ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 voip งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  ติดตั้ง VOIP SERVER หมดเขตแล้ว left

  ติดตั้ง VOIP SERVER เพื่อใช้โทรศัพท์สายในและสายนอกบน Linux

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I require a person in cloud networking, capable of designing a network using various protocols in Cisco Packet Tracer. Specifically, I want the use of VoIP, MPLS, and Multicasting. Not only do you need to design but also implement this on Amazon Web Services (AWS). The tasks involved in this include: - Setting up EC2 instances - Configuring S3 storage - Implementing VPC networking The prospective candidate should be proficient with Cisco network designs and AWS infrastructure. Experience with the specific protocols mentioned is essential. Adding to this, I need assistance in creating informative documents. These are aimed to provide a detailed analysis of the project. Your tasks here will comprise creating an Abstract, a PowerPoint Presentation, and a comprehensive Report.

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  VoIP Configuration for Cisco 2951 STC -- 3 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced network engineer to work on my Cisco 2951 STC telephone line VoIP configuration. Key Responsibilities: - You will primarily be responsible for setting up VoIP using the SIP protocol. - Integration of specific SIP trunking features is also needed, in line with our operational requirements. Skills and Experience: - Prior experience in configuring Cisco 2951 STC or similar products is a must. - Extensive knowledge and experience with VoIP technology and SIP protocol. - Familiarity with SIP trunking features would be considered a great advantage. Candidates who can deliver the project promptly and professionally will be highly preferred. This project offers the opportunity to showcase your abilities in a complex, highly technical enviro...

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented developer who can create a customized personal software, tailored to run seamlessly on the Windows operating system. Here's what the project entails: SIP (Session Initiation Protocol) –The de facto standard for VoIP communication, used for initial authentication and negotiations when making connections. RTP (Real-Time Transport Protocol) – Chatty, used to transmit audio after authentication and negotiations. IAX (Inter-Asterisk Exchange) – Legacy, less chatty, must have trunk to convert from IAX to SIP service provider. DISA (Direct Inward System Access) – This is sort of like VPN’ing to your internal system, so you can dial internal extensions. DID (Direct Inward Dialing) – This is the telephone number assigne...

  $3291 (Avg Bid)
  $3291 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I am seeking a proficient software developer to build a communication software compatible with the Windows operating system. Key specifics for this software are as follows: SIP (Session Initiation Protocol) –The de facto standard for VoIP communication, used for initial authentication and negotiations when making connections. RTP (Real-Time Transport Protocol) – Chatty, used to transmit audio after authentication and negotiations. IAX (Inter-Asterisk Exchange) – Legacy, less chatty, must have trunk to convert from IAX to SIP service provider. DISA (Direct Inward System Access) – This is sort of like VPN’ing to your internal system, so you can dial internal extensions. DID (Direct Inward Dialing) – This is the telephone number assigned by your ser...

  $512 (Avg Bid)
  $512 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced network engineer to work on my Cisco 2951 STC telephone line VoIP configuration. Key Responsibilities: - You will primarily be responsible for setting up VoIP using the SIP protocol. - Integration of specific SIP trunking features is also needed, in line with our operational requirements. Skills and Experience: - Prior experience in configuring Cisco 2951 STC or similar products is a must. - Extensive knowledge and experience with VoIP technology and SIP protocol. - Familiarity with SIP trunking features would be considered a great advantage. Candidates who can deliver the project promptly and professionally will be highly preferred. This project offers the opportunity to showcase your abilities in a complex, highly technical enviro...

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Trophy icon Animate SVG Logo หมดเขตแล้ว left

  We have our current SVG logo (attached), and I am wanting someone to come up with an SVG animation to make it more interesting. Our company sells VOIP solutions, so we are looking for some ideas that use our existing logo, where the animation is relevant to the phone / VoIP industry. Maybe the logo can look like it is making a phone call? Or maybe the logo can morph from a speech bubble shape and back again? An example of an animation that we like, that is also related to the phone industry can be found here:

  $50 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน การันตี

  ...to display the wide range of services my company offers. These services include: - Network infrastructure installation - WIFI network design and installation - Security intrusion design and installation - Consulting services - Surveillance camera systems design and installation - Remote solar solutions - Data center server room design and build - ICT structured cabling design and build - VOIP voice services and telephone plans These services should be highlighted prominently on the website. The website should be completed within a month. We are BICSI and Axis certified. Ideal skills and experience you should possess include: - Proven track record in building portfolio websites - Knowledge in network infrastructure, security installation, and ICT would be a plus - Abili...

  $730 (Avg Bid)
  $730 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced network engineer to work on my Cisco 2951 STC telephone line VoIP configuration.

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced network engineer to work on my Cisco 2951 STC telephone line VoIP configuration. Key Responsibilities: - You will primarily be responsible for setting up VoIP using the SIP protocol. - Integration of specific SIP trunking features is also needed, in line with our operational requirements. Skills and Experience: - Prior experience in configuring Cisco 2951 STC or similar products is a must. - Extensive knowledge and experience with VoIP technology and SIP protocol. - Familiarity with SIP trunking features would be considered a great advantage. Candidates who can deliver the project promptly and professionally will be highly preferred. This project offers the opportunity to showcase your abilities in a complex, highly technical envir...

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Spanish + English Virtual Assistant -- 7 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to Friday 3PM - 9PM, and possibly Saturday and Sunday 1-6PM (New York Time). * It is critical days and hours are flexible. * It is critical that your English speaking skills are perfect. As well as your writing skills are decent. * It is critical that you have organizational skills that are exceptional. * It is critical you have 'excellent' connectivity to the internet You will be supplied VoIP access to send text messages and talk to prospects and clients. The position and job is for property management. People will be calling with questions regarding apartments for rent and existing tenants with problems. You will be responsible for managing properties remotely. You will be trained to deal with vendors clients and prospects. As well as short-term rentals such ...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  ViciDial System Setup & Customization 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Vicidial technology and recommend updates or enhancements when necessary. Technical Support: Provide technical support and training to end-users as required. Qualifications: Proven Experience: Minimum of 2 years of experience as a Vicidial Developer or in a similar role. Technical Proficiency: In-depth knowledge of Vicidial configuration, customization, and troubleshooting. VoIP and Telephony: Strong understanding of VoIP and telephony systems. Problem-Solving Skills: Excellent problem-solving abilities with a keen attention to detail. Communication: Effective communication skills, both written and verbal. Independence: Ability to work independently and efficiently in a remote environment. Integration Expertise: In-depth knowledge of Go High Level/Vicidial Integra...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  VoIP Market Research and Software Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're seeking for an experienced VoIP software developer to perform various specific tasks on a time-sensitive project. perform a market research about the top three communication mobile apps (like telegram). We would like to know their main features, and information about each one, and what technology the app was developed in. - Develop a custom software solution tailored to our specific needs. Maintenance, debugging of the existing software as well as optimization and improvement of software performance are key. - Expertise in VoIP market research is required. You'll be responsible in gathering intel on market trends and growth, conducting a competitive analysis of VoIP providers, and studying customer preferences and needs. The ideal candidate will h...

  $563 (Avg Bid)
  $563 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Cross-Platform VoIP to WhatsApp Integration 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...experienced developer to integrate VoIP to WhatsApp on both Android and iOS. The main functionality that I'm interested in is voice calling. Moreover, it's critical to have the ability to call PSTN (Public Switched Telephone Network) to WhatsApp. The ideal freelancer should: - Have previous experience in cross-platform app development, specifically with VoIP integrations. - Familiarity with APIs and how to integrate them into both iOS and Android platforms. - Familiarity with WhatsApp API would be advantageous. - Understanding of the requirements and constraints of the PSTN. - Necessary skills in developing voice calling functionality. This project's success will hinge on your ability to create a seamless experience for users to engage in voice calling f...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I am in need of an advanced VoIP developer with specific experience in VitalPBX+Odoo integration. The main problem I am facing is with incoming calls; the webrtc phone from Odoo is not properly receiving them. Thankfully, outgoing calls from this system are working without any issues. But, since the incoming call problem persists, immediate attention to this matter is essential to me. I haven't noticed any other connectivity issue including internal call transfers or conference calls. Ideal freelancers for this project should possess: - Proven experience in VoIP development - Specific knowledge in VitalPBX and Odoo integration - Ability to diagnose and fix the issue with incoming calls - Excellent problem-solving and communication skills I am looking forward to having...

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Asterisk Setup with Feature Rich SIP Connection 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert in telecommunication and VoIP technology, specifically someone with experience in Asterisk and SIP integrations. Key Project Aspects: - Asterisk Setup: Your task will be to set up Asterisk with multiple features including monitor calls + transfer + hang up calls, an IVR system, and call recording. I require a high level of accuracy and efficiency in the configuration of these features. - SIP Service Connection: Additionally, I need to connect Asterisk to a SIP service. We have an AI that speaks and give response to your recorded message. So the idea is to connect this AI to the Asterisk that is connected to the SIP so it can speak with people on the phone. Ideal Skills: - Experience setting up and configuring Asterisk, IVR systems, and call reco...

  $220 (Avg Bid)
  $220 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  IMS Integration Expert Needed 2 ชั่วโมง left

  Seeking a skilled IMS Specialist to enhance our VoIP systems. The project involves system configuration and troubleshooting, with a focus on integrating new functionalities. Ideal candidates will have experience with: - Expertise in VoIP technologies and systems. - Proficient in system configuration tailored to business needs. - Strong analytical skills for effective troubleshooting. - Experience in integrating VoIP functionalities such as call routing, voicemail, and call recording. Your role will be pivotal in ensuring our VoIP systems are configured for optimal performance, integrating key functionalities to enhance our communication capabilities. This includes troubleshooting any issues that arise during the integration process. Your knowledge and experien...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Migration from Dynamics to Zoho CRM หมดเขตแล้ว left

  We need to migrate around 500 contacts and 200 accounts from Dynamics 365 to Zoho CRM. Also, we need to integrate a phone service (VoIP) to the CRM.

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  AI Call Center Automation MVP หมดเขตแล้ว left

  We are in the early stages of creating an AI-powered call center service tailored for businesses in Egypt, such as restaurants and car dealerships. Our goal is to leverage GPT-4 integrated with AI text-to-speech and speech-to-text models to provide seamless, efficient, and cost-effective customer service solutions. We are seeking an ...Development Frameworks (React, Angular, Vue.js) Node.js, Django AI and Machine Learning Libraries (TensorFlow, PyTorch, Hugging Face's Transformers) Cloud Platforms (AWS, Google Cloud, Azure) API Development Docker, Kubernetes CI/CD Tools (Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions) Web and Data Security Practices Problem-Solving Skills Communication Skills Project Management Skills Telephony Integration (VoIP, SIP) Speech Processing (Speech-to-Text, ...

  $3605 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $3605 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  VoIP Service Provider Platform Development หมดเขตแล้ว left

  I am venturing into setting up a VoIP Service Provider Platform (Teleman) with my own server and domain. This platform will be targeted to provide both international and local call services. Here's what I'm looking for: Key Features Desired: • International and local Call functionality • International phone number support • Call forwarding The ideal freelancer for this project should have experience setting up VoIP platforms (Teleman) with the above-mentioned features before and be knowledgeable in international call support systems.

  $535 (Avg Bid)
  $535 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  USA Non-VoIP Number for WhatsApp หมดเขตแล้ว left

  I need a USA non-VoIP number for personal use on WhatsApp. - Key Features Needed: • Call forwarding • SMS capabilities I anticipate using this number for over three months. The service provider should be in a position to provide long-term support with respect to these features. Ideal freelancers for this job would be those who have experience in setting up and providing such services, specifically with non-VoIP numbers for communication apps like WhatsApp. You should also be familiar with, or able to troubleshoot any potential technical issues that may arise during the span of time I will be using the number.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Cisco ASA5506 Firewall SIP ALG Diagnosis หมดเขตแล้ว left

  I'm searching for a network security expert to assist in diagnosing a problem with my SIP ALG settings on my Cisco ASA5506 firewall....rings for one second and then cuts off. Your tasks will include: - Examining the SIP ALG status on my firewall. - Troubleshooting any issues found and offering solutions to rectify them. - Implementing the solution with my approval. Relevant Skills and Experience: - Proven experience with Cisco ASA5506 firewalls. - Deep understanding of network security. - Skills in VoIP technologies and SIP ALG. - Familiarity with various VoIP service providers/software is a plus. Please note, we are not currently using Skype for Business or Ring Central, but a different provider/software. Your depth of knowledge in this area will directly influence ...

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Voip Project หมดเขตแล้ว left

  I resolved issues with developed pbx based asterisk with dial plan and fax over sip

  $1077 / hr (Avg Bid)
  $1077 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Goip device configuration หมดเขตแล้ว left

  GoIP device configuration and tplink router configuration for voip termination.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Tech Sales Representive หมดเขตแล้ว left

  ...(Preferred Business, Marketing, IT or a related field). Proficient in using CRM software such as HubSpot, or ZOHO CRM Proficient in Microsoft Office Tools Proven experience as a Sales Executive or in a similar sales role. Demonstrated success in achieving and exceeding sales targets. Excellent communication and interpersonal skills. Fluent English Speaker is a must. Well versed in Internet services, VOIP telecommunications and web services such as hosting, design and maintenance Knowledgeable with IT terms that contributes to a dynamic and informed approach to tech sales. Tech Savvy with a deep understanding of IT concepts, trends, and emerging technologies. Strong negotiation and closing skills. Ability to work independently and as part of a team. Results-oriented with a focus...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Tech Company Ongoing Updates หมดเขตแล้ว left

  As a growing technology company providing managed wifi, managed video surveillance, MSP a...reliability are essential. Relevant skills in network security, signal coverage, and user management might be required. - Managed Video Surveillance: Practical experience in IP camera systems and cloud video surveillance would be beneficial. - MSP: Familiarity with IT service management and broad knowledge in system infrastructure is preferred. - Hosted PBX: Understanding of telecommunications, VoIP and cloud services is needed. Ideal candidates should have prior experience with these technologies in a business setting. They should be innovative, solution-oriented, and comfortable with ongoing, potentially long-term projects. Having a proactive approach towards suggesting improvements would ...

  $1026 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $1026 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Android VoIP App with GSM Integration หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an expert Android developer to create a VoIP app with GSM integration. This project includes, but is not limited to: - Developing an app for calling and text messaging through a SIP server, inclusive of delivery reports. - Implementing features such as call recording and instant messaging. - Ensuring compatibility with older Android versions. Since I don't have a preferred SIP server, your input and recommendations would be highly valued. Experience with SIP servers and a strong understanding of both VoIP principles and Android development are necessary for this project. Your role will be pivotal in guiding the selection and integration of the SIP server. Please consider the above requirements when placing your bid.

  $246 (Avg Bid)
  $246 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  ...both a detailed understanding of iOS and profound knowledge of telecommunication protocols to ensure seamless integration without affecting call quality or phone functionality. Ideal skills and experience include: - Proficiency in iOS development and familiarity with the latest iPhone models. - Deep understanding of telecommunication systems and caller ID spoofing techniques. - Experience with VoIP services and their integration with mobile devices. - Strong emphasis on privacy and security measures to protect user data and comply with legal standards. - Ability to implement a user-friendly interface that allows the caller ID to be changed swiftly before each call. This solution must be reliable, easy to use, and customizable, enabling me to conduct business communications effi...

  $537 (Avg Bid)
  $537 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Repair FreePBX Dropped Call Issue หมดเขตแล้ว left

  I'm currently experiencing an issue with my VoIP phone system where all incoming calls are being dropped after just 2 rings. I'm using FreePBX. The issue persists with all incoming calls without any exception. Here's what I need: - Diagnose the existing problem within the FreePBX system - Troubleshoot and offer a definitive solution to the dropped calls Ideal Skills and Experience: - Expert level knowledge in VoIP Systems - Proven experience with handling issues related to FreePBX - Strong troubleshooting skills and ability to quickly diagnose problems - Solid expertise in telephony systems - Preferably certified in VoIP related technologies If you are the guru I am looking for, I would appreciate your bid on this project. Can't wait to have my...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Spanish + English Virtual Assistant -- 6 หมดเขตแล้ว left

  ...to Friday 3PM - 9PM, and possibly Saturday and Sunday 1-6PM (New York Time). * It is critical days and hours are flexible. * It is critical that your English speaking skills are perfect. As well as your writing skills are decent. * It is critical that you have organizational skills that are exceptional. * It is critical you have 'excellent' connectivity to the internet You will be supplied VoIP access to send text messages and talk to prospects and clients. The position and job is for property management. People will be calling with questions regarding apartments for rent and existing tenants with problems. You will be responsible for managing properties remotely. You will be trained to deal with vendors clients and prospects. As well as short-term rentals such ...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Confgurare FreePBX cu DIGI SIP หมดเขตแล้ว left

  Salut, Pe lan 1 avem reteaua locala calculatoare si telefoane voip si internet Pe lan 2 avem acces la serviciul digi sip care la care sa conectat dar nu mai vedem telefoanele din retea initial vedeam telefoanele ba chiar am gacut si teste cu un modul GOIP care a functionat bine .

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  VoIP Expertise: FreePBX Configuration หมดเขตแล้ว left

  ...system to enhance our communications infrastructure. We've recently transitioned to a VoIP phone system, and now we need to fine-tune it to align with our operational needs. **Project Requirements:** - **Call Forwarding Setup:** Implement call forwarding to ensure calls are never missed and can be redirected as necessary. - **Voicemail Configuration:** Setup voicemail for more than 10 extensions, providing clear instructions for users on how to access and use their voicemail. - **Extensions Setup:** We need over 10 extensions set up. These should be properly configured and tested to ensure smooth communication within the team. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in configuring and managing VoIP systems, specifically FreePBX. - Strong understanding of tele...

  $709 (Avg Bid)
  $709 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Boost Your Brand: SEO Mastery หมดเขตแล้ว left

  I'm embarking on an aggressive SEO campaign to enhance my site and brand, particularly focusing on the hosted VoIP and Legacy Hospitality solutions I offer. My endgame is clear: to generate more leads and sales by making my services more visible and appealing to two key demographics—small business owners and hospitality industry professionals. To achieve this, I've identified three critical areas needing immediate attention: 1. **Website Content:** The very soul of my site needs to refine its voice to speak directly to my target audience's pains and aspirations. It must be rich in keywords that not only resonate with them but also align with the latest SEO practices. 2. **Meta Tags and Descriptions:** These often-underestimated elements of SEO are crucial for ...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา
  VoIP Call Bot for Appointment Reminders หมดเขตแล้ว left

  I am seeking proficient and experienced developers specialized in call bot creation. The purpose of this bot is to make automatic calls r...experienced developers specialized in call bot creation. The purpose of this bot is to make automatic calls reminding clients about scheduled appointments. The bot needs to be built in English. The key tasks include: - Creating a bot that interacts with the VoIP phone system - Programming the bot for automated appointment reminders. As the ideal candidate for this project, you should have: - Prior experience in building call bots - Strong knowledge of VoIP systems - Excellent proficiency in English language programming. Your understanding of VoIP phone systems and call bot development will be crucial for the successful com...

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Voice Call App หมดเขตแล้ว left

  ...Providing the capability to place a call on hold to attend another incoming call. - Free App to App Calling: Enabling users to make calls to others within the same app at no cost, fostering a connected community. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in mobile app development, specifically with projects that are available on both iOS and Android platforms. - Strong background in implementing VoIP technologies and familiarity with integrating features such as voicemail, call forwarding, and call waiting. - A portfolio that includes applications with real-time communication features, especially voice calling functionalities. - Knowledge in ensuring app security and user privacy. - Ability to optimize applications for both performance and battery life, considering the sp...

  $1390 (Avg Bid)
  $1390 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Fix 3CX Audio Issues! หมดเขตแล้ว left

  ...integration with other platforms I use would be beneficial to preempt any related problems. **Ideal Skills and Experience:** - **Proven 3CX Expertise:** Strong experience with 3CX systems, particularly with on-premise deployments. - **Technical Troubleshooting:** Demonstrated ability to troubleshoot and resolve complex VoIP issues, especially related to call connectivity and audio problems. - **Networking Know-How:** Knowledge of network configurations that support optimal VoIP performance, eliminating common pitfalls that might impact call quality. - **Communication Skills:** Ability to clearly explain technical steps taken to diagnose and resolve issues, ensuring I am informed and can manage the system effectively post-resolution. I look forward to connecting with a f...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  3CX-SuiteCRM Integration and Migration Project หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a skilled freelancer to carefully merge my 3CX platform with SuiteCRM. This project will be divided into two phases. First, you'll integrate the open-source self hosting Reputable CRM platform with 3CX, then transition to integrating a custom CRM solution. Key functionalities to integrate include: - C...pop-up information is crucial for incoming calls. This data collected from the CRM database should include: - Contact Name - Company Name - Contact Email - Phone Number - Email - Location To ensure a secure process, integration should allow easy updates and use AnyDesk for remote access. Regular communication about project updates via email or chat is required. If you have experience with CRM & VoIP systems and have done similar projects, then, you m...

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  High-Volume Class 5 Switch Development หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a skilled developer who can build a Class 5 switch with specific attributes. Key Features: - Call routing capability - Voicemail inclusion - Call recording The switch will be expected to handle high volume traffic, i.e., over 500 calls per day. Furthermore, it should be integrated with a voip billing system Ideal Skills & Experience: - Significantly experienced in telecom and building Class 5 switches - Previous work with high-volume telecommunication systems - CRM system integration knowledge and experience Please include relevant experience and work samples in your bid. Only developers with proven track records will be considered.

  $260 (Avg Bid)
  $260 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  UK Telecom Legal Expert for Contract Drafting หมดเขตแล้ว left

  We are a dynamic telecom company providing mobile, VoIP, and broadband services in the UK. We are seeking an experienced UK solicitor with expertise in crafting thorough and compliant terms and conditions, as well as the customer contract that aligns with our services. Key Requirements: • In-depth knowledge of UK telecom regulations • Proven experience in drafting terms and conditions for telecom services • Ability to create legally sound and comprehensive documents from scratch • Experience in developing customer contracts • Strong communication skills for collaboration and clarification Scope of Work: The selected professional will be responsible for developing terms and conditions that cover various aspects of our services, ensuring legal complia...

  $1178 (Avg Bid)
  $1178 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  FreePBX & Asterisk Server Setup with Custom Bot หมดเขตแล้ว left

  I need a comprehensive telephony solution, utilizing both FreePBX and Asterisk servers to streamline incomi...both FreePBX and Asterisk servers. 2. Custom Bot Development: The bot should be responsible for calling, receiving, and monitoring calls directly from the software with features such as: - Automated call routing - Call recording - Call analytics - Call forwarding - Interactive Voice Response (IVR) - Real-time call monitoring Ideal skills would include a deep understanding of VOIP technologies, especially FreePBX and Asterisk. Familiarity with custom bot development for telephony systems and call routing protocols would be a major plus. Your expertise will help shape our telephony infrastructure, providing high functionality and increasing call handling e...

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Integrade PBX with Yetiforce หมดเขตแล้ว left

  The default values are MixPBX, VtigerAsteriskConnector i have a voip provider and i would like to add this service on my Yefiforce instance. I will be glad if there is a solution.

  $226 (Avg Bid)
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Android App with In-App Shopping & Call Masking หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a skilled mobile app developer to create an Android-specific application featuring: - OTP login via text message. - A scanner a...through an emailed key. - An "add to cart" and "buy" option for in app shopping. - Differentiated features for Prime and Non-Prime members. - In-app calling and notification functionalities with call masking. I also require a sorting feature for an offer page, based on city location. Ideal candidates should have experience in OTP systems, scanner technology, eCommerce integration, VoIP technology for in-app calling, and location-based sorting features. Experience in Android development is paramount. Only confident freelancers with relevant skills and a proven track record, I urge you to bi...

  $371 (Avg Bid)
  $371 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Asterisk-ERPNext-Vodaphone Integration หมดเขตแล้ว left

  ...Call Handling: A smooth operation that unites our telephony with ERP user-interface. - Advanced Reporting and Analytics: Comprehensive data analysis for better decision-making and understanding customer trends. Ideal Skills: - Proven experience in integrating telephony systems with ERP solutions. - Strong knowledge of Vodaphone API and its implementation. - Expertise in the use of Asterisk for VoIP services. - Familiarity with ERPNext's framework to ensure cohesive integration. - A knack for developing robust, real-time data sync solutions. - Ability to create custom call analytics and reporting tools. I require a freelancer who is communicative, committed, and has a track record of successful integration projects. If you are passionate about using technology to drive bus...

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...alternatives like FreePBX if it aligns with the project requirements. Responsibilities: Integrate Asterisk with Node.js for seamless communication. Implement call recording functionality. Set up call forwarding features. Manage SIP trunk configurations. Provide guidance and documentation for future maintenance. Requirements: Proven experience in integrating Asterisk with Node.js. - Familiarity with VoIP technologies. - Previous projects demonstrating call recording and call forwarding implementations. - Knowledge of SIP trunk management. - Strong communication and problem-solving skills. - Preferred Qualifications: Experience with FreePBX or other open-source alternatives. - Ability to guide and instruct team members on the integration process. - Flexibility to adapt to proje...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Small Team VoIP Service Needed หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a VoIP service provider specialized in delivering virtual phone numbers. This will be used by my team which is small, composed of 1 to 10 members. We do not require international numbers at this point. Ideal candidates should have: - Proven experience in providing VoIP services specifically virtual phone numbers - Understanding of small team dynamics and requirements - Able to provide efficient customer services and troubleshoot any potential issues Prior experience with similar size teams will be highly appreciated.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Asterisk based Full Stack VoIP Development หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an experienced full-stack developer knowledgeable in Asterisk and React. The project scope involves building a VOIP system focusing on Asterisk. We need to integrate a vital functionality: call routing. This system will mainly be dealing with my business's customers. Hence, it's essential for it to be user-friendly and have a robust functionality. Ideal Skills: - Proficient in Asterisk and React - Previous experience in VOIP system development - Experience in customer-focused application development - Expertise in implementing call routing functionality This role requires technical and domain skills. You should have a strong understanding of the best practices in Asterisk systems and be able to efficiently implement a call routing funct...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Android VoIP & Sensor App หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled Android developer to create an application featuring: - VoIP capabilities with an emphasis on video and conference calling functionalities. - A unique feature to enable detection of signals from a USB sensor, however, USB port handling will not facilitate data transfer or serve as a power source for the app. - Hand camera microphone and headset - Programmer must be available in Riyadh city, Saudi Arabia. Ideal candidate would be an experienced Android developer with familiarity in VoIP systems and sensor integration.

  $485 (Avg Bid)
  $485 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...freelancer to set up a Mediastream 2 server on my Centos(Linux) - based system to facilitate HD video conferencing through Linphone. The server must support an unlimited number of video conference rooms. The ideal candidate should possess: - Expertise in setting up and configuring Linux servers - Previous experience with streaming servers, specifically Mediastream 2 - Proficiency in implementing VoIP solutions, particularly Linphone - Knowledge of network security to ensure safe and private conferencing - Ability to optimize for high-definition video transmission - Skills in automation and scripting for server maintenance and updates Your tasks will include: - Installing Mediastream 2 on a Centos server - Configuring server for HD quality streaming - Establishing an unlimited r...

  $266 (Avg Bid)
  $266 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Master FusionPBX & Freeswitch หมดเขตแล้ว left

  ...Freeswitch - Strong background in configuration and setup - Expertise in system customization and development - Knowledge of performance optimization - Familiarity with security best practices for telephony systems - Experience with multi master replication, if applicable TRAINING GOALS: - Achieve advanced understanding of FusionPBX and Freeswitch - Learn effective methods for configuring robust VoIP systems - Develop skills for customizing and extending system functionalities - Gain insights into achieving peak performance and secure operation - Explore multi master replication strategies and implementation (subject to candidate expertise) Please share your experience, approach to training, and any materials you would provide. Your proposal should include your availability, es...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...Python expert, ideally with experience in VoIP, Call-center's Dialler softwares and SIP protocols. I need help in building a python application(just a script/server side python app) that will connect to VoIP/Dialler and get the audio stream for call and reply with an audio stream. I've a Dialler(MicroSip) setup on one of my servers, I have used the JS example and LinPhone application to make calls between 2 apps and it works fine. What i want to achieve is: Write a python program that should recieve, and make calls using computer's Michrophone and Speakers and should have the option to add anyother audio stream in reply to a call instead of getting the audio from system's michrophone. I've gone through plenty of libraries but as i am not a Pytho...

  $490 (Avg Bid)
  $490 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน voip ชั้นนำ