ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 web search งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Donation Hub หมดเขตแล้ว left

  พัฒนา web application ด้วย PHP Laravel (หรือ Cake) โดยจะมี Designer ที่ออกแบบ Layout และ ให้ Image asset ต่างๆ ให้แล้ว พัฒนาตาม Mock up web application จะทำงานในลักษณะเป็น Hub สำหรับ มูลนิธิต่างๆให้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรองรับการบริจาคจากผู้บริจาคในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ่านบัตรเครดิต ตัดบัญชี QR หรือ Line (ขอบเขตของงานเป็นแค่การเชื่อมต่อ Redirect ไปที่ Gateway หนึ่งๆ แต่ไม่ต้องพัฒนาเรื่องการชำระเงินเอง) สามารถพัฒนาจากที่อื่นได้ แต่ตอนทดสอบต่างๆต้องเข้ามาทำงานในที่สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพ) Screen ต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนา Donors • View Organizations - Display story and donation method selection • Donation Status - Display result of the payment from Payment Gateway, Direct Transfer, or Rabbit Line Payment • List Donation Transactions - Search...

  $13037 (Avg Bid)
  $13037 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  php craewler Search หมดเขตแล้ว left

  ทำเว็บ ค้นหาร้านเสื้อผ้าที่เราจะสามารถซื้อเสื้อผ้าชนิดนี้ได้ถูกที่สุดจากเว็บเว็บไซต์ที่ขายของอยู่ทั้งหมด อย่างน้อย 3 เว็บไซต์ ดึงข้อมูลของเว็บขายเสื้อผ้ามาเก็บไว้ เก็บราคา รูปภาพ ลิ้ง เพื่อเอามาเปลี่ยบเทียนดูตอน search mี่หน้าเว็บของเรา

  $1000 (Avg Bid)
  $1000 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...emerging fashion trends, sustainable fashion, the influence of social media on fashion, to a deep dive into a specific fashion brand's latest collection. The chosen freelancer is expected to propose a captivating topic based on current trends and relevance. SEO Optimization: The content must be optimized for search engines. The freelancer should conduct keyword research and incorporate relevant keywords naturally throughout the article. Keywords should be relevant to the topic and have a high search volume with moderate to low competition. Engaging and Informative Style: The blog post should be written in an engaging, conversational tone, yet remain informative and authoritative. It should appeal to fashion enthusiasts, bloggers, and individuals seeking fashion insp...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Animation of Popcorn Box Exploding with PopCorn 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in search of a talented and experienced animator who specializes in 3D animation. This project aims to create engaging : A traditional POPCORN and appealing content to capture the interests of a teenage demographic. **Key Objectives:** - Develop a visually appealing 3D animated video Create a VIDEO of a classic POPCORN box exploding with POPCORN. Story Board: scene 1: Classic red and white PopCorn box showing Popcorn filled to top Scene 2: PopCorn box rumbling and shaking two seconds Scene 3: PopCorn exploding out of the top of the PopCorn box

  $280 (Avg Bid)
  $280 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Broadband Deals Comparison WordPress Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...is to compare broadband deals. Therefore, the successful freelancer must have a proven track record in building comparison websites. Understanding of web design, User Experience (UX) and User Interface (UI) principles is a must. In addition, the website should be optimized for SEO. Therefore, freelancers with experience in SEO are highly preferred. A clear understanding of SEO practices and guidelines, along with a proven track record of improving website visibility on search engines is essential. To sum up, ideal freelancers should have: - Experience in designing and building comparison websites - Proficiency in WordPress - Excellent web design, UX and UI skills - Strong SEO knowledge and experience - Good communication skills I look forward to seeing your ...

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา

  Project Description: We are seeking a skilled web developer or development team to create a VIN history report platform for our customers, utilizing data exclusively from CarFax. We currently have a dealership subscription to CarFax, which provides us with unlimited reports. We need to integrate the CarFax API into our website to offer these reports to our customers. Additionally, we require an admin panel to manage users and their access to reports. Project Requirements: API Integration: The developer/team will be responsible for integrating the CarFax API into our website. This API will allow us to provide our customers with VIN history reports sourced directly from our dealership subscription. Website Development: The website should be developed from scratch, ensuring it is us...

  $465 (Avg Bid)
  $465 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Flutterflow app Firebase and google maps 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...developer to assist with an app project that combines the power of Flutterflow, Google Maps, and Firebase. It's vital for candidates to possess a strong proficiency in these tools. The app has already: Pages - Product Listing Page - Product Detail Page - Favorite Page - Map Page - Create Product Page - Your profile Widget - Menu - Sign in - Create account And wanted: Widget wanted - Saved search(email notifications boolean button). - Sort by: section (9 different elements ). + recently changed + newest + price: high to low + price: low to high + 5 differents ( from schema already) - Filter section save the filter wanted. + Price range bar + 2 min and max schemas + 15 checkbox clean Page Map feature wanted - when press marker pop up card ( sa...

  $1179 (Avg Bid)
  $1179 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  WordPress Pro for Website Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...talking superficial fixes, but critical enhancements in three key areas: • Loading Speed: My current website could be faster — much faster. I need a pro who knows how to streamline code, optimize images, and any other magic you have up your sleeve to make my site lightning fast. • Search Engine Visibility: It's time to wave hello from the top of search engine results. An understanding of SEO and the ability to optimize my content for better visibility is crucial. • Mobile Responsiveness: More than half of web traffic is mobile these days, so my site should look and perform flawlessly on all devices. The ideal candidate is one with an extensive background in WordPress and a keen understanding of SEO and mobile optimization. Experience in...

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Robust Web Page Search Engine Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...developer to create a search engine for my web page. Key requirements: - The platform should be built using a client-server architecture that prioritizes reliability, performance, and continuous availability. - The system should include redundancy and fault tolerance. - The search engine should have the capability to search web pages, utilize multicast sockets, and use Remote Method Invocation (RMI). - The capability for automatic indexing and term search is a must. Update and Maintenance: - Considering the dynamic nature of my content, the search engine should be updated daily to stay current. The ideal freelancer for this project should: - Be proficient in Java programming. - Have experience developing search engines and i...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Experienced Angular Developer for Web App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am on the search for an experienced Angular Developer, ideally with 3 years or more experience. The Developer will primarily be responsible for the following tasks: - Front-end development: The developer will need to be skilled in creating sleek, functional user-interfaces that enhance user experience. - Building responsive web applications: Experience creating web applications that perform seamlessly on a variety of devices is crucial. Experience in designing and building browser-based user interfaces using modern languages and frameworks such as Bootstrap, HTML5, CSS, JavaScript, JQuery, and Angular – Solid design and programming experience and very strong in programming disciplines like object-oriented principles, design patterns, data structures &nda...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  I am in search of a proficient developer to create a puzzle game using JavaScript. This game is specifically designed for web browsers and should be of an intermediate complexity level. It will show 9 solutions to a given problem in a 3x3 image matrix form ( each image size .appx 200x132) . The problem will be shown in text format. It then need to drag and drop section of a picture. Here is an example of what we are looking for Only other addition to the game will be the score. The score will be between 0 to 9. For each wrong answer the score will reduce by 1. Else the score will be increase by 1. Ideal Candidate Skill Set: - Proficient in JavaScript - Previous experience in game development, specifically puzzle games - Familiarity

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Workflow Tracking Blazor WebApp 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Core developer to bring my vision of a workflow tracking web application to life. This project aims to streamline operations and enhance productivity within various business processes. The ideal candidate should possess a profound understanding and experience in developing with .NET Core with SQL specifically for web applications. **Essential Skills and Experience:** - Proficiency in .NET Core development - Experience in web application development - Working with blazor server app with SQL. - Knowledge in creating workflow or project management tools (preferred) - Ability to integrate various APIs and databases for a seamless user experience - Strong problem-solving skills and attention to detail **Project Requirements:** - Develop a web application focused...

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Boost Business with SEO 6 วัน left

  ...market. As such, we are in search of a highly skilled and experienced SEO specialist who can provide comprehensive search engine optimization services tailored to the unique aspects of the Canadian online landscape. The ideal candidate will have a strong track record of improving search rankings and increasing web traffic and engagement by implementing effective SEO strategies. Responsibilities: • Conduct an in-depth analysis of our current website and online presence to identify areas for improvement specific to SEO in Canada. • Develop and implement a robust SEO strategy that includes keyword research, content optimization, link building, and local SEO tactics to target the Canadian audience effectively. • Monitor, track, and report on ...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  SEO for Crafts and Art Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This project aims to elevate my website's ranking in search engine results, particularly focusing on industry-specific jargon related to Handmade Crafts and Art. Here are the key objectives: - Improving search engine visibility for industry-specific keywords - Increasing organic traffic through improved ranking I am looking for an SEO specialist with a proven track record in improving website search ranking. Experience in the Crafts and Art industry will be a big plus, although not mandatory. Key Skills: - Keyword Research and Optimization - Off Page & Technical SEO - Content Marketing - Link Building Strategy You will create and implement an effective SEO strategy that will boost our search engine ranking and drive organic traffic to our site. I...

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Traffic and Rank Boosting for Product Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to increase traffic to my website, with an interest in improving our ranking on Google specifically. The main content of my site comprises product listings. In essence, I seek a professional with expertise in: - Search Engine Optimisation (SEO) - Product-focused website marketing - Building significant traffic to product listings - Google-focused SEO strategies An ideal candidate will have extensive experience in website marketing for e-commerce or product-based sites, with a demonstrated track record of increasing Google rankings and driving web traffic. Proficiency in lead generation is a plus, given these skills will help our offerings reach a wider audience.

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  - Build a fully-functional e-commerce website focused on selling products directly online. - Integrating a seamless shopping cart and checkout process to ensure a smooth user journey from selection to purchase. - Incorporate advanced product search and filtering options to help customers easily navigate through offerings. Ideal Candidate: - Proven expertise in e-commerce web design and development. - Strong understanding of UX/UI principles for online sales. - Proficiency in creating responsive and secure online shopping experiences. - Ability to implement custom e-commerce functionalities. I value clear communication and adherence to deadlines. Excited to work with a detail-oriented professional dedicated to crafting engaging online stores

  $548 (Avg Bid)
  $548 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา

  I'm in search for an Artificial Intelligence expert to develop a customized code capable to populate data across a website. The main objective is to harness AI capabilities to automatically generate content on my platform. The key aspects of this project include: * Content Type: The AI code will deliver automatic generation of various data. I'm looking for a solution that yields engaging, authentic, and relevant outputs, taking into account the unique characteristics of my website. * Application: The new AI code will be deployed on my website. Hence, familiarity with web development would be an asset. Ideal candidates should have a deep understanding of AI and its applications, particularly in content generation. Experience in web development and ...

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  I'm in search of a talented website designer to help me bring my vision of an elegant online hotel room booking platform to life. Here are the specifics: - The site needs to have a functional online booking system, allowing guests to reserve rooms easily. - A payment acceptance functionality is a must. It's important that customers can transact securely on the site. - An up-to-date room availability calendar is required. This should be easy for customers to navigate and comprehend. - Aesthetically, I'm seeking a classic and elegant design style. The website should be sophisticated and inviting, reflecting the warmth and comfort of our hotel establishment. - Beyond just room booking, the website should include a contact information page so guests can reach us easily. ...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Event Planner & Vendor Matchmaking Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the client, I am seeking an adept, focused and creative web developer to design a sophisticated and interactive website. The core purpose of the website is to connect event planners with event vendors, creating a seamless interface for all users involved. Key features of the website include: - Event vendor and planner profiles, showcasing their services, past projects and areas of expertise. - An intuitive messaging system to facilitate clear and efficient communication between parties. - A 3-tiered membership system for vendors (Basic, Premium, and Gold), providing varying levels of service and benefits. - An Affiliate program to promote our services and draw new users. - A comprehensive, custom-designed dashboard for each type of user. - All vendors, such as caterers or food ...

  $2285 (Avg Bid)
  $2285 การประมูลเฉลี่ย
  130 คำเสนอราคา
  Influencer Listing and Search Platform (Read Details to Know More) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... The platform will require a basic user registration, login and it should offer a seamless method of searching and filtering influencers. Key elements would include: - A search and filter mechanism for finding influencers, using various filters - User-friendly and visually appealing interface - Admin Dashboard to list Influencers and create lists and packages. - Campaign Listing and Management (Status tracking etc) Freelancers bidding on this project need to showcase their past successful projects, especially if they pertain to similar listings or business platforms. Ideal skills would include: - Proficient in web development and system design - Experience in developing similar platforms or listing sites - Strong UI/UX design skills - Attention to detail, as well as...

  $2506 (Avg Bid)
  $2506 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  As someone who appreciates fine aesthetics coupled with top-tier user engagement, I'm in search of a professional web designer who can give my adult site an elegant and sophisticated touch. Your main tasks will include: * Creating a stylish layout that reflects a sophisticated taste, yet still resonates with the nature of the content. * Integrating video streaming capabilities. This should be smooth, user-friendly and of high quality. * Developing a private messaging system that enables users to interact securely and privately. While I'm open to your creative input on aspects such as color schemes, I place heavy value on a designer who is experienced in crafting appealing, modern design themes. I would like you to exercise your artistic freedom and craft somethi...

  $301 (Avg Bid)
  $301 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a skilled web developer with expertise in search engine optimization and creation of interactive forms. As the answers to the three important questions were skipped, I am open to my site being indexed on all major search engines like Google, Bing, and Yahoo. The project will involve: - Forms Creation: Design and implementation of necessary interactive forms. Though the specific forms are form 7 and some features we mentioned in PM

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ? Calling All Freelancers! ? Are you a talented web developer with a knack for digital marketing and SEO? We're looking for skilled professionals like you to join our team and help us create an outstanding website that will revolutionize lead generation for tradespeople! Our Business: We're on a mission to build a cutting-edge website that targets business owners, captivating them with the exceptional services provided by tradespeople. We're not just looking for any website – we want a platform that showcases the professionalism and expertise of our tradespeople partners. Key Features You'll Be Working On: ? Showcase of Work: Create an eye-catching space where tradespeople can flaunt their portfolios. From stunning before and after photos to detailed pr...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I was using Regex search and replace plugin to search for 'document' and replace with 'lesson' when it caused the issue. So, somewhere in the code, the word 'document' was replaced with 'lesson' that is causing the problem. Backup is pretty old, so would need to troubleshoot. My website is

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  ...freelancer experienced with Google Search Console API to handle my plumbing company's website project. The task involves two primary objectives. - The first task is to get our web pages indexed in Google. This is particularly important to increase our visibility and earn higher rankings in search results. - Secondly, we would like to remove old web pages from Google. Our site has undergone revisions, and there are outdated pages that need to be systematically removed. The site changes all the time and the API script will need to be run in a cron job on the server everyday to look for changes. The full processes of the project is outlined in an attached document. The ideal candidate for this project should have: - Extensive experience with Google ...

  $642 (Avg Bid)
  $642 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  search engine website for flights 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My company wants to website in which acts like momondo or any flight search engine. We will require you to show us examples of your previous work. I need a user friendly and easy access website in which it gathers deals from across the web and put them in one place.

  $3110 (Avg Bid)
  $3110 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  ...already coded and working? I will purchase it Please, read to the end before bidding. Project must be delivered in 3 days as much. Specifications: 1. It must scrape companies data from Google Maps, including email. Therefore, the spider must visit the website and search for the email. 2. It must be coded in Python + scrapy (or another option if it offers better performance). 3. It must use a proxy service to avoid being blocked. No APIs. No third parties but proxy provider. 4. It must have a web interface that allows importing search terms (or copy + paste), configure proxies API and starting tasks. 5. Data will be saved in a MySQL table. 6. All available data must be collected: Name, address, zip, city, longitude and latitude, phone, services, description, URL, e...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Advanced Telegram Movie Search Bot Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in search for a skilled developer who can build a robust Telegram bot with movie search functionality. Here's a breakdown of the key features desired: - The bot should redirect users to a video player app to start playing a chosen movie, and also facilitate downloading of the selected film directly in their device gallery. - While the target video player app and its platform are left open-ended, the primary focus is on developing the bot. - The standout feature for the bot will be its keyword search capability. It should be able to promptly deliver results based on specific movie titles or related keywords inputted by users. Ideal Skills: An ideal candidate for this project would have a strong foundation in bot development, preferably with past experiences...

  $324 (Avg Bid)
  $324 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Urgent E-commerce Website Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently need a skilled web designer to create an e-commerce website for me. Timing is critical, so it'd be ideal if we could get started as soon as possible. Key areas of expertise needed: - E-commerce web design - User-friendly interface design - SEO to improve visibility - Easy navigation for a better user experience While I skipped specifying any functionalities, I believe standard e-commerce features should be in place. These include: - Product search and filtering - Shopping cart management system - User registration and login capabilities Given the urgency, experience in fast-paced projects would be a plus. If you're a seasoned e-commerce website creator, immune to the pressures of tight deadlines - I want to hear from you.

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  I'm seeking a professional with strong CSS/UX/HTML and web design skills to advance the development of a digital art service application for mobile, web, and television. Developed in Sveltekit which is a bonus skill. This app aims to connect artists and creators, as well as art institutions, with those who are art curious – individuals who have some experience with art and are seeking to learn more. Your task will include bringing the following features to life: - Search and browse functionality: It should be straightforward for users to search for and browse artworks. - Artwork viewing and purchasing: Users should be able to view and purchase artworks seamlessly. - Artist and artwork editing: The app should provide a facility for users to edit...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา
  Comprehensive E-Commerce Website & Mobile App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi. I am in search for a seasoned freelancer to construct a professional and formal online shop, tailored to function on both web and mobile platforms with complete readiness for launch. I have yet to decide on a design, therefore, I would require your web design expertise. Highlighting the features, the platform should incorporate: - User login and profile - Product reviews and ratings - Shopping cart and wish list - Advanced backend management - Promotion push notifications - Multi-language support, covering both RTL and LTR - Shipping cost calculation - Enhanced delivery tracking I seek a freelancer skilled in web development and design, fluent in different languages, with an understanding of backend management systems. Preference will be given to individu...

  $352 (Avg Bid)
  $352 การประมูลเฉลี่ย
  128 คำเสนอราคา

  Search Engine Optimisation Services(SEO) (USA) The Marketing Mavericks (India) Pvt. Ltd Google ads, SEO, SEM, USA

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Food Delivery App Development similar to foodpanda/talabat 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a competent developer to build a food application akin to FoodPanda/Talabat, compatible across Android, iOS, and Web platforms. The application needs to be user-friendly and interactive with primary features including: - User registration and login: I'd like an intuitive registration and login mechanism for end-users. Use of third-party sign-up options like Facebook or Google would be a plus. - Restaurant listing and search: The app should encompass comprehensive and easily navigable restaurant listings. Users should be able to search by restaurant name, cuisine type or location. - Menu browsing and ordering: Each restaurant's page should include a detailed, aesthetic menu from which users can place orders comfortably. Additionally, the app...

  $2416 (Avg Bid)
  $2416 การประมูลเฉลี่ย
  118 คำเสนอราคา

  I'm looking to make my professional portfolio website visible on Google 24/7. The main aim is to attract potential clients by exhibiting my work history and skills efficiently. Key Aspects of the Project: - Ensure 24/7 visibility of my professional portfolio website on Google search results. - Develop strategies to maximize potential client engagement and draw the attention of prospective clients. - Monitoring and adjusting the web performance to maintain consistent visibility. Ideal Skills & Experience: - Proven expertise in SEO. Understanding of Google's ranking algorithms is key. - Experience with website optimization tools. - Skilled in generating visibility for portfolio websites. - Strong analytical skills to gauge performance and suggest improvements...

  $353 (Avg Bid)
  $353 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  ... and JavaScript is required for this job. Also, experience in creating user-friendly plugins to improve browsing, search, and checkout processes would be advantageous. Right now customization of "Extra product options" is priority no. one I am ultimately looking to create a dynamic, user-friendly shopping environment, so a freelancer with a background in ecommerce website development and a strong understanding of quality user experience will be preferred. The successful applicant should have proven experience in WooCommerce Theme Customization and Plugin Development. Excellent communication skills in English and the ability to stick to deadlines are also key to this role. Web site: Test site: IMPORTANT: Please do not take contact outside Freelancer system

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  116 คำเสนอราคา
  Executive Contact List Compilation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...critical task for our business development activities. I. The Task: - You will need to track down CEO, CIO, CTO, President, Vice President, Director of Healthcare roles in health consulting firms across the USA. - Collect details including Full Name, email address, phone number, website, and LinkedIn profile. II. The Ideal Candidate: - You should be an experienced web researcher, well-versed in professional LinkedIn search, Boolean operators, and even company website scouring. - An excellent ability to check for accuracy of details and verifying them is important. - Skill in data entry is needed, and prior experience gathering professional data would be ideal. III. Delivery: - All collected information should be neatly presented in a spreadsheet format. - Duplicati...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I am in search of a competent developer to design and create a website primarily to translate movie scripts. Here are the key features of the website: • Translates Movie Scripts: The primary purpose of the website is to translate movie scripts. The original script input should then be translated into three languages: English, Spanish, French, and also Arabic. • Displays Translated Scripts: The website should be programmed in such a way that the translated movie scripts will be displayed prominently on the website. Preferred Skills: • Strong knowledge of translating tools or APIs to incorporate into the website • Proficiency in web development languages like HTML, CSS, JavaScript • Experience with content management systems may prove beneficial. T...

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา

  ...optimized for search engines. Key Responsibilities: - Design and development of a website that provides information about my products/services and generates leads. - Ensure it's visually appealing to general consumers. - SEO implementation for higher ranking in search engines. For digital marketing, I'm interested in both social media and search engine platforms. Digital Marketing Requirements: - Develop a strategy for social media platforms (Facebook, Instagram, Twitter), and search engine platforms (Google, Yahoo, Bing). - Plan and execute digital advertising to boost brand visibility, drive traffic to the website, and generate leads. Ideal freelancers for this project should have expertise in web development, SEO, digital adve...

  $243 (Avg Bid)
  $243 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I'm in search of a competent web developer to create a cryptocurrency website that possesses similar features to CoinGecko—as well as some added functionalities. Features I Require: • Display of live cryptocurrency prices: Having real-time values of various cryptocurrencies is vital. • Wallet login functionality: Users must be able to create and log into their wallets on the website. • Cryptocurrency comparison tool: A feature enabling users to compare different cryptocurrencies is crucial. • Portfolio performance tracking: The wallet login feature must allow users to track the performance of their cryptocurrency portfolio. Additional Features Desired: • User interaction forum: A platform for users to discuss and share thoughts o...

  $737 (Avg Bid)
  $737 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Unifying Multiple Search Functions 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced developer who can help in programming a single search button that can perform multiple functions on my website. Here's the clarification: - I currently have more than three search buttons, each performing a separate function. - I want these buttons to be merged into one single button, but still, users should be able to select which search to perform when this button is used. Required skills: - Web development expertise is crucial, notably with PHP, JavaScript, Angular js and other relevant languages. - Prior experience in merging search functions on a website will surely be a major plus. - Good knowledge of user interface design is also desirable, as the change should be done without affecting ease of use or overa...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Trophy icon Search for most similar wordpress theme 2 วัน left

  I want to have a website like this: It should be very similar. I thought that it uses a WordPress theme, but I couldn't find it. The one who finds the most similar wordpress theme will win this contest. I will not accept a screenshot only! From a screenshot, I can not estimate if the website is similar. This contest is a guaranteed. This means I will pick a winner, so in my opinion, there is no risk to show me a real link.

  $27 (Avg Bid)
  การันตี

  ...hunt for a talented web developer, an expert in PHP, CSS, and Java. My website is currently experiencing a few issues and I'm also looking to enhance its functionality and design. • Bug Fixes: I'm particularly struggling with broken links, error messages popping up, and some design discrepancies that need addressing. • Functionality Additions: Once the bugs are taken care of, there are new features I'd like to implement. This involves introducing user registration, search functionality, and integrating a payment gateway. • Design Adjustments: In terms of design, I'd like to freshen things up a bit by adding new sections to boost the user experience and make the site more interactive. You're the ideal freelancer for this project...

  $456 (Avg Bid)
  $456 การประมูลเฉลี่ย
  132 คำเสนอราคา

  I'm seeking a gifted programmer to create macros for Microsoft Excel and Outlook to streamline and automate my daily tasks. The project calls for developing a robust solution to automate: - Report generation: The macros should automatically generate and upd...macros should be capable of auto-generating and sending emails via Outlook. You must be familiar with programming that enables automation in Outlook. This project needs someone experienced with Excel VBA, Outlook scripting, and other automation techniques. A command over task batching and scheduling will be advantageous as the job involves daily reports and email generation. Ultimately, I am in search of automating tasks to improve productivity and reduce time spent on routine tasks. Your expertise will help us achieve t...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Need 100+ Video Scripts -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi Everyone Good Morning We have an Matrimonial App with Name 'Free Rishtey Wala'. You can Cross Check Through Google Search it's an 100% Free Platform to find Life Partner. Our Boss is on mission to Breakdown the Financial Barriers for every indian to find life partner. Now we need 100+ video scripts for promotion. In these videos Boss would promote app in the form of spokeperson. So you are to write explainer screencasting video scripts. We would pay you 1000/- per script means 1 lac rupees for 100 scripts. But if our team would select your script then we would pay you for that script otherwise no payment . If you can write an awesome script then try once . No need to worry about money we would pay definitely. You can cross check our facebook page ()

  $1137 (Avg Bid)
  $1137 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  PPC & SEO for Australian Audience 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...for SEO & Advertising campaigns - Set Up & Manage Google AdWords campaigns - Monitor, tracking and reporting on all campaign metrics with weekly reports - Understanding our customer search behaviour, pre & post click - Use web analytics to analyse and optimize website activity - Preparing and delivering campaign reports to us directly - Monitor and adjust campaign budgets to ensure optimal performance and cost-effectiveness - Review keyword bidding, daily and monthly budgeting, clicks, quality score and other campaign metrics - Review competition strategies, strengths and opportunities and keep pace with search and social industry trends and developments Experience & Skills - 2+ years commercial experience in SEO / PPC Advertising - Experience in...

  $248 (Avg Bid)
  $248 การประมูลเฉลี่ย
  121 คำเสนอราคา

  I'm looking for a proficient freelancer with a good taste for design and a deep understanding of SEO....color scheme to make it visually pleasing. - Reviewing typography to ensure readability and appeal. - Reformatting Layout to enhance navigation and user experience. 2. Boost SEO: - Keyword research to better target my audience. - Link Building to improve site's authority. - Optimizing content to enhance search engine results. 3. Guide on AI plugins: - Provide recommendations on suitable AI plugins for website enhancement. You must have a solid background in web design, SEO and familiarity with AI plugins. In your application, please include relevant experience and past projects. This detailed insight into your capabilities will help me make a...

  $648 (Avg Bid)
  $648 การประมูลเฉลี่ย
  162 คำเสนอราคา
  WordPress Website and SEO Enhancement 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a business owner aiming to generate leads and sales, I need a professional who can revamp my WordPress website and enhance its SEO ...and products, and promote lead generation. For SEO, I would need someone with expertise in: - Keyword Optimization: Conducting thorough keyword research to identify the most effective keywords for our business. - Link Building: Implementing an effective link building strategy to help boost our search engine ranking. - Website Structure Optimization: Improving the site's structure for better navigation and indexing by search engines. Ideal freelancers will have a strong proficiency in WordPress web design and an excellent understanding of SEO strategies. Proven experience in successful lead generation and building customer base...

  $398 (Avg Bid)
  $398 การประมูลเฉลี่ย
  113 คำเสนอราคา
  Urgent Custom HTML & UI Design For PEER 2 PEER Messaging Service 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm urgently in search of a proficient developer who can take on the role of creating a custom HTML and user interface design for a SAAS-targeted website. I have a couple of specifications that I believe would be optimal for this project: • A keen understanding of HTML, CSS, and relevant web design software. • Proven understanding of graphic design fundamentals • Familiarity with SEO principles • Excellent interpersonal and communication skills • Ability to multi-task, prioritize, and manage time effectively • Deep understanding of the target market - SAAS. • Ability to deliver the final product ASAP. Please, apply only if you believe that you're the right fit for this project. A portfolio of similar projects is highly recommen...

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา

  I'm planning to create a blog and need an experienced web developer for this task. Here are the specifics for my project: * The website will primarily be a blog, containing written content on various topics. * I’m looking to have a few key features in place on the website: - A dedicated comment section for user interaction. - Share buttons to easily share content on social media platforms. - Search functionality allowing users to search within my blog topics and posts. * I'm interested in integrating a user interactive page where user can enter his profile details and then a report is made based on the entered details that will contain well presented numbers, texts,charts. I also need the program to be written in such a manner that i mysel...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm in search of a proficient Figma UI designer to conceptualize and bring to life a minimalistic design for both web and mobile platforms. Requirements: - Outstanding skills in Figma. - Proven experience in UI designing for both mobile and web interfaces. - Proficiency in creating designs that impart a minimalistic feel. - Great understanding of color schemes, specifically neutral and monochromatic colors. In your proposal, kindly share links to your previous projects that align with my preferences. It's crucial that your portfolio displays your understanding and execution of minimalistic design, as well as your adept use of neutral and monochromatic colors. The ideal candidate should be able to deliver designs that are not only aesthetically pleasing bu...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  115 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน web search ชั้นนำ