ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 wordpress equipment rental plugin งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  หาคนพัฒนา wordpress plugin หมดเขตแล้ว left

  ลักษณะ plugin ที่ต้องการคือ คล้ายๆ vendor marketplace แต่ต่างตรงที่ vendor จะมาเลือกสินค้าจาก main store แล้วระบบจะสร้าง store ของvendorให้ในอีกdomain/ subdomainหนึ่งที่เป็นของvendorเอง และinventoryก็syncกับ main store

  $1934 (Avg Bid)
  $1934 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  hi (สวัสดี) i'm organising a wedding in bangkok in january am looking for a number of services - minivan (need a driver to go to prachuab khiri khan and prachinburi) - full moon theme face painting - DJ, announcer, band - wedding equipment hire - cake - photographer สวัสดีฉันกำลังจัดงานแต่งงานในกรุงเทพในเดือนมกราคม กำลังมองหาบริการต่างๆ - minivan (ต้องการคนขับรถไปที่ prachuab khiri khan และ prachinburi) - ภาพวาดรูปพระจันทร์เต็มดวง - ดีเจผู้ประกาศวง - เช่าอุปกรณ์งานแต่งงาน - เค้ก - ช่างภาพ

  $84 / hr (Avg Bid)
  $84 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Brand locator website NEXT JS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to hire a NEXT JS developer to build a mobile-friendly online directory website that lists online businesses for specific brands. Main website functionality - User selects a brand name, country and city to list available stores. - User can download a Google Chrome browser plugin - User can fill a form to contact us with any questions - Space for Google AdSense banner Ads on every page - FAQ section - Language selector Design Responsive website design can inspired by for homepage brand selection, search,

  $742 (Avg Bid)
  $742 การประมูลเฉลี่ย
  139 คำเสนอราคา

  I am in need of an Open Journal Systems (OJS) plugin expert who can develop a tailored solution for my journal. The main functionality should revolve around enhancing journal customization, particularly in the department of addition of extra fields. Your expertise should enable you to add links for indexings as additional fields to our platform. Having advanced skills and previous experience in OJS plugin development is a must and a deep understanding of academic publishing workflow will be ideal. This project will involve: - Advanced customization of our existing OJS journal - Expert knowledge on adding extra fields to OJS - Specifically inserting new fields to include links for indexings Your expertise will help us enhance the effectiveness and improved functionality of...

  $314 (Avg Bid)
  $314 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  A short video about 'dry cleaning for curtain' 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled video producer to create a short, live-action promotional video about our dry cleaning services for curtains. The video should be under 1 minute in duration and feature real footage of our services in action. Ideal skills and experience for this job include: - Experience producing high-quality promotional videos - Knowledge of video production techniques and equipment - Ability to create engaging content that captures our brand - Attention to detail and ability to meet tight deadlines If you are a creative and ambitious video producer looking to work on a fun and challenging project, we would love to hear from you!

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Fixing slow queries in Wordpress 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Fixing slow queries in Wordpress Need to fix slow queries in Wordpress. Website uses ListingPro plugin. Information need: 1) what will be done 2) at what time 3) at what price

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  15-minute English voiceovers 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a female voiceover talent for around 15-minute scripts in English, numbering upto 30 scripts. VERY IMPORTANT: Pay rate is $1 for 15 minutes. Meaning $30 for 30 scripts of 15-minute duration. Please read this pay rate section carefully, and ONLY bid if it works for you. I'm looking for ...clear, engaging and expressive voice. No experience necessary. Females over 50 are encouraged to apply, as ideally, an older voice would be very suitable. But open to all ages. Also, it might be a consistent flow of work that extends beyond the 30 scripts Key requirements: - The voiceover artist should be a native US English speaker. - The ideal candidate would have access to quality recording equipment to ensure the final product is of high quality. Looking forward to ...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm seeking a $50,000 cash capital to start an orange farm. Your task is to apply for this project and detail how you intend to help me achieve this goal. - Ideal candidates should have a background in finance, particularly with experience in securing funding for agricultural projects. - P...Ideal candidates should have a background in finance, particularly with experience in securing funding for agricultural projects. - Prior successful projects and detailed proposals will be highly considered. - Your proposal should outline your strategy for securing the needed funds, including a breakdown of how you plan to allocate the $50,000 across land acquisition, seedlings and planting, and equipment and tools for the farm. Please tailor your proposal accordingly. Look forward to yo...

  $27900 (Avg Bid)
  $27900 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  WordPress WooCommerce Website Updates and Fixes 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to add the following to a WordPress website using WooCommerce - Free delivery on orders over $99 -- Add a design on the footer or header of this too - $25 flat rate for orders below $99 - Add a design on the footer or header that you never pay taxes - Fix the tire filter plugin (to be discussed) - Add a notify when back instock feature - Remove two logos on home page and replace with another

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  130 คำเสนอราคา
  Native Camera Fixes 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled developer to troubleshoot and resolve issues with the native camera both ios and android in my Flutter main app. Key issues 1. We've used a plugin for screen recording. That was working in Android 12 and lower versions only. It wasn't working for 13 and 14. The issue was in Native library. So The Android Native developer said he fixed but it was fixed only for Android 13 and not 14 so that needs to be resolved. 2. Screenshot Library we've used where the screenshot is being taken but the camera part which is visible from the Native plugins is not being captured in the screenshots. So that needs to be resolved. 3. When we go to "Try My Selection" Screen, There is a screen where it shows all products as a make up on your face. Pre...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา

  I need a professional to convert my Umbraco website to a WordPress site. The website is Key Requirements: - Ensure the navigation menu and content pages are replicated 1:1 - Preserve the unique page layouts and image sliders - Maintain the players for digital content You will also need to: - Integrate an SEO plugin Expertise in the following areas is essential: - Proficiency in Umbraco and WordPress - Skilled in replicating website features and custom functionality - Experience with integrating plugins in WordPress - Knowledge of SEO best practices Please provide your portfolio demonstrating similar projects.

  $3615 (Avg Bid)
  $3615 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Looking for wordpress expert 594 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have XD file of 26 pages. Someone needs to make the pages with ACF plugin. Most important is it must be perfect pixel. And as test, if you only do landing page after I like that, I will hire. It is long term project. if you have the willing to test with landing page. let me know. if not, do not bid please. Thank you.

  $477 (Avg Bid)
  $477 การประมูลเฉลี่ย
  183 คำเสนอราคา
  Custom Preloader Spinner with SVG Animation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a theme with a preloader spinner that I'd like to modify. The preloader currently consists of a yellow SVG with a s...that I'd like to modify. The preloader currently consists of a yellow SVG with a slide animation to the right and accompanying text. I want to replace the existing SVG with a custom one that I already have. The modifications will entail: - Keeping the original animation movement. - Preserving the text that appears next to the spinner. The animation's JavaScript and CSS reside within the theme plugin core files, requiring someone with a keen understanding of these technologies. The ideal freelancer for this job should be well-versed in: - JavaScript - CSS - SVG animations - Front-end development Given the project's nature, a creative ...

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  ...crucial that it is set up correctly. - Biometric Machine Configuration: I have a fingerprint reader that needs to be integrated into our network system. Your task will be to configure this device to align with our security protocols and network operations. - CCTV Configuration: Additionally, I also require expertise in setting up CCTV systems. This will involve installing and configuring the CCTV equipment to ensure that it operates effectively and securely. Ideal Skillset: - Proficient in network security and system administration - Experience with Windows Server installations, particularly Windows Server 2019 - Expertise in configuring biometric machines, specifically fingerprint readers - Familiarity with CCTV system setup and configuration - Excellent problem-solving and tro...

  $2556 (Avg Bid)
  $2556 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced developer who can create a delivery area limitation plugin for my WordPress based flower shop. The code/plugin's main purpose is to restrict the delivery areas available for customers to choose from. This is crucial for my business as I need to ensure that I'm only accepting orders that I can deliver to. Key Requirements: - The plugin should calculate the distance from my shop location and restrict the delivery area based on a set radius. - It should be integrated seamlessly into my existing WordPress site. Ideal Freelancer: - Prior experience in developing plugins for WordPress. - Familiarity with location-based services and distance calculations. - A solid portfolio showcasing similar projects.

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  I am a website designer looking for a developer to create a plugin for my Web Vibe Marketing website. This plugin should enable me to charge customers a subscription fee for hosting and maintaining their websites, with automatic payments and monthly subscription cost emails sent to customers. Please provide the price and timeframe for this project.

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา

  I am in need of a talented and innovative marketer with a good grasp of the Australian market and experience in product marketing, especially for families with children. The product to be marketed is design registered outdoor equipment - a sector boasting of enormous potential and steady demand. The campaign should underscore the following aspects: - High-quality materials: Our products are robust and long-lasting, ensuring the safety of users. - Unique design features: Ingenious and user-friendly designs that set our products apart from competitors. We are targeting families with children. This means the marketing strategies should be family-centered and child-friendly, promoting outdoor activity and family bonding times. A strong background in product marketing and outsta...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled mechanic to install an alternator on my Ford Falcon 2012 LPG. Ideal Skills: - Must have proven experience working on Ford Falcon vehicles - Proficient in installation of alternators - Skilled in dealing with LPG engines - Excellent attention to detail and problem-solving skills You will be required to: - Install the prepared alternator - Ensure co...installation of alternators - Skilled in dealing with LPG engines - Excellent attention to detail and problem-solving skills You will be required to: - Install the prepared alternator - Ensure correct wiring and connections - Test the alternator to ensure proper functioning The installation is to take place at my home, or a location of my choice. Please ensure you have the necessary tools and equipment...

  $20 - $165
  พื้นที่
  $20 - $165
  0 คำเสนอราคา

  I'm looking for a full stack web developer to create a professional and user-friendly property rental listings site. Key Features & Functionality: - User Registration and Login: Implement a secure and seamless user registration and login system to allow users to sign in and manage their accounts. - Property Search and Filtering: Design and integrate a sophisticated search and filtering system so that users can easily find properties that match their criteria. - Property Listing Management: Develop a backend system for property owners to list and manage their properties on the site. - Subscription Based Model: Implement a subscription-based model for property owners who wish to list their properties on the platform. Ideal Candidate: - Proficient in web development technolo...

  $776 (Avg Bid)
  $776 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา
  Travel Booking Project 9 วัน left

  "I want to do a travel platform on mobile and web platform that can include hotel booking-car rental and airTickets booking with payment integrated translated in french for all cities in Cote Divoire airports and around"

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional who can build me a Wordpress site for my partnership with www.Homestack.com. This site will be the gateway to bring the new app, Canada Home Search, to the Canadian market. I need a new wordpress site build with the information from these pages: Additionally aside from this information, I need the main landing page to incorporate the consumer features from Canada Home Search. (You can download the app to create screenshots or videos for the website) All of this information is very important. Key Site Inclusions: - **App Features**: The site should showcase the range of features the app offers, including Advanced search options, Interactive map, Saved searches

  $355 (Avg Bid)
  $355 การประมูลเฉลี่ย
  148 คำเสนอราคา

  ...Moodle LMS. Our aim is to build a user-friendly online space for teaching and learning and a goal to have over 20,000 users on our platform hence the platform should be scalable i.e. accommodate growth of users and user requirement adaptation. Tasks and Responsibilities The developer should be able to Customize Moodle LMS platforms to align with project requirements, including theme customization, plugin integration, and configuration of course settings. The Developer should be able to integrate third-party tools and plugins into Moodle LMS platform as needed, such as video conferencing, assessment tools, or analytics. The developer should conduct testing to ensure the functionality, usability, and security of Moodle LMS platform, identifying and addressing any bugs or issues...

  $1066 (Avg Bid)
  $1066 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  ...I'm looking for a capable gamer/developer who can help expand and upgrade my custom Rocket League Tool Assistant Speedrun (TAS) Plugin. Your mission, should you choose to accept, involves: 1. Feature Development: - Custom Bindings/Hotkeys: You need to set up custom bindings/hotkeys for the 4 TAS commands for both controllers and KBM in Bakkesmod. - Gameplay Enablement: The plugin should be functional and ready to use in a local and exhibition match. - Interface Customization: You should add an option to hide or show the UI text in the settings. No further visual customization or font changes are required. Ideal Candidate Skills: - Prior experience with game plugin development. - Familiarity with Rocket League operation mechanics. - A knack for gameplay impro...

  $1100 (Avg Bid)
  $1100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Classical Cassette Digitization to MP3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for an experienced audio technician who can convert 6 classical music cassettes into digital MP3 format, while retaining the original sound and background noise of the recordings. Desired Skills and Experience: - Specialized audio equipment and software to digitalize tapes. - Proficiency in audio editing software for track separation. - Ability to distinguish individual tracks and properly label them. - Previous experience in cassette to digital conversion. - Familiarity with classical music is a plus for better track separation. Job details: - Audio from cassettes should be converted to MP3 format. - Background noise from the original recording should be preserved. - Each track on the cassettes should be saved as an individual file, to preserve th...

  $137 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional and reliable logo designer for my party equipment company. Key Details: - Color Preference: I'm looking for a design that predominantly uses neutral colors. - Design Type: I'm open to a combination of text and icon-based logo. - Brand Message: The logo should convey professionalism and reliability to my customers. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of designing logos for companies that prioritize professionalism and reliability. - Strong knowledge of color psychology, particularly with neutral color palettes. - Ability to combine text and icon elements seamlessly for a cohesive design. This project is perfect for someone with a keen eye for detail, strong design portfolio, and a creative approach to visual communicat...

  $100 (Avg Bid)

  This is only for US candidates. I need an advanced Machine Manager proficient in IT and tech. Your primary duties will revolve around monitoring the performance of our networking devices and manufacturing equipment. Key Responsibilities: - Monitoring machine performance: Your role will require consistent monitoring of the networking devices and manufacturing equipment we rely on. This will involve tracking the output of these machines and ensuring they are functioning at their best capacity. - Troubleshooting technical issues: As an Advanced Machine Manager, you should have the experience and knowledge to resolve complex technical problems that might arise with the machines. - Managing software updates: You will be responsible for the timely administration of software updat...

  $470 (Avg Bid)
  $470 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Contact Form 7 Validation Fix 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled professional to fix a validation issue in my Contact Form 7 plugin. The goal is to get the old site's fields to appear in the message delivered on the new site. I will provide you with the specific fields that need to be included. Key requirements: - Expertise in Contact Form 7 plugin - Strong understanding of form validation - Ability to understand and transfer data between different forms The successful freelancer for this project should: - Have prior experience working with Contact Form 7 - Be able to demonstrate their experience - Communicate clearly and effectively throughout the project - Be able to complete the task in a timely manner Please note that I am looking for someone with experience. Consequently, your bid should include a ...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced professional to assist with the layout design of a spacious gym, over 3000 sq ft in size. This project requires a modern and sleek aesthetic and the inclusion of specific equipment in the layout. Your tasks will include: - Translating my preliminary paper layout into a usable plan. - Including features such as cardio machines, strength-training machines and functional training equipment in the layout design. I'm looking for someone with a strong understanding of gym layout design, ergonomics and safety considerations. Experience in modern, sleek aesthetic designs is a plus. I welcome the chance to discuss potential ways to maximize the use of space while maintaining an excellent user experience.

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I am in search of a skilled WordPress Plugin Developer to assist in creating a customized plugin for my website. The ideal freelancer will have significant experience in developing WordPress plugins and will be able to implement the following: - Custom Post Types: I need to have specialized post types integrated into my website. These post types should be easy to manage and access. - Payment Integration: The plugin should also facilitate seamless payment processing. It's crucial for the plugin to be secure and reliable. - User Registration and Management: The plugin should support user registration and efficient user management. It should be user-friendly and allow for easy customization. I am particularly interested in free...

  $1443 (Avg Bid)
  $1443 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา
  Logo & Branding Design for Car Rental 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm launching a new car rental business and require a professionally designed logo for trademark purposes and brand development. - The ideal candidate should specialize in graphic design with experience in creating logos and corporate identities. - I do not have specific colour preferences. I'm open to the designer suggesting colours that suit the nature of the business and the target audience. If you have previous experience with car rental companies or similar industries, please highlight it in your proposal. I'm looking for creativity and a strong visual impact. Impress me with your portfolio!

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  ...use an Technica ATR210000X-USB and my co host has something similar (not sure what it is). I then edit the podcast in Descript and use the Studio Sound feature. However, the sound quality still isn't great. I've attached a few minutes from one of our episodes and I'd like to get advice on how we can improve the sound going forward. We have a very limited budget so we can't afford a lot of new equipment. So I'm looking for DIY-type suggestions- i.e. would it be better if we recorded each episode in the 1 room (i.e. not remotely)- would it be better for me not to edit each episode and instead give the raw recording to a sound edit to edit each month (rem. I have very limited budget) Key tasks include: Listen to the attached podcast Ideal skills needed fo...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Wordpress Developer for Fitness & Mental Health Site 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced Wordpress developer to assist us with our fitness and mental health website. We’re looking at regular work with 30 hours per week. Key Responsibilities: - Plugin Customization: You'll need to make significant customizations to fitness-related plugins on the site. This could include tweaking existing features or adding new ones to meet our requirements. - Development: Your role will also involve general development tasks on the site, beyond just plugin customization. Desired Features: - Workout Scheduling: Users should be able to schedule their workouts on the site. - Exercise Tracking: We need a system in place to help users track their exercise routines. - Meal Planning: The site should offer a feature that allows user...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  I am looking for a ...format. The book is already written, and your task will be to convert it into an engrossing, easy-to-understand audio format. Key Requirements: - Proficiency in English is a must. - Previous experience in audiobook narration is a plus, but not a necessity. - This project might involve creating different voices for different characters, so versatility is appreciated. - Good audio recording equipment to ensure audio quality. As the project owner, I am open to discussion on whether the narrator should use unique voices for each character or a single voice throughout. Please make sure you are comfortable with both possibilities. I look forward to hearing your stunning voice and collaborative approach to this project. The book is a murder/mystery and is about...

  $415 (Avg Bid)
  NDA
  $415 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  SVG Replacement and Animation Modifications 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...theme and its core WP plugin. The theme currently utilizes SVGs in its templates, with animations and CSS managed through JavaScript (JS) and CSS files in the core plugin. My aim is to swap out these SVGs with my custom ones, and also modify the existing animations. Key tasks: - Identify and replace SVG elements in the 'wp - contact' template - Specifically, the job involves replacing icon images within this template Furthermore, I'm looking to: - Add new animations to the modified icon images - Ensure the updated animations work seamlessly with the SVG replacements and existing theme setup Ideal candidates should have strong experience with: - WordPress theme customization - SVG manipulation and integration - JavaScript and CSS for animations - Fa...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Wordpress Plugin 8 วัน left

  The Ovulation calculator similar to the example will be built as a wordpress plugin. The plugin will follow wordpress coding standards and the functionality as per the sample calculator. 1. The styling of the calculator will be similar to the babyforte calculator 2. Users enter their email to subscribe for notification email. 3. To call a webhook for pabbly sending the email. 4. Email reminders sent to the calculated times of the particular woman. (Cron will be set up and will run daily to send emails). The provided color schema and icons will be used. Thanks Sathies

  $803 (Avg Bid)
  $803 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented graphic designer to create a unique, minimalistic and clean logo for my business, "THE POP SHOP". The logo should reflect the nature of my business, which revolves around creating props and signs for events. I'm looking for a professiona...seeking a talented graphic designer to create a unique, minimalistic and clean logo for my business, "THE POP SHOP". The logo should reflect the nature of my business, which revolves around creating props and signs for events. I'm looking for a professional, elevated design that is simple yet sophisticated. Key Requirements: - Design a logo that is minimalistic and clean - Incorporate tools and equipment subtly (eg. using the tool emoji ⚒️) - Utilize a color scheme similar to my original l...

  $15 (Avg Bid)
  การันตี

  My Wordpress website has suddenly become inaccessible. The issue started after some recent changes specifically Plugin updates and an Automatic SSL update. I need an expert who can urgently identify the root cause of this problem, fix it and make the site accessible again. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Wordpress - Experience in diagnosing and fixing accessibility issues - Familiarity with Plugin and SSL updates - Availability for quick turnaround on this urgent issue

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  marcoforconi 8 วัน left

  Hi Soniya D., i need to modify something inside last project: 1-switch theme from "askMe)" to "generate press" (premium) and apply 2-activate plugin "customize-my-account-page-for-woocommerce_0.4.8" 3-move the "License issuing Code" from previous Theme to this new one 4-check and test themes and plugins are already uploaded into system (not activated)

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  website wordpress is load slow, i am looking someone who can speed up the website by update the plugin, optimise it . i do not have wp-admin, but i will provide cpanel to do the account reset.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Luxury Apartment Rental Website Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Design and Functionality: Create a visually appealing and easy-to-navigate website. Implement features for online inquiries, direct calls, and WhatsApp messaging. Integrate a classic inquiry form for rental periods (minimum of 4 weeks). Develop a blog section for publishing articles about the apartment locations. Content: We will provide all content, including images and text. The website should allow for easy customization and content updates. SEO: Optimize the website for search engines to ensure high visibility and ranking. Platform and Hosting: Suggest the best platform (e.g., WordPress, Wix) and hosting service for our needs. Ensure the website is fast, reliable, and easy to maintain. Additional Details: The website should be responsive and mobile-friendly. I...

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  137 คำเสนอราคา
  Required_specific function in WordPress -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Description: Need a developer to create a custom plugin for an e-commerce website - Specific Function: Custom Plugin - Assistance Needed: Development and Testing - Website Type: e-commerce Skills and Experience Required: - Strong experience in WordPress development Ref - ,CL0098623,CL0096316,CL0098379,CL0096178&source=gh_hpbanner&banner=brightfolk - Proficiency in creating custom plugins - Knowledge of e-commerce website development - Understanding of payment gateway integration - Familiarity with e-commerce functionalities such as product listings, shopping carts, and checkout processes

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...pharmacy, drugs, kidney, dentists, sad, anxiety, depression, mental, mentalhealth, ptsd, adhd, psychiatry, psych, psychedelics, change, sleep, happiness, OK, words, emergency, cardiology, cardiologist endocrinology, Gastroenterology, gastroenterologist, neurology, neurologist,, Alcohol, pregnant, date, phone, photo, photos, pic, date, property, building, homes, houses, apartments, forsale, rental, style, furniture, designer, gym, exercise, abs, airquality, allergy, biker, bikes, biking, cycling, outdoors, golfing, golfer, boating, fish, hiker, walk, physical, hobby, gardens, animals sport, ski, snow, winter, surf, diving, swim, sneakers, scooter, shoes, shopping, clothes, clothing, designer, luxury, collectibles, deals, gadget, price, shipping, celebrity, celeb, people, wh...

  min $50000
  min $50000
  0 คำเสนอราคา
  Comprehensive Local HOA Database Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...develop a comprehensive Home Owners Association (HOA) database using Access. This database will keep track of various aspects of our association, including member details, home information, and more. Essential data to be included; - Member details: Name, contact information, home address, date of membership, and secondary home addresses. - Home information: Date of purchase, well availability, rental status, primary residency status, secondary residence information - Payment details: Various payment options, dues, miscellaneous payments, dates and amounts. - Additional contact info: Spouse's, children's, relatives', and co-owners' contact details. Ideal candidate should be experienced in Access, have excellent data management skills, deep understanding of ...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  1st. That services for patients are put by color on the calendar. That is, the quotes should appear with different colors depending on the service. 2nd. When creating an appointment, it allows you to select a personalized schedule, meaning that a single patient can take more than 1 hour in the same appointment.

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Hi Bhawan, One of my clients where we host the website and also their Feedsy newsletter in manageWP has an issue with the size of some post images. Can this be part of recent Plugin change? Here is a link to their recent newsletter, it is a problem that has only appeared in the last 2 weeks. Links to email and sites will be in chat.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm seeking a freelancer to develop a WordPress plugin that will implement a referral rank system based on user registration and referral activity. The plugin will be designed to assign ranks to users based on the number of referrals they make and the cumulative referrals made by those they refer. Below is a detailed breakdown of the functionality required: 1. User Registration and Referral Link: * Upon registration, each user will receive a unique referral link. * Users will need to refer a specified number of new registrations to advance to higher ranks. 2. Rank Advancement Criteria: Beginner Rank: This is the initial rank for all newly registered users who have not yet referred 4 new users. * Bronze Rank: Achieved after a user successfully ref...

  $551 (Avg Bid)
  $551 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented sound engineer specialized in managing the sound system and audio equipment for an upcoming indoor concert. The chosen candidate will need to have previous experience with all music genres, as they will be making a significant contribution to the overall quality of sound during the performance. Key Responsibilities: - Set up and operate sound equipment - Control the sound quality and volumes during the concert - Collaborate with performers for sound check and adjustments Skills and Experience Required: - Experience as a sound engineer at indoor concerts - Expertise in managing sound for dancehall, urban, charts, R&B music - Excellent problem-solving abilities - Ability to work under pressure and make quick decisions If you feel this is...

  $13 - $634
  พื้นที่
  $13 - $634
  0 คำเสนอราคา

  ...the owner of a project that's been running smoothly until recently, I encountered an undefined error with my Flow plugin. This error began to manifest while trying to use the Flow plugin for my project. Prior to this issue, I deleted some Flow presets from my code. Therefore, I'm seeking a proficient freelancer with the following attributes: - In-depth understanding of Flow plugin operations and error debugging. - Extensive experience working with undefined Flow plugin errors. - Knowledge and experience in recovering deleted settings or presets. Your job will be: - Pinpointing the origin of the undefined error in the Flow plugin. - Resolve this error. - Ensure the Flow plugin works perfectly within the project. Kindly submit your...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา