ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 workflow type งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  กำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว มีทีม dev แล้ว และอยากได้คนที่จะมาวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ structure / architecture / workflow / logic ต่างๆและแตกเป็นงานย่อยให้แก่ developer เพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดขึ้น และ developer ทำงานง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 คำเสนอราคา

  ต้องการสคริป Jquery Script สำหรับโฆษณาวีดีโอ ก่อนโหลดตัวเล่น Iframe จาก data-href button - ตอนกดโหลด Player จะมีโฆษณามาแสดงทุกครั้ง ก่อนที่จะดึงตัวเล่นมากจาก data-href <div class="player_ep"> <div style="text-align: center"> <button type="button" data-href="" data-resolution="fast_p2p" class="btn btn-primary play-ep">Player 1</button> <button type="button" data-href="" data-resolution="google_photos" class="btn btn-default play-ep">Player 2</button> </div> </div> โดยรูปแบบ ดึงโฆษณาวีดีโอมาแสดง จะดึงจาก รูปแบบคล้ายๆ แบบนี้ครับ หรือออกแบบมาให้ก็ได้ครับผม <script> an...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Simplicity หมดเขตแล้ว left

  Looking for an architect to design a small size hotel with harmony concept. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) งานออกแบบผังบริเวณ 1.1 หอ้งพักเมตร ประกอบดว้ย BEDROOM,TOILET, ระเบียง - หองพักจํานวน 40 หอง โดยแยกเปน 3 ประเภทดังนี้ - - > STUDIO TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 32-34 หอง - - > SUPERIOR TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 5-7 หอง - - > SUITE TYPE สําหรับผูเขาพัก 5 คนขึ้นไป จํานวน 1 หอง - พื้นที่สําหรับจอดรถแยกแตละหองพัก - หองผูจัดการพรอมที่นอนแบบชั่วคราว 1.2 Lobby ,office Area 30% 1.3 Lanscape around of hotel - พื้นที่สําหรับจอดรถรวม - หองครัวและสวนลางอุปกรณ - หองพักพนักงานจํานวน 2 หอง หองละ 2 คน - หองเก็บผาปูที่นอนและเครื่องนอน - ลานซักลาง - หองงานระบบไฟฟา - หองงานระบบสุขาภิบาล - หองเก็บของ...

  $935 (Avg Bid)
  $935 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...including: 1. Troubleshooting And Error Resolution: The ideal candidate must be capable of swiftly identifying and rectifying issues impeding optimal workflow or app function. 2. Creation Of New Workflows And Apps: You will design and implement new, innovative workflows and apps to augment my operating processes. 3. Enhancement Of Existing Workflows And Apps: Existing systems need refinement for better productivity, and your input here would be vital. The main objective for this project is to streamline business processes, increase productivity, and improve data accuracy. Therefore, anyone with experience in data entry and processing, workflow automation, and task management would be a perfect fit. It’s important that you can diagnose issues quickly and accomplish ...

  $323 (Avg Bid)
  $323 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I need an experienced developer to integrate both Google Pay and Apple Pay with my WP Event Manager Registrations and Sell Tickets Custom post type. Your responsibilities will be: - Integrate the latest Google Pay API version with the basic payment functionality only. - Incorporate Apple Pay while ensuring basic payment functionality, support for digital goods and services, and allowing users to make payments using saved payment credentials. You should be proficient in payment gateway integration and should have had previous experience with Google Pay and Apple Pay integrations. Proficiency in the latest API versions and a firm understanding of Custom post types will significantly aid in meeting project objectives. Familiarity with digital goods services is also a plus. The goal i...

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  LayoutFit Pro 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Snapping capabilities for precise alignment Manual Resizing: Ability to manually resize products within the layout Real-time dimension display during resizing Automatic Placement: Algorithm for suggesting optimal product placement based on available space User-definable rules and constraints for placement Area Calculations: Automatic calculation of occupied and free space Breakdowns by product type or category Product Library: Customizable library of company products Easy search and categorization features Collision Detection: Warnings for product overlap or boundary violations Layout Export: Export capabilities back to standard AutoCAD format Report generation with product lists and area calculations Undo/Redo Functionality: Robust system for reversing and r...

  $327 (Avg Bid)
  $327 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm on the lookout for a video editing specialist who can help me refine the video content I create for my social media channels. Key Requirements: - **Editing Type:** My videos are primarily for social media platforms, and hence I need someone who can edit them keeping this target audience in mind. - **Goal:** The primary aim of these videos is to increase brand awareness, so the editor should be able to align with this intention and make necessary adjustments to the content to meet this objective. - **Additional Work:** Although I'm not looking for motion graphics or animations to be included in the videos, a creative touch is always appreciated. Ideal Skills: - Proficiency in video editing tools. - Understanding of social media video trends. - Ability to enhance bra...

  $9 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...record with possibility to write with a pen, Key Tasks: - Developing an Android application compatible with Windows. - Integrate a barcode system that gives each product an alphanumerical identifier upon arrival and departure. - Recipe book with barcode scanning feature. - A daily record production diary - A daily tasks record Ideal Features of the Barcode System: - Origin of the product - Type of the product Please note: I do not have an existing barcode system in place, so this will need to be created from scratch. Required skills: - Proficiency in Android development - Experience in Windows-based application development - Strong background in barcode system integration - Knowledge in adding file sharing, remote desktop access, and notifications synchronization features...

  $613 (Avg Bid)
  $613 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  Location: Sofia, Bulgaria Employment type: Full Time, Hybrid, Standard working hours Job Level: Senior / Expert ABOUT US: Zetta Hosting Solutions Ltd. is a tech company with over 15 years of history and a proven track record in creating high-class systems for management of massive arrays of users, data, and Internet traffic. It has profound expertise in software development, integration, and DevOps operation services. The company employs over 70 specialists in its Bulgarian (Zetta Hosting Solutions ltd - and ), German (AttractSoft GmbH - ), Albanian (OneSoft SH.PK. - ) offices, competent in IT, development, and support of complex software solutions for clients in Europe and North America

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled WordPress developer to create a dedicated page on my website where users can ask a question and receive a text and image response. This page should have a clean and professional design. Key Requirements: - Implement a radio button for users to choose 'Text response' as the type of response they want. - Provide a text input field for users to type their questions. - Design the page to be 'Professional and clean', ensuring it aligns with the rest of the website's theme and visual style. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in WordPress development, including custom page creation. - Strong UI/UX design skills to achieve a 'Professional and clean' look. - Experience with form creation and interactivity i...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm in need of a Google Analytics and search console expert to help me identify the details of the recent drop in website traffic (down almost 50% in last 6 months) Key Responsibilities: - Analyzing traffic data: You will delve into the Google Analytics account and inspect the data. - Pinpointing the issue: Your main aim is to determine what caused the drop in traffic, which type of traffic (user, keyword, region) is occurring. - Providing insights: The most crucial part of the job is not only identifying but explaining the details of the decline. Ideal skills: - Proficiency with Google Analytics: You must be a master of the platform to handle this project. - Strong analytical skills: The ability to scrutinize data and draw meaningful conclusions is a must. - Communication sk...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I'm looking for a creative and experienced decorator to help me set up a simple birthday decoration for my husband. - I'm looking for a mix of decorations, but really need someone with an eye for detail and an understanding of the type of decoration that would work best. - It's important that the decoration is simple and not too over the top. Your job will be to help me: - Decide on a color scheme that would work well - Suggest and set up the right type of decorations - Assist in setting up the decoration in the right area Please provide previous experience or examples of your work when bidding. This job is urgent, so a quick turnaround time is appreciated.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm looking for an SEO expert who can help my website rank better on Google. Here are some details to consider: - **Primary Goal**: My primary goal is to improve my website's search engine rankings. I'm aiming to rank higher on Google specifically. - **Website Content**: The main content of my website is service information. It's crucial that the SEO work aligns with this type of content and helps attract potential customers interested in the services I offer. Ideal skills and experience for this job include: - Proven experience in Google SEO optimization - Understanding of how to work with and optimize service-oriented content - Knowledge of the latest SEO trends and algorithms - Strong communication skills, as I'd like to understand the strategies be...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Shopify Web Pixel Extension Activation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  activate web pixel extension on shopify remix app for production store, not dev store. I tried this guide but it can only activate dev store , not dev store. I tried this guide but it can only activate dev store :~:text=To%20activate%20a%20web%20pixel,extension. How can i activate it on production store? name = "checkout-f-pixel" type = "web_pixel_extension" runtime_context = "strict" [customer_privacy] analytics = false marketing = false preferences = false sale_of_data = "ldu" [settings] type = "object" [] name = "Account ID" description = "Account ID" type = "single_line_text_field" validations = [ { name = "min", value = "1" } ]

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...Close-Ups: Capture detailed close-ups of important features, textures, and branding. Use macro lenses if necessary to highlight intricate details. Post-Shoot Processing Image Editing and Retouching: Adjust brightness, contrast, and color balance. Remove any imperfections or blemishes. Ensure consistency in the look and feel of all images. File Management: Organize images into folders by product and type of shot. Label and tag images for easy retrieval and use. Deliver final edited images in the required formats. Timeline Pre-Shoot Preparation: 1 week Photo Shoot: 1-2 days (depending on the number of products) Post-Shoot Processing: 1 week Budget Detailed budget will include costs for the photographer, equipment rental, studio or location fees, post-production editing, and any ...

  $143 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Project Duration: 1 Hour Project Type: Linux Ubuntu Bug Fixing Project Level: Standard Project Overview: We are currently getting the following error when trying to CURL external APIs on our server: Failed to connect to {} port 443 after 1 ms: Connection refusedbool(false). 1) We would like it fixed 2) We would like a brief description of why it is happening and how it has been fixed 5* FEEDBACK WILL BE LEFT FOR YOU

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I want to develop a Algo trader based on API data.. 1) it will read data from brokers API ( Broker Name " Kotak Neo ) 2) as per strategy it will place orders Please refer attachment for more info. It should be desktop type application. For additional info. please connect.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm in need of an Excel expert to create a process flow macro that will help in understanding the workflow of my operations. This workflow is a multi-pathway process with limited decision points, rather than a high complexity process. Skills and Experience Required: - Proficiency in Excel 2019 - Strong understanding of process flow creation on Excel - Ability to create multi-pathway process flow macros - Attention to detail to limit workflow errors Your task will involve creating a macro that makes workflow understanding effortless. Your creativity and expertise in process flow are major assets for the project.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Janus-server Configuration for Local Video Conferencing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Janus-server/janus-gateway and experience in system configuration, particularly in a local server environment. Key Project Details: - Configuration of Janus-server/janus-gateway: The primary focus of this project is to set up Janus-server/janus-gateway for efficient and reliable video conferencing. - Local Server Environment: As my Janus-server will be hosted locally, knowledge of working with this type of environment is crucial. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Janus-server/janus-gateway: A deep understanding of Janus-server/janus-gateway is necessary to ensure a successful configuration. - Hands-on experience with system configuration: Proven experience in system configuration, ideally in a local server setting, is highly desirable. - Video Conferencing Knowled...

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...knives with G10 handles. - You must showcase your ability to work with different materials, especially G10. The ideal candidate has extensive experience in creating superior strength, light, and durable knife handles using this material. - This project centers on hunting knives. Your portfolio should ideally include related crafting and understand the unique features usually associated with this type of knife. - You should be able to guide me in choosing the most suitable designs for hunting knives, taking into account ergonomics, weight, size, and usability. - Proving your concern for quality and attention to detail will be a big plus. I am a big advocate of excellent workmanship and durability, making these crucial for this project. Apply if you possess the skills and ...

  $219 (Avg Bid)
  $219 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I am a dedicated and detail-oriented data entry specialist looking to support your business with high-quality data management. My s...management. My service is designed for companies seeking meticulous and efficient handling of their data entry tasks. Here's what I bring to your project: - Swift and accurate data entry that aligns with your company's systems and processes. - Strong organizational skills to manage large volumes of data with precision. - Proficiency in various data entry platforms and software to ensure a seamless workflow. - Commitment to maintaining confidentiality and security of your data. With my experience, I am prepared to take on any data entry project and deliver results that exceed your expectations. Let's work together to ensure your data i...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...Leaderboard: A feature to showcase the top performers and fuel competitive spirit among the players. - Gifts for Top Winners: Your knowledge in integrating in-app purchases or reward systems would be beneficial. - 1vs1 Feature: Users should be able to challenge each other in real-time. - Automatic Questions: There should be a system to deliver random questions on various subjects to users. - MCQ Type Quiz: The quiz format should primarily include multiple-choice questions. - 'Guess the Word' Game: This is an additional feature for users to gain points and move up the leaderboard. If you have previous experience in creating similar engaging quiz apps with a successful user engagement strategy, then this is the project for you. Your ability to implement user retention s...

  $627 (Avg Bid)
  $627 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled script writer to assist with my YouTube channel content. - Content Focus: The vi...to create engaging scripts from the experiences I provide. I'm looking for someone who can: - Transform real-life experiences into compelling narratives - Maintain a light-hearted yet informative tone throughout the script - Use storytelling techniques to keep viewers engaged - Have a keen eye for detail and research to ensure accuracy - Understand the YouTube audience and trends in this space Type "Kalaakaar" while you apply for the project. Experience in scriptwriting, particularly for YouTube or other similar platforms, is highly desirable. I'm keen to build a long-term relationship with a scriptwriter who understands my content style and can consist...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  ...and responsible individuals to distribute flyers on college campuses. As a flyer distributor, your main responsibilities will include receiving flyers through mail and posting them on bulletin boards at universities. Flyers are to be updated every two weeks or more frequently if necessary. We will assign flyer distribution locations based on the candidate's proximity to the university. Position Type: - Part-Time Responsibilities: - Receive flyers by mail and ensure timely distribution. - Post flyers on designated school bulletin boards (examples attached below). - Take photographs of the posted flyers as proof of completion. - Update flyers every two weeks or as per the company's instructions. - Maintain a professional and positive attitude towards the job. - Maintain...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Data Extraction for Excel Database 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...3. this is a list of all Escorts in Sydney 4. Frankie At the bottom, there are links to her Twitter, Only Fans, Website and Phone and email. Still need stats: My Stats Age group: 25 - 29 Ethnicity: European Hair color: Bright colored Hair length: Long Body type: Athletic Bust size: Medium Length: Average (164cm - 176cm) Requirements: - Extract data fields: Name, phone, email, State, advertised price. - Deliver the completed project ASAP. Ideal Skills: - Proficiency in web scraping tools and techniques. - Excellent understanding of data organization and management. - Ability to deliver quality output within a tight deadline. Please provide examples

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I need a modern and sleek 16-page brochure that showcases my product range. Having already prepared some of the content, I require assistance to finish up the copywriting to ensure the messaging is succinct, attractive, and engaging. Also, each product should have a corresponding image or 2 - I'll provide images for each type. Looking to put this together into a PDF to be able to distrinute as well as get a print ready PDF to send to printing. Ideal candidates will have: - Proven experience in graphic design, particularly brochure design - Strong copywriting skills - Experience in image sourcing - Attention to detail - Good communication skills.

  $671 (Avg Bid)
  NDA
  $671 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  We are looking for Italian to Persian talents who can handle an urgent project; please let me know if you are interested to join our team; Task Type Translation Source Language Italian Target Language Persian Subject Matter Technical & Scientific Translation Application Phrase Description Deadline: 17th July PM CET. If you are interested, please provide us with these details: 1- Your rate per word for Translation service: 2- Your rate per word for Revision service: 3- Can you handle Phrase online tool? 4- Your most updated CV highlighting your experience in technical field.

  $283 (Avg Bid)
  $283 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm seeking a freelancer with proven experience in customizing CRM. My primary requirements are custom fields, reporting and workflow automation to support a recruitment process and candidate tracking Key customization needs include: - **Custom Fields**: While the types are unspecified, the selected freelancer should be able to suggest appropriate custom fields based on the nature of my business. - **Workflow Automation**: The freelancer should design a system for automatically assigning tasks, sending notifications, and generating reports. Must have Skills: - Expert level experience with CRM - Proficiency in customizing CRM systems - Knowledge of task assignment and automation - Excellent communication and report generating skills Please bid with a clear plan of ac...

  $252 (Avg Bid)
  $252 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Fleet Start-Up Social Media & Blog Content Marketer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a growing company in fleet management solutions, I need a savvy freelancer to help us maintain our online footprint. Your focus will be primarily on LinkedIn and X, delivering content three times a week. To optimise workflow, leveraging AI tools will be integral to this role. The content will encompass: - Educational insights into the fleet management industry. - Promotions of our pioneering solutions. The ideal candidate will have: - Strong experience in creating content for LinkedIn and X for B2B companies. - Proficiency in creating and curating engaging promotional and educational content. - Track record in using AI tools to streamline posting and management on social media. - Professional proficiency in Spanish With your help, we aim to connect with potential customers a...

  $250 - $500
  แนะนำ ปิดผนึก
  $250 - $500
  25 คำเสนอราคา
  AI-Powered Link Building Automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Plese read - I'm not looking for someone to build backlinks, I need someone who can build a flow to automate the process I'm seeking a skilled AI developer to create a system that can automate the link building process for my business. The ideal candidate should have experience in AI technology an...business. - Expertise in AI: The candidate should have a strong background in AI technology and experience in creating similar automation systems. - Attention to detail: The system should be able to identify and implement the best link building strategies for my business and adjust to changes in the market. The ideal candidate should also be able to implement this AI system into my existing workflow to ensure a seamless integration. Experience in customer support and content...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  ...candidate should have experience in content management systems and a track record of building websites with a strong focus on content updates. Key Features: - Our website should prominently feature our publications. This will involve regularly updating the site with new featured publications. As I envision the content management being handled by the developer, you should be comfortable with this type of ongoing task. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge of web development and design - Experience in building and maintaining websites with a focus on regular content updates - Proficiency in content management systems - Previous experience working with authors or in the publishing industry would be a plus. The successful freelancer will not only create a visually appea...

  $487 (Avg Bid)
  $487 การประมูลเฉลี่ย
  139 คำเสนอราคา

  I'm in need of an expert with Minitab software to help me analyze the results of my master's dissertation on a topic within Biomedical Sciences, specifically Immunology. The type of data analysis required wasn't specified, therefore you should be capable of various methods, from descriptive statistics to hypothesis testing and regression analysis. Ideal skills and experience for this project: - Strong knowledge of Minitab software. - Experience in data analysis for academic research. - Background in biomedical sciences, preferably Immunology. - Attention to detail.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented Roblox developer with extensive experience in game design. My aim is to create an entrepreneurial-style game focused on startup management. Skills and Experience: - Mastery of game design on Roblox platform - Experienced in crafting entrepreneurial or simulation type games - Ability to align game design with the startup management concept Main Tasks: - Create an innovative and engaging startup management game - Design a user-friendly interface and immersive gameplay - I want a Roblox server that allows people to create inventions + run businesses to make money. Bid only if you have the right skills and can deliver a quality product. This project could lead to more similar opportunities in the future if successful.

  $1328 (Avg Bid)
  $1328 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Bar/Club app design ui 6 วัน left

  ...user preferences. Gamification Elements: Rewards and achievements for exploring new venues and attending events. Main Page (Bars): Display Nearby Bars and Clubs: Show a list of bars and clubs near the user's location, updated in real-time. Real-Time Updates: Provide live updates on crowd levels, current events, and promotions. Filter Options: Allow users to filter results by popularity, distance, type of venue, and current events. Friends Page: Friend Integration: Enable users to add friends and view their nightlife plans. Friend Activity: Show which venues friends are planning to visit or currently at. Coordination Tools: Offer options for users to invite friends to venues, make plans together, and see mutual friends' activities. Map Page: Interactive Map: Provide ...

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  ...window somewhere in the packaging so that the type of vegetable mix inside is visible to the customer. Main Objectives: Attention grabbing design: Create a design that stands out on supermarket shelves, capturing the attention of consumers above other brands. Highlight the product’s freshness: Clearly convey that the vegetables are fresh-frozen and high quality. User-Friendly: Package should be easy to use, and ideally resealable. Brand Perception: The design should communicate that the product is healthy, natural, and high quality. Visual Elements: Colour palette: Use colours like greens, browns, terracotta/oranges that appear natural and earthy, and align with the logo provided. Text/Copy: Use clear easy to read fonts and ensure the type of vegetable mix is...

  $100 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี

  Position: Google Ads PPC Expert Type: Regular, Freelance Location: Remote Invoicing: Monthly invoicing set-up on MCC (My Client Center) Payment Terms: Monthly billing profile Job Description: We are seeking a Google Ads PPC expert who is ready to take on unorthodox and out-of-the-box projects. This position is not your typical PPC work; it involves following complex instructions closely and requires a patient and supportive attitude. A key aspect of this role will be helping get approved for monthly invoicing using reference. Responsibilities: • Manage Google Ads PPC campaigns with a focus on innovative and unconventional strategies. • Set up and manage monthly invoicing on MCC, allowing clients extended payment terms. • Assist in getting approved for monthly invoic...

  $380 (Avg Bid)
  $380 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Bold and Energetic Mythical Mascot Logo 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a unique and impactful mascot logo for my business. It should be of a mythical creature, created in a realistic style. Key Requirements: - Mascot Type: Mythical creature - Style: Realistic (not cartoonish or abstract) - Emotion: Bold and Energetic Ideal Skills and Experience: - Proficient in logo design and character illustration - Experience in creating mascot logos, especially mythical creatures - Ability to blend realism with bold and energetic design elements.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional photographer to create corporate headshots for more than 10 individuals in my team. Onsite in St. Louis MO, August 5-6 Specifics: - The preferred background for these shots is plain or neutral to maintain a sleek, professional...to maintain a sleek, professional image. - Please use lighting that compliments all skin tones. Ideal Candidate: - Solid experience in capturing corporate headshots is a must. - Proficiency in delivering high-resolution digital images ready for corporate use - Demonstrable ability to comfortably work in a professional setting, handle a considerable number of people, and maintain an efficient workflow. Looking forward to responses from highly professional photographers who can take on this project with utmost quality ...

  $1822 (Avg Bid)
  $1822 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Marketplace Web Database Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a skilled database engineer who can successfully construct a robust system for my upcoming marketplace website. Although I have not specified a preference for the type of database, I'm open to discussing the most suitable option among MySQL, PostgreSQL, and MongoDB. The website needs to encompass key functionalities such as: - User registration and login accessible (paying members only) - Ability to verify user registration against list of licensees - User Directory accessible to members - Efficient system for product search and filtering - Classifieds with ability to add photos In regards to aesthetic appeal, I'm seeking a clean and minimalist design. Ideal candidates should have prior experience in similar projects, a deep understanding of datab...

  $2464 (Avg Bid)
  $2464 การประมูลเฉลี่ย
  93 คำเสนอราคา
  Excel and PowerPoint Data Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an expert in Excel and PowerPoint to help me with a data analysis and presentation project. Here are the specifics: - Data: The analysis is centered around medicine research data, so you should have experience working with this type of information. - Excel Tasks: - Data Cleaning and Organizing: You need to ensure that the data is well-structured and free from any inconsistencies. - Data Analysis and Visualization: Conduct thorough analysis on the customer data and create visual representations of this data in Excel. - PowerPoint: - Presentation Design: Solve th epowerpoint pracrical problem The ideal freelancer for this project should have: - Proficiency in Excel, especially in data cleaning and visualization. - Experience in working with wide variety of data. - Str...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I need a skilled developer to assist in integrating a live streaming player into my WordPress site. I will provide FTP access and the link to the player. - The live streaming player should be of the type 'Radio'. - It needs to be fully responsive and functional on all devices, including desktops and mobile devices. - The player should have autoplay functionality, and be optimized for mobile viewing in a responsive manner. Ideal candidates for this project should have prior experience in: - Integrating live streaming players into WordPress sites. - Ensuring cross-device responsiveness and functionality. - Implementing autoplay functionality. - Mobile optimization. Please note that my budget for this project is $8.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I am seeking an illustrator to create comic-styled artwork for an internal poster. The theme of the illustration is "Storm Chasers". Basically a storm chaser looking truck on a road with dark clouds and lightning in the background. It would be ideal if the road and vehicle could be isolate...with dark clouds and lightning in the background. It would be ideal if the road and vehicle could be isolated so that I can adjust their position. This will be used to engage an internal audience or give to clients. Key responsibilities and requirements include: - Creating a comicc/vector style illustration - Incorporating the "Storm Chasers" theme into the artwork. Specifically a storm chaser type vehicle with a lightning storm and dark clouds in the background. - Deliver...

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Product Creator Plugin SEARCH !Just Search and ASAP ! 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...customers to customize and assemble different ingredients for food or beverages. Key Requirements: - Integration of a suitable product creator plugin: Since I don't have a specific one in mind, I'm relying on your expertise to suggest one that fits the bill. - Focus on Food or Beverages: The plugin should be ideally tailored for the customization of food or beverages. This is the primary product type that my customers will be interacting with and personalizing. - Ingredient Selection: The customization options I aim to provide to my customers are centered around ingredient selection. This means the plugin should have the capability for users to pick and choose the ingredients they want in their final product. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in development:...

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  Hey, I'm looking to buy existing Instagram data Here are requirements USA...to buy existing Instagram data Here are requirements USA Influencers niche fashion I don't want new leads , i am looking for someone who already has bulk data. I'm in search of a freelancer who can provide me with user profile data from Instagram. This information will be used for market research purposes, so it is crucial for the data to be accurate and relevant. Key Project Details: - Data Type: The primary focus here is on acquiring user profiles only. NOTE- Freelancer Requirements: - Past Work: I'd like to see examples of your previous work in data acquisition, particularly related to Instagram. - Experience: Experience with data scraping, particularly from social media platfor...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Booval, Queensland - Medical Candid Photography 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a profes...Queensland to capture candid shots of patient and doctor consults. I need a number of shots for example, patient being greeted at reception counter, patient talking to their doctor. Patient getting an examination. We anticipate the job will only need 1 hour onsite. The images will specifically be used for printed materials and social media. As such, I'm looking for someone experienced in this type of photography, who can guarantee the creation of high-quality, engaging photos. Ideal skills and experience include: - Extensive experience in corporate photography, especially capturing candid moments - Proficient in basic editing, particularly color correction, to ensure the images are publication-ready - Must have a portfolio showcasing prior work ...

  $169 - $506
  พื้นที่
  $169 - $506
  0 คำเสนอราคา

  I need a creative designer to craft a unique logo for my family cabin appropriately named "Restawhile". This logo will play a key role in branding on hats, shirts, note cards, and an assortment of merchandise. Key elements to be featured in the design are: 1. The original sign of the cabin 2. The pin striping design of the cabin 3. Trapezoid type of shape The color palette is green, red, and white. There's no urgent deadline for completion, giving you ample time to perfect this logo, to resonate with the character of "Restawhile". Ideal freelancer must have: - Prior experience in logo design - A detail-oriented approach to incorporate key elements - Knowledge of how to create designs that print well on different types of merchandise. I want it to captur...

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  DETAILS: - Hi, we're looking for a quick turnaround on a...Expansion Valves, and Blower Motors on Rock Auto's website: rockauto.com. I've included an Excel file with the output we are looking for along with specific instructions and screenshots in the instructions file. Please repeat the below instructions for each tab in the Excel file provided. Each tab is a different product (compressors, condensers, etc.), so please search each Make & Model for each product type and record the price displayed for all. DATA DELIVERY: - Please return the data back to me by July 17th 9:00 AM Central U.S. time (or earlier if possible) IDEAL SKILLS: - Strong knowledge in data analysis and calculations - Web scraping for data - Attention to detail to ensure accuracy - Ability t...

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I'm in need of someone to create a detailed process flow chart based on a video explanation. The chart should provide a clear understanding of the workflow illustrated. Key Requirements: - The process flow chart should be detailed with every step included. I expect that every part of the process is accounted for. - Please include some of your past work in your application, as I would like to see your experience in creating process flow charts. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in creating process flow charts is essential for this job. - Experience in translating video explanations into visual representations. - Attention to detail is crucial, as the process flow chart needs to be comprehensive. Looking forward to seeing your previous work and discussing this proj...

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา