ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 whmcs งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Whmcs ติดตั้งเทมเพลท ตั้งค่า รูปแบบ ให้เหมือนเวปตัวอย่าง มีธีมที่ซื้อมาแล้วให้ ต้องการให้เหมือนเป๊ะๆ เลย

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  Cloud Services Provisioning in WHMCS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm requiring a skilled developer who can customize the Product and Service Provisioning function in WHMCS. The main goal is to effectively provision cloud services, specifically focusing on the creation and management of virtual machines. Ideal Skills and Experience: * Extensive knowledge and experience in WHMCS development * Deep understanding of cloud services functionality * Proven track record of successful WHMCS customization involving product and service provisioning Objective: * Tailor WHMCS to fulfill cloud service provisions, focusing on generating and managing virtual machines.

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled DevOps engineer experienced with containerization (Docker, Kubernetes), configuration management (Ansible, Puppet), and CI/CD tools (Jenkins, GitLab). Working within Linux (WHMCS) would be advantageous. Key understanding and experience with Linux server administration is also essential and will be highly regarded. The ideal candidate should have a deep understanding of these tools, proven experience in employing them, and the ability to communicate and collaborate seamlessly in a team environment. Roles and Responsibilities: Design, implement, and maintain infrastructure as code (IaC) Set up and manage CI/CD pipelines for automated software delivery Monitor system performance, availability, and security Manage containerization and orchestration with Docke...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Comprehensive Web Hosting Site with WHMCS 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm l...website. The platform should provide shared hosting, VPS hosting, and dedicated hosting services. Key features to include in the design are: • A payment gateway that integrates with PayPal, Stripe, and and all gateways like UPI etc • Comprehensive automation functionality via WHMCS to handle domain registration, service provision, and recurring billing. The perfect candidate for this project would have a strong understanding of web hosting, hosting infrastructure, payment gateways, and WHMCS integration. Your portfolio should demonstrate past projects with similar features. I value concise and clear communication, timely deliverables, and a creative approach. NOTE: Please post the url's of the web hosting websites you have worked for with payme...

  $306 (Avg Bid)
  $306 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  WHMCS Page Enhancement Specialist Required 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a WHMCS expert who can enhance my current page, making several modifications along the way. Key tasks will include: - Adding a new hosting plan. The specifics of the plan can be found within the store page. - Improving the content on the page, particularly with the addition of product details, customer testimonials and FAQs. - Revising the current design to better fit the updated content and hosting plan. Ideal candidates will have extensive experience with WHMCS, content creation, and a knack for designing user-friendly and informative web pages. A solid understanding of different hosting plans will also be greatly advantageous.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Custom Gateway Integration for WHMCS 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need a freelancer to create a callback php script, to apply payment to invoice within whmcs. I will give you the callback POST data to work with. Thanks

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  WHMCS Add-on for File Upload หมดเขตแล้ว left

  I am in need of an addition to my current WHMCS system (Version 8.1), specifically an add-on that integrates file uploading capability within product selection. A few key points to consider: - The "upload file" function should allow for both images and documents. - Uploaded files should be sent directly to my email. - It is important that the add-on be compatible with the WHMCS version 8.1. Ideal candidates for this task will have noticeable experience with WHMCS systems and add-on development. Familiarity with file upload processes, particularly with email forwarding, is also extremely beneficial.

  $497 (Avg Bid)
  $497 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา
  WHMCS CSV Invoice Importer หมดเขตแล้ว left

  We use WHMCS for our support helpdesk and raise our invoices on another platform. We want to import our invoices from the other system into WHMCS so our customers can download them when they like. The invoices are in csv format. We are unaware of a way to do this and presume we need a customer module. If you can do this or have suggestions, please get in touch with us.

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา
  WHMCS React Frontend with API Integration หมดเขตแล้ว left

  I am in search of a professional with extensive experience in React.js and WHMCS to create a fully customized frontend as per a provided Figma design. The goal is to integrate the User Management, Product Management, and Billing API seamlessly into the frontend. Specifically, the User Management section should include key functionalities such as: - User registration and login - Profile management - User role-based access control Purchase of services Prior experience with similar integrations and complete frontend customizations is essential for successful completion of this project. Demonstration of such skills in their portfolio will be a strong advantage for candidates.

  $305 (Avg Bid)
  $305 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Modern Web Hosting Site & WHMCS หมดเขตแล้ว left

  ...seamlessly integrates with WHMCS, focusing on automated billing and client area customization. The website needs to support 5-10 different hosting plans. **Key Requirements:** - **Modern Design:** The website should have a modern and professional look, appealing to tech-savvy users. - **WHMCS Integration:** - Automated billing setup, ensuring a smooth subscription and renewal process for users. - Customization of the client area to provide a unique and user-friendly experience. - **Hosting Plans:** Capability to showcase between 5 to 10 web hosting plans, with clear differences and easy-to-understand pricing. **Ideal Skills and Experience:** - Expertise in web design, with a portfolio showcasing modern and professional websites. - Previous experience with WHMCS...

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Urgent cPanel & WHMCS Configuration Expert -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I urgently need a knowledgeable individual experienced in setting up and configuring cPanel and WHMCS. The tasks include: - Setting up payment gateways, specifically Razorpay - Instituting domain reseller settings - Implementing security hardening measures The right person is well versed in cPanel and WHMCS, has experience in setting up various payment gateways, and a strong understanding of WHMCS security protocols. An experience in Razorpay integration is a must. Ability to work quickly and efficiently is also essential for this project. Don't hesitate to get in touch if you possess these skills and can deliver promptly. Your expertise is much needed here.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Urgent cPanel & WHMCS Configuration Expert หมดเขตแล้ว left

  I urgently need a knowledgeable individual experienced in setting up and configuring cPanel and WHMCS. The tasks include: - Setting up payment gateways, specifically Razorpay - Instituting domain reseller settings - Implementing security hardening measures The right person is well versed in cPanel and WHMCS, has experience in setting up various payment gateways, and a strong understanding of WHMCS security protocols. An experience in Razorpay integration is a must. Ability to work quickly and efficiently is also essential for this project. Don't hesitate to get in touch if you possess these skills and can deliver promptly. Your expertise is much needed here.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  We are in search of freelance experts specialized in WHMCS for a project involving the installation of a new template. This is an opportunity to showcase your skills in a practical context, working independently on a project that demands precision and attention to detail. Essential Requirements: • Proven experience with WHMCS, particularly in installing, configuring, and customizing templates. • A portfolio of completed projects that demonstrates your experience with WHMCS. Important: only candidates who include examples of relevant completed works will be considered. • Ability to work independently, committed to meeting deadlines and maintaining quality. Assignment: • Install and configure a new WHMCS template following the provided ...

  $461 (Avg Bid)
  $461 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  ...for our WHMCS platform. The API will enable seamless integration with WHMCS for client management while ensuring data security and authentication using JSON Web Tokens (JWT). Key Requirements: 1. Node.js/Express.js Expertise: I need a developer proficient in Node.js and to build the API backend. 2. JWT Authentication: Implement JWT authentication for secure client authentication and authorization. 3. WHMCS Integration: Integrate the API with WHMCS to enable functionalities such as creating new accounts, managing billing, and retrieving client details. 4. Secure Communication: Ensure all communications between the client and server are secure, preferably over HTTPS. 5. Database Connectivity: You can choose to interact with the WHMCS API directly ...

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  WHMCS Domain-Selling Revamp หมดเขตแล้ว left

  ...Experience:** - Proven experience in WHMCS customization - Strong understanding of UI/UX best practices, especially within the domain selling niche - Proficiency in integrating payment gateways - Ability to work with brand guidelines for a cohesive look - Excellent communication skills for iterative feedback and updates **Tasks Overview:** - Customization of WHMCS template to sell only domains - Implement design and layout changes as per requirements - Ensure the template aligns with brand identity - Optimize user experience for easy and fast domain searches and purchases I'm eager to partner with a freelancer who shares a vision for creating a streamlined, user-friendly domain purchasing platform. If you have a portfolio that demonstrates your expertise in WHMCS...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...party gateway. The existing module also allows repeat capture payments to be taken as well. All of this works, but an extra tweak is needed that is beyond my knowledge. The following needs to be completed: - Add a new field to tblclients table, to store a secondary 'token' in WHMCS which will be generated by the payment gateway (which you would retrieve in the response, which is dealt with in the 'callback' code. This secondary token will need to be sent to the payment provider for any recurring payments (using WHMCS capture function), in addition to the primary token stored in the gatewayid field in tblclients. - A HTML Form is generated within the code, some logic needs to be added depending on whether a token is already stored or not i.e. if no tok...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Ongoing Bookkeeping Accountant หมดเขตแล้ว left

  ...cloud hosting company and I'm in search of a skilled professional who can handle both bookkeeping and accounting roles, focusing on managing our financial records via Zoho Books. My expectations are for this individual to dedicate a few hours each week to ensure our accounts are accurate and up-to-date. We use Zoho Books and an integrated bank account with stripe as a payment gateway. We also use WHMCS as a customer management portal for our hosting clients who's invoices and accounts are detailed in there too. Responsibilities: Manage invoices and payments to ensure cash flow. Regularly update and maintain financial transactions in Zoho Books. Payroll for Contractors Reconcile bank statements and transaction records. BAS Payments and ATO Reporting to the Taxation ac...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Bold Game Hosting Platform หมดเขตแล้ว left

  ...alworld egg installed ? ● Eggs for other games PLEASE INCLUDE PORTFOLIO IN YOUR BID Need a full design and development for a game server hosting company. The size and content of the site will be comparable to ggservers.com. Must include a matching WHMCS theme/integration and a matching Pterodactyl Panel theme. Site must be fully responsive and mobile ready. Ideally you have previously worked with a similar host. Just so you know, you can include the word hamster or your offer will be ignored. Only bid if you have experience working with WHMCS or hosts and can display this in your portfolio. The pages that need to be included are: Home Page - Header Section - Available Games - New Games - Featured Games - Features - Locations - Reviews - Newsletter Sign Up Games List Pag...

  $774 (Avg Bid)
  $774 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  WHMCS Email Setup & Domain Registrar Installation หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a professional who can meticulously setup WHMCS emails and install a domain registrar module for me. The email sent to client is missing some crucial info so I want to have this work. See screenshot attached. Key Tasks: - Fulfill WHMCS email configuration using PHP's mail() function. - Successfully install a domain registrar module from hostraha.co.ke.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  SumUp Payment Gateway Integration on WHMCS หมดเขตแล้ว left

  I am looking for an expert in WHMCS and SumUp integration. My objective is to increase payment options for our customers through our WHMCS customer portal. Outlined tasks included but not limited to: - Developing a SumUp payment gateway, - Configure it specifically for Credit/Debit Card payments, - Establishing a process for accepting payments. Also, while it is not decisive, it would be beneficial if you can set up an automatic recurring payment feature that caters to varying customer preferences. Important Skills and Experience: - Strong experience in WHMCS customization and development, - Previous experience with SumUp or similar payment gateway integration, - Proficiency in handling credit/debit card transactions, - Knowledge in developing and managing recur...

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  ...reseller hosting platform, utilizing WHM and WHMCS for automation. I need someone who can give life to my vision with a standout design and reliable back-end functionalities. Key Features: - Customer sign-up and account management - Automated billing and invoicing integration - Efficient support ticket system Ideal Candidate: - Proven experience with WHM/WHMCS - Strong portfolio in e-commerce/reseller websites - Creative design skills - Expertise in HTML, CSS, JavaScript & PHP - Familiarity with web hosting concepts - Excellent communication skills Looking forward to collaborate with a visionary developer to achieve a seamless customer experience on my reseller hosting website. All the below listed points required : Frontend website design whmcs install pay...

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Hosting Services WordPress WHMCS Web Design หมดเขตแล้ว left

  We will pick a WordPress theme for WHMCS hosting website. Need someone to customise the theme and integrate with WHMCS with payment system etc. Previous work with cpanel hosting and WHMCS useful.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  88 คำเสนอราคา
  WHMCS-WooCommerce Bridge หมดเขตแล้ว left

  I'm in urgent need of a skilled developer to create a custom WHMCS payment plugin that integrates seamlessly with WooCommerce's checkout process. Here's what I'm looking for: - Redirect Functionality: When customers opt to make a payment, they should be redirected to my WooCommerce checkout page. Ideal Candidate Skills: - Proficient in WHMCS and WooCommerce API - Experienced in payment gateway integration - Capable of delivering rapid development and testing The plugin must work reliably and securely, ensuring a smooth transaction process for my customers. I'm looking for an immediate start, so please only apply if you're available to take on this project straight away.

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  WHMCS-Integrated IT Solutions หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a professional to create a clean, user-friendly website that is directly integrated with my WHMCS automation panel. Here's what I'm looking for: - **Product and Service Selection:** - Focus on Customized IT solutions - Showcase software development services - **Online Payment Processing:** - Implement seamless payment solutions for clients - **Key Features for IT Solutions Section:** - Detail software development offerings - Include portfolio or case studies - Easy-to-navigate service catalog **Ideal Skills:** - Proficiency in WHMCS integration - Experience in web development, specifically e-commerce - Knowledge of payment gateway integration - Previous work with IT service providers The perfect freelancer will have a backg...

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  WHMCS Integration & Partner Plugin หมดเขตแล้ว left

  Objective: To create a WHMCS plugin that integrates with our service API, enabling WHMCS users to register as partners and offer our service functionalities to their customers directly through their WHMCS accounts. Requirements: - Plugin Activation and Registration: - Users should be able to activate the plugin within their WHMCS panel. - Upon activation, the user should be guided through a registration process to become our partner. - Successful registration will provide the user with a unique Partner Key from us. Partner Key Configuration: - Partners will have the ability to enter their Partner Key into the WHMCS plugin settings. - Once the Partner Key is validated, the partner can enable our product features for their WHMCS customers. Custom...

  $1486 (Avg Bid)
  $1486 การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา
  WHMCS Phonepe Payment Gateway Module หมดเขตแล้ว left

  I need a WHMCS payment gateway module for Phonepe PG. Preferred Programming Language: PHP Recurring Payments: Yes Security Requirements: Not Sure Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in PHP programming language - Experience in developing WHMCS payment gateway modules - Knowledge of Phonepe PG integration and API - Understanding of recurring payment functionality in WHMCS - Familiarity with common security measures for payment gateways Project Deliverables: - Develop a WHMCS payment gateway module for Phonepe PG - Ensure support for recurring payments - Implement necessary security measures based on client's requirements (if specified)

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Migration whmcs หมดเขตแล้ว left

  Install fresh server, config lamp(optimizations services), firewall and migraction whmcs.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  WHMCS Custom Enhancements หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a competent freelancer with expertise in web development and WHMCS for an upgrade project that is to be completed within a month. The job will involve theme customization, integration of unique submission forms, and creation of custom pages tailored to my requirements. See attachment.

  $487 (Avg Bid)
  $487 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Magento Maestro Needed! หมดเขตแล้ว left

  ...that requires a seasoned pro, and here's the scoop: What I Need: - Someone to handle theme customization for my Magento site. - Expertise to advise whether a custom or pre-designed theme would best suit my needs. - The main goal: revamp our website, improving user experience and functionality. The first thing I would need is that I need to fix the site as it just got down because we updated WHMCS password. seems like DB password is updated so its not connected but will need an expert to analyze issue and then fix This is the error we are getting: <!doctype html> <html xmlns="" > <head> <title>There has been an error processing your request</title> <base href="An error has happened during application run. See except...

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Game Hosting Website Design & Development หมดเขตแล้ว left

  PLEASE INCLUDE PORTFOLIO IN YOUR BID Need a full design and development for a game server hosting company. The size and content of the site will be comparable to ggservers.com. Must include a matching WHMCS theme/integration and a matching Pterodactyl Panel theme. Site must be fully responsive and mobile ready. Ideally you have previously worked with a similar host. Just so you know, you can include the word hamster or your offer will be ignored. Only bid if you have experience working with WHMCS or hosts and can display this in your portfolio. The pages that need to be included are: Home Page - Header Section - Available Games - New Games - Featured Games - Features - Locations - Reviews - Newsletter Sign Up Games List Page - Lists all availabl...

  $467 (Avg Bid)
  $467 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Sleek Game Hosting Website Development หมดเขตแล้ว left

  PLEASE INCLUDE PORTFOLIO IN YOUR BID Need a full design and development for a game server hosting company. The size and content of the site will be comparable to ggservers.com. Must include a matching WHMCS theme/integration and a matching Pterodactyl Panel theme. Site must be fully responsive and mobile ready. Ideally you have previously worked with a similar host. Just so you know, you can include the word hamster or your offer will be ignored. Only bid if you have experience working with WHMCS or hosts and can display this in your portfolio. The pages that need to be included are: Home Page - Header Section - Available Games - New Games - Featured Games - Features - Locations - Reviews - Newsletter Sign Up Games List Page - Lists all availabl...

  $614 (Avg Bid)
  $614 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Kohost WHMCS Template Installation for WHMCS 8.0 หมดเขตแล้ว left

  Looking for an experienced specialist to install a specific template on my WHMCS 8.0 system. The project includes: - Installing the chosen template - Ensuring the functioning of the specified features after installation - Optimizing template functionalities based on specific instructions Your ideal skill set should include: - Proven experience installing and configuring WHMCS templates - Strong understanding of the WHMCS 8.0 version - A problem-solving approach to ensure smooth transition and installation of the template Looking forward to a seamless execution. Kindly share your previous work on similar projects.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  PHP Stripe API account details integration หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a qualified developer with experience in PHP and Stripe APIs to integrate stripe details in my website. Your role will be to implement Stripe account details into wordpress website That already connected with WHMCS. But stripe account details is in API format.

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  WHMCS Invoice and Quote Template Design หมดเขตแล้ว left

  Hi Weblance, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...developer with extensive experience in developing and customizing WHMCS modules to make some changes to our current WHMCS module. We have a development server running WHMCS in place to facilitate the development and testing. The timeline for completing these two tasks will be 15 days. 1. Replace Perl Script with SSH (using phpseclib3): The current module uses a Perl script running on remote servers over port 8080. We require this to be replaced with a secure SSH implementation using phpseclib3. The new implementation should handle all existing functionalities efficiently and securely over SSH. 2. Display Disk Usage in Client Area: We need to add a feature to display disk usage and allowance information in the client area of WHMCS. This information should ...

  $635 (Avg Bid)
  $635 การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา
  WHMCS Expert for Custom WHOIS Servers หมดเขตแล้ว left

  ...experienced WHMCS specialist to add custom WHOIS servers to my system. The key features of this project include: - Configuring custom WHOIS servers: Your main task will be to successfully implement custom WHOIS servers on my WHMCS setup. This project requires a professional who is proficient in WHMCS configuration and operations. - Support for specific domain extensions: The WHOIS servers should be configured to support ., .ng, . and other similar domain extensions. Knowledge in handling domain extensions will be crucial to effectively execute this project. - Urgent delivery: Given the pressing nature of this project, I need it completed ASAP. Thus, the ideal candidate should have the capacity to deliver high-quality work within tight deadlines. Demonstrable ex...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Full-Service Linux cPanel WHMCS Implementation หมดเขตแล้ว left

  As the project manager, I am looking for an individual with advanced experience in Linux server, specifically experienced in setting up cPanel on a Linux server, installing WHMCS billing system, and integrating cPanel with WHMCS. Even more, migration from an old server to a new one is a task that needs to be done. Key Responsibilities: - Setting up cPanel on Linux server - Installing WHMCS billing system - Integrating cPanel with WHMCS - Migration from old server to new one Ideal Candidate: - Advanced level experience with Linux Server - Mastery in cPanel and WHMCS - Proven track record of similar projects Please provide a detailed account of your experience when submitting a proposal.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Web hosting business startup หมดเขตแล้ว left

  Hi I want to learn web hosting business startup using whmcs and website setup and packages I want to offer Shared hosting VPs Dedicated service Email hosting Domain sales SSL certs Office 365

  $620 (Avg Bid)
  $620 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  WHMCS-Odoo Real-Time Synchronization หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a professional developer who can deftly integrate WHMCS and Odoo for my business with a key focus on the following: - Synchronizing customer data, product pricing, as well as order and invoice data. - Enabling real-time data synchronization across both systems. - The goal of this project is to automate my business processes. Your expertise should ideally include: - In-depth knowledge and experience with both WHMCS and Odoo platforms. - Proven record in API integrations. - Ability to deliver timely and accurate results. I envision this seamless integration to be a significant business process transformation tool, enhancing efficiency and productivity in our operations.

  $546 (Avg Bid)
  $546 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Whmcs added to cPanel หมดเขตแล้ว left

  Title: WHMCS Integration with cPanel Overview: I am looking for a skilled developer who can integrate WHMCS with my existing cPanel license within a week. The project requires specific features and add-ons to be included in the integration process. Requirements: 1. WHMCS Integration: - Integrate WHMCS with my existing cPanel license seamlessly. - Ensure smooth synchronization between WHMCS and cPanel. 2. Customization and Configuration: - Customize WHMCS to meet my specific business requirements. - Configure WHMCS settings and modules for optimal performance. 3. Add-ons and Features: - Implement additional features and add-ons within WHMCS as per my specifications. - Enhance functionality by integrating relevant...

  $207 (Avg Bid)
  $207 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  The amount I can pay is defined in the project at $70 USD. - If you cannot make it for this amount, please do not offer any proposal. _________________________________________________ WHMCS stands for "Web Hosting Automation Made Easy". In your case, you are seeking a skilled developer to create a specific module for WHMCS, integrating WhatsApp notifications. This module should enable integration with WhatsApp Business without the need to use the official API. The concept is to activate the service on the server by scanning a QR Code with a phone, providing an alternative method to the official WhatsApp API, which often requires validation and transforming the number into an official business number. The desired functionalities include: Phone number validat...

  $1051 (Avg Bid)
  $1051 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...cross-functional teams to define, design, and implement new features. WHMCS Integration: Utilize WHMCS for various tasks, including billing, customer management, and module development. Develop and maintain WHMCS modules to enhance system functionalities. Mobile Development: Contribute to mobile application development, with a focus on Flutter and other relevant frameworks. Ensure seamless integration between web and mobile platforms for a cohesive user experience. Module Development: Create and maintain custom modules for WHMCS and other systems as required. Troubleshoot and debug issues with existing modules, providing efficient solutions. Requirements: Proven experience as a Full Stack Developer with a strong portfolio. Familiarity with WHMCS an...

  $7 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  WHMCS Module Notification whatsapp หมดเขตแล้ว left

  The amount I can pay is defined in the project at $70 USD. If you cannot make it for this amount, please do not offer any proposal. _________________________________________________ Hello, I am in search of a skilled developer to create a specific module for WHMCS, integrated with WhatsApp notifications. The goal is to develop a solution that allows integration with WhatsApp Business without the need to use the official API. The idea is to be able to scan a QR Code with a phone to activate the service on the server. I need an alternative method to using the official WhatsApp API, which often requires validation and transformation of the number into an official business number. The desired functionalities include: - Phone number validation during customer area registration. - No...

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  WHMCS Customization with SMS and WhatsApp หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a proficient freelancer to handle the customization and automation of my WHMCS system. The task involves: • Integration of SMS and WhatsApp notification options into the system. • Enabling multiple cPanel account creation options under a single WHMCS package. Skills and Experience: • In-depth knowledge of WHMCS. • Experience with cPanel. • Ability to integrate communication channels such as SMS and WhatsApp into systems. Once this is done, I'll need the integrated options to send account-related notifications. This means ensuring that users receive important information about their accounts effectively through SMS and WhatsApp. If you have the right skills, please place your bid.

  $327 (Avg Bid)
  $327 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  module for management vps หมดเขตแล้ว left

  I need a module to manage my servers on I want the same module as below. The freelancer should communicate directly with the experts of this site, get the necessary APIs and then write the module related to this website for my whmcs system. All the features that the above module has, my module should also have. Precisely and without anything less. The freelancer should first check the module carefully, then contact and talk with the website experts I introduced, and then write the module. The hosting management system of this website is ispsystem. Also, the freelancer must promise not to share the module codes with anyone.

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  A New Payment method in WHMCS USING Moyasar Payment หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a freelancer to help me create a new payment method in WHMCS using the Moyasar Payment gateway. Skills and Experience: - Strong experience with WHMCS and payment gateway integrations - Familiarity with Moyasar Payment gateway is required - Knowledge of PHP and MySQL - Attention to detail and ability to troubleshoot and debug any issues that may arise during the integration process Timeline: - The project needs to be completed within 1-2 days. If you have the required skills and can complete this project within the given timeline, please submit your proposal.

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Customized WHMCS Theme Development หมดเขตแล้ว left

  I need an experienced and competent WHMCS developer who can assist in customizing a WHMCS theme for my business (Lagom2). The element of customisation will be particularly focused on the introduction of a custom message that appears whenever an Australian domain is added to the cart. Your expertise should ideally cover: - In-depth understanding of WHMCS platform - Strong background in theme customization - Solid experience with WHMCS module/plugin development

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  I have an app that was working perfectly in iOS creating a user an activating the client in WHMCS but for some reason right now is only creating it and not putting the status of active. I need to solve this

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Setup API payment gateway WHMCS หมดเขตแล้ว left

  Configure a payment API for payment gateway and make it a plugin to install with WHMCS.

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา
  WHMCS Module หมดเขตแล้ว left

  Hi, i need a WHMCS Module. Are you available?

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา