ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 voip งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  ติดตั้ง VOIP SERVER หมดเขตแล้ว left

  ติดตั้ง VOIP SERVER เพื่อใช้โทรศัพท์สายในและสายนอกบน Linux

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Video Game Kickstarter Campaign Specialist 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled freelancer to assist in all aspects of my video game's Kickstarter campaign. My primary needs are: - Advices and tutoring for the campaign - Learn about the product - Preparing the campaign content - Managing the campaign's progress The target audience for the video game primarily consists of gamers who are attracted to coop asymmetrical voip games, with a wide age range from 7 to 77 years old. I'm looking for an experienced freelancer in Kickstarter video-game campaigns, with a smooth natural communication, and interested in the promoted project. This mission could lead to future ones during the development process and after the release. If you are ready to join me in this exciting venture, your expertise and dedication will be pivota...

  $415 (Avg Bid)
  $415 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled VoIP engineer who can boost the concurrent call capacity of our existing Asterisk server using OpenSIPS. Specifications: - The primary goal is to enhance the concurrent call capacity of our Asterisk server, making it more scalable and efficient. Key Responsibilities: - Implementation of an OpenSIPS SIP proxy that can effectively distribute SIP traffic across multiple Asterisk servers. - Ensure the SIP proxy is configured to handle a high volume of calls simultaneously. Ideal Skills: - Strong experience with VoIP technologies, particularly Asterisk and OpenSIPS. - Proven track record of optimizing call capacity on telephony platforms. - Familiarity with architecture design for scalable and redundant systems. This project offers a great opportunit...

  $581 (Avg Bid)
  $581 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled VoIP engineer who can boost the concurrent call capacity of our existing Asterisk server using OpenSIPS. Specifications: - The primary goal is to enhance the concurrent call capacity of our Asterisk server, making it more scalable and efficient. Key Responsibilities: - Implementation of an OpenSIPS SIP proxy that can effectively distribute SIP traffic across multiple Asterisk servers. - Ensure the SIP proxy is configured to handle a high volume of calls simultaneously. Ideal Skills: - Strong experience with VoIP technologies, particularly Asterisk and OpenSIPS. - Proven track record of optimizing call capacity on telephony platforms. - Familiarity with architecture design for scalable and redundant systems. This project offers a great opportunit...

  $389 (Avg Bid)
  $389 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Objective: Epiidosis Investments LLC seeks an expert to swiftly install and customize Odoo Community Edition CRM. This CRM will manage client investments, integrating PBX telephony, appointments, online payments, VoIP/video calls, call logs, task management, financial proposals, legal documentation, and web integration with our branding. Scope of Work: Install and Configure Odoo CRM: Set up Odoo Community Edition and tailor modules for investment management. Telephony Integration: Integrate PBX telephony and enable VoIP/video calls for efficient communication. Appointment and Payment Systems: Implement scheduling and online payment gateways. Task and Document Management: Set up call logs, task management, and legal document templates. Web Integration: Integrate CRM w...

  $500 - $1000
  เร่งด่วน ปิดผนึก
  $500 - $1000
  37 คำเสนอราคา
  CISCO Router Expert for SIP Voice Gateway 20 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled CISCO router expert who can help convert our Cisco ISR4331 router into a voice gateway. The primary purpose of this conversion is to route SIP ...routing of SIP traffic - Implementing best practices for voice communication over the network - Testing and verifying the setup for medium call volume (10 to 50 calls per hour) Ideal candidates should have: - Proven experience in configuring Cisco routers for voice gateway functionality - Specific expertise in routing SIP traffic for voice communication - Strong knowledge of best practices in VoIP and call routing - Ability to work efficiently in optimizing for medium call volumes - Good communication skills for discussing and explaining technical concepts to non-technical team members Looking forward to ...

  $207 (Avg Bid)
  $207 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled professional to customize the firmware of a Grandstream VoIP phone for our IT needs. The specific changes we want to implement include: Adding our company's logo and branding Customizing the user interface and settings Modifying existing functionality or features To successfully complete this task, the candidate should understand the software, identify potential security vulnerabilities, and proficiently replicate the product. Key skills and experience that will ensure success in this project include: Proficient knowledge in software customization and development Extensive experience in IT, particularly with VoIP phone firmware Experience in UI/UX design Understanding of branding on digital interfaces Creative problem-solving skills Additiona...

  $1197 (Avg Bid)
  $1197 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Responsive Header Design with dropdow menu 19 ชั่วโมง left

  I need a header designed with a menu with tabs "Home,Internet Packages, Services, Contact us" then Internet packages needs to be a dropdown with links to two pages "AirFibre","Fibre" then Services needs to be a dropdown with links to two pages "Voip","Hosting" I already have a design i like it will just need its gradient colors changed to match our site color #48535f, also the dropdown on our site wont be over a white background so something will need to be done there, my want for the above is the css animation. the header should be 100% width with the logo and menu centered and my logo on the left, menu on the right. I need a hamburger button if the page starts to crush if this can be added. design suggests are welcome, if you ha...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Small Business Oriented VPN Development หมดเขตแล้ว left

  ...information or Data. I need the VPN to have powerful capabilities to unblock restrictions in the Middle East such as in UAE, Bahrain, Iran, Turkey, Saudi Arabia, Kuwait, Lebanon, Jordan, and Iraq. I want a VPN that can unblock every streaming site under the sun and beat all Geo-restrictions for streaming, live sport, Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Amazon Prime, Spotify, Disney Plus, RTE Player, and VOIP Apps. I want a VPN with a built-in antivirus, a complete security solution with a built-in antivirus, a password manager, and ad-blockers for extra safekeeping. The ideal candidate for the job must have a profound background in VPN development, security software, as well as programming for multi-platform applications. The VPN must enable users to select their server location, off...

  $1410 (Avg Bid)
  $1410 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Privacy-focused iOS Recording App Development หมดเขตแล้ว left

  I want Private Screen recording +Call Recording+ Voice Recording & Video Recording App in stealth mode IOS iphone. You should have Experience in Spy App domain, You should be very fully aware of the challenges and should know how to make a spy app a successful project without any loopholes. You will completed develop app that will work perfectly all the...a spy app a successful project without any loopholes. You will completed develop app that will work perfectly all the features on a non-rooted device. The List of Features in a spy app are:  • Sms Logs  • Call Logs  • GPS Location  • Call Recording  • Screen+Voice+Video Recording  • ScreenShot  • Social Media Chats & Messages ( WhatsApp, Snapchat, Instagram, V...

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Advanced Telephony Calling App Development หมดเขตแล้ว left

  I am in the market for a skilled developer to create an advanced telephony calling app. This application requires the ability to record calls, provide caller ID, caller number, and call dest...Destination: The app should be able to display the caller's ID, number, and the destination of the call. - Call Recording: It is essential for the application to record calls for future reference and record-keeping purposes. - Call Logs: The app should maintain a detailed log of all incoming and outgoing calls. Ideal Skills: - Proficiency in mobile app development - Experience in telephony and VoIP technologies - Implementing call recording functionality - Knowledge of data storage and logging If you believe you have the skills and know-how to bring this project to life, I would love to...

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  IT Specialist & Team Leader หมดเขตแล้ว left

  ...Administration & Cloud Computing**: You'll be responsible for keeping our systems running smoothly and efficiently. - **IoT, Software, GPS, VoIP**: You should be comfortable with various technologies, including IoT, software, GPS, and VoIP. - **IT Issue Support**: You'll be the go-to person for all IT-related issues. This involves troubleshooting, ticket management, and escalation management. - **Team Leadership**: You'll also be leading a small team of IT professionals, ensuring they are well-coordinated and working efficiently. The ideal candidate should have: - Proven experience in network security, system administration, cloud computing, IoT, software, GPS, and VoIP. - Strong troubleshooting skills and familiarity with ticket and escalation m...

  $592 (Avg Bid)
  $592 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  3CX Linux Admin Password Reset หมดเขตแล้ว left

  I've forgotten my admin password for my 3CX installation on Linux. I need assistance resetting it. - 3CX running on a Linux server - I have root access to the server - Secure communication of server details via email No standard methods worked, not recover via forgotten password link I am looking for a professional who is proficient in: - Linux system administration - 3CX VoIP system - Password reset procedures - Strong communication skills and experience with securely sharing sensitive information via email.

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Freelance Odoo 17 Community Developer Needed หมดเขตแล้ว left

  ...orders directly into Odoo Sales/Order. WhatsApp Business Module Integration: Integration of the WhatsApp Business module for streamlined communication. Odoo VoIP Module Installation and Device Integration: Installation of the Odoo VoIP module and integration with our devices. System Optimization: General optimization to ensure the system operates swiftly and efficiently. Requirements: Proven experience with Odoo 17 Community version Strong knowledge of Windows VPS server management Expertise in accounting and payment gateway integrations Experience with WooCommerce and Odoo integration Familiarity with WhatsApp Business and VoIP module setup Strong optimization skills to ensure system performance If you have the necessary skills and experience to help us with t...

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Issabel PBX & Grandstream Configuration Review หมดเขตแล้ว left

  Description: I need assistance troubleshooting my Issabel PBX and Grandstream FXO gateway setup. Outbound calls are not working as expected, and I'd like someone to remote...remotely review the configuration. Specific Tasks: Review Issabel PBX settings for outbound routes and trunks. Check Grandstream FXO gateway configuration for proper registration and call routing. Test and verify successful outbound calls through the gateway. Required Skills: Expertise in Issabel PBX configuration and troubleshooting. Experience with Grandstream FXO gateways. Strong understanding of VoIP protocols and troubleshooting. Additional Information: I can provide AnyDesk access to my web console for remote troubleshooting. Please provide your relevant experience with Issabel and Grandstream in...

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  FreePBX Live Audio Stream Plugin Development -1 หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a sk...real-time audio streaming tool needed to support multiple channels. Key Points: - **Functionality**: The plugin should support real-time audio streaming. It should be able to handle multiple channels simultaneously. - **Audio Sources**: The plugin should be able to stream audio from VoIP calls and conference calls. - **Compatibility**: The plugin should be compatible with both Windows and Linux platforms. Ideal Candidate: - Proficient in FreePBX development - Experienced in audio streaming technology - Familiar with VoIP and conference call systems - Able to develop software that is compatible with both Windows and Linux The successful candidate should be able to deliver a high-quality, reliable, and user-friendly plugin that meets the requirements...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  FreePBX Live Audio Stream Plugin Development -- 3 หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a sk...real-time audio streaming tool needed to support multiple channels. Key Points: - **Functionality**: The plugin should support real-time audio streaming. It should be able to handle multiple channels simultaneously. - **Audio Sources**: The plugin should be able to stream audio from VoIP calls and conference calls. - **Compatibility**: The plugin should be compatible with both Windows and Linux platforms. Ideal Candidate: - Proficient in FreePBX development - Experienced in audio streaming technology - Familiar with VoIP and conference call systems - Able to develop software that is compatible with both Windows and Linux The successful candidate should be able to deliver a high-quality, reliable, and user-friendly plugin that meets the requirements...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Advanced Network Mikrotik Configuration with VLANs หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a networking expert who can help me configure a MikroTik RB5009 and a DLINK Smart Switch. The main requirements are setting up VLANs and their associated configurations for this setup. Configuration Mikrotik RB5009 1. Port 1 (ether1) with VLAN400(VOIP) ,500(INTERNET) ,600(IPTV) for DIAL UP the UNIFI & Primary Internet 2. Port 2 (5G) Line Internet for Load Balancer & Internet Backup 3. Port 3 Bridge for VLAN400 VOIP 4. Port 4 Bridge for VLAN600 IPTV 5. Port 5-6 LAN-BONDING with DHCP for VLAN10 (), VLAN20 (), VLAN30 () 6. Port 7-8 LOCAL-BONDING DHCP 7. IP for Mikrotik 8. Set Web Access & SSH from Inside and Outside 9. Set Username and Password using VLAN500 username : khairuni90@unifi password : ?

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Hosted VoIP Configuration Troubleshooting หมดเขตแล้ว left

  I need an experienced VoIP expert who can help me resolve configuration issues with my Hosted VoIP service. Key Responsibilities: - Diagnosing and resolving configuration issues with my VoIP setup - Ensuring that the system is fully optimized for efficiency and reliability Ideal Skills and Experience: - Proven working experience in VoIP configuration, preferably with Hosted VoIP services - Strong understanding of VoIP technology and related protocols - Excellent troubleshooting skills and attention to detail - Ability to work under pressure and meet tight deadlines - Mail Queue

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  App for iOS/Android Call/SMS -- 2 หมดเขตแล้ว left

  We are looking for an app developer of IOS/Android App Make call, Receive call, Receive SMS, SENT SMS, Call recordind during call, over VOIP or Web-Based or Hybrid Solution. Ideal Skills: - Proficiency in both iOS and Android app development. - Familiarity with implementing Bluetooth functionality in mobile apps is a plus. - Strong understanding of UI/UX design to ensure a user-friendly experience.

  $1269 (Avg Bid)
  $1269 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา

  Estoy en busca de un desarrollador con experiencia en VoIP y protocolo SIP para crear un softphone personalizado en VB.NET que pueda realizar y recibir llamadas utilizando la plataforma telefónica Isabell. Se requiere una integración sólida con Isabell para garantizar una comunicación fluida y confiable. Requisitos del Proyecto: Desarrollo de un softphone en VB.NET que pueda conectarse a la plataforma telefónica Isabell utilizando el protocolo SIP. Capacidad para realizar llamadas salientes y recibir llamadas entrantes utilizando las funcionalidades estándar de un softphone, como marcar números, contestar llamadas, colgar llamadas, etc. Integración con la interfaz de usuario de Isabell para mostrar el estado de las llamadas y...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  App for iOS/Android Call/SMS หมดเขตแล้ว left

  We are looking for an app developer of IOS/Android App Make call, Receive call, Receive SMS, SENT SMS, Call recordind during call, over VOIP or Web-Based or Hybrid Solution. Ideal Skills: - Proficiency in both iOS and Android app development. - Familiarity with implementing Bluetooth functionality in mobile apps is a plus. - Strong understanding of UI/UX design to ensure a user-friendly experience.

  $698 (Avg Bid)
  $698 การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา
  AI Autodialer Development for Raspberry Pi หมดเขตแล้ว left

  I require an expert in Raspberry Pi and AI programming for my project. The main aim is to develop an AI-driven autodialer. The features I'm looking for are: - Ability to make automatic anonymous/private number phone calls from a pre-defined list of numbers. - AI-capability to interact with a person upon connected calls. - No voip wanted, outbound calls must be possible from mobile sim or gsm module Ideal Skills: - Proven background in Raspberry Pi software development - Deep understanding of AI programming, particularly in voice recognition and interaction - Experience in telecommunication programming is a bonus. Take note, this isn't about creating a voice assistant. The primary function is to dial numbers from a pre-defined list and interact with people on the other e...

  $627 (Avg Bid)
  $627 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Business Communication VoIP Integration หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a programmer who can help me with a custom VoIP solution. This program is intended for business communication and should integrate with CRM software. Key Requirements: - Custom VoIP Solution: I need the program to be tailored to our business needs for effective communication. - CRM Integration: The program should seamlessly connect with our CRM software to enhance our customer interaction. Ideal Skills: - VoIP Programming: Experience in building VoIP systems and integrating them with businesses. - CRM Integration: Proficient in linking VoIP programs with CRM software. - Strong Communication: Clear, timely and efficient communication is key to this project.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Spanish + English Virtual Assistant -- 8 หมดเขตแล้ว left

  ...to Friday 3PM - 9PM, and possibly Saturday and Sunday 1-6PM (New York Time). * It is critical days and hours are flexible. * It is critical that your English speaking skills are perfect. As well as your writing skills are decent. * It is critical that you have organizational skills that are exceptional. * It is critical you have 'excellent' connectivity to the internet You will be supplied VoIP access to send text messages and talk to prospects and clients. The position and job is for property management. People will be calling with questions regarding apartments for rent and existing tenants with problems. You will be responsible for managing properties remotely. You will be trained to deal with vendors clients and prospects. As well as short-term rentals such ...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Mac VoIP Softphone Setup for Sales หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a professional who can configure a VoIP softphone system on Mac for a sales call center. The primary function of the system will be to handle sales calls. Key responsibilities will include: - Installation and configuration of the VoIP softphone system on Mac OS - Setting up the system to handle a team of 10 users - Ensuring the system is optimized for sales calls Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in setting up VoIP systems, particularly on Mac OS - Experience with configuring and managing call centers - Strong understanding of best practices for sales call operations - Ability to optimize the system for efficient sales call handling - Excellent communication skills to understand and meet my requirements. I do not require ...

  $59 / hr (Avg Bid)
  $59 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  VoIP PBX Setup with Asterisk 16 หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an experienced Asterisk developer to help me set up a VoIP PBX with Asterisk 16. The main goal of this setup is to implement robust call routing. We have setup twilio phone number with Asterisk. Currently calls are coming to extension Instead we want the calls to be transmitted to the ARI bridge that is running Key Responsibilities: - Understand and evaluate my requirements for a VoIP PBX system - Configure Asterisk 16 to support VoIP PBX functionality - Implement effective call routing mechanisms Ideal Skills & Experience: - Extensive experience with Asterisk, particularly version 16 - Proven ability to set up VoIP PBX systems - In-depth understanding of call routing mechanisms - Strong communication skills to understand and implement...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Bengali Call Center Agents - Remote หมดเขตแล้ว left

  As a fast-growing business, I'm looking to establish a call center team who can handle diverse tasks effec...Handling**: This role involves engaging with customers, providing sales information, and offering technical support. Proficiency in Bengali is essential as we serve a Bengali-speaking customer base. - **Call Volume**: The expected call volume per day is low, ranging from 1-50 calls. - **Software Proficiency**: Agents need to be comfortable using ticketing systems. Prior knowledge in CRM software and VoIP services would be a plus. Ideal candidates should have prior experience in customer service and sales, and are highly proficient in both spoken and written Bengali. A strong technical background would be advantageous. Experience in a remote call center setup would als...

  $274 (Avg Bid)
  $274 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  VoIP Installation with Twilo Integration หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of an expert who can help me with the teleman installation. I specifically need a VoIP system integrated with Twilio. Here's a more detailed breakdown of my requirements: - I'll need a VoIP system set up with Twilio. - The system should support call forwarding. - You'll also need to set up the system for a call center with features to accommodate 11-50 users. Ideal candidates for this project should have: - Extensive experience in setting up VoIP systems - Proficiency in Twilio integration - Prior experience in call center setup Your expertise will be crucial in ensuring that the installation is done smoothly and that all the required features are properly implemented. Looking forward to seeing your proposals.

  $353 (Avg Bid)
  $353 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I need a professional to help me set up my FreeSWITCH instance with FusionPBX on my Linux dedicated server. The job requires some troubleshooting as I'm facing issues with my current se...keeps closing during voice tests. - I've checked the server requirements for FusionPBX, but I'm not sure if all the necessary dependencies and packages are properly installed. - FusionPBX seems to be the main problem - likely due to dependencies or configuration issues. Ideal Skills and Experience: - In-depth knowledge of FreeSWITCH and FusionPBX. - Proven experience in setting up and configuring VoIP solutions on Linux servers. - Strong troubleshooting skills to identify and resolve any issues with the current setup. - Good communication skills as you may need to guide me through s...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Comprehensive Vicidial VoIP System Setup หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a talented system integrator who can implement Vicidial (with a user friendly interface) or Goautodial v4 into our operations. Key Requirements: - This project demands to s...between 10 and 50 agents using this system so the setup should be optimized accordingly. - A separate system is also needed for connecting ip phones / softphones for internal extension to extension calls (~50 extensions) Ideal Skills: - Previous experience with Vicidial and VoIP. - Capability to implement various functionalities within the Vicidial system. - Ability to plan and execute for larger scale (10-50 agents). In your proposal, please share a brief summary of your experience with Vicidial or goautodial or asterisk and VoIP, and provide an overview of how you'll approach ...

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  FreePBX Live Audio Stream Plugin Development -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a sk...real-time audio streaming tool needed to support multiple channels. Key Points: - **Functionality**: The plugin should support real-time audio streaming. It should be able to handle multiple channels simultaneously. - **Audio Sources**: The plugin should be able to stream audio from VoIP calls and conference calls. - **Compatibility**: The plugin should be compatible with both Windows and Linux platforms. Ideal Candidate: - Proficient in FreePBX development - Experienced in audio streaming technology - Familiar with VoIP and conference call systems - Able to develop software that is compatible with both Windows and Linux The successful candidate should be able to deliver a high-quality, reliable, and user-friendly plugin that meets the requirements...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  tech to configure my issabel, Telnyx and vtiger , import the leads into my vtiger, run test calls using Isabel and setup crm rules i need all 3 to work in sysnc my voip. I have 4 numbers i need setup for 4 campaigns. Each campaign has its own number with voicemail, texting, and fax. note all 3 software(telnyx, issabel and vtiger are installed i only need it configured.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  VoIP Solution for Outgoing International Calls หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a VoIP expert who can help me set up a feature-rich VoIP solution that caters to my specific requirements. Requirements: - The system should be able to handle outgoing calls exclusively. This is a crucial requirement for my business. - It is essential that the VoIP solution be equipped to support international calling, but not worldwide. The system should be configured to allow calls to specific countries only. Ideal Skills: - Proven experience in designing and implementing VoIP solutions. - Advanced knowledge of VoIP protocols and technologies. - Familiarity with call routing and handling various call types. - Previous experience in setting up call limitations to specific countries. - Ability to understand and meet the unique needs of...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  FreePBX Live Audio Stream Plugin Development หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a sk...real-time audio streaming tool needed to support multiple channels. Key Points: - **Functionality**: The plugin should support real-time audio streaming. It should be able to handle multiple channels simultaneously. - **Audio Sources**: The plugin should be able to stream audio from VoIP calls and conference calls. - **Compatibility**: The plugin should be compatible with both Windows and Linux platforms. Ideal Candidate: - Proficient in FreePBX development - Experienced in audio streaming technology - Familiar with VoIP and conference call systems - Able to develop software that is compatible with both Windows and Linux The successful candidate should be able to deliver a high-quality, reliable, and user-friendly plugin that meets the requirements...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  kamailio based switch หมดเขตแล้ว left

  Write a voip switch with kamailio and rtpengine

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Asterisk & FreePBX Integration & Custom Development หมดเขตแล้ว left

  ...Dialplan Development**: I require a custom dialplan to be developed. This dialplan is crucial for the advanced level of call functionality I require, which includes IVR, call queues, and advanced routing. The ideal candidate for this project will have extensive experience working with Asterisk and FreePBX, and will be capable of developing a custom dialplan to suit my needs. A strong understanding of VoIP and telecommunications systems is essential. Experience in configuring Asterisk servers and integrating them with FreePBX is also highly desirable. Our simple requerimients : The calls received would be answered by several receptionists who would log in/unlog in with their landline to receive the call. If there are more calls than receptionists, a message will appear indicati...

  $1208 (Avg Bid)
  $1208 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Advanced Cisco Unified Communication Trainer หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an experienced Cisco Unified Communication professional, who can provide advanced level training in VoIP and Cisco. Ideal Candidate: - Proven experience in advanced Cisco Unified Communication - Strong expertise in Cisco VoIP configuration, Unified Communications Manager and SIP Protocol basics - Expertise in communication and delivering training over phone - Ability to adapt training to the specific needs of the learner - Relevant certifications and qualifications in Cisco Unified Communication Please contact me if you meet these requirements and are interested in this project.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Experienced PBX / VOIP / SBC Engineer -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of an experienced PBX / VOIP / SBC engineer who can address several issues with our customers phone systems system. The primary goal of this project is to troubleshoot and maintain current systems. Key Responsibilities: - Troubleshoot ongoing call quality issues - Investigate and resolve call drops - Address any connectivity problems Skills Required: - Extensive experience with Asterisk and other PBX systems - In-depth knowledge of VOIP network architecture - Proven track record in troubleshooting and maintenance Please only apply if you have a strong background in VOIP technologies and are confident in your ability to resolve issues.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Telegram VoIP Python Script Development หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled Python developer to create a script that can facilitate sending and receiving voice calls via Telegram VoIP. The main aim of this project is to integrate the developed script into an existing application. The script should be compatible with Python 3.x.

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Custom SIP Trunk Server Setup -- 3 หมดเขตแล้ว left

  I am looking for an expert who can help me set up a SIP trunk server using Twilio as the SIP provider. This server will be used for both voice calling and SMS messagi...of both voice and SMS capabilities - Providing recommendations for server security and performance optimization Ideal Candidate: - Extensive experience with SIP trunking, particularly with Twilio - Proficiency in configuring and customizing SIP trunk servers - Proven track record in implementing call management features such as Call Recording, Call Forwarding, and IVR - Strong understanding of VoIP and telecommunication protocols - Familiarity with server security best practices If you are confident in your abilities in this space and can deliver a robust, secure, and reliable SIP trunk server, I would like to hear...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  VoIP to RingCentral Migration หมดเขตแล้ว left

  ...is a critical project for our organization and I'm looking for an experienced professional to handle it seamlessly. Here's an overview of the key aspects of the project: - Migrate from existing VoIP system to RingCentral including porting existing phone numbers - Ensure all the features we need are properly set up in RingCentral, specifically call forwarding and auto-attendant - Complete the migration with minimal downtime and disruption to our business operations - Provide training to 11-50 employees on how to use the new RingCentral system Ideal skills and experience: - Proven experience in VoIP system migration - In-depth knowledge of RingCentral system and its features, particularly call forwarding and auto-attendant - Strong project management skills to en...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Asterisk VoIP Developer Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of an Asterisk developer experienced with Asterisk 13. The primary task is to configure the system as a VoIP server for internal communication. Key requirements: - Understand Asterisk 13 well - Strong experience in setting up and configuring VoIP servers The ideal candidate should have: - Proven experience in customizing Asterisk for similar purposes - Good understanding of VoIP technologies and protocols - Ability to work independently and deliver high-quality work on time Please note that the project involves setting up the system, configuring call flows and ensuring it's ready for internal use.

  $330 (Avg Bid)
  $330 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Asterisk WebRTC Integration หมดเขตแล้ว left

  I require an experienced and proficient developer who is familiar with both WebRTC and Asterisk. The objective is to expand the functionality of my current Asterisk setup by integrating it with WebRTC. The specific features to be integrated are: -Voice Calling -Vi...Asterisk. The objective is to expand the functionality of my current Asterisk setup by integrating it with WebRTC. The specific features to be integrated are: -Voice Calling -Video Conferencing This project seeks to enhance the communication capabilities of my Asterisk setup, thus the ideal candidate would have considerable experience managing such integrations in the past. Sound knowledge of VoIP, SIP, and related technologies will be greatly appreciated. An understanding of the Asterisk framework and its API will be...

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Vegavoip System Setup Specialist Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a freelancer with specific experience in Vegavoip. The main task will be to set up a new Vegavoip system, ensuring it's up and r...be to set up a new Vegavoip system, ensuring it's up and running smoothly. The key features that are an absolute must for this system are call forwarding and call out capabilities. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of setting up Vegavoip systems. This is essential for the successful completion of the project. - Familiarity with configuring VoIP providers. While the main focus is on Vegavoip, additional experience with VoIP provider configuration would be an advantage. - Strong understanding of essential features such as call forwarding and call out. The successful candidate will need to ensure these...

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Project for Malay P. -- 2 หมดเขตแล้ว left

  https://www.freelancer.com/projects/voip/Kamailio-SIP-Proxy-RTPengine/details

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Giuliano B. หมดเขตแล้ว left

  https://www.freelancer.com/projects/voip/Kamailio-SIP-Proxy-RTPengine/details

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Md. Al Amin S. หมดเขตแล้ว left

  https://www.freelancer.com/projects/voip/Kamailio-SIP-Proxy-RTPengine/details

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Aqs Y. -- 2 หมดเขตแล้ว left

  https://www.freelancer.com/projects/voip/Kamailio-SIP-Proxy-RTPengine/details

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน voip ชั้นนำ