ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 vps server ukraine งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  ติดตั้ง VOIP SERVER หมดเขตแล้ว left

  ติดตั้ง VOIP SERVER เพื่อใช้โทรศัพท์สายในและสายนอกบน Linux

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ต้องการสร้างเว็บไซต์แต่ไม่เข้าใจการใช้งานแบบ VPS

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  PBX System SIP Server on Cloud สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ Server PABX PBX ต่างๆ ไม่ต้องเตรียม infra ให้ยุ่งอยาก เคลื่อนย้าย ไปตาม Site สะดวก โทรหา site to site ฟรี บริการค่าโทรแบบเหมา แบบรายนาที ทั่วโลก

  $540 (Avg Bid)
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Urgent: Microsoft Connected Cache Server Setup -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1) content delivery server (CDN) setup for my small ISP. ( Content caching) 2). Microsoft Connected Cache Server for isp Expert already knows about cdn and mcc for isp

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 คำเสนอราคา
  2 features to add to unity game + server files -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ***Don't bid if you won't agree on the BUDGET! Budget is 70$ I am looking for a deve...animation of electrifying the opponent, causing them to freeze for a specified duration. This feature will be seamlessly integrated into the gameplay and synchronized with the server-side Java script for online multiplayer functionality. Secondly, you will create the animation of lifting and releasing the opponent within the game environment. This interactive feature will add an exciting element to the gameplay experience, enhancing player engagement. Thirdly, You will need to fix small animation in the server so it will work in unity. Please check and let me know the 2 features must be synced between the UNITY & the server Java script when the players play 1 vs ...

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Project Description: We are Workforce Hope Latam, a company dedicated to providing job opportunities through legal immigration to solve the labor shortage in the United States. We are opening a new business unit under the U4U (Uniting for Ukraine) Program to help Ukrainian nationals find employment in the U.S. Midwest's construction, manufacturing, and healthcare sectors. We are seeking a skilled freelancer to create a simple yet effective landing page in Wix that will serve as the gateway for Ukrainian candidates to learn about the U4U Program, understand how to apply, and access our job board. The landing page should be available in both English and Ukrainian. Key Sections of the Landing Page: Header: Logo: Workforce Hope Latam Navigation Menu: Home, About U4U Program, I...

  $1069 (Avg Bid)
  $1069 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา
  Linux Server TPM Chip Update Script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a machine debian 12 installed. There is a motherboard with TPM chip enabled. Debian is installed on a partition which takes up the entire disk. The disk is fully encrypted (all done using graphical debian installer). I need a script which reliably updates the TPM chip such that the machine can boot unattended (without user having to insert unencryption password) I will run the script as a part of setting up the machine - thus it will be part of my setup procedure. The script is the deliverable of this project

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled developer to create POST APIs from Microsoft Project Server. The goal is to facilitate integration with our Microsoft SharePoint custom website. The project involves: - Crafting APIs for project creation - Extending functionality to include other project fields (details of this will be discussed) - Implementing API key based authentication for security. - Enhancing the EPM project creation by adding some extra fields. Ideal candidates will have: - Proficiency in Microsoft Project Server (EPM) - Experience in creating APIs, especially for project management systems - Familiarity with Microsoft SharePoint integration - Expertise in implementing API key based authentication - Strong communication skills for detailed discussion on additional project fi...

  $483 (Avg Bid)
  $483 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  ...host has been reached. As a result, I've decided to migrate the website/ database to a Linux-based VPS. The database I'm currently working with is between 5GB and 10GB in size. Key responsibilities include: - Migration of the MySQL database//website from the web host to the Linux VPS. - Regular maintenance of the database on the VPS. - Setting up a backup system for the database to ensure data integrity. I'm looking for a database professional experienced in MySQL and VPS management. The migration process must be seamless to avoid any data loss or inconsistencies. Additionally, the ideal candidate should be proficient in creating and maintaining a robust backup system for the database on the VPS. Experience with database optimization...

  $628 (Avg Bid)
  $628 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา
  Windows Server Chatbot Configuration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional to set up and configure Botpress and Typebot on our Windows server. The primary tasks include: - Installing and configuring Botpress and Typebot - Integration with Whatsapp API - Setting up a common team inbox - Running a chatbot with a Whatsapp template Key functionalities required for this project are: - Automated responses - User data collection Additional tasks may include: - Multilingual support (if applicable) Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in setting up chatbots on Windows servers - Experience with Botpress and Typebot - Knowledge of Whatsapp API integration - Familiarity with setting up team inboxes - Strong understanding of automated responses and user data collection in chatbots - Optional: experience in m...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  VPS Migration to Plesk & Subdomain Fix 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled professional to help me transfer my VPS from WHM/Cpanel to Plesk. Additionally, it's crucial that the wildcard subdomain is properly configured for one of my domains. Ideal Skills & Experience: - Proven experience in migrating VPS from WHM/Cpanel to Plesk - Excellent understanding of DNS configurations and wildcard subdomains - Proficiency with Linux, specifically for VPS management - Ability to optimize performance during the migration - Strong troubleshooting skills to ensure the wildcard subdomain works seamlessly Please bid if you are confident in your ability to complete this migration swiftly and without issues.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...infographics, short videos). - Editing and uploading videos. - Managing paid campaigns on social media. - (Optional) Writing scripts and producing videos. Please provide your prices, examples of previous work, and any recommendations. Include prices both with and without scriptwriting. I'm looking for someone to work with on a long-term basis. Priority will be given to freelancers from Latin America, Ukraine, and India. Thank you! Hola, Estoy buscando un experto para crear entre 4 y 6 videos cortos virales para mi negocio B2B y gestionarlos en las redes sociales. Las tareas incluyen: - Crear contenido visual atractivo (imágenes, infografías, videos cortos). - Editar y subir videos. - Gestionar campañas pagadas en las redes sociales. - (Opcional) Escr...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Necesito publicar una AppWeb en Azure que llame a funciones desarrolladas en Python y devuelva los resultados. El funcionamiento es bastante básico y funciona en un servidor VPS que uso para entorno TEST, pero no consigo que funcione como un Azure AppService. Me gustaría que algún experto en desplegar aplicaciones Python en Azure lo pueda revisar y solucionar el problema.

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled professional who can set up a Magento 2 on a VPS hosted test domain. Key Requirements: - Installation: I need Magento 2 installed on the provided VPS test domain. - Test Data: Please ensure the platform is working correctly with the default test data. - Payment Gateway: The primary payment gateway to be integrated should be PayPal. It's critical that the integration is smooth and secure. - Theme Installation: A custom theme needs to be installed. It should work seamlessly with the platform and payment gateway. Please Note: - Your experience with Magento 2 is crucial. I require someone who's comfortable with the platform and can ensure a smooth installation. - A background in e-commerce and payment gateway integration is also advant...

  $50 (Avg Bid)

  Hello, I am looking for someone capable of configuring and deploying my website (magento2) on my OVH VPS server It's necessary : - Initialize the magento 2 project - that I can deploy my code via Rancher on a production environment and staging - so that I can push my code to gitlab (gitlab not self-hosted) - create the entire deployment automation part (CLI) - Magento 2 must run on a docker I will communicate to you the access as well as the magento keys

  $21 (Avg Bid)
  การันตี
  Urgent: Microsoft Connected Cache Server Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1) content delivery server (CDN) setup for my small ISP. ( Content caching) 2). Microsoft Connected Cache Server for isp Expert already knows about cdn and mcc for isp

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm seeking an expert to upgrade my VPS hosting experience by installing Bicrypto – Crypto Trading Platform, Exchanges, KYC, Charting Library, Wallets, Binary Trading, News along with 14 add-ons. I need someone knowledgeable in VPS hosting and cryptocurrency platforms to manage this installation. Please let me know how you can assist. Thank you!

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  VPS & CentOS Optimization Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  CentOS and VPS specialist I require a CentOS and VPS specialist to address sudden spikes in CPU and memory usage that are causing our server to become unresponsive and slow. The specialist should: Analyze server operations Check for malware and vulnerabilities Improve security settings Current Server Configuration: High Frequency: 1 vCPU 2048 MB RAM 64 GB NVMe storage 2.00 TB Transfer CentOS 8, Stream X64 on Hosting 2 sites + 1 backup domain (An OpenCart developer is currently working on one of the sites) The goal is to optimize server performance, enhance security, and ensure smooth operation for all hosted websites. Please, in your application, focus on your relevant work experience in this field.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm in need of a freelancer who can help me configure my VPS hosting on Hostinger. Specifically, I require assistance with the following tasks: - Configuring the VPS to manage 6-10 websites that are currently on a shared hosting platform - Enabling SSL certificates to ensure secure connection for these websites It's important that the selected freelancer has expertise with Hostinger VPS and is skilled in SSL certificate configuration. The VPS control panel I prefer to use for managing the websites is CyberPanel.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I'm looking for a React JS expert to assist in the deployment of my project. This project specifically involves: - Deployment of the React JS project to an appropriate server - Ensuring the project is fully functional post-deployment The ideal candidate for this project should: - Have a strong understanding of React JS deployment best practices - Be able to troubleshoot and address any issues that may arise post-deployment - Have prior experience in deploying similar projects Given I haven't answered the questions around the purpose or features of the project, the deployer should be comfortable working with existing code and understanding its functionalities. I'm open to suggestions and feedback on how to best deploy the project for optimal performance and user ...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  Hi, I'm after somebody who can transfer 274 WordPress blog posts to a staging server. This includes ALL images from featured images to images within the blog post. This also includes Yoast SEO data and the meta data including author, categories, tags and date. Each blog post has multiple images along with a featured image. A lot of data. I can give you WordPress logins to both websites. I'm only after the posts being migrated, not the entire website. The end result should be a blank website with all of the posts.

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา

  I need a Laravel expert to install three scripts that I've purchased from CodeCanyon. I have the following resources ready: - Shared hosting with cPanel - Full root access to a VPS if needed I'll provide you with hosting control panel access for the installation.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Virtual Server Configuration for Web Hosting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...administrator who can assist with configuring my virtual private server (VPS) on Godaddy. The primary tasks you will undertake include setting up the following services: - Web Hosting Service: It is essential that you can configure my VPS to host my website. You'll be required to link my Godaddy domain to the web URL on the server. - FTP and DNS Server: This part of the project involves setting up and configuring the FTP (File Transfer Protocol) and DNS (Domain Name System) servers. - Remote MS SQL Database Access: I need to ensure my MS SQL database can be accessed from the WAN. Please note that this project requires someone who is proficient in server administration, particularly on the Godaddy platform, and has experience with VPS...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Python Flask Deployment on Windows Server 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled Python developer or DevOps to assist with deploying a Flask application on a Windows server with IIS. Key requirements: - Proficiency in Python, particularly with Flask - Experience with deploying applications on Windows servers - Knowledge of IIS and its configuration for hosting Python applications As you'll have full server access, I'll need you to manage the entire deployment process, ensuring that the application is up and running smoothly. In your application, please provide examples of your past work deploying Python applications, especially on Windows servers.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  I'm in need of a qualified professional to configure my OVH VPS to be fully functional for both backend and frontend development. i have a laraver backend and an angular frontend already working and i need to expose port by firewall in provider

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...with backend dev experience to setup our ubuntu server to run NGINX as well sa install our live streaming platform VIEWSHARK - We bought the professional license and require it to be installed for both video uploads as well as live streaming. We already have hired a sys admin to attempt and could not get it working. The server is still setup with ubuntu, and nginx , as well as all the configuration as per the script requirements. You can see our streaming platform server requirements here : it is important to note ALL the server requirements and that is all FUNCTIONING. The software comes with install instructions which I will try and attach it here to this project. Our current VPS server is: Intel 4 vCPUs 8 GB 90 GB 5 TB But keep in

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Ubuntu Linux Server Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a freelancer who is skilled in setting up an unmanaged Linux server. This server will be running on Ubuntu. Key Points for the Project: - **Experience** is a must, so please include details of any relevant **past work** in your application. - The main components required for this project are: - **Database server** setup – ideally with experience in both MySQL and PostgreSQL. I look forward to hearing from you.

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Server Security and Management Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently seeking a server expert who can effectively manage my Linux server and ensure that my website is secure from malware attacks and other security threats. The ideal candidate should be available for assistance whenever needed. Key Tasks: - Server Management: Help with configuring, monitoring, and maintaining my Linux bluehost shared server. - Malware Protection: Implement effective security measures to safeguard my website from malware attacks. - Website Security: Enhance the overall security posture of my website by implementing best practices and security protocols. Communication Preference: I'm looking for a freelancer who can assist me via chat whenever I require support.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Hallo freelancer, Tujuan : Menambahkan modul / fitur / Integrasi layanan PPOB,Pulsa dengan API H2H singkat. saya punya website layanan PPOB dan Sosial Media Market. namun masih dibuat menggunakan wordpress. saya ingin ada plugin yang bisa menghubungkan dengan pihak 3 server H2H seperti digiflazz dan vpayment serta dengan payment gateway midtrans atau duitku. Jadi website nya otomatis mulai dari beli produk hingga pengiriman produk. Kirimkan saya pesan, penawaran beserta apa yag kalian tangkap tentang project ini.

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...with backend dev experience to setup our ubuntu server to run NGINX as well sa install our live streaming platform VIEWSHARK - We bought the professional license and require it to be installed for both video uploads as well as live streaming. We already have hired a sys admin to attempt and could not get it working. The server is still setup with ubuntu, and nginx , as well as all the configuration as per the script requirements. You can see our streaming platform server requirements here : it is important to note ALL the server requirements and that is all FUNCTIONING. The software comes with install instructions which I will try and attach it here to this project. Our current VPS server is: Intel 4 vCPUs 8 GB 90 GB 5 TB But keep in

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Custom Software Gateway Server Development Project Overview: I am seeking an experienced software developer to create a custom software gateway server that focuses primarily on routing network traffic. Key Requirements: 1. Protocol Support: o The software must support a wide range of protocols, including HTTP/HTTPS, FTP, TCP, UDP, Secure TCP, and database connections. o Seamless traffic routing across these protocols is essential. 2. Data Transformation & Protocol Conversion: o The gateway server should be capable of performing data transformations and protocol conversions. o This functionality is critical for ensuring efficient and secure data transfer across different networks. Main Targets: • The server will act as an intermediary betwee...

  $801 (Avg Bid)
  $801 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I need an experienced Linux admin to implement a Freeradius server in my system. The server will focus on: - Authorizing access - Accounting network resources Duties will include configuration, optimization, and testing. This role will involve accommodating a network clientele of over 1000 users. Experience in large-scale system administration, specifically with Linux and Freeradius, is required. Knowledge in network security and management is a big plus.

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled Garry's Mod server developer who can meticulously set up an RPMANGA server for my fantasy-themed project. The key responsibilities that come along with this project are: - Establishing the fantasy-based environment and ambiance in our GMOD server. - Integrating a shop system for in-game purchases. These purchases include Cosmetic items and Character upgrades that enhance the player experience. - Incorporating an engaging feature where players can stumble upon power-ups or skins randomly whilst they are playing. Your proficiency in Garry's Mod development and LUA scripting along with a strong understanding of RP servers is paramount for this role. Past experience with integrating in-game purchases and handling fantasy-themed el...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  A developer was trying to upgrade version suddenly website is down we need someone restore backup quickly and make website live thanks PAKISTNI developers Please DONT BID

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm in need of a qualified professional to configure my OVH VPS to be fully functional for both backend and frontend development. i have a laraver backend and an angular frontend

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  server work 8 วัน left

  server configuration support dns setup / ftp / ssl install

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have an OVH Windows dedicated server (installed on Debian) that has stopped responding and is no longer accessible through RDP. I am looking for an experience network technician that can restore RDP access to the server. According to OVH, IPMI should be used to restore RDP access. As mentioned, the server is hosted on OVH, and I will provide access to my OVH management account credentials where the server can be accessed in "rescue mode" to restore the normal RDP access. Comments from OVH customer service were: “I see I can ping your server and no interventions were done recently. Noting notable shows in your SEL logs as well. You can use IPMI if rdp is giving issues and you need to troubleshoot the server. Can you please ...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm currently having some issues with my single ESXi 7.0 server, particularly related to server downtime and networking issues. Tasks to be done: 1. Diagnose and resolve existing server downtime issues 2. Rectify networking-related problems impacting server performance Ideal freelancers will be well-versed with ESXi 7.0 and its troubleshooting. Experience in resolving server downtime and network issues are a must. Furthermore, should you have hands-on experience with VMware virtualization technologies, it would indeed be a big plus.

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  ...seeking an experienced Website Performance Optimization Specialist with a deep understanding of backend and server optimization. The ideal candidate will have a proven track record of improving website performance, reducing load times, and enhancing overall user experience. This role requires a detail-oriented professional who can identify bottlenecks and implement effective solutions to ensure our website runs smoothly and efficiently. Key Responsibilities: Analyze the current performance of our website and identify areas for improvement. Optimize server configurations and backend processes to reduce load times and enhance performance. Implement caching strategies, both on the server and client side, to improve response times. Optimize database queries...

  $20 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา

  ...on change the rates. So, I humbly request bids from genuine companies or groups of Friends or Individuals who are confident to work cost-effectively. Skillsets shall include those proficient in .Net Core 8 and SQL Server 2017/2019. This is a cost-effective hourly basis opportunity, with the potential for long-term collaboration. The projects are works on New & Existing Projects. The project involves a variety of tasks including: - Backend Development - Frontend Development - Database Management Key Requirements: - Expertise in .Net Core 8 is a must - Proficiency in SQL Server 2017/2019 - Experience with AdminLTE UI JavaScript Library - Understanding of Web Services in DotNet Specific Functionalities: - Implementation of user authentication and authorization - Int...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Microsoft Hyper-V Server IP Change 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please do not message me directly saying that you want to do the job. Your bid tells me this. Messaging concerning this is how I thin out the bids and remove those who do not follow instruc...you want to do the job. Your bid tells me this. Messaging concerning this is how I thin out the bids and remove those who do not follow instructions, and therefore undesirable workers. I have a server at a co-location. The server is going through an IP migration project. Your job is simple: 1 - User a supplied user profile, you will log into the server using Remote Access 2 - Change the server IP 3 - Change the sub-net 4 - Change the gateway 5 - Test connectivity 6 - Report when completed for testing That's it. Here is the O/S profile: Microsoft Hyper-V Server...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Urgent: Server Down, WHM Accessible 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The server is currently facing an outage where websites hosted are inaccessible. A few troubleshooting steps have been tried like server reboot, firewall checks, and domain DNS verification, but the issue remains unresolved. There are no specific error messages observed, just a timeout when trying to access any of the websites. Key Tasks: - Diagnose and resolve the server outage that's causing inaccessibility to websites. - Investigate and identify the root cause of the issue. - Implement necessary fix to restore website accessibility. - Ensure server remains stable post-fix. Skills and Experience: - Proficiency in WHM and server troubleshooting. - Strong understanding of server configurations, firewall systems, and DNS. - Experience in res...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Blogger Link Cloaker Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a cloaker designed to hide bloger links. It should primarily be intended for social media platforms. I also need it to redirect any bots or unwanted visitors to a different page. Cloaker Core Components Server: A server is required to process queries and manage redirects. You can use VPS (Virtual Private Server) or shared hosting. Redirect Scripts: Write scripts in PHP, Python or JavaScript that will manage the redirects. The script needs to identify information about the user (such as IP address, location, referrer) to determine how to handle the query. Database: To store information about IP addresses, referrers, and which links to redirect. You can use MySQL, PostgreSQL or another database.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I need help setting up a Linux-based VPS environment, specifically Ubuntu, to be used as a development platform. Key tasks include: 1. Server (check and install it and config if is not present) - Ubuntu 22.04 - PHP 8.0 - Maria DB - Nginx - Node -> v16.20.2 - Configuring the environment for optimal performance and security - Ensuring the VPS is ready for mobile app development Ideal skills/experience: - Strong expertise in Linux, particularly Ubuntu - Proficiency in setting up and configuring web development environments

  $220 (Avg Bid)
  $220 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Backend Developer for Server-side Scripting 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a backend developer who's proficient in Python and Java, with experience in Django and Spring frameworks. The main goal of this project is to focus on server-side scripting for the backend of our web application. Key Responsibilities: - Implement server-side scripting using Python and Java - Develop and maintain backend services - Optimize and maintain database management - Troubleshoot, debug, and upgrade the backend as needed Ideal Skills and Experience: - Proficient in Python and Java - Experience with Django and Spring frameworks - Skilled in server-side scripting and backend development - Strong understanding of database management - Prior experience with optimization and debugging of backend services - Excellent problem-solving and commu...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Setup Local Print Server for Codeigniter 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to install a print server on a code igniter project so that the print preview can be bypass and receipt prints directly when clicked. Please find the link below.

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา

  ...setup our ubuntu server to run NGINX as well sa install our live streaming platform VIEWSHARK - We bought the professional license and require it to be installed for both video uploads as well as live streaming. You can see our streaming platform server requirements here : it is important to note ALL the server requirements and that is all FUNCTIONING. The software comes with install instructions which I will try and attach it here to this project. Our current VPS server is: Intel 4 vCPUs 8 GB 90 GB 5 TB And our server has been setup with nginx and runs the TWITCHER software with the following: Nginx with RTMP Support (libnginx-mod-rtmp & ffmpeg) Nginx Web Server (only nginx, no apache or litespeed) MySQL 8+ Web Server...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Garry's Mod Server Developer Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for an experienced Garry's Mod developer to help enhance and maintain our server. Key Responsibilities: - Develop and implement custom weapons and tools - Optimize the server's performance - Resolve any existing bugs - Update and improve the server's framework as needed The ideal candidate will be proficient in: - Lua scripting - C++ programming - Mysqloo for database integration Experience with Garry's Mod server development is highly valued, and a quick turnaround on development tasks is essential. Please provide examples of previous Garry's Mod work when applying.

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  WordPress Migration from Siteground to Vultr LiteSpeed Server 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We hired a freelancer for migrating our site from Siteground to VPS (Vultr) for our WooCommerce site. He setup server and migrated our site but it seems still LiteSpeed server not properly configured and we having multiple issues on our site. I need highly skilled server administrator urgently to check the work he did and fix our site issues, setup litespeed server properly, secure, optimize and fix our server issue. Please only apply if you are highly skilled in VPS, LiteSpeed Servers, migration, and WordPress.

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา