ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 vps ffmpeg งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการสร้างเว็บไซต์แต่ไม่เข้าใจการใช้งานแบบ VPS

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...host has been reached. As a result, I've decided to migrate the website/ database to a Linux-based VPS. The database I'm currently working with is between 5GB and 10GB in size. Key responsibilities include: - Migration of the MySQL database//website from the web host to the Linux VPS. - Regular maintenance of the database on the VPS. - Setting up a backup system for the database to ensure data integrity. I'm looking for a database professional experienced in MySQL and VPS management. The migration process must be seamless to avoid any data loss or inconsistencies. Additionally, the ideal candidate should be proficient in creating and maintaining a robust backup system for the database on the VPS. Experience with database optimization...

  $628 (Avg Bid)
  $628 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา
  VPS Migration to Plesk & Subdomain Fix 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled professional to help me transfer my VPS from WHM/Cpanel to Plesk. Additionally, it's crucial that the wildcard subdomain is properly configured for one of my domains. Ideal Skills & Experience: - Proven experience in migrating VPS from WHM/Cpanel to Plesk - Excellent understanding of DNS configurations and wildcard subdomains - Proficiency with Linux, specifically for VPS management - Ability to optimize performance during the migration - Strong troubleshooting skills to ensure the wildcard subdomain works seamlessly Please bid if you are confident in your ability to complete this migration swiftly and without issues.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Necesito publicar una AppWeb en Azure que llame a funciones desarrolladas en Python y devuelva los resultados. El funcionamiento es bastante básico y funciona en un servidor VPS que uso para entorno TEST, pero no consigo que funcione como un Azure AppService. Me gustaría que algún experto en desplegar aplicaciones Python en Azure lo pueda revisar y solucionar el problema.

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled professional who can set up a Magento 2 on a VPS hosted test domain. Key Requirements: - Installation: I need Magento 2 installed on the provided VPS test domain. - Test Data: Please ensure the platform is working correctly with the default test data. - Payment Gateway: The primary payment gateway to be integrated should be PayPal. It's critical that the integration is smooth and secure. - Theme Installation: A custom theme needs to be installed. It should work seamlessly with the platform and payment gateway. Please Note: - Your experience with Magento 2 is crucial. I require someone who's comfortable with the platform and can ensure a smooth installation. - A background in e-commerce and payment gateway integration is also advant...

  $50 (Avg Bid)

  Hello, I am looking for someone capable of configuring and deploying my website (magento2) on my OVH VPS server It's necessary : - Initialize the magento 2 project - that I can deploy my code via Rancher on a production environment and staging - so that I can push my code to gitlab (gitlab not self-hosted) - create the entire deployment automation part (CLI) - Magento 2 must run on a docker I will communicate to you the access as well as the magento keys

  $21 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm seeking an expert to upgrade my VPS hosting experience by installing Bicrypto – Crypto Trading Platform, Exchanges, KYC, Charting Library, Wallets, Binary Trading, News along with 14 add-ons. I need someone knowledgeable in VPS hosting and cryptocurrency platforms to manage this installation. Please let me know how you can assist. Thank you!

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  VPS & CentOS Optimization Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  CentOS and VPS specialist I require a CentOS and VPS specialist to address sudden spikes in CPU and memory usage that are causing our server to become unresponsive and slow. The specialist should: Analyze server operations Check for malware and vulnerabilities Improve security settings Current Server Configuration: High Frequency: 1 vCPU 2048 MB RAM 64 GB NVMe storage 2.00 TB Transfer CentOS 8, Stream X64 on Hosting 2 sites + 1 backup domain (An OpenCart developer is currently working on one of the sites) The goal is to optimize server performance, enhance security, and ensure smooth operation for all hosted websites. Please, in your application, focus on your relevant work experience in this field.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm in need of a freelancer who can help me configure my VPS hosting on Hostinger. Specifically, I require assistance with the following tasks: - Configuring the VPS to manage 6-10 websites that are currently on a shared hosting platform - Enabling SSL certificates to ensure secure connection for these websites It's important that the selected freelancer has expertise with Hostinger VPS and is skilled in SSL certificate configuration. The VPS control panel I prefer to use for managing the websites is CyberPanel.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I need a Laravel expert to install three scripts that I've purchased from CodeCanyon. I have the following resources ready: - Shared hosting with cPanel - Full root access to a VPS if needed I'll provide you with hosting control panel access for the installation.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Virtual Server Configuration for Web Hosting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...administrator who can assist with configuring my virtual private server (VPS) on Godaddy. The primary tasks you will undertake include setting up the following services: - Web Hosting Service: It is essential that you can configure my VPS to host my website. You'll be required to link my Godaddy domain to the web URL on the server. - FTP and DNS Server: This part of the project involves setting up and configuring the FTP (File Transfer Protocol) and DNS (Domain Name System) servers. - Remote MS SQL Database Access: I need to ensure my MS SQL database can be accessed from the WAN. Please note that this project requires someone who is proficient in server administration, particularly on the Godaddy platform, and has experience with VPS configuration. Proficien...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm in need of a qualified professional to configure my OVH VPS to be fully functional for both backend and frontend development. i have a laraver backend and an angular frontend already working and i need to expose port by firewall in provider

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...setup with ubuntu, and nginx , as well as all the configuration as per the script requirements. You can see our streaming platform server requirements here : it is important to note ALL the server requirements and that is all FUNCTIONING. The software comes with install instructions which I will try and attach it here to this project. Our current VPS server is: Intel 4 vCPUs 8 GB 90 GB 5 TB But keep in mind this job is to install the VIEWSHARK software for streaming and videos and we want all the modules in the professional version setup and working. it comes with all these modules which we want setup and configured. You can see the demo of the viewshark

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...setup with ubuntu, and nginx , as well as all the configuration as per the script requirements. You can see our streaming platform server requirements here : it is important to note ALL the server requirements and that is all FUNCTIONING. The software comes with install instructions which I will try and attach it here to this project. Our current VPS server is: Intel 4 vCPUs 8 GB 90 GB 5 TB But keep in mind this job is to install the VIEWSHARK software for streaming and videos and we want all the modules in the professional version setup and working. it comes with all these modules which we want setup and configured. You can see the demo of the viewshark

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  A developer was trying to upgrade version suddenly website is down we need someone restore backup quickly and make website live thanks PAKISTNI developers Please DONT BID

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm in need of a qualified professional to configure my OVH VPS to be fully functional for both backend and frontend development. i have a laraver backend and an angular frontend

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Blogger Link Cloaker Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a cloaker designed to hide bloger links. It should primarily be intended for social media platforms. I also need it to redirect any bots or unwanted visitors to a different page. Cloaker Core Components Server: A server is required to process queries and manage redirects. You can use VPS (Virtual Private Server) or shared hosting. Redirect Scripts: Write scripts in PHP, Python or JavaScript that will manage the redirects. The script needs to identify information about the user (such as IP address, location, referrer) to determine how to handle the query. Database: To store information about IP addresses, referrers, and which links to redirect. You can use MySQL, PostgreSQL or another database.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I need help setting up a Linux-based VPS environment, specifically Ubuntu, to be used as a development platform. Key tasks include: 1. Server (check and install it and config if is not present) - Ubuntu 22.04 - PHP 8.0 - Maria DB - Nginx - Node -> v16.20.2 - Configuring the environment for optimal performance and security - Ensuring the VPS is ready for mobile app development Ideal skills/experience: - Strong expertise in Linux, particularly Ubuntu - Proficiency in setting up and configuring web development environments

  $220 (Avg Bid)
  $220 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...You can see our streaming platform server requirements here : it is important to note ALL the server requirements and that is all FUNCTIONING. The software comes with install instructions which I will try and attach it here to this project. Our current VPS server is: Intel 4 vCPUs 8 GB 90 GB 5 TB And our server has been setup with nginx and runs the TWITCHER software with the following: Nginx with RTMP Support (libnginx-mod-rtmp & ffmpeg) Nginx Web Server (only nginx, no apache or litespeed) MySQL 8+ Web Server PHP version 8.0.26 or higher PHP Extensions: BCMath, Ctype, Fileinfo, JSON, Mbstring, OpenSSL, PDO, Tokenizer, XML, cURL, exif, GD Account (for Live Chat feature – free 200k messages/day) SSL Certificate (LetsEncrypt or

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  WordPress Migration from Siteground to Vultr LiteSpeed Server 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We hired a freelancer for migrating our site from Siteground to VPS (Vultr) for our WooCommerce site. He setup server and migrated our site but it seems still LiteSpeed server not properly configured and we having multiple issues on our site. I need highly skilled server administrator urgently to check the work he did and fix our site issues, setup litespeed server properly, secure, optimize and fix our server issue. Please only apply if you are highly skilled in VPS, LiteSpeed Servers, migration, and WordPress.

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Unblock VPS Firewall for Installation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I just got a new VPS running Windows. Unfortunately, I can't install anything due to security blockers, specifically, the firewall settings. I've already tried turning off the firewall, but it didn't help. I need someone to troubleshoot the issue and fix it. This might involve checking the firewall rules, making necessary adjustments, and ensuring that it doesn't block legitimate installations. Ideal skills for this job include: - Proficiency in Windows server administration - Experience with firewall management - Troubleshooting capabilities in virtual private servers Please let me know if you're able to help.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  PowerMTA Setup on my VPS 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced professional to configure PowerMTA on my VPS. The email sending volume is expected to exceed 10000,000 emails per month, which will be a mix of marketing and promotional emails as well as transactional emails. Key requirements include: - Configuring PowerMTA on my VPS to handle high email sending volume effectively. - Ensuring the system is set up to manage both marketing and promotional as well as transactional emails. - Implementing custom API integrations, as I have specific requirements in this area. The ideal freelancer for this job will have: - Extensive experience with setting up PowerMTA for high volume email campaigns. - A solid understanding of email marketing and transactional email best practices. - Proven track record in imple...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  VPS PowerMTA Configuration for High Volume Email Campaign 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced professional to configure PowerMTA on my VPS. The email sending volume is expected to exceed 10000,000 emails per month, which will be a mix of marketing and promotional emails as well as transactional emails. Key requirements include: - Configuring PowerMTA on my VPS to handle high email sending volume effectively. - Ensuring the system is set up to manage both marketing and promotional as well as transactional emails. - Implementing custom API integrations, as I have specific requirements in this area. The ideal freelancer for this job will have: - Extensive experience with setting up PowerMTA for high volume email campaigns. - A solid understanding of email marketing and transactional email best practices. - Proven track record in imple...

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...You can see our streaming platform server requirements here : it is important to note ALL the server requirements and that is all FUNCTIONING. The software comes with install instructions which I will try and attach it here to this project. Our current VPS server is: Intel 4 vCPUs 8 GB 90 GB 5 TB And our server has been setup with nginx and runs the TWITCHER software with the following: Nginx with RTMP Support (libnginx-mod-rtmp & ffmpeg) Nginx Web Server (only nginx, no apache or litespeed) MySQL 8+ Web Server PHP version 8.0.26 or higher PHP Extensions: BCMath, Ctype, Fileinfo, JSON, Mbstring, OpenSSL, PDO, Tokenizer, XML, cURL, exif, GD Account (for Live Chat feature – free 200k messages/day) SSL Certificate (LetsEncrypt or

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  CentOS WHM/CPanel Installation on VPS 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced freelancer to set up a VPS server with CentOS, along with the latest version of WHM/cPanel for hosting multiple websites. Key Requirements: - Install CentOS on the VPS server - Configure the latest version of WHM/cPanel - Make sure the setup is optimized for hosting websites Ideal Skills and Experience: - Proficiency in CentOS installation and configuration - Expertise in WHM/cPanel setup - Prior experience with hosting website configurations

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled individual who can assist me in deploying my PHP website on a VPS. The VPS is running on a ubuntu 22 and I've successfully installed a web server on it. Key Requirements: - Deployment Assistance: I need help in running my PHP website online through port forwarding. - Troubleshooting: If there are any issues that arise during the deployment, I'll need your expertise in resolving them. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in PHP and web server deployment - Experience with port forwarding and Linux operating systems Your task will be to ensure that the website is up and running smoothly and that all necessary configurations are set. Prior experience with similar deployments will be a huge plus.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Setup and secure vps 3 วัน left

  I need someone who can help me install a vps that can run 3 websites at the same time with 3 different ips and perform security procedures. i use vps vultr

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I'm in need of someone who can help me configure a self-hosted Supabase Studio Docker container hosted on EasyPanel VPS. We have a Postgres Database hosted on the same server. The task is to make the Supabase Studio to work seamlessly with a Postgres database, APIs and integrate Supabase functionalities (Rest API, Storage, User Authentication, etc). As per the Supabase Documentation, the following needs to be configured: -Kong is a cloud-native API gateway. -GoTrue is an JWT based API for managing users and issuing JWT tokens. -PostgREST is a web server that turns your PostgreSQL database directly into a RESTful API -Realtime is an Elixir server that allows you to listen to PostgreSQL inserts, updates, and deletes using websockets. Realtime polls Postgres' built-in rep...

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Urgently looking for someone to fix the server upgrade to Debian 12 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  urgently. Upgraded from Debian 10 to Debian 12 last weekend. This upgrade (although tested) is not stable. Server goes down unexpectedly, one website hangs on too many redirects (and even adjusting a direct redirect in Plesk doesn't seem to solve the issue. In other words; kind of desparate. I need a SKILLED sysadmin to fix this: VPS: Debian 12 (should be) Plesk, Apache and NGINX. I need a PROVED track record on Debian 12; otherwise don't bother to react. After this upgrade the databases and stuff.

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  Recently we moved from shared hosting to a vps. The beginning was promising. A far better performance, but since a week the site is very slow and often inaccessible. There’s unusual unidentified traffic. This causes cron jobs to take ages or even fail, website loading failing, the magento backend unavailable, failing to receive and forward emails to my private account, failing the adobe security and google pagespeed insights scans. Your task is to identify and report to me the cause(s) of these problems and if not evident discuss with me a solution. Then implement the solution, test it, let me test and you solve any reported bugs from implementing your solution. You write down which changes you did and at the end send me this list. If you have good knowledge I expect that you...

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Custom Hosting and Maintenance Assistance 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...needs that may arise based on the software's operation and requirements. - Optional VPS Expertise: While our preference is Digital Ocean, we are open to hosting on a VPS if it can offer comparable performance. If you have a strong background in VPS hosting and can make a compelling case for it, we'd be open to exploring this option. Skills and Experience: - Experienced with Digital Ocean: Previous experience in setting up and optimizing SAAS software on Digital Ocean droplets is crucial. - Server Maintenance Expertise: Proven track record in providing comprehensive server maintenance. Experience with Project Management software would be a bonus. - VPS Proficiency (Optional): If you have a strong case for using VPS for hosting SAAS software, ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  We are facing performance issues on our webhosting server using HestiaCP. It seems like some configuration issue or script causing heavy load on php backend. Looking for Server Configuration expert Need ultra fast fix.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I have a VPS Linux in Hostinger and I need to install Docker and on Windows to manage the containers from my VPS Linux in Hostinger

