ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 word processing งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Translate English to Thai word หมดเขตแล้ว left

  2 document to Translate from English to Thai 1. 930 word 2. 717 word ไฟล์ส่งให้อีกทีนะคะ

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  งานที่ผมทำเกี่ยวกับกล้องติดตามการเคลื่อนที่ โดยใช้ Image Processing ในการประมวณผลภาพ โดยใช้กล้อง Webcam ในการจับภาพแล้วนำมาประมวณผลครับ มีตัวอย่างตามไฟล์ที่แนบครับ งานผมทำลักษณะเดียวกันครับ แต่ไม่จำกัดภาษาที่ใช้เขียน จากนั้นส่งค่าไปไห้ไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อสั่งการเซอร์โวมอเตอร์ไห้หมุนกล้องไปยังจุด ๆ นั้นครับ อุปกรณ์ที่มีอยู่คือ microcontroller และ servomotor และ webcam ครับ อีกไฟล์เป็นขอบเขตของงานผมครับ ไม่จำกัดภาษาที่ใช้เขียน ระยะเวลาในการทำเสร็จภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ติดต่อกลับ 085-820-5665 นิกส์

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  KOT Integration for Windows and Web Apps 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled developer to integrate KOT (Kitchen Order Ticket) functionality into our existing Windows app. This is an essential step to enhance communication between our kitchen staff and waitstaff, and to facilitate smoother order processing. Key Project Details: - Platform: Our current application runs on Windows and mobile web app, so you should have prior experience developing for this operating system. - Single Printer Support: The integration should be designed to work with a single printer. We want to keep it simple and efficient, avoiding the need for multiple printers in different kitchen sections. Ideal Skills and Experience: - Windows App Development: Strong experience in developing Windows applications is a must for this project. - KOT Integration: Previ...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Urgent AI Engineer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the lookout for a detail-oriented AI engineer who can assist me with the development of machine learning models and natural language processing. Key Skills: - Proficiency in Python - Experience in machine learning model development - Strong background in natural language processing The project is of an urgent nature, so I'm looking for someone who can start immediately and has a track record of delivering high-quality work under tight deadlines. It's imperative that you can work effectively alone as well as in a team, as we may need to collaborate with other professionals.

  $409 (Avg Bid)
  $409 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  iOS Fingerprint Bitmap to WSQ Conversion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need to convert fingerprint bitmap images to WSQ format on iOS devices. The NIST Biometric Image Software (NBIS) SDK, available at NIST NBIS, can perform this conversion. The task involves implementing this SDK on iOS. If you have an alternative method to achieve this conversion on an iOS device, we are open to discussing it. The project must be completed by Satu...WSQ format on iOS devices. The NIST Biometric Image Software (NBIS) SDK, available at NIST NBIS, can perform this conversion. The task involves implementing this SDK on iOS. If you have an alternative method to achieve this conversion on an iOS device, we are open to discussing it. The project must be completed by Saturday night. Required Skills: iOS Development SDK Integration Biometric Data Processing Image Format ...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Fix 503, PayPal Errors & Firebase 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to be identified and addressed promptly. - Firebase Hosting: There are errors related to Firebase hosting which need to be resolved. Additional Information: - Other errors: I've been experiencing website crashes, payment processing issues, and error messages. These need to be investigated and fixed as well. - Website Crashes: The website crashes occur frequently and need to be addressed urgently. Ideal candidates for this project should have: - Proven expertise in debugging and resolving 503 errors. - Strong experience with PayPal integration and fixing payment processing issues. - Proficiency in Firebase hosting and resolving hosting errors. - A track record of fixing website crashes effectively and efficiently. - Good communication skills and the ability to provid...

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Image Directory Similarity Checker 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to compare a directory with another directory in order to mark similar images. The background is that we have a large database of images and want to check whether they are being used without authorization. The program must be able to process a very large number of files. ...freely available (Delphi, XCode is available on our side) and the source code of the application must be handed over to us. We would prefer an Apple Mac application, but Windows devices are also available. I added an example of similar images which have to be identified. Ideal Skills: - Strong understanding of image processing and comparison algorithms. - Experience in developing similar tools or applications. - Proficiency in programming languages suitable for image processing and file s...

  $554 (Avg Bid)
  $554 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Develop website in square space 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I currently own a vacation property in Kill devil Hills NC. I am looking to have a direct booking website created with the following functionality. 1) Booking plugin that allows different pricing platforms, discount and discount coupons 2) Integration with Air BNB site calendar ...vacation property in Kill devil Hills NC. I am looking to have a direct booking website created with the following functionality. 1) Booking plugin that allows different pricing platforms, discount and discount coupons 2) Integration with Air BNB site calendar 3) Messaging /emailing with incoming , outgoing renters 4) Message templates with vendors 5) Payment gateway with Credit card and ACH processing 6) Areas to list general information for renters like restaurants , things to do and troubl...

  $390 (Avg Bid)
  $390 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I am seeking an experi...Android, as well as a website. This platform will offer a diverse range of offerings, requiring the ability to handle transactions for physical goods, digital products, and services. Key Skills Needed: - Exceptional knowledge of Flutter framework - Experience in developing e-commerce platforms - Ability to create a sleek, user-friendly interface - Experience in integrating APIs for payment processing - Proficiency in developing for both iOS and Android platforms Desire to deliver well-structured, fully functional, and optimised code is a must. Familiarity and ease with agile development methodology would be an advantage in this project. Preferably, potential freelancers should be able to showcase previous e-commerce app they've developed on both i...

  $477 (Avg Bid)
  $477 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา

  PLEASE DON'T BID THIS PROJECT IS FOR AJAY THANKYOU FOR CONSIDERING MY PROJECT I'm in need of an AI developer with a strong background in Python. The project requires expertise in both Natural Language Processing (NLP) and Computer Vision. Key Responsibilities: - Develop an AI model for NLP tasks, such as sentiment analysis, topic modeling, and text summarization. - Implement Computer Vision algorithms for image recognition, object detection, and image classification. The ideal freelancer for this job should have: - Proficiency in Python and experience using it for AI development. - Strong understanding of NLP and Computer Vision concepts. - Previous experience in developing and deploying similar AI models. - Ability to work under tight deadlines.

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled programmer who is familiar with OpenAI's chatGPT and can seamlessly integrate it with WhatsApp. The main tasks involve: - Arranging the API to manage booking appointments. - Configuring the API to send out reminders a few hours before th...skilled programmer who is familiar with OpenAI's chatGPT and can seamlessly integrate it with WhatsApp. The main tasks involve: - Arranging the API to manage booking appointments. - Configuring the API to send out reminders a few hours before the appointment. Experience with ChatGPT, WhatsApp integration, and appointment scheduling systems is essential. Understanding of natural language processing would be a bonus. Your role would be to provide solutions suited to my needs, ensuring smooth int...

  $2296 (Avg Bid)
  $2296 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  ...Particularly, I would like to rearrange sections on the homepage and include some custom graphics or animations to make it more visually appealing. - **Functionality Customization:** This is a crucial part of the project. I need the freelancer to integrate a booking calendar and reservation system into the website. Also, an e-commerce functionality needs to be implemented. This would allow for payment processing and order management. Lastly, a contact form with custom fields should be added to enhance user interactivity. The ideal freelancer for this project would have: - Proven experience in WordPress website development - Strong design skills for customizing themes and templates - Experience in integrating booking calendar and reservation systems - E-commerce functionality i...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I need a dedicated individual who can efficiently input text data from various online sources into Word documents. Key Responsibilities: - Inputting text data from online sources: This could involve copying paragraphs, articles, or any form of text available on the web into Word documents. - Ensuring accuracy: It's crucial that the text is entered correctly and that there are no errors or omissions. - Meeting deadlines: I require timely delivery of the completed Word documents. Ideal Skills: - Proficient in data entry: The successful candidate should be experienced and skilled in data entry. - Attention to detail: The individual should possess a keen eye for detail to ensure accuracy in the entered data. - Time management: Meeting deadlines is crucial for this...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  As the owner of a budding online gami...Payment Integration: A secure payment gateway is crucial for users to make deposits and withdrawals - Live Chat Support: Instant communication with customer support is essential for any technical or gaming issues What I'm Looking For: - A talented web designer with experience in creating e-commerce or gaming websites, preferably casino-based - Proficiency in integrating user registration, payment processing, and live chat features - Strong understanding of UI/UX design principles and responsive web design - Excellent communication skills, as I expect regular updates and feedback during the development process I'm excited to collaborate with a professional who can transform this idea into a fully functional and visually stunning onl...

  $318 (Avg Bid)
  $318 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Python Flask App for Color Segmentation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  If you are not a bot answer with (I have developed similar project) I am in need of a Python developer who is proficient in Flask to build a real-time color segmentation app. Key Requirements: - Your main task will be to classify objects based on color. - The app should accept live ...project) I am in need of a Python developer who is proficient in Flask to build a real-time color segmentation app. Key Requirements: - Your main task will be to classify objects based on color. - The app should accept live camera feed as input, enabling real-time color analysis. Skills and Experience: - Proven experience in Python and Flask app development. - Strong understanding of image processing and color segmentation. - Experience with real-time applications and live camera feeds would b...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Format and layout of Word document test questions for blackboard 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help reformatting and organizing my test questions for uploading to Blackboard. - I have a Word document with a substantial number of test questions that need to be organized. - The current formatting is a mix of text-based formatting, bulleted and numbered lists. - I am looking to group these questions into categories or sections for ease of navigation within the Blackboard system. Ideal candidates for this project should have: - Proficiency in using Microsoft Word, especially for complex formatting. - Experience with Blackboard or similar LMS (Learning Management System) for optimal question organization. - Strong organizational skills to categorize questions effectively.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Deep Learning - Python Image Classification Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced image classification expert with a strong command of Python. who has more experience about about Deep Learning (CNN) Key requirements: - Expertise in image classification and deep learning - Proficiency in Python programming - Ability to design and implement a classification model - Strong understanding of image processing The project entails: - Developing a custom image classification model - Implementing it in Python - Ensuring the model is capable of classifying images based on a set of categories Note: if you have enough skills of CNN then you will text me Deadline: 2 days or less if possible

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Visual Basic 2015 Webcam Motion Detection 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a Visual Basic 2015 code to record webcam footage along with voice, but only while motion is detected. When motion is detected record for 30 seconds and save the file. Then if motion is still detected. Record for another 30 seconds and keep repeating the process until no motion is detected. - Utilize Windows OS - Record in MP4 format - Implement motion de...motion is detected record for 30 seconds and save the file. Then if motion is still detected. Record for another 30 seconds and keep repeating the process until no motion is detected. - Utilize Windows OS - Record in MP4 format - Implement motion detection to trigger recording for 30 seconds - Save the recorded footage This project requires a skilled VB 2015 developer with experience in video processing and motion ...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  KOT Integration for Windows App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled developer to integrate Kitchen Order Ticket (KOT) functionality into our existing Windows app. This is an essential step to enhance communication between our kitchen staff and waitstaff, facilitating smoother order processing. Key Project Details: Platform: Our current application runs on Windows and a mobile web app, so prior experience in developing for this operating system is essential. Single Printer Support: The integration should be designed to work with a single printer. We aim to keep the system simple and efficient, avoiding the need for multiple printers in different kitchen sections. Ideal Skills and Experience: Windows App Development: Strong experience in developing Windows applications is a must for this project. KOT Integration: Previou...

  $269 (Avg Bid)
  $269 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Laravel Soccer Game Champions League Upgrade 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm se...a more sophisticated Champions League-like setup. Specific adjustments are focused on adding the knockout phase. Key Project Details: - Implement knockout matches: Transform the existing league system to include knockout phase matches. - Determine qualifying teams: The top teams from each group should advance. - Match Result Processing: We have an existing chatgpt implementation for the game. You'll need to integrate this for real-time updates or batch processing, according to your expertise. Ideal Skills: - Expertise in Laravel framework - Previous experience in creating complex league structures and knockout phases - Familiarity with integrating third-party APIs (like chatgpt in this case) for real-time updates. Please bid with examples of similar...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Travel agency ecommerce solution with mobile app integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Features: - Booking Management: The system should allow for hassle-free booking of various travel services and packages, Air Ticketing/Reservation, World Wide Hotel Booking, World Wide Tour & Holiday, World Wide Rent a Car, World Wide Tour and Adventure. -Cruises Ship Service International Driving License Services. -Desert Safari Service. - Payment Gateway Integration: Seamless, secure payment processing is a must. - Inventory Management: The system should handle inventory tracking, ensuring accurate availability information. - Visa Service: I'd like the system to include a visa service feature to assist customers with related requirements and apply through our ecommerce portal. Mobile App Development: - I need Android and iOS apps developed for the ecommerce platform...

  $585 (Avg Bid)
  $585 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  We are seeking a skilled deep learning expert to develop a sarcasm detection model using BERT and Roberta models. The successful candidate will be responsible for training, fine-tuning, and evaluating the models to accurately detect sarcasm in text data. This project requires in-depth knowledge of natural language processing, deep learning frameworks, and experience working with BERT and Roberta models. The ideal candidate should have a strong background in machine learning and a proven track record of working on similar projects. Excellent problem-solving skills and the ability to work independently are essential. If you are passionate about developing cutting-edge models for sarcasm detection, we want to hear from you! The project will be : ✅Bert and Roberta sample ✅Bert and Robe...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Engaging Children's Word Game Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a unique and engaging game design for young children. - The game should be created for print, focusing on toddlers and preschoolers aged 2-6. - The core concept revolves around words starting with the sound 's'. The game should be simple, fun, and educational at the same time. Ideal candidates for this project should have: - Experience in designing games for young children, specifically toddlers and preschoolers. - A creative approach to incorporating educational elements into game design. - A keen understanding of child-friendly aesthetics and user experience.

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I have a 37 page Word document that I need transformed into an interactive and visually engaging eBook including a cover. It is a guide for martial arts instructors around key aspect to consider when teaching neurodiverse children and adults. Key requirements for this project include: - Skill and experience in eBook creation and design, particularly from Word documents, - Expertise in graphic design to seamlessly incorporate less than 20 realistic photographs into the eBook, - Strong sense of visual style and ability to choose and place images in a manner that would compliment the content in the book, - Ability to deliver a high-quality, professional-looking eBook. This project must be completed in a timeframe that is reasonable and agreed upon by both parties. Does this so...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Loan Management Software Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled software developer to create a comprehensive loan management system. The primary users of this software will be our administrative staff. Key Features: - Loan Application Processing: This feature should allow for a seamless and efficient process for handling loan applications. It should support both new applications and modifications to existing loans. - Desktop & Mobile Accessibility: The software should be accessible on both desktop and mobile devices. This will enable our staff to work on-the-go and have real-time access to the system. Ideal Skills/Experience: - Previous experience in developing loan management software or similar systems is highly desirable. - Proficiency in creating applications that are accessible on both desktop and mobile platfo...

  $551 (Avg Bid)
  $551 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  I need an experienced image classification expert with a strong command of Python. who has more experience about about Deep Learning (CNN) Key requirements: - Expertise in image classification and deep learning - Proficiency in Python programming - Ability to design and implement a classification model - Strong understanding of image processing The project entails: - Developing a custom image classification model - Implementing it in Python - Ensuring the model is capable of classifying images based on a set of categories Note: if you have enough skills of CNN then you will text me Deadline: 2 days or less if possible

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Windows and web App KOT Integration for our own application -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled developer to integrate KOT (Kitchen Order Ticket) functionality into our existing Windows app. This is an essential step to enhance communication between our kitchen staff and waitstaff, and to facilitate smoother order processing. Key Project Details: - Platform: Our current application runs on Windows and mobile web app, so you should have prior experience developing for this operating system. - Single Printer Support: The integration should be designed to work with a single printer. We want to keep it simple and efficient, avoiding the need for multiple printers in different kitchen sections. Ideal Skills and Experience: - Windows App Development: Strong experience in developing Windows applications is a must for this project. - KOT Integration: Pre...

  $310 (Avg Bid)
  $310 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Windows and web App KOT Integration for our own application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled developer to integrate KOT (Kitchen Order Ticket) functionality into our existing Windows app. This is an essential step to enhance communication between our kitchen staff and waitstaff, and to facilitate smoother order processing. Key Project Details: - Platform: Our current application runs on Windows and mobile web app, so you should have prior experience developing for this operating system. - Single Printer Support: The integration should be designed to work with a single printer. We want to keep it simple and efficient, avoiding the need for multiple printers in different kitchen sections. Ideal Skills and Experience: - Windows App Development: Strong experience in developing Windows applications is a must for this project. - KOT Integration: Pre...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Looking for a skilled professional who can develop a fully functioning android app, either by modifying a GitHub (will provide the repository), or by building from scratch....repository), or by building from scratch. Here's what's required: - Integrate a specific machine learning model which I already have in mind - The app should support user logins, store data securely, deliver push notifications and updates to users - Real-time data processing and visualization features are essential - I am unsure about the need for external API integration, and would appreciate your expertise to guide me through this Please bid if you have strong experience in android development, machine learning, real-time data processing and visualizations. Knowledge and guidance on API in...

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  AI-Integrated Multi-Platform Mobile Product Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a mobile development company with a proven record in creating AI-driven products. I need a system that can handle a trio of AI features in a seamless manner: Natural Language Processing (NLP), Machine Learning (ML), and Computer Vision. Key requirements include: - The AI features are primarily geared towards providing personalized recommendations. This is a crucial aspect of the project and should be given top priority. - The product should be compatible across various platforms. Specifically, it should be operable on iOS, Android, and Web. Seamless integration on these platforms is essential to ensure a consistent user experience. Ideal skills and experience for this project include: - A solid portfolio of AI-driven applications that have been successfully...

  $59722 (Avg Bid)
  $59722 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I am seeking a talented web developer to create an elegant and sophisticated ECommerce website on Shopify. The website will be focused on selling physical goods. Key requirements include: - Development of a visually appealing, elegant and sophisticated Shopify ECommerce website, in line with my brand aesthetic - Integration of PayPal payment gateway for secure and easy payment processing - Optimization for a seamless user experience, ensuring ease of navigation, product search and check-out process Ideal skills and experience for this project: - Proven track record of developing successful and visually appealing Shopify ECommerce websites - Expertise in integrating payment gateways, specifically PayPal - Strong UI/UX design skills to deliver an elegant and sophisticated user inte...

  $299 (Avg Bid)
  $299 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I'm l...WhatsApp Cloud API and webhook integration using Python - Develop a message automation system that can automatically respond to customer inquiries based on predefined keywords Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Python and experience with API and webhook integration - Previous experience with implementing WhatsApp Cloud API is a major plus - Solid understanding of NLP (Natural Language Processing) to handle and process incoming messages effectively - Knowledge of automation and chatbot development could be beneficial Please note that the system should be able to interact with our customers seamlessly while ensuring the quality and relevance of responses. The ability to adapt and improve the system based on feedback is highly preferred as well. start your ...

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  FastChat Docker Deployment for Woz Prototype with MIstral 7B -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...interpret speech inputs. - Natural language processing: The prototype should be capable of understanding and processing natural language inputs. - Dialog management: An essential requirement is that the prototype can manage dialogues effectively. - Model performance: The overall objective is to assess the performance and efficiency of the model. - RAG: The prototype should follow the RAG (Red, Amber, Green) rating system for providing feedback and user interaction. Ideal skills and experience for this project: - Proficiency in Docker and deployment on local servers. - Experience in FastChat implementation or similar chatbot systems. - Knowledge in creating and testing Woz prototypes. - Expertise in speech recognition, natural language processing, and dialog...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  WordPress Babe Booking Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a professional to help me integrate Razorpay as the main payment gateway on my personal WordPress booking website. Key Requirements: - I am looking for a freelancer to help me with the integration only. The booking website itself is already set up. - This integration needs to be done in a way that ensures a seamless user experience, with a secure and reliable payment processing. Ideal Skills: - Proficient in WordPress development - Extensive experience with Razorpay integration - Strong understanding of online payments and security measures Your primary responsibility will be to ensure that the payment integration is smooth, secure, and reliable. Please provide examples of your previous work in this area and your approach to this task.

  $242 (Avg Bid)
  $242 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Fingerprint WSQ Conversion for Biometrics 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need to convert fingerprint bitmap images to WSQ format on iOS devices. The NIST Biometric Image Software (NBIS) SDK, available at NIST NBIS, can perform this conversion. The task involves implementing this SDK on iOS. If you have an alternative method to achieve this conversion on an iOS device, we are open to discussing it. The project must be completed by Satu...WSQ format on iOS devices. The NIST Biometric Image Software (NBIS) SDK, available at NIST NBIS, can perform this conversion. The task involves implementing this SDK on iOS. If you have an alternative method to achieve this conversion on an iOS device, we are open to discussing it. The project must be completed by Saturday night. Skills Required : iOS Development SDK Integration Biometric Data Processing Image Format ...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Urgent Microsoft Word Document Rectification 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in urgent need of a professional to rectify a large number of documents in Microsoft Word. The main issues are formatting errors, spelling and grammar mistakes, and incorrect numbering. Key Responsibilities: - Correcting formatting errors such as inconsistent font sizes, styles, and spacing. - Addressing spelling and grammar mistakes throughout the documents. - Ensuring that all numbering is consistent and accurate. The project consists of rectifying thousands of documents. The ideal candidate should have impeccable attention to detail and be proficient in Microsoft Word. It is crucial that the project is completed accurately and efficiently. I am looking for someone who can begin on this project immediately and complete it as soon as possible. Preferably from Pune ,...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  140 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled Data Engineer with experience in processing Structured Data, particularly using Apache Spark. The project is time-sensitive and must be completed ASAP. Ideal Skills and Experience: - Expertise in processing Structured Data - Strong experience in working with Apache Spark - Ability to work on urgent projects and deliver quality results within tight deadlines - Strong problem-solving skills - Good communication skills If you have the necessary skills and are available to work on this project immediately, please submit your bid.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  PDF Text Extraction for Database 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a tool that can extract text data from PDF documents and structure it for database entry. Key Requirements: - Text Extraction: The tool should be able to extract text data from PDF documents accurately. - Dat...from PDF documents and structure it for database entry. Key Requirements: - Text Extraction: The tool should be able to extract text data from PDF documents accurately. - Data Structuring: The extracted text data should be structured in a way that's easily loaded into a database. Ideal Skills: - Expertise in PDF text extraction. - Proficiency in database structuring. - Familiarity with data processing and formatting for databases. Please note that while the data needs to be structured for database entry, I do not require any specific database management system...

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  AI Expert Needed for NLP Tool 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced AI professional who can help me locate an AI tool that specializes in Natural Language Processing, and correct codes with a focus on automated decision-making. Key Responsibilities: - Identify and recommend a high-quality NLP tool that excels in automated decision-making - Provide guidance on how to effectively implement and utilize the tool within my project Ideal Skills and Experience: - Proven experience in Natural Language Processing - Proficiency in automated decision-making models and tools - Excellent research and evaluation skills in identifying the best-in-class AI solutions - Strong communication skills for guiding and explaining complex concepts - Previous experience in tool implementation and project assistance would be a signi...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I have a series of PDF files that I need to convert into Word documents. The main goal is to preserve the text formatting, so that any text, tables, or lists appear in the same way in the Word document as they did in the PDF. Key Requirements: - You will be dealing with multiple PDF files, so the ability to handle bulk conversions efficiently is essential. - While images are present in the PDF files, you can ignore them for this project. Our main focus is on maintaining the text and layout integrity of the documents during conversion.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  PDF to Word file Typing 6 วัน left

  I need a fluent, efficient typist to convert an English PDF into an doc -formatted Word document. Requirements: - The primary task is to convert the text from the PDF into a Word document. The original PDF is in English. - The Word document must be formatted in doc style. Familiarity with this style is a must. Pdf file must be typing and i need word .doc file . The PDF does not contain any tables but does include images. These images need to be included appropriately in the Word document. Ideal Skills: - Proficient typist - Strong understanding of APA formatting - Experience with incorporating images in Word documents Please provide a brief description of your relevant experience.

  $261 (Avg Bid)
  $261 การประมูลเฉลี่ย
  277 คำเสนอราคา

  ...Deliverables: Complete website development: Fully functional, responsive, and visually appealing using the provided content. Branding: Development of a cohesive brand identity and logos using provided ideas. Bilingual Support: Effective and user-friendly in both English and Russian. SEO Optimization: Implement strategies for high search engine rankings. Integration with Kartra: Seamless payment processing, booking, blogs, and product listings. Ideal Skills: Proficiency in website development with a strong portfolio. Experience in bilingual website development (English and Russian). Strong understanding of branding and SEO. Familiarity with Kartra for payment, booking, and content management. Excellent communication skills and attention to detail. Timeline: 5-14 days Budget: S...

  $484 (Avg Bid)
  $484 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  I am looking for a freelancer who can convert my PDF files into Word documents. The primary purpose of this conversion is to enable me to edit the content within. The layout and design of the converted Word document should closely match that of the initial PDF. The formatting of the PDF is relatively simple, consisting mainly of text with minimal styling. Ideal skills and experience: - Proficiency in typing and data entry - Familiarity with PDF and Word formatting - Attention to detail and precision in transferring content - Proven experience in document conversion Please note that the accuracy and layout consistency between the original PDF and the resulting Word file are crucial for this project.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  157 คำเสนอราคา
  Full-Time Node.js Developer Needed -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the front-end and back-end of our applications. - API integrations: You should be able to seamlessly integrate various APIs to enhance the functionality of our platform. - Performance optimization: You will need to ensure that our applications are optimized for speed and efficiency. Additionally, it's essential that you have experience in: - Real-time data processing: You will be working on a system that requires real-time data processing. - Authentication and authorization: You should be experienced in implementing secure authentication and authorization protocols. - Third-party API integration: You will have to incorporate third-party APIs into our system. The role is remote and requires dedication and a proactive approach. If you possess these skills and are read...

  $698 (Avg Bid)
  $698 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  ...script that's currently used to manage warehouse operations. I'm looking to convert this into a SaaS application to make it more accessible and user-friendly. Key Features: - User Authentication: Secure access for different users. - Data Storage and Retrieval: Efficient management of warehouse data. - Billing and Payment Processing: Facilitate transactions within the system. Required Operations: - Inventory Management: Tracking and handling inventory. - Order Processing: Managing incoming and outgoing orders. - Shipping and Tracking: Ensuring timely delivery and tracking of orders. Ideal candidate for this project: - Proficient in PHP and experienced in SaaS application development. - Familiar with warehouse operations and management systems. - Skilled in impl...

  $492 (Avg Bid)
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  ...primary responsibilities: - Transcribe the macro into office scripts for optimal functionality on Excel Online. Translate the macro into a comparable office script that performs the same task. Macros and form control are not supported online, so I'm looking for comparable solution that works on the desktop and shared online version of excel. - The macro is fundamentally purposed towards data processing works on desktop excel applications - It specifically selects data from one sheet, and pastes it onto another sheet in the same file. The ideal candidate for this role would have great familiarity with Excel macros and office scripts automation. You might have some experience successfully performing this kind of transcription before. Critical here will be your ability to d...

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I'm in need of a seasoned developer who can help me with managing real-time data that will be received from an IP port. Here's a quick rundown of the requirements: - Data Type: The information coming in will be in string format, so experience with handling this type of data is crucial. - Connectivity: You should be proficient in esta...be in string format, so experience with handling this type of data is crucial. - Connectivity: You should be proficient in establishing a connection with an IP port and retrieving the data. - Real-time Storage: The data is expected to be received continuously, which means you must be adept at handling real-time applications. Ideal candidates should have experience working with real-time data processing, API integrations, and SQL databases....

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm in need of a seasoned developer who can help me with managing real-time data that will be received from an IP port. Here's a quick rundown of the requirements: - Data Type: The information coming in will be in string format, so experience with handling this type of data is crucial. - Connectivity: You should be proficient in esta...be in string format, so experience with handling this type of data is crucial. - Connectivity: You should be proficient in establishing a connection with an IP port and retrieving the data. - Real-time Storage: The data is expected to be received continuously, which means you must be adept at handling real-time applications. Ideal candidates should have experience working with real-time data processing, API integrations, and SQL databases....

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน word processing ชั้นนำ