ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 virtual worlds งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  พัฒนาเว็บไซต์ Virtual 360 หมดเขตแล้ว left

  ต้องการหาคนมาพัฒนาว็บไซต์ Virtual 360 สามารถจัดการ Content จากระบบจัดการได้ (มีระบบอยู่แล้ว มาพัฒนาต่อ โดยระบบที่มีอยู่เป็น AngularJS + Firebase หรือถ้าหากถนัด Database ตัวไหนก็สามารถเปลี่ยนได้ครับ) Ref.

  $511 (Avg Bid)
  $511 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ต้องการคนถ่ายรูป และ ทำภาพเป็น panorama virtual tour

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...understand. - High performance and stability: Despite its ease of use and setup, the client should not compromise on performance or stability. - The client interface needs the following features: "Connect", "Disconnect", and "Import Config" buttons. Clicking "Import Config" imports a configuration file encrypted with AES-256. The configuration file contains the server IP address, port number, virtual HUB name, username, and password. After importing the configuration file, VPN connections can be made by clicking connect and disconnect. Use direct TCP/IP connections, with an automatic reconnection interval of 15 seconds, always keeping the VPN online. The official client automatically connects upon system restart if disconnected; please disa...

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  eBay API Personalized Training 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a well-versed expert in the eBay API and platform to offer a personalized training to myself (a beginner). I'm already in the eBay Dev program, so learning how to get a key is not needed. • Delivery Method: The training should be provided through one-on-one virtual sessions. There is opportunity for bigger jobs once this one is complete. • Objective: My main objective is to understand eBay API implementation within the platform as I aim to build a data analysis tool. • Areas of Focus: I am particularly interested in learning about making API calls, handling response data, and debugging and error handling. Hence, hands-on practical examples alongside theory will be extremely beneficial. I am a beginner at API calling and Bubble coding in g...

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...attempted installations both within and outside of a virtual environment, but neither have been successful. Additionally, I'm currently operating under Python 3.12 but I'm facing similar issues trying to run Linux on a virtual machine. Ideal candidate should have: - Extensive experience with PyCharm and Python 3.12 - Working knowledge of the Pillow, Dlib and Face-recognition packages - Proficiency in troubleshooting Python package installations - Understanding of virtual environments. Any expertise working with Linux would certainly be a bonus. Your role would involve: - Resolving installation issues to successfully install Pillow, Dlib, and Face-recognition packages on my PyCharm - Identifying and fixing issues related to the use of virtual en...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm looking for an Excel expert who can provide intermediate level training on core areas namely, Formulas and Functions, Data Analysis, Visualization, pivot tables and graphs. This will be an online training hence require the tutor to have a good command of virtual training tools. It can be delivered over a number of weeks around few hours each week. May be for one to three individuals. May extend to advance training depending on feedback from trainees. Skills required: - Proficiency in Excel functions and formulas - Experience in data analysis and visualization techniques in Excel - Strong teaching skills, preferably with prior online training experience - Ability to communicate complex Excel features in an easy, understandable manner - Exemplary attention to detail and pati...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  Good day, I am looking for a specialist proficient in using something like Test Disk or other tool under UNIX to recover such data as Several installations of sites (FTP) Wordpress + SQL . The situation was, with the RAID in the online server room was damaged. They failed to rebuild anything, but I got a corrupted image of my virtual machine (170GB+-).

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  ...business and personal use. I am looking for suggestions on how to format the page for best seo and user experience. I am sure everyone uses chat gpt to write the content, but I will only consider content that is edited to not sound like chat gpt. Features and Information To Promote: 2 Free Custom Gobos - this is a big selling point Visual Preview - promote the fact that the website offers a virtual mock tool that allows them to design their gobo and then project it on a collection of stock background of scenes or upload their own background to see what the projection will look like. Stock Gobo Collection: We offer a large collection of stock designs and templates that can be customized by the client using our online gobo design tool. The collection includes various innovat...

  $40 (Avg Bid)
  High-Speed Typist For PDF Indexing (70+ WPM) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a fast typist with a speed over 70 WPM to undertake a critical indexing job. The main purpose is organizing an abundance of digital data I have, to improve usability and efficiency. This job requires you to be connected to a virtual PC. Key tasks: - Indexing a vast quantity of data - Ensuring data is organized alphabetically - Working solely with digital files Ideal candidates should: - Be able to type quickly and accurately (70+ WPM) - Have experience in data indexing - Have an exemplar attention to detail - Be capable of managing large volumes of digital files. - Need to familiar with USA DATE (MONTH/DATE/YEAR) AND NAME FORMATS Experience in organizing digital data alphabetically will be a great advantage. Quick and precise work will turn this task from daunting t...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Cloud Services Provisioning in WHMCS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm requiring a skilled developer who can customize the Product and Service Provisioning function in WHMCS. The main goal is to effectively provision cloud services, specifically focusing on the creation and...requiring a skilled developer who can customize the Product and Service Provisioning function in WHMCS. The main goal is to effectively provision cloud services, specifically focusing on the creation and management of virtual machines. Ideal Skills and Experience: * Extensive knowledge and experience in WHMCS development * Deep understanding of cloud services functionality * Proven track record of successful WHMCS customization involving product and service provisioning Objective: * Tailor WHMCS to fulfill cloud service provisions, focusing on generating and managing ...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  We are seeking individuals to assist with data entry for customer survey responses. The task involves transcribing customer feedback from survey forms into a digital database. Accuracy and attention to detail are crucial for this project to ensure the integrity of the data

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  I'm currently in need of help with my Linux operating system coursework which centers around writing shell scripts. need to know how to run MS-DOS operating system by using an emulator within a Debian OS running on a virtual machine. Perform several tasks as monitor resources, execute applications and games, benchmarking and performance evaluation.

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I am seeking an artist to create isometric 'sketch' art, focusing on map components and tokens to be used in conjunction with Virtual Table Top software (Foundry VTT) for my Dungeons and Dragons online game. I want to use the components to create maps that contribute to roleplaying map ideas like changing elevation/floors, half and full cover to hide behind, basic dungeon structures like pillars, doorways, walls etc. without interfering too much with the player's imagination. The project will involve: - Drafting terrain outlines and components in isometric black and white, no detailed shading or color is necessary. - Drafting character tokens using the same style (number to be agreed). - Collaborating to ensure the components and tokens are usable within the conf...

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Virtual Assistant Needed For daily Task 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are currently in need of a Remote Virtual Assistant with strong skills in overall job post management and LinkedIn platform. Key Responsibilities: - Managing my job postings on LinkedIn. - Overseeing and organising my LinkedIn inbox to ensure all messages are answered or addressed timely. Skills and Experience: - Exceptional communication and organisational skills. - Familiarity with LinkedIn and its job post management functions. - Ability to multitask and prioritise daily workload. - High level verbal and written communications skills. - Discretion with personal and confidential information. The ideal candidate should be proactive, detail-oriented and able to meet deadlines. Familiarity with LinkedIn job post functionalities, as well as a knack for organizing and solvi...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Experienced English Virtual Receptionist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...search of a professional virtual receptionist who can handle my business volume in an efficient and reliable way. The ideal candidate will be tasked with: - Answering calls: Must be able to professionally manage incoming calls, redirecting them as needed and providing general information to callers. - Taking messages: Should accurately transcribe voicemails and properly dispatch the information to the intended recipients. Expectations: - Communication Channel: Phone calls are the primary channel of communication you'll be handling. Proficiency in call handling and basic phone etiquette is therefore crucial. - Language Proficiency: You should be proficient in English and able to relay messages accurately and professionally. Experience: - Proven track record as a vir...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  We need an online Virtual assistant to help us with our company tasks such as social media posts, research data entry etc... The tasks are very simple, however, this will be ongoing, daily work for the foreseeable future. Must be reliable and consistent in order to be successful in this role.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  RTP Integration for Node.js Mediasoup App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented Node.js coder to enhance my existing Mediasoup-based video conferencing tool. The primary purpose of this project is to include an RTP recording feature. Here's what I require: 1. **Execution of RTP recording:** The virtual rooms' audio and video should be captured and saved. Any experience with similar projects ensures you understand the specifics. 2. **Storage Location:** The recorded files must be saved on our local server storage. Knowledge of server management and storage distribution will be necessary to ensure efficient storage. 3. **File Format:** The recorded files will need to be saved in the WEBM format to guarantee consistency and usability. 4. **File Structure:** The video and audio from every conference must be compiled into...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  VPS Creation for 24/7 Twitch Streaming 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a tech-savvy individual to help me in constructing a Virtual Private Server. Ideally, this VPS will be running 24/7, dedicated to streaming a specific program via Twitch. A key challenge is that the source of the stream is largely limited to South Africa and Nigeria - areas predominantly in Africa. Thus, suitable freelancers would need to be resourceful and demonstrate fluency in geo-based streaming challenges. The key specifications include: - The server should be designed to run on either Windows or Linux operating systems. - Vigilant attention must be paid to data security. As such, the VPS should be equipped with encrypted data storage. - Prior experience creating and maintaining VPSs, ideally in a streaming context, is necessary. - Understand VPN and geo-blocking work...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Chromebook Windows Installation Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello! I'm seeking an expert to help me with a significant change to my Dell Latitude 5400 Chromebook. I wish to phase out Chrome OS entirely and install a trial version of Windows 10 or 11. Here's a bit about what I need: - Windows 10/11 Installation: I'm after someone with expertise in this area, as I want to complete a full OS swap, not a dual boot or running through a virtual machine. I cannot stress enough that I want Chrome OS completely replaced. - Windows License: I don't have a license key for Windows, so I need to install a free trial version. Guidance in this area would be highly appreciated. - Windows Settings: As for the settings, I'd like the freedom to explore them myself. Although I'm open to suggestions, I will make the final decisions...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Business Hours Virtual Assistant Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In need of a virtual assistant based in Dubai to help me manage admin tasks for a children’s products business. You should be able to communicate between standard business hours effectively. Tasks will not be set in stone but you should be ready to take on anything that will help make the day more. On-site visit to Dubai Marina will be required 2-3 days a month for 2-3 hours each visit. Key Skills: - Proficient in Excel (essential) - Knowledge in social media management - Product quality checking/counting - Excellent communication skills - Detail-oriented A bonus would be the ability to take the initiative and identify areas where you can add value. This role is only available for those who can operate during business hours. Looking forward to working with a professional ...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Digital Typing Animation Landing Page 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented website designer, ideally wit...experience. Ideal Skills: - Experience with modern digital typing animations. - Creative website design and layout planning. - Understanding of highlighting product features in an appealing way. - Ability to visually present high-quality customer service interaction. Your tasks will be summarized as: - Designing a customer engaging landing page with modern digital typing animation. - Creating a virtual chat showcasing the functionality of our product. - Capturing our product's easy-to-use interface, unique features, and top-notch customer service in the chat interaction. I'm looking forward to connecting with a professional who can bring this vision to life. Do you think you are the right person? Don'...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I'm looking for a virtual assistant who is located in the UK to research and contact 15 prep schools in London. You'll be tasked with the following: - Identifying the names of 15 reputable prep schools - Initiating contact with the admissions office at each school via phone or email - Enquiring about the possibility of school place availability for next year - Attempting to arrange a visit for March - Reporting back your findings efficiently The ideal candidate for this job has excellent communication and organisational skills, is self-motivated and resourceful. Experience in administration or customer service would be a plus. Being based in the UK and familiar with the British education system is absolutely essential.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Luxury Car Raffle: Facebook Ads Genius Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for the ultimate Facebook Ads expert to bring to life an exciting luxury car raffle. The raffle will be conducted completely online, so your digital marketing skills must be top-notch. Key Responsibilities: - Develop and manage targeted Facebook Ads to sell raffle tickets Ideal Candidate Skills: - Proven track record in running successful Facebook Ad...promotional events or product marketing - Knowledge and understanding of luxury car market will be an added advantage - Excellent communication skills - Ability to work autonomously and deliver results This could be a fantastic opportunity for those who have a creative edge and love the thrill of driving results in social media advertising. Leverage your skills and creativity to make this car raffle a virtual eve...

  $359 (Avg Bid)
  $359 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Python-Telegram Bot and VPS Setup -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  For my personal use, I'm looking for an expert who could help me to install Python on my VPS, run a Telegram bot, and must have proficiency in Yum. Key Tasks: ...receiving messages on the VPS. - Installation of the MySQL package using Yum. Ideal Skills: - Extensive experience in Linux VPS maintenance and setup. - Proficient in Yum package manager to install Python and MySQL. - Knowledge in setting up and running Telegram bots. - Previous experience installing Python-Telegram-Bot via Yum. This project requires someone with in-depth knowledge of Linux-based virtual private servers, Python, MySQL, and experience setting up bots on Telegram. Any previous project dealing with similar tasks would provide an excellent foundation for this particular requirement. Experience with ...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Comprehensive VA for SEO and Social Media 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a growing enterprise, I am in need of a skilled virtual assistant who can manage multiple facets of my business' online presence. -Key responsibilities would include: *SOCIAL MEDIA MANAGEMENT*: The assistant is expected to maintain Facebook and Instagram accounts. Posting relevant and engaging content on a weekly basis is required. Having prior experience in social media marketing and branding is crucial. Understanding the target audience and tailoring content accordingly is key for optimal engagement results. *SEO*: Another essential responsibility is handling SEO tasks. This includes doing keyword research, ensuring on-page optimization and actively pursuing link building. Previous experience in SEO and familiarity with SEO tools and strategies will be highly appreciate...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  113 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled videographer who can create a captivating 1-3 minutes hotel video showcasing our facilities and amenities. The video should attractively present our hotel in a manner that appeals to potential customers and prompts them to visit or book. Broadly, here are a few requirements: - The video length sho...requirements: - The video length should be medium (1-3 minutes). - The main focus of the video should be on showcasing our amenities and facilities. - It must be shot in high resolution with clear visuals and compelling audio. - Ideally, the videographer should have previous experience in creating promotional hotel videos. Capturing every detail in every corner of our hotel, I aim to give viewers a virtual tour and a sense of what they can expect when they v...

  $13 - $25
  พื้นที่
  $13 - $25
  0 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled videographer who can create a captivating 1-3 minutes hotel video showcasing our facilities and amenities. The video should attractively present our hotel in a manner that appeals to potential customers and prompts them to visit or book. Broadly, here are a few requirements: - The video length sho...requirements: - The video length should be medium (1-3 minutes). - The main focus of the video should be on showcasing our amenities and facilities. - It must be shot in high resolution with clear visuals and compelling audio. - Ideally, the videographer should have previous experience in creating promotional hotel videos. Capturing every detail in every corner of our hotel, I aim to give viewers a virtual tour and a sense of what they can expect when they v...

  $13 - $25
  พื้นที่
  $13 - $25
  0 คำเสนอราคา
  Actualización del Servidor de Correo electrónico Zimbra 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Tenemos un servidor Virtual con SO Centos, donde está funcionando el Servicio de correo electrónico Zimbra versión 8.8 OSC, * Analisis de vulnerabilidades * Actualización del Servidor de Correo Electrónico Zimbra (a la última versión estable). * Instalar y configurar sistema operativo Linux estable. * Instalar y configurar servidor de correo electrónico. * Configurar el firewall del sistema operativo Linux, abrir los puertos estrictamente necesarios * Instalar y configurar un antispam/antivirus en servidor de correo y motor antivirus. * Integrar el motor antivirus con antispam. * Instalar y configurar herramienta de consola central Web * AntiSpam/Antivirus, para poder establecer mejores políticas, filtrar spam por con...

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Virtual Assistant for Creative Writing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a virtual assistant for my creative writing project that's focused on fiction. The ideal candidate should have skills and experience in: - Research and Information Gathering: The assistant will be instrumental in researching various elements which will form the premise of the setup, storyline, characters, and backdrop of my fiction project. - Proofreading and Editing: The assistant should have proficiency in English grammar, punctuation, and creative writing, to ensure the final draft is error-free and engaging. - Social Media Management: The assistant will also handle the project's social media channels, promoting updates, engaging with readers, and increasing visibility. - Time Management: The assistant must excel at setting and managing deadlines, c...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Virtual Business Card Creation Portal 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a creative and experienced web developer who can craft a website for creating a virtual business card associated with a generated QR Code. Key Features: - A variety of customizable templates for the virtual business cards - Generation of a unique QR code linked to each business card - Option for users to input their contact information - Users should be able to save, download, and manage their individual virtual business cards Providing a seamless user experience is of utmost importance, hence an integrated user account system is required for managing these cards. The right freelancer for this project should have a strong portfolio of user-friendly websites with clean UX/UI and should have prior experience with QR code generation and management...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Gamified Digital Art for Basketball Training 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a skilled di...power-up icons to symbolize skill progression and gamification. • Design visually appealing progression meters near each player, tracking their development in skills and performance. • +XP indicators throughout the scene, flashing to signify the accumulation of experience points. • Include a digital leaderboard in the background, prominently displaying rankings to showcase progress. • Create a virtual trophy case to symbolize rewards awaiting those who excel in their basketball endeavors. If you are a talented digital artist experienced in creating dynamic and immersive scenes, we invite you to apply. This project offers the opportunity to showcase your creativity and expertise in integrating gamification into sports training,...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา

  ...Detailed scripting to enhance gameplay. * Building engaging and diverse environments. Ideal Skills & Experience: The successful applicant must be adept at using Roblox Studio and have advanced knowledge in LUA scripting and game design. Freelancers are required to provide details of their past experience in Roblox game development, with a focus on game design, scripting, and creating engaging virtual environments. Therefore, a robust portfolio showcasing your ability and creativity will be highly valuable during the selection process. I'm looking forward to working with a developer who can bring my game concepts to life in an inventive and compelling way. A professional who can take the lead, offering insights and executing the vision to its fullest potential. If thi...

  $3482 (Avg Bid)
  $3482 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  ESXi and Proxmox VMs Backup Solution -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an efficient and reliable solution to regularly backup less than 10 virtual machines (VMs) hosted on my ESXi and Proxmox servers. The backup destination will be an external Buffalo storage device. Although I skipped the question about specific security protocols, a knowledge and understanding of common security protocols is essential. Key Skills sought: - Comprehensive understanding of ESXi and Proxmox virtualization platforms - Experience with VM backup processes - Ability to set up automatic, regular backups - Familiarity with data security and protocols - Knowledge of Buffalo external storage devices. While no specific security protocols have been identified for implementation at this time, the chosen freelancer must be adaptable and able to align with potentia...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm looking for an exceptional team or individual to help us uplift our virtual fitting room web application. Key Improvements • User interface redesign - To give it a fresh, modern look and improve user-friendliness. • Performance optimization - To ensure the platform runs smoothly even under heavy usage. • Integration with social media - I want our users to easily share their virtual fitting room experiences across their social media accounts. Preferred Technology Stack We would ideally want the project undertaken with the following technology stack: • AI - for intelligent virtual fitting suggestions based on user's measurements, style preferences, etc. • Angular- for building the user interface of the application •...

  $453 (Avg Bid)
  $453 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Engaging Content for Kids' Learning App + VA tasks 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in search of a passionate content writer who can breathe life into our new educational application targeted for preschoolers and elementary school students learning to read. After the content is created initially, I am looking for a virtual assistant to manage the rollout of this app and marketing it, etc KEY TASKS: Write content for our website, titles, headlines, quotes from research, summary of the app, etc. Edit/write simple stories for beginning readers. "Cat sat on a mat." I have a body of content already created by AI. You CAN use AI and I will provide access to GPT4 subscription but it needs to be reviewed carefully. PREFERRED SKILLS: • Proven experience in writing educational content, particularly focused on early development stages. •...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Página Web con Elementor Pro 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Hosting - Yo os doy la claves - Wordpress - También os doy la claves - Elementor Pro El proceso que me gustaría seguir sería el siguiente: Fase 1) Me mandas la estructura en Figma, Illustrator o como mejor te venga Fase 2) Implementar la estructura en mi Wordpress con mi elementor pro una vez aceptada la estructura Fase 3) Rellenamos juntos los textos y las fotos Fase 4) Nos tomamos un café virtual y revisamos mi web para publicarla IMPORTANTE: ! - No usar plantillas. El diseño tiene que ser sin plantillas y hecho a mano. Cuando digo plantillas me refiero que no compres nada en ThemeForest, porque luego a nivel de SEO me penaliza mucho. ! - Si eres español/a o latino/a mejor, ya que la comunicación y la redacció...

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา

  I am searching for adept AR developers to create innovative solutions for retail. We are particularly interested in two main AR functionalities: product visualization and virtual try-on, bridging the gap between online and in-store shopping. Task specifics are: - Develop AR features compatible with both mobile devices and web browsers. - Focus particularly on real-time product customization abilities for web browsers. Ideal freelancers for this project should: - Have extensive experience in AR development, specifically for retail. - Showcase a strong understanding of product visualization and virtual try-on solutions. - Have proven experience developing real-time product customization features. - Have a deep understanding of creating cross-platform compatible AR solutio...

  $378 (Avg Bid)
  $378 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  Hola, actualmente tengo mi dominio de tieneda virtual y estoy posicionada en google pero, donde estaba alajados mis productos me dicen debo bscar un nuevo creador d tienda web. me recomiendan shopify, quiero saber si es posible sin perdr toda la informcion ya creada

  $484 (Avg Bid)
  $484 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Frontend Vue.js Wizard for Webapp Sharing Feature 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...on my webapp. Here's what I need done: - Implement a sharing button retroactively on already posted content and each subsequent post on the webapp. - Ensure that each click of the sharing button shares the particular content out of the platform to social media. - Develop a feature to count and display the number of shares alongside each piece of content. - Additionally, each share equates to a virtual coin, the tally of which also needs to be visually represented on each post. Ideal skills needed: - Proficiency in Tailwind CSS, Laravel, MySQL, Vue.js - Deep understanding of frontend development and user interface design. - Proven experience working with social media sharing APIs. - Value for clean, efficient and well-documented code. Please note all i need is frontend de...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Bedrock Minecraft Server Creation & Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert Minecraft builder to create a virtual sleep-away camp for Minecraft: Bedrock Edition. The destination should include: - Campsite: A central gathering area enhanced with a warm, inviting fire. This would be a hub area for all participants to meet in. - Cabins: Fully-constructed, ~60 cabins surrounding the area for easy accessibility. These cabins can be duplicates of each other and can be made to accommodate 1 player each. - Recreation area: A zone made for leisure activities players can play. Archery, animal wrangling, boat races, etc etc - Lake: A tranquil body of water near the campsite for relaxation and virtual fishing. Goal: The goal of this is to bring together participants in the nation wide summer camps hosted by the Muscular ...

  $1080 (Avg Bid)
  $1080 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Interactive AR & VR Experience Expert 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert in AR (Augmented Reality) and VR (Virtual Reality) to create interactive experiences for both mobile (Android, iOS) and web (browser-based) platforms for our existing E-commerce Website. Please Apply if you have prior experience in AR/VR E-commerce and have prior work to showcase. The Specific tasks for the project include: - Design and develop Augmented Reality and Virtual Reality experiences - Work on 3D modeling and animation - Create engaging virtual content for Our E-commerce Website. For this project, you should have: - Proficiency in creating AR and VR experiences - Familiarity with the design and development of Virtual tours - Strong skills in 3D modeling and animation - Expertise in developing for both mobile and w...

  $1177 (Avg Bid)
  $1177 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Photo editing with AI for virtual store products - Amazon FBA 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Photo editing with AI for virtual store products. My current photos are getting a lot of clicks but no sales. The images do not reflect what the product can be used for. I have professional photos of the product, it is a matter of making the photos centered and not have ugly reflections. And that it is understood what they could be used for. 10 photo edits are what I need. This is the product

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Python-Telegram Bot and VPS Setup 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  For my personal use, I'm looking for an expert who could help me to install Python on my VPS, run a Telegram bot, and must have proficiency in Yum. Key Tasks: ...receiving messages on the VPS. - Installation of the MySQL package using Yum. Ideal Skills: - Extensive experience in Linux VPS maintenance and setup. - Proficient in Yum package manager to install Python and MySQL. - Knowledge in setting up and running Telegram bots. - Previous experience installing Python-Telegram-Bot via Yum. This project requires someone with in-depth knowledge of Linux-based virtual private servers, Python, MySQL, and experience setting up bots on Telegram. Any previous project dealing with similar tasks would provide an excellent foundation for this particular requirement. Experience with ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm in need of a virtual assistant who can find and post TikTok videos to grow pages. Much of the job ironically involves you scrolling through TikTok to find viral videos to download and then repost for me. In some cases you may need to edit videos to either: merge them together to create compilation videos, replace watermarks, or add subtitles. But editing experience is not required *if you are extremely good at finding viral videos. I’ll also provide you with training video so you’re able to “spot” a viral video based on statistics, but otherwise this will require you having “good taste”. One last thing you may be doing is engaging with comments section. I will be creating at least a dozen TikTok pages. All with their own different ...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Firebase Developer for Virtual Mailbox Platform 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Responsibilities: 1. Collaborate with the project team to define requirements and specifications for the virtual mailbox platform. 2. Design and develop the backend infrastructure using Firebase services such as Firestore, Authentication, Cloud Functions, and Cloud Storage. 3. Implement user authentication and authorization mechanisms to ensure secure access to user data. 4. Develop frontend components using web or mobile frameworks compatible with Firebase, ensuring a seamless user experience. 5. Implement features for mail reception, management, forwarding, and package handling using Firebase Realtime Database or Firestore. 6. Integrate with third-party APIs for postal services, shipping carriers, and payment gateways as needed. 7. Implement notification systems using Firebase Clo...

  $1215 (Avg Bid)
  $1215 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  We are seeking a capable and dedicated Virtual Assistant for handling diverse administrative tasks on a daily basis. This endeavor is not time-bound but requires a consistent and professional approach. Key Tasks and Requirements: - Job Posting and Candidate Messaging: You will manage, and post job adverts on LinkedIn platforms. Responding to candidate inquiries daily, along with managing google drive, is also required. Ideal applicants would demonstrate administrative skills and excellent written and spoken English. Familiarity with major job posting platforms is a bonus. Conscientiousness, sound interaction skills, and the ability to work with minimal supervision are expected.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  Hello, we are an video editing agency and we are seeking for a virtual assistant to join our team. Responsibilities: -Account Management: Handle day-to-day operations of our agency accounts, ensuring smooth transactions, invoicing, and financial tracking. -Email Marketing: Effective email campaigns to reach our target audience, promoting our video editing services and engaging with potential clients. -Data Management: Maintain a record of deals, client information, and project details to ensure seamless collaboration within the team. -Main responsibility will be marketing and you'll also get commission for that. These are some basic responsibilities that we are seeking. We can assure you by working with us you'll at least earn 200-250$ monthly. please attach your re...

  $256 (Avg Bid)
  $256 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  plataforma de estudios 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Escuela virtual avanzada creada con React Node Js y alojada en AWS

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน virtual worlds ชั้นนำ