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Cloud/VPS Hosting for CRM SaaS 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an expert to assis... You'll need experience with cloud and VPS server hosting, especially for CRM systems. The software should be hosted in a way that ensures high availability and cost effective. Data security and privacy is paramount - while I've not specified a method for this in the questionnaire, you should be able to provide recommendations and best practices for securing a CRM system. Key skills include: - Extensive experience with Node.js, React Js, and Mongo DB - Proficiency in cloud and VPS server hosting - Good understanding of data security and privacy practices - Strong communication skills to advise on best practices This project would be ideal for someone with past experience in hosting CRM systems or any SAAS software, esp...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Laravel Website Hosting & Configuration Support 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...folder path is incorrectly set up. I've recently made some changes on the server, which might have caused this issue. Key Points: - The website is hosted on a Virtual Private Server (VPS). - The error message specifically points to the '' file, indicating a potential misconfiguration. - I have full access to the server and can modify the files. The ideal candidate for this project should: - Have a strong understanding of PHP Laravel, particularly in hosting and server configurations. - Be proficient in resolving system folder path issues and related Laravel configurations. - Proven experience with VPS setups and configurations. - Capable of troubleshooting and fixing errors efficiently. Experienced developers with a keen eye for detail and a track recor...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา
  react js Developer for Live Deployment 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced Java developer to assist in deploying my project on a Virtual Private Server (VPS) on Google Cloud Platform. The successful freelancer should have the following skills: - Proficiency in Java programming - Experience with deploying applications on VPS - Familiarity with Google Cloud Platform This project requires someone who can efficiently and effectively handle the deployment process. The aim is to ensure a smooth transition from development to a live environment.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  VPS & Django Optimization 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a VPS running on Linux and a Django app that requires some configuration. Key Tasks: - Configure the VPS for optimal performance - Setup SQLite database for the Django app - Ensure compatibility of Python 3.6 - 3.8 with Django Ideal Skills/Experience: - Strong background in Linux server administration - Proficient in Django web framework - Experience with SQLite database configuration - Expertise in Python 3.6 - 3.8 - Understanding of VPS optimization for web applications The successful candidate will help me to set up my VPS and Django app, ensuring it's running smoothly and efficiently. Please provide your approach, relevant experience, and estimated timeline in your bid. Note: 1. Youbhave tonaccess vps through my PC using sharing app 2. ...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  REACT Developer for E-Commerce Platform 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I recently purchased the 6AM MART application which is built on nodejs and I'm looking for a skilled freelancer to help me with the installation and configuration. Key Requirements: - Complete end to end installation of the 6AM MART application - Configuration of the application to ensure it runs smoothly -Set up Admin & Store panel on your hos...-Configure Push Notification. - Setup existing Payment Gateways (with customer’s given credentials). - Translate all applications to your local language. - Revision: 2 (Before delivery). - Upload User, Store & Deliveryman apps to Google Play Store ( Need to give the file ) - Upload apps to Apple App Store. - Configure React website. Additional Information: - I'd prefer to have this installed on a VPS server - The d...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I'm in need of setting up a secure and efficient site-to-site VPN connection from my Windows VPS to my customer's Windows firewall. Key Requirements: - The VPN connection should be site-to-site. The setup should have the following capabilities: - Support for multiple concurrent connections - Stability and high-security measures are crucial.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...credentials). - Translate all applications to your local language. - Revision: 2 (Before delivery). - Upload User, Store & Deliveryman apps to Google Play Store ( Need to give the file ) - Upload apps to Apple App Store. - Configure React website. Additional Information: - I'd prefer to have this installed on a VPS server - The deadline for the project is ASAP. Ideal Skills: - Proficient in nodejs - Experience in application installation and configuration - Familiarity with VPS servers - Ability to work under tight deadlines Document for installation -

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled Wordpress developer to create an E-commerce/Webhosting website for my business. The site will be primarily used for hosting and promoting different server , VPS, cloud products. I've already purchased a hosting plan, so need someone to help me set up the site and implement the necessary e-commerce features. Key requirements: - Wordpress development experience, particularly in e-commerce - Ability to set up and configure hosting for the site - Knowledge of e-commerce features like inventory management, user reviews and ratings, and discounts and coupons - Strong communication skills and ability to work collaboratively

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา

  ...trying to deploy from Bitbucket Pipelines to my VPS on Hostinger, but I've run into some deployment script errors. We need an experienced freelancer who can help me troubleshoot and fix this issue so that the deployment process runs smoothly. Key Requirements: - Proficiency in Bitbucket Pipelines - Experience working with Hostinger VPS - Strong troubleshooting skills to resolve deployment script errors Your responsibilities will include but are not limited to: - Identifying the root cause of the errors in the deployment script - Fixing the issues to ensure successful deployment - Providing recommendations for improvement in the deployment process, if necessary Delivery: - Functional deployment process from Bitbucket Pipelines to Hostinger VPS without any er...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...High server load (cpu and memory) - Database query delays Although I’m already employing caching plugins and techniques for performance optimization, the difficulties persist. My WooCommerce site is hosted on a VPS/Dedicated hosting package. I'm in need of a WooCommerce expert who has significant experience in performance optimization, handling high server loads, and reducing database query delays. The ideal candidate should have: - Proven experience in troubleshooting and improving WordPress/WooCommerce site performance - Strong knowledge of server management, particularly VPS/Dedicated hosting - Expertise in database management and optimization - In-depth experience with caching plugins and techniques Please bid if you're capable of identifying the is...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  131 คำเสนอราคา

  Deploy ISPConfig on two Hostinguer VPS. Requirements: - Deployment: You should have advanced experience in deploying ISPConfig. - Web Hosting: The two primarys purposes of the setup will be for web hosting and access to database. - You should be able to configure the system to function optimally in this regard. - Need save in BITBUCKET repository Key Tasks: - Deployment: Set up ISPConfig on two Hostinguer VPS - Configuration: Ensure the ISPConfig setup is optimized for web hosting and access to database. - Need save in BITBUCKET repository Please note that I do not require email server configuration with ISPConfig. Your primary focus should be on setting up and configuring ISPConfig for optimal web hosting and access to database.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  VPS Optimization for Static Websites 18 ชั่วโมง left

  I'm looking for a skilled professional who is experienced with HestiaCP to optimize my VPS server for better performance, specifically for handling static websites. Key Tasks: - Optimize server performance using HestiaCP tools - Implement HTTPS/SSL configuration - Make any other necessary tweaks to ensure smooth operation Ideal Skills: - Strong experience with HestiaCP - Proven track record in VPS optimization - Thorough understanding of managing and securing static websites - Proficiency in SSL configuration and server performance enhancement Your work will be crucial in ensuring my websites are fast, secure, and able to handle expected traffic with ease. I'm open to suggestions on additional optimizations that could further enhance my server's performance.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Magento 2.4 Migration to Docker 17 ชั่วโมง left

  I am seeking a professional with solid experience in Magento 2.4 migration, DevOps, and Docker. Here's what the project involves: - Migration: I need my current Magento 2.4.x hosting environment on a Virtual Private Server (VPS) moved into a Docker container. - Docker Configuration: The migration involves setting up and configuring a Docker container for the Magento 2.4.x platform. - Custom PHP Extensions: I require specific custom PHP extensions to be integrated into the Docker image. Your responsibilities would include ensuring a smooth transition of my existing Magento store to the new environment without any data loss or downtime. Your expertise in these areas is crucial, as is your ability to communicate effectively throughout the process. Ideal skills and experience ...

  $556 (Avg Bid)
  $556 การประมูลเฉลี่ย
  102 คำเสนอราคา

  I need a freelancer to put an SSL on a domain and a basic page announcing that we are under construction. It's important to know that you need to understand VPS (dedicated server) hosting.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Email server issue: not receiving emails หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of an experienced mail server specialist to urgently address issues preventing the receiving of emails on my server. The fix needs to be done within 2 days. OS: Ubuntu 20.04 (64 Bit) My domain is registered at Vimexx. My VPS is at contabo.com. I use Cloudflare. Something is not correctly configured now. I can send email, but receiving mails does not work. Your task is to fix the issue resulting in a good working mail server which can send/receive email in a secure way. Afterwards guide me to reveive a copy of the emails on my local machine (using Thunderbird). The email should also stay on the mail server. If you are an experienced mail server specialist, I think you will have noticed within an hour which settings are not correct. Important: don't take hou...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Move Magento 2 to new server หมดเขตแล้ว left

  HI, I need a developer able to move 2 websites done with Magento 2.3.5 to a new dedicated server from VPS. The goals of this project are: - Make sure Magento 2.3.5. works well with Mysql8 and php 7.3 or higher - The website's performance has to be the same or higher than the current one on the VPS. - Ensure the websites function properly on the new server, admin, and front-end side. - All extensions have to work properly like on the old server The task has to be done professionally and in a manner to experience the little downtime possible for the customers. If you are a beginner of Magento 2 or are unsure, please don't waste both times and don't send a quote. Thank you

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา