ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 vps memory running wordpress งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการสร้างเว็บไซต์แต่ไม่เข้าใจการใช้งานแบบ VPS

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Web Application Testing 6 วัน left

  I'm looking for a skilled manual tester who can help me with an important project. The scope of the project involves both functional and performance testing of a specific website, which must be rigorously assessed to ensure its quality. Key Responsibilities: - Conducting thorough functional testing to ensure all features of the website are working as expected. - Running performance tests to assess the efficiency and reliability of the website under different scenarios. - Providing detailed reports on all issues encountered during testing, with clear and actionable recommendations for resolution. Ideal Candidate: - Proficient in manual functional and performance testing. - Experienced in web application testing, particularly on Google Chrome. - Capable of providing high-qualit...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Comprehensive Risk Assessment Mobile App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for proficient developers to build a mobile application for performing risk assessments. This app needs to be capable of running on both iOS and Android platforms. Key features of the intended app include: - Enables the execution of risk assessments based on specific criteria, which I will provide. - User selects risks from a checklist. App automatically rates the risk based on criteria I will provide and produces a table and chart. - Generates an automatic report upon each assessment's conclusion. See Risk Assessor Pro for idea of level of functionality. I will want to discuss complexity vs cost and see what is achievable within my budget. Account creation requirements are currently undecided. Hence, this aspect will be transparently discussed during the develo...

  $791 (Avg Bid)
  $791 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I need a dedicated da...psychological research data - Strong skills in the SPSS statistical software or R studio. We'll be delving into complex psychological research data and examining patterns and differences in a mixed within-between subejcts design, using a GLMM strategy implemented on SPSS or R Studio. Your insightful analysis is fundamental to the progress of the research. Take note; your work will involve running a GLMM using SPSS or R studio. The central objective is to identify and analyze patterns within the data. Hence, extensive prior experience with GLMM, SPSS and R Studio is critical. Ultimately, the successful candidate will have a robust statistical background, matched with a detail-oriented nature, to ensure the level of meticulousness required in this an...

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...host has been reached. As a result, I've decided to migrate the website/ database to a Linux-based VPS. The database I'm currently working with is between 5GB and 10GB in size. Key responsibilities include: - Migration of the MySQL database//website from the web host to the Linux VPS. - Regular maintenance of the database on the VPS. - Setting up a backup system for the database to ensure data integrity. I'm looking for a database professional experienced in MySQL and VPS management. The migration process must be seamless to avoid any data loss or inconsistencies. Additionally, the ideal candidate should be proficient in creating and maintaining a robust backup system for the database on the VPS. Experience with database optimization...

  $628 (Avg Bid)
  $628 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา
  Windows Server Chatbot Configuration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional to set up and configure Botpress and Typebot on our Windows server. The primary tasks include: - Installing and configuring Botpress and Typebot - Integration with Whatsapp API - Setting up a common team inbox - Running a chatbot with a Whatsapp template Key functionalities required for this project are: - Automated responses - User data collection Additional tasks may include: - Multilingual support (if applicable) Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in setting up chatbots on Windows servers - Experience with Botpress and Typebot - Knowledge of Whatsapp API integration - Familiarity with setting up team inboxes - Strong understanding of automated responses and user data collection in chatbots - Optional: experience in m...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Enhance PHP Invoicing Software with New Features -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...code is written in such a way there is not a central library for SQL queries. Ideally, we would like all SQL queries to be within a single include and referenced as needed but this is not necessary if it is a great increase to project cost. I am not certain all large dataset queries are listed here but large dataset queries include: • Front page when you log in • Invoice history when running statements • Payments • List of invoices when adding recurring invoices • Payment received by PayPal IPIN Qualifications: • Profound knowledge in PHP and payment integration. • Experience in UI/UX for software applications. • Strong experience with managing large datasets and improving performance. • Experienc...

  $502 (Avg Bid)
  $502 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา
  VPS Migration to Plesk & Subdomain Fix 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled professional to help me transfer my VPS from WHM/Cpanel to Plesk. Additionally, it's crucial that the wildcard subdomain is properly configured for one of my domains. Ideal Skills & Experience: - Proven experience in migrating VPS from WHM/Cpanel to Plesk - Excellent understanding of DNS configurations and wildcard subdomains - Proficiency with Linux, specifically for VPS management - Ability to optimize performance during the migration - Strong troubleshooting skills to ensure the wildcard subdomain works seamlessly Please bid if you are confident in your ability to complete this migration swiftly and without issues.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Necesito publicar una AppWeb en Azure que llame a funciones desarrolladas en Python y devuelva los resultados. El funcionamiento es bastante básico y funciona en un servidor VPS que uso para entorno TEST, pero no consigo que funcione como un Azure AppService. Me gustaría que algún experto en desplegar aplicaciones Python en Azure lo pueda revisar y solucionar el problema.

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Numerology Reports Facebook Ads Campaign 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...you have already experienced on running facebook ads and able to get me payment from clients who are willing to buy the Numerology reports. Key Requirements: - Define and target specific age groups (18-24, 25-34, 35-44,45-70) on Facebook. - Customers geographics are should be India and high network customer from other parts of world. i only want to target customers who are middl class and upper. - Utilize interest-based targeting, specifically focusing on individuals interested in Numerology. - Create engaging ad copy and visuals that will entice the audience to learn more about the reports. - Encourage potential customers to either contact me on my WhatsApp number or directly make a purchase. Skills and Experience: - Proven track record in successfully running Facebook ...

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  WordPress Site Speed Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to optimize the page load speed of my large WordPress website. It's currently running caching plugins, but I believe further improvements can be made, primarily through focusing on code optimization (HTML, CSS, JavaScript minification). Key Focus: - Code Optimization: I'm seeking a professional who can delve into the codebase and streamline it for optimal performance. This includes: - Minifying CSS: Reducing the size of CSS files to improve loading times. - Minifying JavaScript: Condensing JavaScript files to enhance site speed. - HTML Optimization: Ensuring the HTML code is clean and efficient. Ideal Candidate: - Extensive Experience: A proven track record in optimizing WordPress sites, with a focus on code. - Proficiency with Tools:...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  I am running a busy business and require a Xero expert to teach me bookkeeping and bank reconciliation. Key Requirements: - Experience in bookkeeping and bank reconciliation using Xero - Ability to manage multiple business accounts simultaneously - Proven track record in providing 1-on-1 support Your responsibilities will include: - Ensuring accurate bookkeeping - Reconciling multiple business accounts in Xero - Assisting with any queries I have regarding the process Please only apply if you have prior experience in similar tasks and can provide ongoing support.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I have a simple Python script that needs to ingest and merge data from two excel files. I require immediate help from someone who is proficient in Python, as I am not familiar with running Python scripts. The main goal of the script is to merge and clean the data from the two excel files. Key Requirements: - Immediate Availability: I need someone who can assist me right away, as I am currently unable to run the script. - Python Proficiency: You should be proficient in Python and have experience with data ingestion and merging tasks. - Patience and Clarity: As I am not well-versed in running Python scripts, you should be patient and able to explain the steps clearly. Please bid if you are immediately available and have experience with these tasks.

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled professional who can set up a Magento 2 on a VPS hosted test domain. Key Requirements: - Installation: I need Magento 2 installed on the provided VPS test domain. - Test Data: Please ensure the platform is working correctly with the default test data. - Payment Gateway: The primary payment gateway to be integrated should be PayPal. It's critical that the integration is smooth and secure. - Theme Installation: A custom theme needs to be installed. It should work seamlessly with the platform and payment gateway. Please Note: - Your experience with Magento 2 is crucial. I require someone who's comfortable with the platform and can ensure a smooth installation. - A background in e-commerce and payment gateway integration is also advant...

  $50 (Avg Bid)

  Hello, I am looking for someone capable of configuring and deploying my website (magento2) on my OVH VPS server It's necessary : - Initialize the magento 2 project - that I can deploy my code via Rancher on a production environment and staging - so that I can push my code to gitlab (gitlab not self-hosted) - create the entire deployment automation part (CLI) - Magento 2 must run on a docker I will communicate to you the access as well as the magento keys

  $21 (Avg Bid)
  การันตี

  ...Ensure consistency and on brand messaging and imagery across all platforms - Understand the customer journey and use appropriate messaging for each stage of the marketing funnel with the highest priority on brand awareness - Support promotional strategies - Analyze and measure results with a high priority on improving engagement rates - Manage social media ad campaigns including creating, running, and analyzing results. - Other duties as assigned Primary Goals: Our primary aim is to increase brand awareness among our target audience using the above-mentioned platforms. Style Preferences: We are inclined towards a minimalistic and modern style that reflects our brand's aesthetics. Ideal skills: - Experience with social media scheduling and creation tools - St...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Whatsapp Cloud API Integration for Promotional Content 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a developer who can set up an integration between my business and the Whatsapp Cloud API. The main aim of this integration is to facilitate the sending of promotional content to our customers. Key Requirements: - The primary task will be to enable the sending of promotional content to our customers via Whatsapp Cloud API. Th...Ideal Skills and Experience: - Experience with Whatsapp Cloud API is absolutely necessary. I need a professional who has successfully completed similar integrations. - Strong communication skills are a must - this project hinges on the ability to convey our promotional messages to our customers. - A pro-active and efficient work ethic will be highly valued. I need someone who can hit the ground running and complete this integration in a time...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Model RC Plane 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...am looking for an aeronautical design engineer with proven experience in the CAD design of small, fixed wing RC aircraft. In any responses we receive priority will be given to those who link to specific examples of this in their past / portfolio. If you just copy and paste the requirement, link to a generic portfolio or give some other generic response to this post you will be taken out of the running for the role. The first step in the development of this aircraft will be the frame design, this will be a composite structure of interlocking pieces to form the body shape and connections between wings and fuselage. More details will be given in the brief, it is expected that this will take a good CAD designer 1 week to complete. Any bids less than 3 days will be discounted, any quo...

  $1419 (Avg Bid)
  $1419 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled professional who can help set up YOLO Detection on a preferred platform in a timely fashion. Key Responsibilities: - Implementation of YOLO Detection V7, V5, V4, V8 on the selected platform - Ensuring the setup is operational and running smoothly - Providing documentation or guidance for future reference Ideal Candidate: - Proficient in YOLO Detection, particularly version 7, 5, 4, and 8 - Experience in setting up and configuring YOLO Detection - Familiarity with Colab, Local Machine, or Cloud Server is an advantage - Strong problem-solving skills The project is expected to be completed promptly, so being able to work efficiently is crucial. Please bid only if you're confident in your ability to deliver on this task.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  Hi everyone! ? I have a SaaS project for an SEO writing assistant and urgently need the help of a developer. Our project uses an API from another website and JavaScript for scraping, running on Ubuntu 22.04. The previous developer didn't leave clear instructions on how to install it on a new server and is not responding to our messages. We're encountering the following error: Copy code error: Cannot start forever error: script /var/www/ does not exist. ? Requirements: Experience with SaaS, APIs, and JavaScript scraping Knowledge of Ubuntu 22.04, server installation, and configuration Ability to work with existing code wiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaddddfddffdth minimal documentation Responsibility and effective communication ? We Offer: Possibility of long-term

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  I'm seeking an expert to upgrade my VPS hosting experience by installing Bicrypto – Crypto Trading Platform, Exchanges, KYC, Charting Library, Wallets, Binary Trading, News along with 14 add-ons. I need someone knowledgeable in VPS hosting and cryptocurrency platforms to manage this installation. Please let me know how you can assist. Thank you!

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Traffic Boost: SEO & Facebook SMO 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a growing business, our main goal is to significantly e...to identify effective keywords that can boost our website's visibility. - Implement on-page and off-page optimization strategies that align with current SEO best practices. - Develop and execute a strategic plan to enhance our brand visibility and engagement on Facebook. You should have: - Proven experience in SEO, with a track record of successfully increasing website traffic. - Expertise in running effective SMO campaigns on Facebook. - Strong analytical skills to interpret data and create actionable insights. - Excellent communication skills and the ability to work collaboratively with our team. Ideally, you'll be able to provide us with regular progress reports and demonstrate the impact of your efforts on ...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  103 คำเสนอราคา
  VPS & CentOS Optimization Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  CentOS and VPS specialist I require a CentOS and VPS specialist to address sudden spikes in CPU and memory usage that are causing our server to become unresponsive and slow. The specialist should: Analyze server operations Check for malware and vulnerabilities Improve security settings Current Server Configuration: High Frequency: 1 vCPU 2048 MB RAM 64 GB NVMe storage 2.00 TB Transfer CentOS 8, Stream X64 on Hosting 2 sites + 1 backup domain (An OpenCart developer is currently working on one of the sites) The goal is to optimize server performance, enhance security, and ensure smooth operation for all hosted websites. Please, in your application, focus on your relevant work experience in this field.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm in need of a freelancer who can help me configure my VPS hosting on Hostinger. Specifically, I require assistance with the following tasks: - Configuring the VPS to manage 6-10 websites that are currently on a shared hosting platform - Enabling SSL certificates to ensure secure connection for these websites It's important that the selected freelancer has expertise with Hostinger VPS and is skilled in SSL certificate configuration. The VPS control panel I prefer to use for managing the websites is CyberPanel.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  C Programmer Needed for Thread-Safe Ring Buffer & Network Daemon 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a skilled C programmer to develop a thread-safe ring buffer and a simple network daemon. Key Requirements: - Proficiency in C programming. - Experience with multi-th...synchronization mechanisms (mutexes, condition variables). - Familiarity with network programming concepts. - Ability to write clean, maintainable, and well-documented code. This is a small project that is expected to be completed in 1-2 days. Applicants should submit their past work that showcases similar projects. This project involves implementing a small-sized ring buffer, so experience with small-sized memory management is a plus. Please ensure that your application focuses mainly on your past work. This will help me gauge your expertise and knowledge in the field. Looking forward to you...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I need an efficient and well-designed Power Apps help desk created. It should be compatible with Windows, iOS, and Android. Although no specific features were chosen, it is highly crucial that the help desk is user-friendly, quick in handling requests, and very effective. KEY FEATURES: * Rich...and very effective. KEY FEATURES: * Rich UI/UX experience that's consistent on all the mentioned platforms * Immensely responsive to users. EXPERIENCE AND SKILLS REQUIRED: * Excellent knowledge and experience in Power Apps development * Proficiency in cross-platform integration * History of creating effective help desk systems The timeline for this project is quite urgent. We need it up and running ASAP, so your ability to work efficiently against a tight deadline will be a signifi...

  $266 (Avg Bid)
  $266 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm looking for a PPC expert who can make the most of a small budget to generate high-quality leads from a specific area in Gauteng ...management companies only within selected suburbs of Gauteng JHB, South Africa. - Campaign Objective: The primary aim of the PPC campaign is to generate leads for a service we provide. - Budget: The campaign should be designed to maximize the impact of a small budget. - Timeframe: I'm looking to get this project completed as soon as possible. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in running successful PPC campaigns, especially in targeting specific local audiences. - Strong understanding of lead generation and what it takes to convert PPC traffic into quality leads. - Ability to work well under pressure and deliver results withi...

  $880 (Avg Bid)
  $880 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I need an expert who can manage my E-commerce operations across various platforms like Amazon, Meesho, Flipkart, Myntra, and Jio Mart. Your primary responsibilities will include: - Product listing and optimization - Inventory management - Order fulfillment and shipping - Customer service and support - Running ads on different platforms Additionally, I'm looking for someone who can help with the design elements of my store. This includes: - Designing a logo - Establishing a color scheme and theme - Creating product image guidelines - Editing and managing the product catalogue The ideal candidate will have a broad set of skills and experience in E-commerce, including a strong understanding of multiple platforms and how to effectively manage them. Graphic design skills are also ...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I need a skilled professional to assist me in setting up and running a Google Ad and digital marketing campaign. My main goals are to increase website traffic and generate leads. The target audience for this campaign is both local and national customers. Your primary responsibilities will include: - Setting up the Google Ad campaign - Conducting keyword research and optimizing ad copies - Monitoring and analyzing campaign performance - Regularly updating me on the progress and suggesting improvements - Implementing strategies to increase website traffic and generate leads Given my budget is less than $500, I need someone with a proven track record of delivering results within a limited budget. Experience in both Google Ad and digital marketing is essential. A solid understanding ...

  $368 (Avg Bid)
  $368 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  I need a Laravel expert to install three scripts that I've purchased from CodeCanyon. I have the following resources ready: - Shared hosting with cPanel - Full root access to a VPS if needed I'll provide you with hosting control panel access for the installation.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  ...project involves developing a system that can predict the load on different network slices in real-time. The main idea behind the work is to implement a prediction mechanism that will reflect the functionality of NWDAF and will be able to predict within a 5G system the slice load (resource scaling up and down) based on the traffic, the number of registered UEs, the number of PDU sessions and CPU, memory and disk level loads of each slice instance. The 5G system to produce the data should be implemented with Open5GS, the RAN and the UEs part with UERANSIM and the NWDAF component will use different algorithms (comparison between two-relevant e.g. LSTM and RNN or other) to compare performance.- Ideal candidates for this project should have: - Strong experience in 5G networks, slic...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Virtual Server Configuration for Web Hosting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...administrator who can assist with configuring my virtual private server (VPS) on Godaddy. The primary tasks you will undertake include setting up the following services: - Web Hosting Service: It is essential that you can configure my VPS to host my website. You'll be required to link my Godaddy domain to the web URL on the server. - FTP and DNS Server: This part of the project involves setting up and configuring the FTP (File Transfer Protocol) and DNS (Domain Name System) servers. - Remote MS SQL Database Access: I need to ensure my MS SQL database can be accessed from the WAN. Please note that this project requires someone who is proficient in server administration, particularly on the Godaddy platform, and has experience with VPS configuration. Proficien...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Multi-platform Ads Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...target audience is a global one, so the ideal candidate should be well-versed in creating campaigns that cater to diverse demographics and interests. The successful applicant will be able to demonstrate a solid track record in generating leads through social media and search engine ads. You will be using your own accounts for running ads don' bid if you can't do that budget is not that high only reasonable bids will be accpeted Key Requirements: - Proficiency in running ads on Facebook, Google, and Instagram - Proven experience in lead generation - Ability to target a global audience effectively - Strong understanding of various ad types on these platforms - Good analytical skills to track and report on campaign performance This is a great opportunity to work o...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled and experienced social media account manager to handle our Facebook, Instagram, and LinkedIn accounts. The ideal candidate should be able to focus on product promotions while maintaining a consistent posting schedule. Key Responsibilities: - Manage and post on Facebook, Instagram, and LinkedIn accounts on a few times ...Facebook, Instagram, and LinkedIn - Strong ability to create compelling product promotion content - Excellent communication and customer service skills - Knowledge of social media analytics tools - Ability to work independently and collaboratively This is a great opportunity for a social media professional looking to work with an exciting brand. I'm looking for someone who can hit the ground running, be creative, and help us grow ...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Python Flask Deployment on Windows Server 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled Python developer or DevOps to assist with deploying a Flask application on a Windows server with IIS. Key requirements: - Proficiency in Python, particularly with Flask - Experience with deploying applications on Windows servers - Kno...with deploying a Flask application on a Windows server with IIS. Key requirements: - Proficiency in Python, particularly with Flask - Experience with deploying applications on Windows servers - Knowledge of IIS and its configuration for hosting Python applications As you'll have full server access, I'll need you to manage the entire deployment process, ensuring that the application is up and running smoothly. In your application, please provide examples of your past work deploying Python applications, espec...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  WordPress Metronic Theme Customization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced WordPress developer to customize my WordPress admin dashboard and login page using the Metronic theme. Key Requirements: - The Metronic theme is not already installed on my existing WordPress application, you will need to handle the installation - Experience with the Metronic theme is essential for this project - My WordPress application is running on the latest version, so you should be familiar with it - The project has a time sensitivity, I need it completed ASAP It's important to note that my application has multiple user types, each with their own unique login and dashboard. The Metronic theme needs to be applied in a user-friendly and consistent manner across all user interfaces. Looking for an efficient developer who c...

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา
  SMTP Error Resolution for Gmail 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am experiencing an SMTP connection issue specifically with my Gmail account. The current behaviour of the system denotes that it is unable to successfully estab...provide a prompt and reliable fix. Ideal skills and experience for this job: - Extensive knowledge of different email clients, especially Gmail - Proficient in troubleshooting SMTP connection problems - Should have solved similar issues in past projects. Your role would be to: - Pinpoint the cause of the connection issue - Formulate a effective solution - Implement the fix ensuring smooth running of the Gmail client. Please detail your previous experiences in handling similar situations and your process to rectify this issue when placing your bid. Preference will be given to those with good reviews and prompt deli...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm in need of a qualified professional to configure my OVH VPS to be fully functional for both backend and frontend development. i have a laraver backend and an angular frontend already working and i need to expose port by firewall in provider

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Web Application Testing 6 วัน left

  I'm looking for a skilled manual tester who can help me with an important project. The scope of the project involves both functional and performance testing of a specific website, which must be rigorously assessed to ensure its quality. Key Responsibilities: - Conducting thorough functional testing to ensure all features of the website are working as expected. - Running performance tests to assess the efficiency and reliability of the website under different scenarios. - Providing detailed reports on all issues encountered during testing, with clear and actionable recommendations for resolution. Ideal Candidate: - Proficient in manual functional and performance testing. - Experienced in web application testing, particularly on Google Chrome. - Capable of providing high-qualit...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  ...such as Facebook, Instagram and Twitter. - Creating and executing successful ad campaigns to boost our online presence and generate leads. - Monitoring the performance of our social media strategy and making any necessary improvements. - Ensuring a cohesive brand message is maintained across all social media platforms. Ideal Candidate: - Proven experience in managing social media accounts and running ad campaigns. - A deep understanding of social media and digital marketing trends. - Excellent communication skills and the ability to craft compelling content. - Demonstrable experience in successfully growing a brand's online presence. - Previous experience working in the [industry type] sector would be a plus. When applying, please include: - Examples of past work in social...

  $365 (Avg Bid)
  $365 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Sales-focused Meta Ads Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently seeking a seasoned profession...seeking a seasoned professional in Meta Ads to significantly increase my sales. This is a direct, sales-driven effort; or generating leads. Key Responsibilities: - Devise an effective, sales-oriented Meta Ads campaign to generate a high volume of sales. - Monitor the campaign's performance closely and make necessary adjustments to optimize its success. Ideal Candidate: - Proven track record in running Meta Ads campaigns that generated substantial sales. - Strong analytical skills to constantly evaluate the effectiveness of the campaign. - Excellent communication skills to keep me informed of the campaign's progress and any suggested changes. Please note: I am not interested in SEO services. I'm specifically look...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Debugging & Exporting VR Environment in Unreal Engine 5.4 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced Unreal Engine 5.4 developer with a strong background in VR development to help me with my simulation-based VR environment. - The project involves debugging the VR environment to ensure it runs ...will need to export the environment as an Android APK. - The final step is to run the APK in Bluestacks so I can review it. The ideal candidate for this project would have: - Prior experience with Unreal Engine 5.4 and VR development. - A meticulous approach to debugging, with exceptional troubleshooting skills. - A good understanding of Android APK creation. - Familiarity with Bluestacks for running Android applications on a desktop. I am looking for a detailed step-by-step documentation of the whole process, including any errors encountered and how they...

  $286 (Avg Bid)
  $286 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Develop an demonstration where an AI version of President Biden answers the same questions that the real President Biden received. The AI responses should be delivered through AI-generated videos using his voice. The goal is to showcase that AI technology c...that AI technology can produce more coherent and effective responses compared to the real President Biden. You can make use of Open Source LLM, an pre trained model or else anything. You can adopt any possible pathway available. The End Goal is to create an Software or an Telegram bot which is able to achieve mentioned objective and generate best response so far. - Show that your application running on your computer gives more coherent answers. - Show that your developed technology can already do a better job of reading a tel...

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...setup with ubuntu, and nginx , as well as all the configuration as per the script requirements. You can see our streaming platform server requirements here : it is important to note ALL the server requirements and that is all FUNCTIONING. The software comes with install instructions which I will try and attach it here to this project. Our current VPS server is: Intel 4 vCPUs 8 GB 90 GB 5 TB But keep in mind this job is to install the VIEWSHARK software for streaming and videos and we want all the modules in the professional version setup and working. it comes with all these modules which we want setup and configured. You can see the demo of the viewshark

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Ubuntu Linux Server Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a freelancer who is skilled in setting up an unmanaged Linux server. This server will be running on Ubuntu. Key Points for the Project: - **Experience** is a must, so please include details of any relevant **past work** in your application. - The main components required for this project are: - **Database server** setup – ideally with experience in both MySQL and PostgreSQL. I look forward to hearing from you.

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Funeral Slideshow with Music 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a compassionate and skilled professional to create a funeral video slideshow with music, that will honor the memory of my loved one. Key Requirements: - Length: The video should be 5-10 minutes long. Please ensure the duration doesn't exceed the upper limit. - Photos: The slideshow will include more than 60 photos. It's crucial that each picture is displayed with care and respect. - Music: The background music needs to be instrumental. This will add a solemn and comforting element to the video. Ideal Skills and Experience: - Video Editing: Proficiency in video editing software is a must, to ensure a smooth and professional looking presentation. - Music Selection: Experience in choosing and incorporating appropriate instrumental music to match the to...

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Experienced Sales Cold Caller Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient, full-time sales cold calling professional to join our transport company's team. The role will primarily involve chasing leads, approximately 6-8 hours per day. Key requirements: - Must have over 3 years of experience in cold calling - Experience in the General Sales industry is preferred - Capable of handling both B2B and B2C leads Addi...performance indicators set for you. - We are looking to hire multiple candidates as soon as possible. Ideal Skills: - Proven track record in sales, particularly in cold calling - Exceptional communication and negotiation skills - Ability to work autonomously and meet set targets - Familiarity with the transportation industry is a plus If you fit the criteria and are ready to hit the ground running, we'...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...setup with ubuntu, and nginx , as well as all the configuration as per the script requirements. You can see our streaming platform server requirements here : it is important to note ALL the server requirements and that is all FUNCTIONING. The software comes with install instructions which I will try and attach it here to this project. Our current VPS server is: Intel 4 vCPUs 8 GB 90 GB 5 TB But keep in mind this job is to install the VIEWSHARK software for streaming and videos and we want all the modules in the professional version setup and working. it comes with all these modules which we want setup and configured. You can see the demo of the viewshark

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Help running couple commands for FusionPBX 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I need to run 2 of these commands to clear up some space but it's asking for pw then telling me it's wrong. Should take 5 min, will pay for hour

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา