chat" WordPress plugin. - Source code and necessary documentation. - Plug-in packaged for easy upload and installation. - Training materials, if necessary,...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented video creator to put together a live-action promotional video that focuses on a specific product. Ideal skills for this project include: - Proficiency in creating live-action videos - Proven experience in product promotion - Understanding and ability to cater to the U.S audience

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Farming Simulator 22 - Dedicated Server Login Mod 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...developer to create a custom mod for Farming Simulator 22. The main objective of this mod is to implement a full-fledged login system on a dedicated server for the game. Key Requirements: - The login system should consist of both registration and login functionalities, with passwords being the only primary credential. - All user credentials will be stored and managed in an XML file within the dedicated server. - There is no need for password recovery features. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Lua programming language and ideally experience in developing mods for Farming Simulator or similar games. - Strong understanding of server-side data handling and XML file manipulation. - Prior experience with developing complex login systems, including password ...

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented video creator to put together a live-action promotional video that focuses on a specific product. Ideal skills for this project include: - Proficiency in creating live-action videos - Proven experience in product promotion - Understanding and ability to cater to the U.S audience

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  Professional Video Editing for Lesson Videos 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of 2 or 3 highly skilled video editors who can help me enhance the effectiveness of our educational content by editing our teachers' lessons. Key Requirements: - Edit teachers' presentations into a series of short clips, ensuring there's a clip for every slide they present. - Edit screen recordings to create engaging, educational content. - Final output format must be MP4. - Use the corresponding EDClass logo for each subject and put it in a similar location to the example shown. Make sure to fade the pen tool in and out with the logo. Details: - The number of lessons you'll be editing is dependent on how many we record, but it's likely to be more than 20. - It's important that the editing style is clean and professional in orde...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  LayoutFit Pro 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Brief: LayoutFit Pro - Custom AutoCAD Plugin for Product Layout Optimization Project Overview: We require a custom AutoCAD plugin to streamline the process of fitting our company's products into client layouts. The plugin should enable efficient placement, sizing, and optimization of 2D product representations within AutoCAD environments. Project Goals: 1. Simplify the process of inserting company products into client layouts 2. Improve accuracy and efficiency in space utilization 3. Provide easy-to-use tools for manual and automated product placement 4. Generate accurate area calculations and reports Key Features: Drag and Drop Functionality: Intuitive drag-and-drop interface for placing products from a library into layouts Snapping capabilities for precis...

  $327 (Avg Bid)
  $327 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm looking for a video editing freelancer who can help me create engaging, audience-hooking videos across multiple genres. Requirements: - Expertise in short video editing: I need shorts edited, such as podcast shorts, to be engaging, informative, and entertaining. - Proficiency in long video editing: I also create longer videos, such as full podcasts and tutorials, and need them to be engaging from start to finish. - Understanding of gaming video editing: A good grasp of how to edit gaming content to keep viewers engaged is a must. Your responsibilities would include: - Creating engaging hooks at the beginning of videos to ensure the audience stays engaged. - Ensuring that the editing is aligned with the algorithm of YouTube, increasing the chances ...

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I have a collection of photos that I would like to merge into a video for personal use. I am not looking for background music, but I would like text overlays for each photo in the video. The text should ideally describe the scene or the memory associated with that particular photo. Ideal Skills: - Video Editing - Graphic Design - Ability to create engaging text overlays - Attention to detail

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a talented video editor with a knack for identifying and crafting less than a 1-minute long humorous moments from live streams into engaging clips for TikTok and YouTube Shorts. Key Responsibilities: - Locating, clipping, and editing humorous moments from my streams. - Adding subtitles/captions to all clips. Ideal Skills and Experience: - Experienced in short-form video content editing. - An excellent understanding of TikTok and YouTube Shorts video content and formatting. - Keen sense of humor and ability to identify amusing moments. - Proficient in adding creative and readable subtitles/captions. Let's create content that leaves viewers laughing and craving for more. Apply now!

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา