ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 web hosting งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว I want make own dice bitcoin website. I have domian,hosting

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Build a Website Wordpress หมดเขตแล้ว left

  สิ่งที่ได้ในราคาเริ่มต้น จำนวน 5 หน้าเพจ/เมนู, ฟรี domain และ hosting 1 ปี , สามารถปรับแก้ไขเว็บไซต์ได้ฟรี 3 ครั้ง , คู่มือการใช้งานและช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นหลังทำเว็บเสร็จ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - ระบบสินค้า + อัพเดทข้อมูลสินค้า 10 ชิ้น: 2,000 บ. - ระบบสองภาษา (Multi Language): 2,000 บ. - จำนวนหน้าเพจและเมนูเพิ่ม 10 เมนู: 1,500 บ. - เพิ่มบทความ บทความละ 100 บาท รายละเอียดข้อตกลง จัดเตรียมรูปภาพที่เกี่ยวข้องในการทำเว็บไซต์ทั้งหมด เช่น รูปภาพสินค้า รูปภาพหน่วยงาน องค์กร หรือ รูปภาพอื่นๆ ที่เราสามารถนำมาปรับแต่งเพื่อให้เข้ากับเว็บไซต์ของท่านได้ โดยไฟล์ภาพต้องอยู่ในลักษณะไฟล์ประเภท *.jpg หรือ *.png • แนะนำบริษัท / ผู้บริหาร / ทีมงาน • โลโก้ สโลแกน • แผนที่การเดินทาง • ข้อมูลสินค้า / บริการ • ข้อมูลการติดต่อ • รูปภาพสินค้า / บริษัท / ผู...

  $557 (Avg Bid)
  $557 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการให้ set-up ในส่วนของ WEB Hosting (ตั้งค่า DNS + อื่นๆ) Wordpress installation (Basic Themes)

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Real-time Crypto Portfolio Tracker 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the hunt for an experienced developer who ca...and the difference between 'coin' and 'token' , price vs marketcap etc. Technical Stack: I have shared linux hosting so you can use any language that works there - PHP, Python, Node.js etc. I'm attaching a screenshot of how the data might look like. You'll notice there are three types of values 1. User provided input values 2. API gathered values 3. Calculated values (we'll perform some calculations based on values from API and user input values and populate the calculated values) Additional features: - I don't need a user/password system because there would only be 1 user but I still need to password-protect the portfolio so that it is not accessible to just anybody on the web...

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Multicrypto Payment Gateway Development -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Requirements: 1. Seamless integration with a website: The gateway should be easily integrated into the current web structure. Its interface should be user-friendly and provide a seamless experience for our customers. 2. Secure transactions: The Crypto payment gateway must maintain the utmost privacy and security in handling transactions. Knowledge of blockchain and cybersecurity measures is necessary. 3. The gateway should support transactions for less than 10 different products or services. Ideal Skills and Experience: • In-depth understanding of cryptocurrency transactions • Experience in developing payment gateways • Proficient in Blockchain technology • Extensive knowledge in handling web securities The chosen candidate should have a solid backgro...

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled WordPress developer who can assist me with updating plugins on my website. If successful, to work on migrating server and hosting to new platform. Details: - I’ve been unable to access site files through ec2 instance. - I have access to my hosting account and so can provide all the necessary files and login credentials needed for this project - I am unsure of the specific plugins that need to be updated. Thus, you should be able to audit my WordPress installation, recommend the necessary plugin updates, and implement them. Requirements: - In-depth knowledge of WordPress - In-depth knowledge of server networking - in-depth knowledge of AWS ec2 instance - Proven experience with WordPress plugin updates - Ability to work efficiently and comm...

  $439 (Avg Bid)
  $439 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I'm looking for a specialist in DNS setup to assist me as I'm not quite sure what type of hosting service my website is using. Your task will be to properly set up the DNS for my website. Key responsibilities and requirements are: - Expert knowledge of DNS - Experience with different types of hosting services, as I'm unsure of my current one - Familiarity with the domain registrar Enoc Your job is to ensure that the website's DNS is correctly set up and operating smoothly. I don't require propagation or record management at this stage. Thank you for your proposals.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...infrastructure management, network security, and cloud services. I need the solution to include diverse functionalities, including: - Disaster recovery planning, which is crucial for ensuring data security and business continuity. - PBX software for a robust and flexible communication system. - Data backup solutions, to act as the backbone for my data protection plan. - Capabilities for website hosting and software hosting, which are important aspects of my business. Experience with Azure is crucial, and exposure to MSP-related jobs is an added advantage. This project requires specific skills including, Azure infrastructure, network security management, and cloud services. Your role will be to create and incorporate these functionalities into a platform that can effect...

  $78 / hr (Avg Bid)
  $78 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm experiencing a critical issue with my website. Every time it is accessed, it displays an annoying "500 Internal Server Error". As a successful applicant, you should: - Have solid experience in diagnosing and fixing web errors, especially "500 Internal Server Error'". - Be proficient in troubleshooting errors that prevent a site from loading. - Possess a good understanding of server connectivity and its influences. The goal of this task is to identify and resolve the cause of the constant error that users encounter when accessing my website. I'm open to any strategies or techniques that will fix this issue permanently, ensuring the smooth operation of my website. In sum: - The error message appears when trying to access the site. - The idea...

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Upgrade Shared Hosting Service 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...struggling with my shared hosting service due to limited storage space and slow website performance. As a result, I urgently need an expert to help me upgrade and optimize my hosting service. In total, I plan to host between 2 to 5 websites or domains. The task will require the following: - Assessing the current situation and suggesting a suitable upgrade from shared hosting. This could be either a VPS or Dedicated hosting. - Implementing the hosting upgrade while minimizing downtime. - Optimizing the new hosting setup for better performance and storage capacity. - Providing a report detailing the changes made and any further recommendations. The ideal freelancer for this task should have the following qualifications: - Extensive experience ...

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  ...drive this content * Digital Media content hosting like club logos, wallpapers etc. we woful maybe need to help building this content, but would want a whole host of downloadable media. * Sponsors business club searchable by trade area, this area we would like our sponsors to be able to add content offers etc to their page, the page could be the same page but its content driven from a supplier portal where they can add / change information add special deals etc links to their own site. Navigation: * Main menu with drop-down submenus or sidebar navigation, whatever looks best. We are open to suggestions. Design: * Modern and minimalistic Ideal Skills and Experience Required: * Proven experience in Web Development * Proficiency in modern minimalist web design * Ex...

  $1387 (Avg Bid)
  $1387 การประมูลเฉลี่ย
  110 คำเสนอราคา
  Website Cleanup & Hosting Migration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Work is needed on my website. The tasks include fixing less than 5 broken links and re-hosting the site on our other hosting provider the website i believe is PHP i need to move it from heart internet to register 365 where we already have other sites on it. I need emails and all files moved and the site up and running on the new hosting provider. I asle may beed domain moving Key Tasks: - Repairing broken links - Site migration to a new hosting provider Ideal Skills: - Proficient in website management - Experienced in content editing - Knowledgeable in website migration I am somewhat familiar with the process of site migration but would prefer to entrust it with a professional. Looking forward to working with you.

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  103 คำเสนอราคา

  Before you bid, check our "Employer Profile" on Freelancer.com Hard work and timely delivery will earn you quick payment and a 5-star review ***************************************************************************...code with issues - Correct the faulty lines Ideal Freelancer: - Experience in PHP Code debugging - Strong analytical skills - Attention to detail ************************************************************************************************* Please bid only if you have extensive past experience in .php applications, and can deliver this in the next 2 to 4 hours. You will also need a hosting account to upload the corrected file, and run it before handing the corrected file over to us. If you do not have the above, please do not waste your valuabl...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...application that supports both live and on-demand content. Here are the specifics of what I'm looking for: - Development of a native Android app. - Integration of user authentication to ensure a secure user experience. - Implementation of push notifications to keep users engaged. - Seamless payment integration for in-app purchases or subscriptions. - Capability to handle live streaming as well as hosting and playing on-demand videos. Ideal Skills: - Proficient in Java or Kotlin - Experience with Android SDK - Familiarity with streaming media protocols - Understanding of OAuth or similar user authentication protocols - Previous work with payment gateway APIs - Knowledge of Google Firebase for notifications Experience in media streaming app development is highly desirable. ...

  $1219 (Avg Bid)
  $1219 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  As a professional with a deep interest in events, I am seeking the expertise of a skilled and experienced web developer to build a unique and engaging personal event blog for me. Key Details: 1. The Type of Website - A personal blog with a special focus on event management. 2. Content - It will majorly focus on hosting different types of events that have caught my interest. Desired Features: I initially skipped over specifying the features I require for my blog, however, let me clarify on this part. I want a developer who can weave in the following features: - Event Registration: A seamless and user-friendly platform for visitors to register for events displayed on the blog. - Ticketing System: It should be able to manage ticketing issues effectively without glitches. - E...

  $289 (Avg Bid)
  $289 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  This project requires a skilled AWS migration specialist to transition our PHP/MySQL web application from its current hosting on a T2 instance to a T3 instance on Amazon Web Services. The data and files involved in this migration are relatively modest, totaling less than 1GB and fewer than 10,000 files. Clear communication and attention to detail are essential for this project. I've observed that some freelancers do not thoroughly read requirements or respond to ads without fully understanding them; therefore, I have included two questions in this job post. To be considered for this role, please answer both questions at the BEGINNING of your reply to this ad. Key Tasks: Plan and implement the migration process efficiently. Ensure the security, reliability, and ...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I'm looking to hire an experienced developer who is skilled in setting up game servers for real-time, action-oriented multiplayer games. Main Task: • Set up a system for hosting multiplayer gaming sessions in real-time. Requirements: • Proficiency in key server-side languages such as Java, C++, or Python. • Extensive experience in the development of real-time multiplayer game servers. • Knowledge of action game mechanics would be a plus. • Familiarity with implementing security measures for game servers to prevent cheating and hacking. The successful freelancer will be instrumental in creating a seamless and fun gaming experience for our players. Please provide examples of your previous work in this area when placing your bid.

  $475 (Avg Bid)
  $475 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...am seeking a competent web developer skilled in creating multi-listing platforms. The website will feature various vacation properties that users can rent. The types of properties listed will primarily be homes, apartments, and condos but aren't limited just to these. Key Job Responsibilities: 1. Web Development: Build a dynamic, intuitive, and user-friendly website that can effectively list and showcase a variety of rental properties. 2. Multi-Listing Integration: Ensure that the website is scalable and capable of hosting an extensive list of properties. 3. Custom Features: I don't need real time listing feature. Ideal Skill Set and Experience: • Proven experience in web development, preferably with a portfolio of similar projects &b...

  $332 (Avg Bid)
  $332 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Non-Profit Informational Website Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a web developer, with experience in designing informational websites, to create an engaging, user-friendly online platform to convey details about a non-profit organization. Key tasks include: - Implementing a clear and concise design showcasing the 'About Us', 'Mission and Vision', and 'Programs and Initiatives' sections. - Ensuring intuitive navigation through the site to optimally communicate our nonprofit information. The ideal candidate should be proficient in modern web development tools and standards, with an ability to capture an organization's ethos in digital format. Prior experience with non-profit websites will be an added advantage. I already have a domain name and bluehost is hosting the site. I ...

  $356 (Avg Bid)
  $356 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา
  Diagnos and fix mail routing from domain to hosting providers 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Mail is not routing. Domain is with one provider, hosting with godaddy. Need to find out and fix setup URGENTLY.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Flutter and Web integration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and move left, right, up or down my PTZ camera. What I Need is to create a flutter so I could split both for IOS and Android. The app should be a simple Webbrowser so when click on the App it should redirect to the login page that is hosted on my server hosting provider (my IOT landing page is the login page). The app should have the plugging for viewing the PTZ IP camera, listen, brightness, contrast, and the MIcrophone capabilities. I have functional demo app and flutter source code, but if we could just add the plugging to the simple web browser app, this means that after login to sever application I could see all cameras that I want to control from my Laravel IOT platform. Key functionalities should include: - Real-time streaming: should be able to handle immediat...

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  I require an expert to manage the transfer of my domain from one hosting provider to another. The domain is associated with a functioning business website therefore minimal to zero downtime is expected during the transfer. Key Tasks: - Domain transfer - Business website associated with the domain transfer - Email account associated with the domain transfer Essential Skills: - In-depth knowledge in domain and website transfer between different hosting providers - Comprehensive experience in email transfer related to the domain - Mitigation of unforeseen challenges to ensure seamless transfer and minimal downtime.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Unique Freefire Tournament App 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to develop a cutting-edge Freefire tournament app that stands out from the crowd. The primary goal of this project is to create a platform where Freefire enthusiasts can participate in tournaments seamlessly. The app should have the capability to host and manage Freefire tournaments efficiently. Key Features: - Tournament Hosting: The app should allow me to host Freefire tournaments with ease, including setting up match parameters, scheduling matches, and managing participants. - RogerPay Integration: I require integration with RogerPay payment gateway to facilitate secure transactions for tournament entry fees and prize distribution. - User Engagement: The app should offer engaging features like real-time leaderboards, in-app chat functionality, and personalized user ...

  $407 (Avg Bid)
  $407 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  VPS Server Setup & Personal Blog Hosting 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a technically proficient freelancer who can set up a VPS server for me. The operating system is to be determined - I'm open to professional su...system is to be determined - I'm open to professional suggestions regarding the optimal choice based on my project needs. Key Responsibilities: - Setting up a VPS server with an OS recommendation from the freelancer - Linking my existing domain to the set up VPS server - Assisting in hosting a personal blog on the newly setup server Ideal freelancer will possess: - Solid experience in VPS server setup (preferably with both Linux and Windows OS) - Skills in domain linking - Experience in web hosting, specifically with personal blogs. I look forward to partnering with a tech-savvy, communica...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Minimalist MVP Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...that includes key features based on product vision. Ensure the platform is scalable, secure, and maintains user privacy. Create an intuitive and user-friendly interface for data visualization and analysis. Requirements: Proven experience in developing web applications and analytics tools. Strong proficiency in front-end and back-end technologies (JavaScript, React, Node.js, Python, etc.). Experience with database management and data processing (SQL/NoSQL, Big Data technologies). Knowledge of cloud platforms (AWS, Azure, Google Cloud) for hosting and scaling the application. Familiarity with data privacy laws and best practices in data security. Excellent problem-solving skills and ability to work independently. Responsibilities: Collaborate with our team to define the ...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  SEO Status Project 8 วัน left

  So I would like us to work together on evaluating the current state of my 4 sites from an SEO perspective and to correct the Google search console errors we discussed. I just want current metrics for this limited engagement. We can work on ongoing SEO efforts at a later date. My hosting company is going out of business so I have to move my sites to NTC Hosting. Doing that now. I'll have new FTP credentials in the coming days.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need a Simple Project in Flutter (MVC), to show to a list of of records from SQL Db (Name, age, date, etc), when clicked show the same in a detailed view. Add a sort button to sort by Name, age, date. I have PHP APIs to retch records. Enable Mobile, Windows outputs. In mobile, show the Tabview under Details Pane. After project is done, you should help me to deploy it in my hosting through Anydesk. Thats all.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Hosting Monaco 5 วัน left

  Hello, I am Youssef with Azurreo. We are a French company specialized in IT and network services. We currently have a project in Monaco, that requires to install and host a server locally. Would it be possible to send me your [Removed by Freelancer.com Admin for offsiting - please see Section 13 of our Terms and Conditions] i will provide you with details? Thanks

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...resulting in no content being visibly displayed. - Loading problems: The site fails to load correctly. - Error messages: Displaying error messages - Layout and design discrepancies: The site layout or design is scrambling. Ideal Skills Required: - Extensive knowledge of WordPress, - Proficiency in the Elementor plugin, - Familiarity with SiteGround hosting provider, NOTE: This project requires immediate attention. Will provide you with my hosting credentials, Wordpress credentials, elementor credentials, and any other credentials you may require upon task acceptance. Thank you...

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา

  I Have current site with another hosting company (net registry) but I bought another domain name I want look exactly like They both seating with 2 difference hosting company. How much you charge? And take how long to do that?

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา
  Personal Google AdSense Approval 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a professional to help with Google AdSense approval for my per...Google AdSense policies and application process - Proven record of successful AdSense approvals - Ability to identify and resolve obstacles in the application process - Editing and fine-tuning the site content as required for approval - Offering guidance for maintaining site eligibility for AdSense The ideal candidate would have experience in getting AdSense approvals for informational websites hosting written articles. Your expertise will be beneficial in resolving any potential hindrances in achieving the approval. Knowledge of SEO, content optimization, and website architecture is a plus, as these might also have an influence on the approval process. Together, let's earn revenue from my informa...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...specialist to help build high-quality backlinks for my website. This is a small initial project, but successful completion could lead to additional, larger-scale projects. Primary Responsibilities: * Develop white-hat SEO link-building strategies. * We need 100 high-quality backlinks sourced from authoritative websites. * Backlinks should come predominantly from websites in the 'IT support and web hosting sector. * Understand and ensure compliance with the most recent search engine algorithms. * Monitor and measure the effectiveness of your SEO strategies over time. Ideal Skill Set and Experience: * Proven track record in optimizing websites for search engine ranking. * Solid understanding of white-hat link-building practices. * Thorough knowledge of the lates...

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  Hello, I am a software e...for a talented developer with expertise in UX/UI design to help improve the user interface based on the design of lemlist.com. Additionally, I would like to integrate the functionality demonstrated in this Loom video into my software: [Link to functionality](). Furthermore, I need guidance on hosting options and ongoing management of the software. Collaboration may also extend to debugging and bug resolution as needed. The project needs to be completed within a few months, and I am open to discussing the details further with interested candidates. Skills Required: UX/UI design PHP Yii framework Integration Debugging Budget: $50 - $200 (USD) Duration: 3-6 months

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Urgent: Website Design Overhaul and Fixes 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My website has been experiencing several issues that need immediate attention. I'm currently looking for an experienced freelancer who can help me get into the back end ...Access: Currently unable to enter the backend of the website. It needs thorough troubleshooting to determine and resolve the issue. We're also unsure of the CMS used for the site build, so experience with WordPress, Joomla, and Drupal could be beneficial. Furthermore, our hosting platform is currently unknown, so experience with different platforms such as Bluehost, GoDaddy, HostGator is desirable. Please apply if you have proven experience in website troubleshooting, design, and a broad knowledge of CMS platforms and hosting providers. This job might require in-depth digging and the ability ...

  $305 (Avg Bid)
  $305 การประมูลเฉลี่ย
  234 คำเสนอราคา

  I currently have an SMF Forum hosted on GoDaddy, which needs to be swiftly and securely transferred to Inmotion. I am seeking a professional with extensive experience in server transfers, particularly with SMF Forum and these two host providers. The freelancer must: - Have proven experience with SMF Forum - Understand GoDaddy and Inmotion hosting services - Be able to guarantee a smooth server transition with no data loss - Ensure the forum operates without any issues post-migration The timeline for this project is immediate. I expect the project to be completed as soon as possible, with frequent updates on the progress. This is a high-priority task, so reliability, consistency and communication skills are very much appreciated.

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Create a PowerPoint Presentation about 10Web.io 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a PowerPoint Presentation about AI Website Builder (only Website builder) - I would like for some basic knowledge about domains and web-hosting also included in the presentation.

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Windows Server IIS Hosting Required 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a seasoned freelancer to set a Windows Server IIS for hosting an ASP.NET application and a Laravel application. You're expected to integrate a database Ideal skills and experience: - Experience with Windows Server IIS - Knowledge in .NET and Laravel framework - Database integration proficiency

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  SMTP, Static Sites, cPanel, Redirects 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled web developer that can meet either of the required skills. The requirements for the project includes the following: Hosting - Static Sites cPanel - Hosting SMTP Newsletters HTML Crypting Redirects Lastly, as the website develops, there will be the need for redirecting links. Hence, experience in setting up and managing such pathways would be beneficial. I'm looking forward to collaborating with a hardworking and dedicated professional with a knack for details.

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Creating Website For Course 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We want to create a website to host our course. so we need complete solution for this. We need Someone who is expert in creating website for hosting course or something similar to this .We want to take care of piracy so we need solution for that also need to integrate payment want Someone who is expert in all this Country - India

  $449 (Avg Bid)
  $449 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  ...resulting in no content being visibly displayed. - Loading problems: The site fails to load correctly. - Error messages: Displaying error messages - Layout and design discrepancies: The site layout or design is scrambling. Ideal Skills Required: - Extensive knowledge of WordPress, - Proficiency in the Elementor plugin, - Familiarity with SiteGround hosting provider, NOTE: This project requires immediate attention. Will provide you with my hosting credentials, Wordpress credentials, elementor credentials, and any other credentials you may require upon task acceptance. Thank you...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  110 คำเสนอราคา

  ...makes understanding of local market strategies and trends beneficial for this job. The ads in question pertain to physical products, so any experience or knowledge in promoting and marketing physical goods will be a significant boon. In essence, the focus is on: - Local Market Advertising - Promotion of Physical Products A working knowledge of Facebook's rules and guidelines regarding ad hosting would be ideal for this project, as well as experience in dealing with Facebook ad account issues. Your expertise will greatly aid in circumventing future complications and ensuring the successful running of our ads....

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm looking for someone who's adept in Squarespace to assist me in managing two of my sites. 1. hiii**.com: - You'll be helping me set up an email address fo...com: - You'll be helping me set up an email address for this domain. I prefer using Gmail. The setup should include successful email forwarding. 2. porten***: - I need assistance in connecting my Squarespace site to another company's hosting provider. The domain has already been registered at this other host. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Squarespace - Knowledge in domain delegation and pointing - Familiarity with Gmail setup and email forwarding - Previously connected Squarespace site to a different hosting provider. Please bid only if you have direct...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Domain Setup & Outlook Configuration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...with a two-fold task. -The first part of the task will involve setting up my existing registered domain in Microsoft Teams. -The second part requires setting up new emails on Outlook. I currently use Hostinger as my email hosting platform and would like to smoothly transition from it to Outlook without any disruption or loss of information. Ideal freelancers for this project should possess: - Strong understanding of setting up domains on Microsoft Teams - Comprehensive knowledge of Outlook email settings - Prior experience transitioning between different email hosting platforms - Ability to promptly complete the project and provide post-completion support if needed Please make sure you cite similar projects you've completed in your bid. I appreciate concise and ...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Instagram Story Post Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...attract the audience's attention and engage them. Attached is what I started working with. Key requirements: - Design Element: Include eye-catching images that are suitable and relevant for an event announcement. - Theme/Style: Opt for a bright and colourful theme that will stand out in the feed full of posts. - Content: Incorporate textual content related to an event announcement that I am hosting. The exact details will be provided once the project begins. Ideal Skills & Experience: - Must have proficiency in design tools like Canva, Photoshop, or Illustrator. - Should have past experience creating engaging Instagram Stories, preferably for event promotions. - A strong eye for visual composition, color schemes, and typography. If your design sense aligns with t...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  107 คำเสนอราคา

  I need a highly proficient individual adept in audio recording technology, specifically for music production purposes. You will be required to help me set up a sophisticated audio recording system for a project I'll be hosting on Google Podcasts. Your skills and experience should include: - Knowledge about different types of microphones - Familiarity with Google Podcasts platform - Experience in setting up audio recording systems - Expertise in troubleshooting audio equipment issues I currently possess a microphone, but will need guidance on any additional equipment required. Your advice and recommendations will be hugely valuable to the successful implementation of this project.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Comprehensive Image Management System 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...varying access credentials based on user roles. This feature requires careful attention and must be treated as highly important. - CRM Integration: The system should be interoperable with our existing CRM infrastructure, enabling a seamless data exchange process and enhanced workflows. - Open Source System: Ideally, the platform should be built on an open-source system and hosted on our existing web hosting space. Experience and Skills: The ideal candidate for this role should possess a wealth of experience in system development, particularly in the building and deployment of image management systems. An in-depth understanding of open source systems, CRM integration, and user access management is also essential. Proficiency in handling different file types—includi...

  $668 (Avg Bid)
  $668 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced web developer who can help convert simple 2-page, non-database Ruby-based website into either Wordpress or HTML, with a preference to Wordpress. Key Project Features: - The website features a rotating top banner primarily used for visual enhancement. - THere is a simple contact form on the contact page I have the ruby files hosting supports WordPress and PHP The website has a home page and contact page only Mention Dhoet in the comments or your bid will be ignored as I will see you have not read the brief. Required Skills: - Proficiency with Ruby, Wordpress and HTML - Experience with website conversion projects - Knowledge of various content management methods - Previous work with rotating banners is a plus

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  121 คำเสนอราคา

  ...website. Key requirements: - You should have ample experience with installing SSL certificates, and be familiar with all the steps of the process, from procurement to installation to testing. - You'll need to be familiar with shared hosting environments, specifically Exabytes & Siteground, as this is the current hosting environment of my website. Skills and Experience needed: - Detailed knowledge and experience of SSL certificates installation, specifically Domain Validation (DV) types. - Proficient with React and its environment. - Experience with Shared Hosting platforms, particularly Exabytes & Siteground. - Strong troubleshooting skills, as you may encounter unforeseen obstacles and must be able to effectively resolve them. Please provide ex...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน web hosting ชั้นนำ