ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 visual arts งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สร้าง Website storytelling visualization อธิบายการทำงานของ machine learning ลักษณะประมาณนี้ ร่วมกับ

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  นี้คือรายละเอียดของโปรเจคผมครับ - เป็นเอกสารประกอบ 1 ชุด - source code ที่เขียนโดย visual studio 2008 เขียนได้ประมาณ 40% แล้วครับ ในเอกสารจะเขียนโดยใช้จาวา แต่ตอนนี้ผมเขียนโดย c# แทนครับซึ่ง เป็นโปรแกรม สกัดกั้นการแสดงผลลัพธ์จากการสืบค้นคำลามก ครับ ซึ่งต้องเขียนโปรแกรมดักจับ chrome browser ไม่ให้แสดงผลลัพธ์รายการที่เป็นคำลามกจากการ search คับ ถ้ารายการไหนเป็นคำลามกก็ไม่ให้แสดงผล ถ้าไม่มีคำลามกก็ให้แสดงผลได้ ครับ พี่ช่วยดูให้หน่อยครับ

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need a logo designer with a knack for simplicity and a keen eye for detail. The logo should adhere to a minimalistic style for my shirt manufacturing company, Chamfher. Here are the specifics: - The design must incorporate the initials of the company name. - A monochrome color scheme should be used, reflecting simplicity yet creating a strong visual impression. - Creativity is highly encouraged, but it's important to maintain the sophistication and elegance that aligns with Chamfher's brand identity. A designer with previous experience in fashion industry logos, and a demonstrated skill in minimalistic design, would be a perfect match for this project.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Confirmis Site Verifier (Vore, Tirane, Albania) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' name, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirmis’ standard...

  $10 - $15 / hr
  พื้นที่
  $10 - $15 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Confirmis Site Verifier (KERALA, India) -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' name, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirmis’ standard...

  $10 - $15
  พื้นที่
  $10 - $15
  0 คำเสนอราคา
  Innovative Tech Logo Redesign 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and friendly ethos through our new visual identity. Being in the technology sector (air conditioning, electrical and Data, wifi links etc), the logo needs to reflect contemporary aesthetics while emphasizing our brand personality. KEY ATTRIBUTES: * Professionalism * Approachability * Friendliness BRAND PERSONALITY: * Modern, Innovative * Technology-oriented Ideal candidate should possess: * Proven expertise in logo design and branding * Strong understanding of brand identity development * A creative vision that aligns with our brand personality All interested applicants should include a link to their portfolio of previous logo designs, especially those related to technology businesses. Understanding of brand messaging and translating it into visual design would b...

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I am a client seeking the services of an experienced designer to work on my house design project. The designer I seek must be able to skilfully blend function and aesthetics to create a stunning house design. Key Tasks Include: - Reviewing the initial house design and providing creative recommendations - Creating detailed blueprints that meet my specific preferences - Enhancing the overall visual design of the house Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in residential interior design - Familiarity with local building regulations - Strong architectural graphic design skills - Proficiency in design software such as AutoCAD or SketchUp I am open to all kinds of innovative ideas to turn my house into a welcoming and unique living space. If you have the required skills a...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am in need of a specialist in ...and enhance the quality and aesthetics of the photos, ensuring they capture the best features of the products. - Remove any unpleasant backgrounds and replace them with a plain white background. - Resize and optimize the photo sizes without distorting their quality. **Requirements:** - Experience with digital photo editing tools and software. - Attention to detail and creativity to enhance the visual appeal of the product photos. - Understanding of resizing and optimization techniques to improve loading speed without compromising image quality. The expected turnaround time for this task is within 24 hours. The ideal candidate for this job should be able to meet deadlines, produce high-quality work and have prior experience working with e-commerce...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  As a clothing company exp...Superman-themed casual designs with exciting interplays of color and pattern. We're searching for a full-time designer adept at: - Conceptualizing and constructing bold, abstract patterns - Introducing them seamlessly into clothing co-ord designs - Enlivening these with a tasteful and distinctive touch of Superman aesthetics We invite designers confident in their ability to create striking and harmonious visual effects to join us in bringing this intriguing concept to reality. Expertise in fabric patterns, colors theory and an understanding of the Superman brand will be a plus. Your role will require regular communication with our team, so strong interpersonal skills are needed. Ready to embody a world of Superhero creativity on fabric? Let...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Actors' Resource Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Do you have actor friends or experience in the entertainment industry? Perhaps have performed to capacity yo...articles, "how-to" guides and conservatory curated reading lists should be freely accessible to all users without the need for sign in. Please disclose preferred experience (not mandatory): •Experience with creating basic widgets and quizzes •Experience with developing sites in the entertainment industry Meetings are available to serious contestants. If you are passionate about the performing arts and/ or have an understanding of their unique needs, then this project is perfect for you. The Freelancer will receive links to spreadsheets and documents with all products, links, and affiliates. Please reach out for more information, clarifying question...

  $519 (Avg Bid)
  $519 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled automotive designer to create a compelling sports car design based off an existing frame. The design should emphasize aerodynamic features and racing-i...class and elegance. Ideal skills include: - Expertise in automotive design - Proficiency in CAD software - Strong understanding of aerodynamics - Ability to integrate racing features into design - Color theory expertise, with a focus on classic, timeless hues -Ability to model the car parts into the CAD files. - The frame the car will be based on is attached. This project is not merely about visual appeal, but also about improving performance. Therefore, an understanding of sports car engineering is crucial. If you have a passion for the automotive industry and experience in this domain, I'd lo...

  $2181 (Avg Bid)
  $2181 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Trophy icon 3D Animated Explainer Videos for Adults 6 วัน left

  ...explainer videos. Our main intention is to use these videos for explaining our products and services to our audience in a clear and concise way. Ideal candidates would: - Have a strong portfolio in 3D animation, particularly in creating explainer videos. - Have experience in targeting content to adult audiences. - Be able to take complex concepts and present them in an engaging, easy-to-understand visual format. - Have a keen understanding of brand messaging and how to convey it through video content. - Possess exceptional creativity and innovation. The freelancer we select will ideally have a deep passion for animation and keep up-to-date with the latest industry trends. We look forward to your proposals. The purpose of this project is to show the flow of transactions clea...

  $200 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี
  Construction Proposal Canva Template Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a creative and skilled visual design freelancer to create a Canva template for construction proposals utilizing my company's branding elements. - The template should include areas for a Company Logo, Project Details and Scope, and a Pricing and Cost Breakdown. (Please see attached document for Text) - I am looking for a clean, professional design style, with effective use of my company's color scheme (Red, White, Black and Gray). - The structure of the proposal should be varied and extensive, with many pages. I will provide an attached document with guidelines about the exact format. -This first template is for roofing proposal. Please use the pictures on my website in the template for roofing pictures. - The ideal freelancer for this

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Physics Simulation Developer: Magnetic Field Animation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced developer who can build a Java Applet or any other programming language focused on creating an enticing physics simulation animation. The animation will be focused on magnetic fields....Specifically, it needs to showcase: - Magnetic field lines and graph Your Background Should Include: - Experience in creating physics simulations - Previous work illustrating complex concepts in a clear, engaging manner - Strong proficiency in Java Applet development Your job will involve working closely with me to ensure the simulation accurately reflects magnetic field lines and delivers a compelling visual experience. You’ll need to be able to communicate complex information clearly and effectively. I appreciate prompt response times and the ability to ...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...Background Music: Please incorporate soothing and appropriate background music to complement the voice-over. If specific tracks are needed, we can provide them through our account upon request. Visual Content: The video must feature b-roll footage, images, and direct video captures of our website to visually represent the services we offer. Access to the website will be granted for capturing these visuals. Quality and Style: We are looking for a video that is professional yet touching, capable of resonating with individuals seeking to create memorials for their loved ones. The visual and auditory elements should work together seamlessly to produce an engaging and moving experience for the viewer. Submission Requirements: Portfolio: Please submit links to sample videos yo...

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...stainless steel fabrication and welding, based in Auckland. We're looking to redesign our website to improve user experience, showcase our projects more effectively, and increase conversion rates. The ideal candidate will have experience in industrial or B2B website design with a portfolio demonstrating projects with clear navigation, compelling calls to action, and a strong visual hierarchy. Objectives: Enhance Visual Appeal: Modernize the design to reflect our expertise and industry leadership. Improve Navigation: Ensure services and capabilities are easily accessible. Showcase Portfolio: Highlight our projects and capabilities with high-quality images and case studies. Optimize for Conversions: Strategically place calls to action to increase inquiries. Mobile Opt...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm looking for an effective branding expert to help me create a standout brand for my gym. The chosen palette is electric teal, signifying high energy and a modern edge. Key Qualities: - Experience in developing brands targeting millennials and fitness enthusiasts - A strong understanding of how to translate core values into visual elements. For my brand, the key messages to be incorporated are 'Strength and Empowerment' and 'Health Conscientiousness' The ideal candidate will be proficient in Graphic Design and Brand Development, with a solid understanding of color psychology, fitness industry trends, and millennial preferences. This project requires a creative mind with the ability to capture and convey the spirit of a vibrant and modern fitness haven....

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled digital artist who can help bring my clothing designs to life. The task at hand will involv...encompasses: - Drawing detailed and realistic digital illustrations primarily for clothing designs. - Applying specific color schemes to these illustrations as per my specifications. Any potential freelancer should: - Have considerable experience with digital drawing, preferably with a portfolio of clothing illustrations. - Be comfortable working with specific color schemes. - Have excellent visual design skills, with a strong understanding of color theory. - Be proficient in various digital drawing tools and software. If your skill-set aligns with the above, I'd love to hear from you! Let's collaborate on this project and create outstanding fas...

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I require an expert to design a HTML with an API compatible with OpenAI. The primary aim is to interpret user questions into an AI default prompt and exhibit AI-generated responses. Key Aspects: - Enabling of AI-generated responses: The platform should effici...AI-generated responses: The platform should efficiently convert user-based queries into AI default prompts and showcase the responses from AI. - Custom Display Design: The AI responses will need to be displayed on styled div elements. This involves incorporating a neat, clean, and minimalistic design style. Ideal candidates should have experience in HTML, API integration, as well as a strong grasp of visual design aesthetics, with a specialty in a minimalistic and clean design. Familiarity with OpenAI would be a strong ...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Looking for a skilled designer to create an engaging, visually appealing five-page brochure. You will primarily work with our company's logo and complement it with your own creative input. Key responsibilities: - Design an attractive and professional layout - Incorporate our company l...with your own creative input. Key responsibilities: - Design an attractive and professional layout - Incorporate our company logo in a tasteful way Project specifics: - The brochure is meant for our prospective customers - The main goal is to introduce new services/products Ideal candidate: - Experienced in creating brochures - Proficiency in graphic design software - Excellent understanding of visual composition - Proficient in both Arabic and English languages for communication and content...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled motion graphics designer to create seven different animated or typography-based lyric videos, using UK rap songs I've prepared. The style is up to your creative discretion as I wasn't specific about this. Key aspects of the project: - Lyric and audio file...be provided. - Video themes: Each video should convey a unique theme, enhancing the specific tones, messages and stories of each song. Ideal practitioner should possess: - Proficiency in motion graphics video production, including animated and typography-based styles. - Old or fresh experience in themed video creation, even better if it's in the UK rap genre. - Skill to infuse creativity into visual interpretations of lyrics. Adjustments may be needed based on my feedback to align ...

  $126 (Avg Bid)
  เร่งด่วน การันตี

  I am in the process of starting my YouTube channel, which will primarily be entertainment-focused and targeted at an adult audience. The visual branding I want to establish via a profile picture and channel banner should reflect a bright and colorful aesthetic. Ideal Skills & Experience: - Proven expertise in graphic design - Experience creating YouTube banners and profile pictures - Proficiency in understanding audience demographics and tailoring designs accordingly - Strong creativity and a good grasp on using colors effectively Tasks: - Design a bright and colorful YouTube profile picture that communicates the entertainment focus of my channel - Create a matching YouTube Channel banner that also embodies this aesthetic. -The YouTube content will have video games. I mainl...

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I'm seeking a highly skilled developer to design a PE packer compatible with both x64 and x86 architectures. This Windows-based application should handle the packing process smoothly and with utmost efficiency. I need that for protect pe ideal candidate should possess: - In-depth knowledge of Windows internals, as the packer will solely be for Windows usage. - An advanced...maybe simple like XOR with randomkey - direct syscalls or indirect syscall - Native winAPI use Ideal Skills & Experience: - Extensive experience with Pe packer x64,x86 development. - Familiarity with varying compression parameters - Strong Windows 7 and beyond OS compatibility knowledge. --Full source code with Comments + simple documentation --Easy to R E F U D --Easy Building for me i prefer Visual...

  $480 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $480 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Excel Data Visualization Expert Needed 15 ชั่วโมง left

  I'm looking for an expert in data visualization who is experienced with Excel, particularly in creating interactive line graphs. I have a recurring monthly data set with complex multidimensional features that I'd like to transform into clear, understandable visual representations. Key Tasks: - Create line graphs from multi-variable, multidimensional monthly data - Ensure the graphs are as interactive and user-friendly as possible - Provide insights on the patterns and trends from the data Ideal Candidate: - Proficient in Microsoft Excel and data visualization tools - Must have experience dealing with complex data sets - Able to produce minimalistic, clear, and interactive graphs - Possesses excellent attention to detail and strong analytical skills Understanding ...

  $14 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Concept Video (must be visually appealing) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled video creator who can create a compelling concept video brimming with creativity and innovation. The video will be less than a minute long, aiming for a brief, high-impact message that sparks interest and action. There should b...Experience in creating promotional videos specifically targeting working professionals is beneficial. - It would be advantageous if you have a knack for distilling complex information into easily digestible, engaging content. This is your chance to put your creativity to the test and deliver a video that helps us stand out from the crowd. I am excited to see how you can turn our product into a visual story that captivates our intended audience. Let's create something that not only promotes our product but also leaves a...

  $370 (Avg Bid)
  $370 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Engaging Portfolio Website 14 ชั่วโมง left

  ...build my portfolio website using the Worldpress platform. This website isn’t just a visual representation of my work, but a representation of my brand, who I am, and the work I do. Details: • The website should showcase my creative work, broken down into 1-5 pages. • Your design must put a high emphasis on the use of high-quality images. Each image will represent a project I've completed, and should tell a story on its own. • Each page will need a description associated with the project it represents, that means compelling and well-written project descriptions are a must. Ideal candidate: Apart from having an extensive background in Worldpress, the successful applicant should have a knack for visual story-telling and experience crafting eng...

  $424 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $424 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  I am currently in need of a talented motion graphics artist who specializes in creating captivating visuals for advertisements. While the type of motion graphics isn't strictly specified, I'd love to explore all possib...explore all possibilities - be it 2D or 3D, or even infographic animations. Key Requirements: - Outstanding creativity and ability to create compelling ad-focused animations. - A strong portfolio of past works showcasing a clear understanding and proficiency in creating motion graphics for advertisements. - Excellent communication skills to understand our vision and translate it into a spectacular visual form. Please include examples of your past work in your application so I can assess if your style matches our requirements. Looking forward to working...

  $271 (Avg Bid)
  $271 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...want for the poster is specifically typographic Brutalism. It's crucial for the designer to have a strong understanding of this specific style, along with excellent typographic skills and a passion for unique design concepts. - **Size:** The required size of the poster is A1 (23.4 x 33.1 inches). Please ensure that the resolution and layout work well for this scale, without compromising on the visual effectiveness of the design. - **Colour Scheme:** I am interested in earth tones for this project. It would be beneficial if the designer has a good grasp of color theory, and can harmoniously integrate the colours while ensuring the poster communicates its intended message. I would appreciate it if the freelancer could show some examples of work they've done in this st...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Fish On Fishing & Party Charters Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...website dedicated to showcasing both fishing and party charters. It would serve as an online hub where prospective customers can learn about and book our services. Key features required: - Booking Information: Online booking should be straightforward and user-friendly. Customers should be able to view availability, pricing, and secure their bookings directly from the site. - Gallery of Charters: A visual gallery for charter options is essential. This would provide an overview of our different fishing and party charters. High-quality images displaying the boats and highlighting memorable events would be crucial. - Customer Testimonials: The ability to display customer testimonials is equally important. These endorsements could be an effective way to convince potential customers ...

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I need an experienced developer to create 2 impressive PHP themes designed to improve the visual look of our existing KiipList Ecommerce platform and enhance its user experience. Preference will be given to someone who:

  $300 (Avg Bid)
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Multimedia Designer for E-commerce Ads -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Multimedia Designer (Video editing + Graphic designing) Overview Create video and image e-commerce ads from the briefs you receive from the creative strategist and copywriter Collab with team 40 hrs a week Responsibilities Articulating the script creative strategists send over into visual Keeping users engaged with editing Communication to strategist on visual content needed Team collaboration Day to Day Receive plans from creative strategist and copywriter on ads to create Create ad Submit to strategist for approval Strategist will either approve or send back for changes Qualifications 2 years of video editing and graphic designing experience Can effectively communicate in English

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Classical Indoor Office Scene in Unreal 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced designer to create a classic style indoor office setting using the Unreal Engine. Requirements: - Deep understanding of Unreal Engine and des...run on VR, Windows, macOs and Android systems using the Unreal engine. The movements of some objects in the scene will be controlled with the data we receive via serial port (Motion capture). Ideal skills include: 1. Excellent knowledge of lighting and textures 2. Ability to imbibe and execute the classical style in a modern context 3. Strong attention to detail, ensuring the functionality and visual appeal of the office setting. I want the scene to evoke a sense of elegance and stability typical of the classical design. Experience in similar projects would be beneficial. Please share your portfolio...

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I need a talented and creative graphics designer to create a combination mark logo for my company known as "Choice 2". The ideal logo should encapsulate the spirit of the brand in a sophisticated and intelligent manner. Experience in creating and designing combination mark logos is a huge plus. The logo should mainly feature blue and gray colors, creating a distinct and recognizable visual identity. It should be a unique and creative blend of symbols/icons with words. The resulting design needs to be clear, memorable, and easily identifiable. It will be used across various platforms, so it needs to be flexible and adaptable. Key requirements: - Expertise in logo designing, particularly in combination marks. - Strong understanding and application of color psychology. ...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Minimalist Graphic Design Portfolio Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for an experienced graphic designer to design a minimalist content work portfolio showcasing my past projects. The designer should be adept in the minimalist style and should be able to creatively compile visual content in a manner that is concise, coherent, and aesthetically pleasing. Key Requirements: - Proficient in graphic and web design - Strong expertise in minimalist design - Ability to seamlessly combine different elements into a unified design - Excellent understanding and experience in portfolio creation Portfolio Composition: - Personal bio: This is a crucial component of the portfolio. It should be designed in a way that reflects my personality and professional experience. - List of past projects: This element is vital to showcase my skills and exp...

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  CSS Styling for Construction Tracking Portal 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a proficient web designer to develop the CSS styling for a web portal that will track the status of construction tasks. This critical tool is geared towards enabling me to receive daily progress updates efficiently. Key Responsibilities: • Designing user-friendly and intuitive interfaces • Integrating visual graphs into the CSS styling of the web portal Ideal Skills and Experience: The perfect candidate for this project must have: • A strong understanding of CSS and frequently used web design patterns • Prior experience in building web portals, preferably for tracking purposes • Strong design aesthetics that can optimize user engagement • A knack for creating informative yet minimalistic designs The webportal is already created....

  $525 (Avg Bid)
  $525 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Creación de Manual de Identidad 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Estoy buscando un diseñador gráfico talentoso para crear un manual de identidad ...sobre la paleta de colores y las pautas de tipografía a seguir. El trabajo perfecto estaría enfocado en los siguientes aspectos: • Creación de una paleta de colores única y atractiva • Establecimiento de directrices de tipografía claras y utilizables Al realizar tu propuesta, por favor incluye ejemplos de trabajos pasados que demuestren tu capacidad para diseñar y crear manuales de identidad visual. Idealmente, tendrías experiencia en la creación de paletas de colores y directrices de tipografía. Estoy deseando trabajar con alguien que tenga una comprensión sólida de la estética del dise&nt...

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...intended for office new branch opening and should strongly bring out the aspect of travel quotes or images which includes Ushodaya Holidays . While the creative freedom is yours, several key requirements should not be overlooked: - The design should be travel-themed. - The quotes need to be unique and inspiring, invoking the passion and excitement of travel. - With the mind of it being a gift, the visual appeal should be high and the finish top-notch. You are, therefore, required to have a keen eye for detail and a highly creative mindset. For the right individual, this task should be a blend of your prowess in travel knowledge and creative writing or image selecting. A background in graphic design could come in handy to help understand the fit into the photo frame, as well as ...

  $12 (Avg Bid)
  การันตี
  Business Budgeting: Key to Success 12 ชั่วโมง left

  I am looking for an expert Powerpoint designer to create a presentation that will effectively communicate the importance of budgeting in business to an executive audience. The style of the presentation should adhere to a corporate visual personality, ensuring that it promotes professionalism and credibility. Key Topics: - Cash Flow Management: Ability to elucidate on the topic, showing how effective cash flow management correlates with successful budgeting. - Financial Forecasting: Discuss the significant role of financial forecasting in budgeting. Also, the slide should demonstrate the interplay between financial forecasting and the overall financial health of the business. - Understanding the Plan: The presentation should convey how love comprehension of the business plan rela...

  $39 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน NDA
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...intended for office new branch opening and should strongly bring out the aspect of travel quotes or images which includes Ushodaya Holidays . While the creative freedom is yours, several key requirements should not be overlooked: - The design should be travel-themed. - The quotes need to be unique and inspiring, invoking the passion and excitement of travel. - With the mind of it being a gift, the visual appeal should be high and the finish top-notch. You are, therefore, required to have a keen eye for detail and a highly creative mindset. For the right individual, this task should be a blend of your prowess in travel knowledge and creative writing or image selecting. A background in graphic design could come in handy to help understand the fit into the photo frame, as well as ...

  $12 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm seeking a creative and talented motion graphics artist to craft an Easter themed video. The video will serve as an introduction, giving a novel, captivating visual to my audience. Key Elements of the Project: - Emphasis on a transition from a black screen, slowly scrolling to the right, revealing a glowing white screen. This should invoke a sense of anticipation and intrigue in the viewer. - Video is themed around Easter, - Stone has been rolled away kind of vibe without being cheesy Ideal Candidate: The ideal candidate will have a good understanding of motion graphics and experience in creating subtle, impactful videos. A portfolio showcasing your ability to craft videos that evoke specific feelings or emotions will be highly appreciated. Additionally, a keen eye for d...

  $365 (Avg Bid)
  $365 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Dynamic Video Editor Needed -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm see...experience. **Key Responsibilities:** - Edit 5-15 minute YouTube videos - Incorporate dynamic motion graphics - Blend provided and originally created assets **Skills Required:** - Proficient in video editing software (e.g., Adobe Premiere Pro, After Effects) - Experienced in creating motion graphics - Ability to integrate both provided and custom assets seamlessly - Strong sense of timing and visual awareness **Ideal Experience:** - A portfolio showcasing dynamic editing skills - Previous experience with YouTube content creation - Understanding of current video trends I'm looking for someone who can work within a budget of 2 USD per video but aims to produce top-notch content. If you have the skills and are passionate about video editing, I'd love to se...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Preciso de um frela pra desenvolver um app web no bubble com visual moderno e que tenha um crm básico nativo. Serão dois níveis de usuários, onde um se cadastra e tem seu painel com crm e outro apenas da créditos aos usuários primários por indicação de vendas.

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I am in search of a skilled freelancer to enhance the functionality of Foobar2000, an open-source music player available at The objective is to create a Windows-compatible music software with integrated DMX control, allowing users to elevate their music experience through synchronized lighting effects. Key Features: 1- Desktop Media with DMX Co...Architecture Software Development for Windows Audio Production Open Source Modification If you have experience working with DMX and are adept at modifying open-source software, this project offers an exciting opportunity to bring innovation to music playback and lighting synchronization. Your modifications will empower users to personalize their music experience, creating a seamless fusion of audio and visual elements.

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Revamp Smart School Management System Theme 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...alike. - Responsive design: As online education is rapidly shifting towards mobile and tablet use, a responsive design that looks and works perfectly on all devices is a must. - High-speed performance: Slow-loading pages can be frustrating and detrimental to the learning experience. The end product should be optimized for speed, ensuring seamless navigation and usage. - Stunning animations: Visual engagement is essential within virtual learning environments. Your task will be to enhance the interface with harmonized and engaging animations. Furthermore, I have a preference for the color green for the theme motif, which should be implemented creatively while keeping the interface clear and attractive. Ideal applicants should have extensive experience in frontend development, ...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am in need of a unique and skilled video editor capable of turning my current video into one that appears as if it was recorded with an old home recording camera or spy cam. The job will require applying certain visual effects and quality enhancements to achieve the desired look. Key Requirements: - Apply a vintage filter to the video - Imbue a grainy texture throughout the video - Utilize a vignette effect - Adobe Premiere Pro - Introduce certain quality 'defects' such as noise, blur, and jitter Due to the specific look and feel I am aiming for, prior experience in working with vintage and retro styles as well as proficiency in video editing software is essential. A knack for achieving a realistic old-camera style result will make you an ideal candidate. Please no...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled designer, proficient in creating detailed and realistic graphics. The scope covers logos, illustrations, concept arts, including an exciting music video poster with manipulation based design. Key tasks cover: - Designing unique logos - Creating realistic illustrations - Conceptualizing and designing engaging concept arts - Generating a manipulation-based music video poster Skills and Experience: - Proven experience in graphic design, illustration, and concept art - Exceptional ability in creating realistic designs - An understanding of teen aesthetics and trends - Proficiency in the latest design software tools Got the knack for realism in design and tuned-in with teen culture? I'd love to hear from you!

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Being part of the constantly challenging field of Traffic Management, I n...vehicles, small or large, for traffic management purposes. - The solution should differentiate vehicles based on size. This feature is crucial for efficient traffic seamless management and planning. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Machine Learning and Computer Vision to develop accurate vehicle counting algorithms. - Extensive experience in hardware integration and calibration with visual sensors/cameras. - Deep understanding and expertise in traffic management systems. - Proven track record of delivering similar projects successfully. The overall objective here is to aid with intelligent traffic management. Your brief proposal that describes how you can bring this project to life would be ap...

  $1289 (Avg Bid)
  $1289 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert photo editor to retouch a specific dental office portrait, with the aim to make it seamlessly fit with the rest of the portrait collection on my website. Key tasks include: - Adjusting the brightness and contrast levels - Modifying the color tone to enhance the overall aesthetic - Implementing lightin...appeal. Ideal Candidate: - Proven experience in photo editing, particularly portrait enhancement. - Strong attention to detail. - Knowledge of color theory and depth in manipulating light effects. - Capable of matching photo dimensions perfectly. - Open to feedback and can implement changes swiftly. I'm excited to see how you can transform this portrait to be an integrated piece of our website's visual narrative. Don't hesitate to rea...

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน visual arts ชั้นนำ