ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 visual foxpro งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สร้าง Website storytelling visualization อธิบายการทำงานของ machine learning ลักษณะประมาณนี้ ร่วมกับ

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  นี้คือรายละเอียดของโปรเจคผมครับ - เป็นเอกสารประกอบ 1 ชุด - source code ที่เขียนโดย visual studio 2008 เขียนได้ประมาณ 40% แล้วครับ ในเอกสารจะเขียนโดยใช้จาวา แต่ตอนนี้ผมเขียนโดย c# แทนครับซึ่ง เป็นโปรแกรม สกัดกั้นการแสดงผลลัพธ์จากการสืบค้นคำลามก ครับ ซึ่งต้องเขียนโปรแกรมดักจับ chrome browser ไม่ให้แสดงผลลัพธ์รายการที่เป็นคำลามกจากการ search คับ ถ้ารายการไหนเป็นคำลามกก็ไม่ให้แสดงผล ถ้าไม่มีคำลามกก็ให้แสดงผลได้ ครับ พี่ช่วยดูให้หน่อยครับ

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Social Media Content, Video Editing and VA role 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently in need of a dedicated and creative visual virtual assistant. The primary focus of the job involves materializing content on Facebook and Instagram etc based on video clips, images and course content provided. The content creation will span across various formats including text-based posts, image posts and short video edits. Ideal Skills: - Proficiency in social media content management - Ability to generate appealing text, image, and video content - Excellent video editing skills for reels / stories etc - Ability to work full time for at least 2 months - Arab / English sufficient writing and understanding - some PA functions such as updating project software, creating slides, organising files etc - animal lover as for an animal brand (mainly equine focus) You...

  $2 - $8 / hr
  แนะนำ ปิดผนึก
  $2 - $8 / hr
  11 คำเสนอราคา
  Confirmis Site Verifier (Hyderabad, Pakistan) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' name, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirmis’ stan...

  $98 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced video editor who is proficient in advanced editing techniques such as color grading and visual effects. The final product will be an animated video serving entertainment purposes. Essential skills and experience include: - Advanced ability in color grading and visual effects - Proficiency in creating animation - Prior work in creating entertaining content If you are a creative visionary and technical expert who can breathe life into animations, you might be the perfect fit for this project. Those with a passion for entertainment-oriented content will be especially aligned with our goals. Let's create something memorable together!

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  More details: Which platform is your ecommerce website currently built on? php Do you wish to maintain the current visual theme of your website, or are you open to a complete redesign? Partial redesign What specific elements of your website would you like to be redesigned? Homepage layout, Product pages

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm looking for a Wix expert to help me enhance the visual appeal and add new features to my website. Relevant experience in website design and Wix platform is a plus. - Visual Design: Focusing on the layout and color scheme, the goal is to achieve a Professional and Corporate look. - Functionality: Adding new features that will benefit the user experience without compromising the website speed. I would like to work with someone who can propose and implement ideas for a modern, streamlined, and intuitive website. Your portfolio showcasing similar projects will be highly appreciated. Count on continuous, clear communication from my side. Looking forward to a successful collaboration.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...developer with extensive experience on the Wix platform to fine-tune my website. Key responsibilities will include modifications to the design, layout, and specific functionalities. Here's what you will get into: 1. **Design and Layout Adjustments**: - Modifying the existing navigation menu for seamless user navigation. - Tweak the layout of different content sections, ensuring a pleasing visual hierarchy. 2. **Functionality Improvements**: - Develop and integrate a dedicated area for student registration and verification. This functionality is crucial for validation purposes. Essential skills will include expertise in Wix design and layout, proficiency in creating and incorporating custom functions, and a keen eye for optimizing user interface for improved user ...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm in the exciting phase of establishing a new venture within the psychics medium industry but I'm currently without a name or a logo. My aim is to create a brand that resonates deeply with spiritual themes, embodying a sense of enlightenment and connection beyond the physical realm. **What I'm Looking For:** ...portfolio that includes branding projects. - Ability to translate abstract concepts into visually engaging designs. - Previous experience in creating brand identities for businesses within esoteric, mystical, or similar niches. - Excellent communication skills to iteratively develop and refine ideas based on feedback. This project is perfect for a creative freelancer who excels in both naming and visual design, and has a keen interest or experience in spir...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  As I aim to promote our range of electronics, predominantly kitchen appliances, I’m in need of a highly creative visual merchandiser. Our vision is to achieve a modern and sophisticated aesthetic in our physical store to effectively attract and engage customers. Our range includes popular brands, therefore it will be pertinent to highlight these effectively. - Products: I am primarily interested in promoting our electronics, specifically kitchen appliances. Expertise in this area would be beneficial, along with a strong understanding of product placement and highlight techniques. - Style: I am looking for a modern and sophisticated approach to our store's visual merchandising. This includes incorporating innovative displays, and creating a cohesive and elegant l...

  $301 (Avg Bid)
  $301 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Confirmis Site Verifier (Beersheba, Israel) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' name, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirmis’ standard op...

  $35 - $40
  พื้นที่
  $35 - $40
  0 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented graphic designer to develop branding design and a logo for my business. The major services required include: - Logo Design - Branding Design Details on specific requirements such a...further during the project. However, creative initiative is highly appreciated. The intended target for this logo and branding design is primarily my business, so a good understanding of how to create designs suited for a professional setting is crucial. Skills and Experience: - Proven experience in logo and branding design - Portfolio showcasing previous works - Understanding of professional visual identity - Excellent communication skills, as I may need explanations/justifications of certain design choices. Looking forward to vibrant, professional and eye-ca...

  $216 (Avg Bid)
  $216 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional developer to construct a robust, web-based reporting application with the capability to maintain real-time data updates. The core functionalities to be included are: - Data visualization charts: It should be able to present complex data in a simple and clear visual format for easy comprehension and decision-making. - Download reports feature: This app should allow users the ease of downloading reports for offline use or future reference. Ideal freelancers for this job should possess strong skills and experience in web-based application development, data visualization, and an understanding of real-time data management systems would be a strong plus. Flexibility, attention to detail, and the ability to deliver on time are quality traits I would gr...

  $656 (Avg Bid)
  $656 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Website Update with new productlines 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert web designer who is fluent in website design. The primary job requirement is to update my existing website with 1-5 new product lines. The goal of this project is three-part: - Increasing Sales - Attracting New Customers - Enhancing User Experience You'll need to conceptualize and implement visual elements that align with a modern aesthetic, while ensuring a seamless user experience. An ideal candidate could demonstrate their expertise in the same. Your input on how to best showcase the new product lines will be appreciated. Let's work together to boost sales and engage a wider audience.

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  147 คำเสนอราคา
  Confirmis Site Verifier (Zhenjiang, Jiangsu, China) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' name, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirmis’ standard...

  $20 - $30
  พื้นที่
  $20 - $30
  0 คำเสนอราคา
  Graphic Design -- 2 6 วัน left

  Certainly! Logo design is a crucial aspect of graphic design, often serving as a visual representation of a brand or company. Here are some key considerations and tips for logo design: Key Considerations: Understand the Brand: Before starting the design process, grasp the essence of the brand or company. Consider their values, target audience, and unique selling points. Simplicity is Key: A successful logo is often simple, memorable, and versatile. Avoid overly complex designs that may be difficult to reproduce in various contexts. Versatility: Ensure that the logo works well across different platforms, from business cards to digital screens. It should be scalable and recognizable in various sizes. Color Palette: Choose colors carefully. Colors convey emotions and messages, so ...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Branding Logo & Social Media Graphics 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking proficient graphic designers to create a logo and social media graphics to uplift my brand's visual appeal. The design concept should blend minimalistic modernity with an elegant, sophisticated appeal. Here's what I need: - Logo Design: A unique logo that resonates with my brand and enhances its identity. - Social Media Graphics: Engaging graphics compatible with various social media platforms that can greatly enhance the appeal of my brand online. Ideal Candidate Possesses following Skills: - Profound creativity to deliver sleek, modern and sophisticated designs - An excellent eye for detail with an emphasis on branding - Experience in a wide range of social media platforms' specifications - Ability to adhere to deadlines without compromising qual...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  I'm on the look out for a skilled graphic designer to develop a modern and sleek logo for my pet food company, "My Petfood". The perfect candidate should: - Have a strong background in logo design - Understand the balance between simplicity and visual impact - Possess creativity and attention to detail The logo should incorporate the following: - Visual elements: both a dog and a cat as well as company initials - Colors: A mix of blue and green, black and white Your portfolio showcasing past logo designs will be highly appreciated. Enrich this project with your creative touch.

  $542 (Avg Bid)
  Trophy icon Engaging Brand Promo GIF for Facebook 2 วัน left

  I'm in need of a sleek, captivating GIF image creative specifically for brand promotion on Facebook. The image should be designed in a way that appeals effectively to the young adult audience (21-35 years old). The concept of the GIF should be geared towards enticing this audience to visit my website. Desired Skills and Experience: • Excellent knowledge of GIF creation • S...of the GIF should be geared towards enticing this audience to visit my website. Desired Skills and Experience: • Excellent knowledge of GIF creation • Strong portfolio of previous work, particularly with brand promotions • Solid understanding of Facebook ad design guidelines • Proven ability to create content that appeals to young adults • Demonstrates creative flair, origi...

  $40 (Avg Bid)
  การันตี

  I am seeking an experienced visual merchandiser who can revamp our physical retail store to provide an enhanced customer experience. Our focus is on home and kitchenware. The expert must devise strategies to effectively display our products and entice customers. This is all in order to create an atmosphere that encourages browsing, engages customers, and drives sales. Key Responsibilities: - Plan, design, and install effective product displays. - Arrange thematic product displays to pique customers' interest. - Create compelling visual presentations, taking into consideration store layout and traffic flow. Desired Skills and Expertise: - Proven experience in visual merchandising, ideally for home and kitchenware products. - Creativity and a strong sense of aesth...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Confirmis Site Verifier (Kuala Lumpur, Malaysia) -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' name, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirmis’ stan...

  $10 - $15
  พื้นที่
  $10 - $15
  0 คำเสนอราคา
  Consultancy Website Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled web designer, proficient in optimizing user experience to create an intuitive consultancy website. Main Features: - The website should include image galleries to showcase the previous projects I have worked...to showcase the previous projects I have worked on. - An easy to use contact form for potential clients to engage in business discussions. - A testimonials section where previous clients can share their experiences. Visuals: - I have a specific color scheme in mind that I'd like implemented into the website design to maintain brand consistency. The chosen candidate should have a keen eye for visual design and branding to effectively translate this into the website. Candidates with previous experience in designing consultancy or similar web...

  $245 (Avg Bid)
  $245 การประมูลเฉลี่ย
  163 คำเสนอราคา
  Skyscraper Article Webdesign Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a proficient webdeveloper or webdesigner to create a skyscraper article. Th...to create a skyscraper article. The article's theme or concept isn't specific yet, so creativity and versatility are important. I will support you will full content and even images . You only need to arrange this as per my request . -Successful applicants need to demonstrate: -Their past work: Samples of previous skyscraper articles or similar projects would be particularly useful. -The visual style isn't determined. Whether you lean towards minimalistic designs, favor bold and vibrant colors, or excel on rich detailed works, I'll welcome your ideas. This project requires great attention to detail, excellent communication skills, creativity, and experience...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented game developer to create an engaging strategy game for the PC platform. The visual arts style of this game would be largely Pixel Art. While the overall design and fundamental gameplay mechanics would be provided, I expect you to be innovative and give ideas that could potentially augment the game's appeal. The key responsibilities will include: - Designing and developing the game according to the specifications provided. - Incorporating Pixel Art graphics into the game, enhancing its appeal. - Troubleshooting the game, and ensuring it runs smoothly with zero errors. Ideal skills and experiences for this job include: - Prior experience in developing strategy games specifically. - Familiarity with, and the ability to successfully implement, Pix...

  $1114 (Avg Bid)
  $1114 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented game developer to create an engaging strategy game for the PC platform. The visual arts style of this game would be largely Pixel Art. While the overall design and fundamental gameplay mechanics would be provided, I expect you to be innovative and give ideas that could potentially augment the game's appeal. The key responsibilities will include: - Designing and developing the game according to the specifications provided. - Incorporating Pixel Art graphics into the game, enhancing its appeal. - Troubleshooting the game, and ensuring it runs smoothly with zero errors. Ideal skills and experiences for this job include: - Prior experience in developing strategy games specifically. - Familiarity with, and the ability to successfully implement, Pix...

  $736 (Avg Bid)
  $736 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Trophy icon Inventive eSports Logo Design Needed 6 วัน left

  I need an engaging logo for my company, GameOn eSports. I'm open to all color schemes and aspire to depict our brand optimally. We are a leading eSports organization dedicated to competitive gaming excellence. We sponsor and train professional eSports teams, hosting tournaments and events that celebrate the wor...deem fitting. - Possess a versatile style, incorporating Minimalist, Modern, or Retro design aspects - your creativity is encouraged. - Incorporate relevant symbols or icons like a Controller, Headset, Trophy, or others that resonate with the eSports audience. The ideal freelancer would be experienced in logo design, with a knack for understanding brand identity and capturing it in a simple visual representation. Knowledge or interest in the eSports industry would...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  I am looking for an experienced website developer to create a unique and stylish information website. Key Requirements: - Website Type: Information style website - Design Requirements: It is essential for my brand's aesthetics to be well represented. Thus, specific logo usage, consistent brand colors, and unique visual elements must be integrated into the site's design. Ideal Skills and Experience: - Proficient in HTML, CSS, JavaScript, and other relevant web design coding languages - Prior experience in creating information-based websites - Expertise in graphic design, focusing on brand-specific elements - Keen eye for detail and branding consistency Your role will be to bring my brand to life online accurately and effectively, with the ability to capture my brand&...

  $584 (Avg Bid)
  $584 การประมูลเฉลี่ย
  131 คำเสนอราคา

  ...titled "The Journey of the Three Mischievous Ones". The story follows the adventures of three animal friends in search of a lost treasure in an enchanted forest. We need 15 detailed and vibrant illustrations to bring the characters and settings of this children's story to life. Responsibilities: -Create 15 original illustrations that complement the narrative. -Design with attention to detail and visual coherence. -Ensure that the illustrations meet the established format requirements (8.5" x 11" in physical and digital). -Make adjustments based on team feedback. Requirements: - Demonstrable experience in illustration, preferably in children's or literary projects. - Creativity and exceptional artistic skills. - Ability to work collaboratively. - ...

  $377 (Avg Bid)
  $377 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา

  I'm seeking a creative and experienced UI/UX designer who can incorporate a color scheme and branding that resonates with the general public, young adults, and professionals. I'm looking for someone who can turn visions into reality, creating an intuitive, user-friendly navigation, as well as a responsive layout that works acros...engagement, improve conversion rates, and enhance our brand image. Candidates should possess strong skills in HTML conversions and have a keen eye for contemporary design trends. Key Responsibilities: - Implement color scheme and branding strategy - Create responsive layout - Design user-friendly navigation Ideal Skills: - Expertise in UI/UX design - Proficient in HTML conversions - Strong visual design skills - Great understanding of ...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I'm in need of a proficient data entry professional who specializes in handling image data. Key Requirements: - Ability to work with a mix of provided data and data that needs to be gathered from various sources. - Strong experience in object recognition from images, interpreting the visual elements, and accurately documenting them. Essential Skills: - Experience in image-based data entry - Proven track record in object recognition - Detail-oriented and analytical mindset - Ability to work with data from different sources. The perfect candidate would be someone with experience in handling large volumes of image data, and a proven ability to recognize and document objects within those images.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Trophy icon Vibrant ShowTime Talent Agency Logo 6 วัน left

  I'm in need of a logo that fully encapsulates the energy, liveliness, and professionalism of my company - ShowTime Talent Agency. Our company represents a diverse roster of talent in the entertainment industry, including actors, models, and influencers. Our agency connects talent with opportunities in film, television, fashion, and advertising, opening doors to exciting and dynamic c...consistent with these characteristics, and can potentially incorporate shades of blue, red, or gold. While the style of the logo can be abstract, textual or symbolic, it should effectively convey the vivacious spirit of our agency and our commitment to professionalism. Ideal Skills: - Proficiency in logo design - Strong understanding of branding - Ability to translate brand essence into vi...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี
  Minimalist Informational Website Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled web designer who can create a minimalist, informational website based on reference designs I will provide. The main requirement is html responsive design . Key aspects of the job might include: - Creation of PHP with HTML Bootstrap responsive pages designs from reference websites - Implementing a clean, minimalist visual style - Ensuring all aspects of the design are for an informational website This project is ideal for freelancers with experience in HTML, CSS design and a portfolio demonstrating an ability to create minimalist and clean website designs. I'd prefer for you to err on the side of simplicity and usability with the design elements. Reference site 1: Reference site 2:

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  In need of a talented designer that can effectively create slides for an interview case study. . It needs to be delivered in Google Slides. And be editable. It is a very quick turnaround time and needs to be completed today. Ideal Skills: - Proficient in PowerPoint - Experience in designing presentations for case studies - Excellent understanding of clear, effective visual communication

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled animator to create a detailed 3D machinery animation video that draws inspiration from this existing video []. Specifications: - Duration: The video should run between 1-3 minutes. - Visual Quality: Essential elements include smooth transitions, detailed 3D models, and impressive visual effects identical to the reference video. - Content: To be provided, intend on incorporating some textual content and company logo within the animation. Ideal Experience & Skills: - Proven experience in 3D Animation. - Proficiency in working with complex machinery models. - Strong abilities in VFX and smooth animation transitions. - Familiarity with adding textual content and logos into animations. Excited to see how you can recreate

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...includes work on business presentations or similar projects. - Fluency in Chinese is essential since the entire document is in Chinese characters. - Ability to work within tight deadlines while maintaining high-quality output. Ideal Skills and Experience: - Document design and layout - Proficiency in Microsoft Word - Fluency in Chinese (reading and layout adjustments) - Experience with integrating visual elements (e.g., charts/graphs, images) into documents - Strong sense of aesthetics suited to professional business presentations This project is perfect for a freelancer who excels in document layout and design, especially for professional presentations. Your work will play a crucial role in making complex information easily understandable and ensuring the presentation achieve...

  $40 (Avg Bid)
  การันตี

  ...in the automotive industry, specializing in PPF and car wrapping. The logo should reflect this focus, possibly through the inclusion of related visual elements that are sleek and modern. **Ideal Skills and Experience:** - Strong portfolio in logo design, particularly in the automotive or related industries. - Proficient with design software (e.g., Adobe Illustrator). - Creativity to translate our services into a visual identity. - Ability to provide several design concepts and work iteratively based on feedback. - Good communication skills to ensure the final product aligns with our vision. This logo will be the cornerstone of our brand's visual identity, so it’s crucial that the final product is something that stands out and conveys the essence of S...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา

  I'm in the exciting phase of establishing a new venture within the psychics medium industry but I'm currently without a name or a logo. My aim is to create a brand that resonates deeply with spiritual themes, embodying a sense of enlightenment and connection beyond the physical realm. **What I'm Looking For:** ...portfolio that includes branding projects. - Ability to translate abstract concepts into visually engaging designs. - Previous experience in creating brand identities for businesses within esoteric, mystical, or similar niches. - Excellent communication skills to iteratively develop and refine ideas based on feedback. This project is perfect for a creative freelancer who excels in both naming and visual design, and has a keen interest or experience in spir...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Adventure Reel Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Requirements:** - **Length:** 2 minutes - **Theme:** Adventure - **Specific Elements:** - Captions to narrate the journey succinctly. - Engaging background Music that complements the adventurous theme. - Filters to enhance visual appeal and maintain a consistent style. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in video editing software (e.g., Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Experience in creating Instagram reels or similar short-form content - Ability to integrate captions, select fitting music, and apply filters creatively - A keen eye for storytelling through visual media - Background in creating content related to travel or adventure is a plus I look forward to collaborating with a creative freelancer who can bring the memorable moments of our trek ...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  modifiy Android App UI 6 วัน left

  I am looking for a skilled graphic designer with ample experience in Android application design to revamp my...improved user experience. Key Tasks: - Alteration of color schemes: The app currently has its unique color code. This needs to be refreshed with a blend that complements the minimalist aesthetic while using bold colors predominantly. Skills and Experience: - Previous experience in designing UI for Android Apps - Strong proficiency in minimalist and bold color combination designs - Exceptional visual design skills and creativity - Proficiency in relevant design software Please include any relevant portfolio samples in your bid. References from other Android app UI re-designs would be a bonus. Let's work together to create an updated, user-friendly app that is visu...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...focal point is to convey a product or service description, integrating it smoothly with the visual elements to ensure it's clear and compelling. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in graphic design, particularly within a professional or corporate context. - Strong experience designing for PowerPoint, including an understanding of the software’s design limitations and capabilities. - Ability to incorporate text into designs in a way that is both visually appealing and informative. - A portfolio showcasing similar projects, especially those that integrate descriptive elements into the design to convey specific messages or information. The result should not only enhance the presentation's visual appeal but also serve as a succinct, informative hi...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  ... • Able to express a range of emotions. The eyes are the window to the soul, so you'll need artistic acumen to convey emotions like happiness, sadness, surprise, anger, fear, and disgust. Please provide samples of previous animation work, ideally with a focus on emotive eyes. Proficiency in relevant software for 2D animation is required. I'd like to see creativity and a clear understanding of visual storytelling in your bids. Let’s create something truly expressive!...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Trophy icon Dynamic Logo & Newsletter Design 2 วัน left

  I am seeking a skilled designer to create a captivating logo and ... **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in graphic design software (e.g., Adobe Creative Suite) - Strong portfolio showcasing similar projects - Understanding of marketing principles and how design influences brand perception - Ability to translate brand identity into visual representations - Experienced in creating content for a professional audience - Exceptional attention to detail and a keen eye for aesthetics This project is not just about making something that looks good; it's about creating a visual identity and a communication tool that resonates with our intended audience. I'm looking for someone who can bring creativity to the table while still maintaining a serious and professio...

  $19 (Avg Bid)
  การันตี
  Logo design for my startup business veggieexpress 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...gifted logo designer who can bring my brand's visual identity to life with a sleek, minimalist design. My vision aligns with a logo that embodies simplicity but makes a significant impact, using a refined color palette of blue and green. This logo will play a crucial role in our branding, particularly on our website and product packaging, setting the tone for our brand's presence in the market. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in minimalist design aesthetics - Strong portfolio showcasing previous logo designs - Experience in creating logos for web and packaging use - Expertise in color theory, especially in combining blue and green hues to create a cohesive, appealing look - Ability to translate brand values and attributes into a visual representation ...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented graphic designer to create a unique and engaging l...bathroom remodels and custom tile work. - We're open to color suggestions; however, the design should convey sophistication and reliability. - The final design should be scalable for both digital and print formats. **Ideal Skills & Experience:** - Proven experience in logo and graphic design with a portfolio that includes corporate branding. - Creative flair in interpreting company values into visual design. - Proficiency in design software such as Adobe Illustrator or Photoshop. - Ability to work with feedback and provide multiple design iterations. I look forward to seeing how you can visually represent Richardson Construction LLC's dedication to transforming spaces through meticul...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา

  I have a basic logo saved in a JPEG format. It is primarily in green and white colours. I would like it digitized into a clean, high-resolution, Vector (AI/EPS) file without losing any of the original details or colours. Your tasks will include: - Digi...Maintaining green and white as the primary colours of the logo - Ensuring high-resolution and clean lines - Keeping all original logo details intact - Delivering on deadline Essential Skills: - Strong graphic design experience, particularly with logo design and vectorisation - Proficiency in graphic design software that can transform JPEGs into Vector (AI/EPS) files - Detail-oriented with a strong visual aesthetic - Dependable and adherent to deadlines. I also have a professional suite of logos done that I want a few basic cha...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  DataVis Tool Development in React 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of an adept developer or team to create a bespoke data visualization tool for my business, inspired by Power BI's capabilities but with a focus on specific chart types. This tool is essential for making informed decisions quickly and visually. **Key Requirements:** - Create vertical and horizontal bar graphs, linear charts, and pie charts with great accuracy and visual appeal. - The tool should be able to connect to both SQL and NoSQL databases, as well as RESTful and GraphQL APIs for data sourcing. - It must feature data filtering and sorting to manage large datasets efficiently. - Drill-down capabilities are needed to dissect complex datasets into more understandable parts. - Real-time data updates are crucial for the dynamic nature of our business data. ...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...services, specifically in portfolio management, analytics, and optimization. - Proficiency in video editing software and animation tools that bring complex concepts to life in an easy-to-understand format. **Project Details:** - The video should be succinct yet comprehensive, ideally no longer than 2 minutes, to maintain viewer engagement. - The script will be co-developed; however, input on visual storytelling to simplify complex financial concepts is expected. - The final deliverable should be of high quality, ready for publication on various platforms including our website and social media channels. This is a fantastic opportunity to work on a project that aims to make sophisticated financial concepts accessible and engaging for professionals in the field. If you have the e...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Ecommerce Product TikTok Video Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a creative individual with a knack for concise storytelling and a flair for TikTok video production. The project involves producing engaging TikTok...TikTok video content for a diverse range of ecommerce products - Creatively showcase product features and highlights - Adapt video content to align with brand identity and target audience - Keep up with TikTok trends to ensure the content remains relevant The perfect candidate has: - Proven experience in creating engaging TikTok videos, preferably for ecommerce businesses - Belief in the power of visual storytelling - Passion for creativity and innovation - Excellent time management skills - Ability in engaging a target audience Take part in our journey to revolutionize our brand's ecommerce footprint with ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Sleek Logo Creation 6 วัน left

  Seeking a skilled de...websites and social media platforms, thereby necessitating a versatile and scalable design. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in graphic design tools (e.g., Adobe Illustrator). - Strong portfolio showcasing modern and minimalist designs. - Experience in creating logos specifically for online deployment, with a focus on social media adaptability. - Ability to translate brand essence into visual representation. - Excellent communication skills to ensure the design aligns with my vision. This project is perfect for someone who excels in creating visually appealing designs that can communicate a brand's message at a glance. Your creative input will be valuable in achieving a logo that not only stands out but also connects with my target audien...

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน visual foxpro ชั้นนำ