ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 virtual worlds งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  พัฒนาเว็บไซต์ Virtual 360 หมดเขตแล้ว left

  ต้องการหาคนมาพัฒนาว็บไซต์ Virtual 360 สามารถจัดการ Content จากระบบจัดการได้ (มีระบบอยู่แล้ว มาพัฒนาต่อ โดยระบบที่มีอยู่เป็น AngularJS + Firebase หรือถ้าหากถนัด Database ตัวไหนก็สามารถเปลี่ยนได้ครับ) Ref.

  $511 (Avg Bid)
  $511 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ต้องการคนถ่ายรูป และ ทำภาพเป็น panorama virtual tour

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Tech-Savvy Virtual Assistant Needed in June 2024 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a virtual assistant with a strong technology background to help me with various administrative tasks. This will be a remote position, and I require someone who can manage email, schedule appointments, handle applications and grants, and assist with the opening of accounts. Key responsibilities will include: - Email management: Ensure timely responses and filtering of important emails. - Scheduling appointments: Coordinate my calendar and set up necessary meetings. - Data entry: Assist with keeping records up-to-date and organized. - Admin tasks: Help with handling applications, grants, and other general administrative duties. - Accounts opening: Support with the process of opening new accounts and maintaining records. The ideal candidate should have a backgrou...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Azure Virtual Desktop/VM Optimization Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Description: We are looking for an experienced Azure Virtual Desktop/VM Optimization Specialist to enhance the performance, cost-efficiency, and automation of our virtual desktop infrastructure. The ideal candidate will have a strong background in Azure, virtual desktop infrastructure (VDI), and automation tools such as Power Automate. Requirements: •Extensive experience with Azure Virtual Desktop and VM optimization. Proficiency in cost-saving strategies and performance balancing on Azure. Expertise in configuring email automation protocols using Power Automate. •Ability to create automated schedules for VM operations (1 hr, 3hr, 5hr, 8hr, 12hr, and simple on/off). Familiarity with tools and techniques. Automatic Scaling, automated Backups, security...

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Virtual Horse Racing Data Analysis -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a one-time project that involves scraping and analyzing horse racing results to boost my betting strategies. Your task will be to: - Scrape horse racing data to gather the horse names and numbers of each race. - Analyze the frequency with which each horse lands in the top 1, 3, and 4 places. Racetracks Sprint Valley, Portman Park and Steepledowns. Source but not limited to , This analysis will help me generate insights for making more informed betting decisions. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web scraping to gather the necessary data. - Strong understanding of data analysis to identify trends and patterns. - Familiarity with horse racing or betting would be a plus. If you're able to deliver accurate insights from this data, I'd love to hear from you.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Virtual Horse Racing Data Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a one-time project that involves scraping and analyzing horse racing results to boost my betting strategies. Your task will be to: - Scrape horse racing data to gather the horse names and numbers of each race. - Analyze the frequency with which each horse lands in the top 1, 3, and 4 places. Racetracks Sprint Valley, Portman Park and Steepledowns. Source but not limited to , This analysis will help me generate insights for making more informed betting decisions. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web scraping to gather the necessary data. - Strong understanding of data analysis to identify trends and patterns. - Familiarity with horse racing or betting would be a plus. If you're able to deliver accurate insights from this data, I'd love to hear from you.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled virtual assistant to help me get my new project off the ground. I need to build an engaging, social media presence and a basic website. The primary objective of this website is to develop and nurture an online community focused around relationship and dating coaching . Key skills and experience for the job: - Website development and graphic design. - Strong understanding and experience with social media marketing, basic reels and posts to be made to get an insta account going and growing Social media marketing would be an integral part of attention driving strategies, hence having command over platforms like Instagram and email marketing would be beneficial. Ideal candidate would showcase past experience in similar projects, displaying a blend of tec...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  College Virtual Tour 6 วัน left

  ...a talented freelancer who can help create an engaging and interactive virtual tour of our college campus. Key Requirements: - You'll need to include our classrooms, laboratories, and student dormitories in the tour. - The virtual tour should be highly interactive, with customizable options allowing users to change camera angles and interact with multimedia elements. Ideal Skills and Experience: - Proficiency with virtual tour creation tools and software. - A strong portfolio of similar projects, ideally in the education or real estate sector. - Ability to design and implement interactive elements with a focus on user experience. - Excellent communication skills to understand and deliver on our vision for the virtual tour. If you're a pro at c...

  $5136 (Avg Bid)
  $5136 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Intermediate Lean Six Sigma Trainer for 5-Day July Training 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a Lean Six Sigma Trainer to deliver a 5-day training program beginning on July 1st, the ideal teaching timing is 6 hours a day which is in total 30 ...- Statistical Analysis - Process Improvement Techniques - Experience creating engaging and informative training materials, including: - PowerPoint slides - Case studies - Interactive exercises The successful candidate must be able to effectively facilitate learning, engage participants, and provide a comprehensive understanding of Lean Six Sigma methodologies. Experience in delivering virtual training is a plus. Please provide your relevant experience and availability when applying. The compensation paid will be INR 3000 a day , so it will be INR 15,000 for 5 days . The payment will be made after the training...

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Are you a master of visual storytelling who can breathe virtual life into dragons? I need 2 to 4 minute videos created based on a script. The videos are meant to entertain and engage an adult audience, with a "Game of Thrones"-esque fantasy aesthetic. The task involves: - Craft engaging videos from provided scripts. - Generate images using genAI for visual material. - Implement text-to-voice AI for voiceover creation. - Post-production editing for YouTube-ready format. I welcome creators who are familiar with genAI image generation and text-to-voice AI, and possess a knack for fantasy-themed video editing. Let's build a dragon's world together! YouTube channel: @ThebookofAdabar The goal is to continue this series.

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Create presentation VRChat World (Unity) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented Unity developer to create an immersive and engaging presentation world for our various projects related to open communities, transhumanism, futurism and open-source initiatives. Responsibilities: - Design and develop VRChat world that effectively showcase our projects. - Collaborate with our team to ensure the worlds are visually appealing, user-friendly, and informative. - Continuously test and refine world to ensure optimal performance and user experience. - Implement interactive elements such as doors and lights. - Utilize default assets provided by VRChat platform. Ideal Skills: - Proficient in Unity and VRChat world creation. - Experience with designing modern environments. - Understanding of interactive object implementation in Unity. - Fami...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm looking to assemble a highly efficient and prolific affiliate marketing team that can help generate more sales and revenue for my virtual assistants agency. The affiliate marketing focus will be majorly on our services rather than on physical or digital products. Since we major in assistance services, a background in those fields would be advantageous. Ideal skills and experience for this project: • Exceptional marketing skills • Experience in successful affiliate marketing • Being ok with working on a commission-based payment • Understanding of the virtual assistants industry The goal of this project is not merely to increase brand awareness or drive traffic to my website. While these aspects are welcome, the primary objective is to escala...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Virtual Assistant with Arabic Language Skills -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a virtual assistant with a strong background in Training & Development, proficient in reporting, business planning, and learning & development, and proficient in both Arabic and English. Key responsibilities: - Assist me in any learning & development project. - Data entry & reporting tasks. - Scheduling important appointments. - Assist me in any talent development plan. Skills and experience required: - Previous experience in Training & Development - Intermediate proficiency in reporting, business planning, and learning & development - Fluent in both Arabic and English - Able to take on responsibilities efficiently and proactively

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Urgent Setup: Cloud-Based Windows GPU Desktop 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in urgent need of a professional who can help me set up a virtual desktop on the cloud. This desktop should run Windows OS and come equipped with a GPU for rendering purposes. Key Requirements: - Setup a virtual desktop on a cloud service provider (undecided, advice needed) - Ensure the desktop is running Windows OS - Configure the desktop with a GPU to support rendering and other related tasks Time sensitivity: I am looking to get this project completed ASAP, so time is of the essence. Ideal Freelancer: I'm seeking a freelancer who is experienced in cloud computing and virtual desktop setup. A background in working with GPUs, especially for rendering, will be an added advantage. Given the urgency of this project, prompt communication and efficient work ...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Versatile Virtual Assistant Required 17 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a personal assistant capable of juggling a variety of tasks to help me keep organized and stay efficient. The ideal candidate should have the following skills and experience: - Expertise in email management and scheduling using common tools like Google Calendar or Outlook. - Strong research and data entry abilities with a keen eye for detail. - Familiarity with making errands and travel arrangements, help me streamline my day-to-day tasks. - High level of professionalism, as no sensitive information is involved in the job. The assistant will be needed on an as-required basis, providing an element of flexibility to the role. If you're a top-notch organizer and good at multitasking, you're the perfect fit.

  $35000 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $35000 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Virtual Assistant Task - USA Based Freelancers Only 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of USA-based freelancers specifically for a small task. Entry-level and new freelancers are strongly encouraged to apply. All applicants will be considered

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  Hello! I’m looking for someone to engage in casual conversations. We can discuss various topics, including life experiences, hobbies, and interests. If you’re comfortable, we can also explore deeper subjects related to mental health and emotional well-being. Let’s connect and enjoy meaningful chats! Requirements: Fluent in En...engage in casual conversations. We can discuss various topics, including life experiences, hobbies, and interests. If you’re comfortable, we can also explore deeper subjects related to mental health and emotional well-being. Let’s connect and enjoy meaningful chats! Requirements: Fluent in English (or specify your preferred language) Willing to share thoughts and experiences Comfortable with virtual communication Feel free to...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I am in search of a dual skilled professional who can combine the roles of an administrative assistant and a bookkeeper. This role can be performed both on-s...bookkeeping software is essential. 2. Administrative tasks: I also require the management of my email correspondences, so excellent communication and organizational skills are a must. Preferred Skills: 1. Proficient in both bookkeeping and administrative roles. 2. Familiarity with bookkeeping software. 3. Excellent communication and organizational skills. 4. Ability to handle both on-site and virtual tasks efficiently. I'm looking for a detail-oriented individual with excellent time management skills, who can handle these responsibilities professionally and promptly. Previous experience in a similar role will be highl...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Fiverr & WHMCS Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Goal: Once I got a order from my local customer, i can push them to talk with my virtual employee from fiverr, and let them do the job without i am invovled too much. Can you please watch this video , I wish to develop a module that my client can see from their client portal, at the backend, i can choose ( Fiverr ) as the service provider and then enter Video Explain what I need: And post and extract messages from this "FO71F02EB3683" project with fivrr directly to support ticket, or a separate section inside the client area. I can also reply and intervention the conversation. Ref: ChatGPT Link

  $413 (Avg Bid)
  $413 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  ...developer to create an immersive web-based virtual world with a strong emphasis on the virtual reality experience. This is not a standard website development task; you need to be proficient in carving out virtual realities. Key Requirements are: - The website should be a virtual world that provides an immersive VR experience. - It should be web-based, hence requiring no downloads or registrations. Ideal Skills: - Expertise in Web VR, WebGL, and for creating interactive 3D graphics - Strong understanding of UX/UI design for interactive virtual environments - Familiarity with cross-browser compatibility and website performance issues Experience in similar projects is a plus. If you are a creative developer who loves building unique virtual ex...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา

  I'm seeking a dedicated virtual assistant to help with importing less than 500 products to our Shopify store. The task is straightforward, but requires immediate start. Key Responsibilities: - Import 2-300 products from competitor's websites to our Shopify store. - You will copy and paste product descriptions and photos from other's sites directly to ours Ideal Candidate: - Proven experience with data entry tasks. - Proficient in using Shopify platform. - Ability to work efficiently under tight deadline. - Attention to detail is a must. This is an urgent project, so I'm looking for someone who can start immediately and complete this task on time. Please provide your relevant experience with similar projects when you bid.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  113 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional to help create an unparalleled crossover movie featuring both Marvel and DC superheroes in an extraordinary adventure. I envision the prominent presence of both universes. We'll equally embrace Marvel and DC, providing a balanced and thrilling experience for fans of both worlds. Primary Characters: - Spider-Man - Superman - Wonder Woman - Green Arrow (including the OG OG Green Arrow and the birth mom, the OG Green Arrow) - Black Canary - Myself (the present-day Green Arrow) These characters must be authentically depicted, respecting their established lore, while weaving them into a seamless narrative. This ambitious project requires a harmonious team-up storyline, pushing the normal convention boundaries. Ideal Skill and Experience: - E...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Interactive Indoor Unity Scene 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented Unity developer to create a visually compelling, indoor environment scene with partial interactivity. This project is not a game level, but it should have enough interaction to keep the user engaged. Key Project Requirements: 3D scenario for the presentation of a virtual course, which will include two characters in a laboratory setting. Upon entering the scenario, the female character will first appear, delivering her script (audio) while displaying some images. Subsequently, the male character will appear and recite his script (audio). The scenario: A robotic laboratory, available at: The characters: Cartoon-style city people, available at:

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  Permanent Part Time Personal Virtual Assistants local to or near south Thailand / Malaysia / Indonesia For an Entrepreneur To establish lifelong relationships and thrive in the Tech, Real Estate, & Investment Industries. No Experience required but is a plus. Basic English is required. Be available for quick video chats when start and finish the work day to record work time. Part time to start around 5-15 flexible hours per week available for quick meetings from 8am to 3pm tuesday - friday your local time. Most work can be done anytime. Base Compensation starts at $2-4usd. + Bonuses Expect fair bonus compensation with progress and achievements. Expect as many flexible full time work hours as you want with our future success. Assist us in various aspects of our life, online ...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I recently ch...of the redirect loop error - Resolve the issue without causing any data loss - Test and make sure the website is accessible through the new domain without any issues - Provide insights on how to prevent similar issues in the future Ideal Skills and Experience: - Proven experience in resolving SSL-related errors, particularly redirect loops - Strong understanding of web hosting, particularly on Virtual Private Servers (VPS) - Experience in working with domain changes and their impact on SSL configurations - Ability to communicate technical issues to non-technical stakeholders in an understandable way Please provide details of your relevant experience when applying for this job. Your application should demonstrate your understanding of the issue and how you plan to r...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Real Estate Virtual CTO Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a company operating in the real estate industry, I am in need of a Virtual Chief Technology Officer (CTO) to assist in various IT-related tasks. Key Responsibilities: The ideal candidate should have a strong background in IT strategic planning, technology selection, and experience in the real estate industry would be a huge plus. A Virtual CTO that has successfully streamlined operations, enhanced cybersecurity, and implemented innovative technology solutions in the past will be highly preferred. As we strive to scale Home Raaga and enhance our operational efficiency, I am writing to propose the engagement of a Virtual Chief Technology Officer (VCTO). Given the increasing role of technology in the real estate sector, I believe that a VCTO can significantly contr...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled mathematics tutor who can teach elementary level mathematics in a virtual setting. Key Requirements: - Expertise in elementary level mathematics with the ability to explain complex concepts in a simple and understandable manner - Prior experience in tutoring or teaching mathematics, especially at the elementary level - Proficient in online tutoring platforms and comfortable conducting lessons through video calls - Strong communication and interpersonal skills to engage with young learners Ideal Skills: - Well-versed in elementary mathematics curriculum - Previous experience in online tutoring - Patience and creativity in explaining mathematical concepts to young students Please provide a brief description of your previous teaching experience and ho...

  $362 (Avg Bid)
  $362 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Tarotistas 6 วัน left

  ? ¡Únete a la Magia de Tarot de Luna! ? ¿Eres un apasionado del tarot? ¿Te encanta conectar con las personas y guiarlas en su camino? ¡Tarot de Luna te está buscando! ✨ Quiénes Somos: Tarot de Luna es una comunidad virtual de expertos en tarot que ofrece lecturas personalizadas y reveladoras. Nuestro objetivo es brindar claridad, inspiración y empoderamiento a nuestros clientes a través de la sabiduría ancestral del tarot. ? Qué Ofrecemos: Trabajo Remoto: Trabaja desde la comodidad de tu hogar, en tu propio espacio sagrado. ? Horarios Flexibles: Tú decides cuándo trabajar, adaptándote a tu estilo de vida. ⏰ Crecimiento Profesional: Desarrolla tus habilidades como tarotista y consejer...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Solar Media Buyer 6 วัน left

  Job Title: Experienced Google and Meta ads media buyer for solar companies Location: Virtual/anywhere Intro: We run a specialized marketing agency called NetFlow digital helping solar companies to get more leads, appointments and clients with Google and Meta ads. While most other marketing agencies help everybody with everything, we’ve decided to only focus on Google and Meta ads for solar companies. This gives us a competitive advantage. About the Job: We’re looking for a rockstar Google and Meta ads manager to work with us and deliver amazing results to our clients. As our ads manager you will work with us on per client basis and be responsible for the following tasks: *Setting up and launching marketing campaigns *Setting up retargeting pixels, custom con...

  $373 (Avg Bid)
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I am looking for a creative individual to design a logo for my luxury car workshop. I have a specific need for a modern and elegant style, combining the best of both worlds. Key Requirements: - Design a modern and elegant logo for a luxury car workshop - Incorporate any relevant elements or symbols that fit the theme Ideal Skills & Experience: - Proven experience in logo design - Proficiency in modern and elegant design - Strong understanding of luxury branding - Experience in the automotive industry (preferred, but not required)

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm facing a problem with bluestacks emulator. I need to use manycam as a virtual camera on a certain app that requires verification. (will give this info in private) I am able to take front and back ID photo, but when the app needs to take face photo ( so to use front camera) the app says to rotate the phone / use front camera to take the photo, and i cant go forward. Key Points: - Experience: You should have a strong background in Android Emulator (preferably Bluestacks) and a good understanding of the virtual camera setup. - Problem-Solving Skills: The candidate should be capable of identifying and resolving compatibility issues with third-party apps. - Time-Efficiency: The main goal here is to enhance the efficiency of my app testing process. The ideal candidate sh...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  Hello! I’m looking for someone to engage in casual conversations. We can discuss various topics, including life experiences, hobbies, and interests. If you’re comfortable, we can also explore deeper subjects related to mental health and emotional well-being. Let’s connect and enjoy meaningful chats! Requirements: Fluent in En...engage in casual conversations. We can discuss various topics, including life experiences, hobbies, and interests. If you’re comfortable, we can also explore deeper subjects related to mental health and emotional well-being. Let’s connect and enjoy meaningful chats! Requirements: Fluent in English (or specify your preferred language) Willing to share thoughts and experiences Comfortable with virtual communication Feel free to...

  $41 / hr (Avg Bid)
  $41 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm seeking an expert in GTA Online to guide me through the mess and excitement of making money on the Xbox platform. I already possess an Xbox Live account, so that's checked off the list. Now, I need you to jump in and provide me with your proven strategies and tips to amass fortune swiftly. Skills and experience required: - You are an experienced GTA Online player. - You have a...an Xbox Live account, so that's checked off the list. Now, I need you to jump in and provide me with your proven strategies and tips to amass fortune swiftly. Skills and experience required: - You are an experienced GTA Online player. - You have a deep understanding of the Xbox platform. - You have a track record of successful money-making in GTA Online. Can't wait to start piling up...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Desarrollo completo de web coorporativa + tienda virtual 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Necesitamos diseño de pagina web corporativa con las siguientes funciones Coorporativo : INICIO/ QUIENES SOMOS// ALQUILER DE MAQUINARIA / VENTA DE MAQUINARIA / SERVICIO TECNICO/ TIENDA ONLINE / CONTACTO __ DENTRO DE SECCION DE ALQUILER , NECESITAMOS TENER POR PRODUCTO Y DENTRO DE PRODUCTO TENER UN FORMULARIO DE DIA DE ALQUILER QUE LE GUSTARIA RESERVAR , NOMBRE Y DATOS DE CONTACTO___ Tienda online personalizada, colores, envios, ect.

  $542 (Avg Bid)
  $542 การประมูลเฉลี่ย
  114 คำเสนอราคา

  I'm in need of 100 articles, each 2000 words, generated through AI, specifically focusing on SEO optimization for virtual ejari topic. Key Requirements: - 100 articles, each 2000 words - AI generated content - SEO optimization - Focus on virtual ejari for license What I'm Looking For: I'm looking for freelancers who have a solid track record of producing SEO optimized content. In your application, please include examples of your previous work. This will help me gauge whether your style and quality of writing aligns with my project. It's important that you have experience in creating content in the business industry, as this will help ensure the articles are on target. Please note that, as a checkbox question, I'm particularly looking for past wo...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  Virtual Assistant for Content Writing & other Website Content Updates 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...GOOD COMMUNICATION SKILLS. I'm looking for a dedicated virtual assistant to help me with content writing and data entry tasks on a part-time basis. Key responsibilities include: - **Content Writing**: Your primary role will be creating engaging content for my blog. While previous experience in this area is preferred, it's not mandatory. - **Data Entry**: You'll be required to assist with various data entry tasks, ensuring accuracy and attention to detail. I expect you to work between 10-20 hours a week. The workload may vary, but I'll provide clear instructions on every task. Ideal qualifications for this role include: - Strong writing skills - Attention to detail - Ability to work independently - Prior experience as a virtual assistant or in c...

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  We are seeking a Virtual Assistant for Instagram outreach, paid based per results. The ideal candidate will have experience in generating leads and engaging with potential clients via Instagram. Payment will be made per successful client closed, with no upfront costs. If you are not down for paid per results, DO NOT APPLY. I will not award you until the first sale. If you still reply, I will assume you agree with the policy. Else don't. Responsibilities: - Prospect 50 daily people - Conduct targeted outreach on Instagram (50 DMs per day) - Report daily on outreach activities and results Requirements: - Proven experience in Instagram outreach & prospecting - Excellent communication skills - Ability to work independently and meet targets Payment Terms: - Payment per su...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented and experienced content creator to write a series of blog p... Key Requirements: - Ability to create engaging, informative content for a young professional audience - Prior experience in lead generation through blog posts and content marketing - Understanding of SEO and its importance in driving organic traffic and generating leads - Strong grasp of the themes of the value of family storytelling This project presents an exciting opportunity to merge the worlds of family heritage and modern digital platforms, and I'm looking for someone who can help me articulate the significance of preserving these stories for future generations in a way that resonates with young professionals. We can start with 10 blog posts, and asses if the work is good to then ...

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  112 คำเสนอราคา
  Part-time Work From Home Opportunity 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a part-time virtual assistant who can work remotely. There is no specific requirement for a skill level or qualifications, just a responsible and committed individual who can perform various administrative tasks from home. Key Responsibilities: - Handling general administrative tasks (e.g., data entry, scheduling appointments) - Managing emails and responding to queries - Assisting with basic research tasks - Other ad-hoc tasks as required You'll need: - A reliable internet connection - Proficient computer skills - Strong organizational and time management abilities - Excellent communication skills This role is ideal for someone looking to make extra income with a flexible part-time commitment.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  176 คำเสนอราคา
  blockchain developer / 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi all, Our company is looking forward to hiring a reputable software development agency that can help us build the American Express for Bitcoin. This implies that we will need a Bitcoin wallet and a Bitcoin card [virtual & physical cards] that our consumers can use to spend online and withdraw fiat currencies from local merchants worldwide. The wallet will come as a mobile app for Google Play & Apple Store, while the card will have the company's brand instead of the current card networks in the market i.e. Visa, Mastercard, etc. This is a full-stack project and all we have is the above project description. So, if you're interested and are capable of implementing the project, kindly share similar projects that you've done in the past, place a bid with a budg...

  $1121 (Avg Bid)
  $1121 การประมูลเฉลี่ย
  134 คำเสนอราคา

  Someone who knows English, experience with customer support experience is preferred. Need to get a project done for me because I am busy. tasks will be explained in private chat. The virtual assistant task for someone with attention to detail. I don't have time to read your copy-paste template with 3 paragraphs. write in short 2-6 lines why you would fit for this role. Important: Can read, write and speak English fluently. Plus points: Philippines, budget-friendly service, humble polite and friendly, helpful and hardworking, Experience with specific tools like Google Sheets, Excel, PDF editing, and File organizing using Windows Explorer. Mention your experience if you have. Also mentioning when you have started using PC / Laptop and how familiar you are with such tools,...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา
  Virtual Assistant for Software Monitoring -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We pay: 20 USD for this task. Time costs: 2 x 30 minutes per month. Required: connect your Linkedin account to our software. This is a workspace for: Our AI Virtual Assistant helps recruiters with candidate sourcing. We are looking for people to help with monitoring that it works properly. Key Responsibilities: Almost no involvement, just checking it quickly 2 times a month for 30 minutes. It is designed to work fully autonomously and may take no time at your end. Please apply if you are interested. There is additional important information that will be discussed with interested candidates.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา

  ...Seeking Professional Developer for AR Application to Try Clothes, Makeup, and Furniture Description: Hello, I'm looking for an experienced developer to help bring my mobile augmented reality (AR) application project to life. The application aims to allow users to virtually try on clothes, makeup, and furniture in their real-world environment. Key Features: Virtual clothes try-on: Overlay virtual clothing on the user's live image. Virtual makeup try-on: Apply different makeup products (lipstick, foundation, etc.) in real-time. Furniture visualization: Place 3D models of furniture in real space to visualize integration. Required Skills: Proven experience in developing AR applications (ARKit, ARCore, etc.). Ability to integrate real-time try-on features. Unde...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Hire Chintan 8 วัน left

  Hello! Virtual Assistant (software monitoring) We pay: 20 USD for this task. Time costs: 2 x 30 minutes per month. Required: connect your Linkedin account to our software.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  filipines student virtual assistant 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Someone who knows english, experience with customer support experience is preferred. Need to get a project done for me because I am busy. tasks will be explained in private chat. Virtual assistant task for someone with attention to detail.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  118 คำเสนอราคา

  I'm looking for a CAD designer to transform a pencil sketch of a building floor plan into a tangible digital model for architectural visualization. Here's wha...designer to transform a pencil sketch of a building floor plan into a tangible digital model for architectural visualization. Here's what I need: - A primary focus on the interior organization - Basic level of detail for interior elements, showcasing only room shapes and sizes Ideal for someone experienced in architectural CAD design, especially in converting rough concepts into structured virtual designs. Proficiency in accurately converting sketches into CAD is particularly important, while a strong understanding of architectural principles and interior organization will come in handy. Signify in your bid...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Skills required: - Fluency in English (you can use ChatGPT to correct your grammar in emails if you want, that's fine) - Tech-literate. You must be a fast typist (please prove your typing speed and evidence that you use a computer a lot in your application). It's good if you're a nerd :) - Must be flexible with hours (ideally available at a decent time in relation to GMT timezone, we can negotiate hours of course. Most of the work is done on your own schedule, we are really flexible) - Available for long term employment (willing to negotiate a retainer for this) Example responsibilities: - Answering emails - Using project management software - Chasing up about tasks with team members - Creating shipping labels - Helping with marketing tasks Please message me with: - A s...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I have a matrix homeserver running in my vps where i have added a matrix bot but i get error while creating the api Fix Flask Errors: Resolve "500 Internal Server Error" on POST requests. Matrix Bot Issues: Ensure proper login and session maintenance. Fix async issues causing KeyboardInterrupt. Environment Setup: Verify virtual environment and dependencies. Requirements: Experience with Python, Flask, asyncio. Familiarity with Matrix protocol and matrix-nio library. Linux server experience. . The problem needs to be fixed immediately. and you have to work remotely on my device

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน virtual worlds ชั้นนำ