ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 workflow using งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  กำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว มีทีม dev แล้ว และอยากได้คนที่จะมาวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ structure / architecture / workflow / logic ต่างๆและแตกเป็นงานย่อยให้แก่ developer เพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดขึ้น และ developer ทำงานง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 คำเสนอราคา

  We are seeking a specialist who can create custom workflows using n8n to automate specific tasks and processes within our organization. The primary focus will be on automating workflows related to using Baserow and integrating with OpenAI, using the official nodes. Key Project Requirements Objective: Automate the workflow to capture data from a table in Baserow, process it with OpenAI, and transfer the processed data to a new table in Baserow. Key Project Requirements: 1. Data Capture: o Connect to Baserow and extract data from the specified table. o Filter rows that have not been updated/transferred to the new table. o Process data in small batches. 2. Data Processing: o Separate data that will be sent directly to the new table from data that will be proce...

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...including: 1. Troubleshooting And Error Resolution: The ideal candidate must be capable of swiftly identifying and rectifying issues impeding optimal workflow or app function. 2. Creation Of New Workflows And Apps: You will design and implement new, innovative workflows and apps to augment my operating processes. 3. Enhancement Of Existing Workflows And Apps: Existing systems need refinement for better productivity, and your input here would be vital. The main objective for this project is to streamline business processes, increase productivity, and improve data accuracy. Therefore, anyone with experience in data entry and processing, workflow automation, and task management would be a perfect fit. It’s important that you can diagnose issues quickly and accomplish ...

  $294 (Avg Bid)
  $294 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm in need of an Excel expert to create a process flow macro that will help in understanding the workflow of my operations. This workflow is a multi-pathway process with limited decision points, rather than a high complexity process. Skills and Experience Required: - Proficiency in Excel 2019 - Strong understanding of process flow creation on Excel - Ability to create multi-pathway process flow macros - Attention to detail to limit workflow errors Your task will involve creating a macro that makes workflow understanding effortless. Your creativity and expertise in process flow are major assets for the project.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Simple WordPress Website Using Elementor -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a digital marketing agency. Our client needs a website. Very basic one. Majority of the work has been done but it requires attention to detail to complete. All fonts, colours, styles need to be the same and some extra items need to be added including updating the title tags, meta descriptions and alt tags. We have a theme you can use built on Elementor. We are looking for someone to work with us on a full time basis as we have another 4-5 projects ready in hand and our developer left as she is giving birth. This project is just super basic and is more like a test which if you pass will be offered the full time role. We expect the project to be completed in 1 day or max 2 days. So please only apply if you are interested in a full time role, have a high attention to detail a...

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  160 คำเสนอราคา

  I am a dedicated and detail-oriented data entry specialist looking to support your business with high-quality data management. My s...management. My service is designed for companies seeking meticulous and efficient handling of their data entry tasks. Here's what I bring to your project: - Swift and accurate data entry that aligns with your company's systems and processes. - Strong organizational skills to manage large volumes of data with precision. - Proficiency in various data entry platforms and software to ensure a seamless workflow. - Commitment to maintaining confidentiality and security of your data. With my experience, I am prepared to take on any data entry project and deliver results that exceed your expectations. Let's work together to ensure your data i...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  3D Modelling Using Fusion 360 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  part time as needed 3d models easy shapes and some need sculpting step obj

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I'm seeking a freelancer with proven experience in customizing CRM. My primary requirements are custom fields, reporting and workflow automation to support a recruitment process and candidate tracking Key customization needs include: - **Custom Fields**: While the types are unspecified, the selected freelancer should be able to suggest appropriate custom fields based on the nature of my business. - **Workflow Automation**: The freelancer should design a system for automatically assigning tasks, sending notifications, and generating reports. Must have Skills: - Expert level experience with CRM - Proficiency in customizing CRM systems - Knowledge of task assignment and automation - Excellent communication and report generating skills Please bid with a clear plan of ac...

  $252 (Avg Bid)
  $252 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Fleet Start-Up Social Media & Blog Content Marketer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...fleet management solutions, I need a savvy freelancer to help us maintain our online footprint. Your focus will be primarily on LinkedIn and X, delivering content three times a week. To optimise workflow, leveraging AI tools will be integral to this role. The content will encompass: - Educational insights into the fleet management industry. - Promotions of our pioneering solutions. The ideal candidate will have: - Strong experience in creating content for LinkedIn and X for B2B companies. - Proficiency in creating and curating engaging promotional and educational content. - Track record in using AI tools to streamline posting and management on social media. - Professional proficiency in Spanish With your help, we aim to connect with potential customers and engage our ...

  $250 - $500
  แนะนำ ปิดผนึก
  $250 - $500
  26 คำเสนอราคา
  AI-Powered Link Building Automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Plese read - I'm not looking for someone to build backlinks, I need someone who can build a flow to automate the process I'm seeking a skilled AI developer to create a system that can automate the link building process for my business. The ideal candidate should have experience in AI technology an...business. - Expertise in AI: The candidate should have a strong background in AI technology and experience in creating similar automation systems. - Attention to detail: The system should be able to identify and implement the best link building strategies for my business and adjust to changes in the market. The ideal candidate should also be able to implement this AI system into my existing workflow to ensure a seamless integration. Experience in customer support and content...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced web developer who can create a one-page website with the Elementor page builder. Here's a bit more detail on the project: - **Purpose:** The site will serve as a fully functional one-page website. - **Content:** The site should include text, images, videos, and forms. I will provide all the content to be included. - **Design:** I have a specific design in mind for the website. I'll be able to provide you with the mockup or wireframe for you to follow. Ideal candidates should have experience with Elementor page builder, be capable of following a design closely, and have strong experience with creating responsive, visually appealing websites. The project has a quick turnaround, so I'm looking to have it completed within a day.

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  ...requires a patient and supportive attitude. A key aspect of this role will be helping get approved for monthly invoicing using reference. Responsibilities: • Manage Google Ads PPC campaigns with a focus on innovative and unconventional strategies. • Set up and manage monthly invoicing on MCC, allowing clients extended payment terms. • Assist in getting approved for monthly invoicing using reference. • Provide prompt and clear responses to any questions or concerns. • Ensure campaigns are executed efficiently without requiring pre-campaign spending. • Maintain a regular workflow and communication with the team. • Add the provided MCC under your MCC. • Apply for invoicing using the provided details and use an individual ...

  $380 (Avg Bid)
  $380 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional photographer to create corporate headshots for more than 10 individuals in my team. Onsite in St. Louis MO, August 5-6 Specifics: - The preferred background for these shots is plain or neutral to maintain a sleek, professional...to maintain a sleek, professional image. - Please use lighting that compliments all skin tones. Ideal Candidate: - Solid experience in capturing corporate headshots is a must. - Proficiency in delivering high-resolution digital images ready for corporate use - Demonstrable ability to comfortably work in a professional setting, handle a considerable number of people, and maintain an efficient workflow. Looking forward to responses from highly professional photographers who can take on this project with utmost quality ...

  $1822 (Avg Bid)
  $1822 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Website Duplication Using WooCommerce (2 page website) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced web developer who can duplicate my website using WooCommerce in a time-sensitive manner. 2 page website and the checkout page

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  132 คำเสนอราคา

  I need a skilled developer to assist in integrating a live streaming player into my WordPress site. I will provide FTP access and the link to the player. - The live streaming player should be of the type 'Radio'. - It needs to be fully responsive and functional on all devices, including desktops and mobile devices. - The player should have autoplay functionality, and be optimized for mobile viewing in a responsive manner. Ideal candidates for this project should have prior experience in: - Integrating live streaming players into WordPress sites. - Ensuring cross-device responsiveness and functionality. - Implementing autoplay functionality. - Mobile optimization. Please note that my budget for this project is $8.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  WordPress Page Design using Elementor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently using WordPress 5.x and I'm in need of a skilled WordPress developer who has experience working with Elementor to design a single page for me. Should be responsive Skills and Experience Required: - Proficient in WordPress 5.x and Elementor - Proven track record of designing engaging and user-friendly web pages - Strong understanding of responsive design - Understanding of SEO best practices would be a plus If you're a creative and experienced WordPress developer who can deliver clean and modern designs, I'd love to hear from you. Please share your portfolio and any relevant experience when you apply.

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled and experienced CrewAI Developer to create an AI agent automation that can curate content from various web sources, edit it, and publish the final content as a blog on my Webflow website. Key Responsibilities: - Develop an AI agent that is capable of content curation, editing, and publishing. So the Crew = 1 content retriever, 1 editor, 1 formatter and 1 publisher. - Integrate the AI agent with my Webflow blog CMS Ideal Skills: - Proficiency in Python - Experience in developing AI agents and automation tools - Familiarity with Webflow CMS The AI agent should be able to autonomously curate a variety of content from RSS feeds and other web sources, apply appropriate editing, and then publish the content on the website in a blog-like format. This proje...

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Sort Data of German Gyms by using a list 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need from the following website: a lidt of all gyms in Niedersachsen, Bremen and Hamburg which are normal gyms(no swimming, climing...) and are not part of a bigger chain. We actually have done it ourself with other states and calculate 30-45/seconds per entry. Example: Address: abc street 5 Postal code: 12345 City: ... Website:... Phone.... Dont write an offer without you read this description. Best regards, Jan

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา

  I'm in need of someone to create a detailed process flow chart based on a video explanation. The chart should provide a clear understanding of the workflow illustrated. Key Requirements: - The process flow chart should be detailed with every step included. I expect that every part of the process is accounted for. - Please include some of your past work in your application, as I would like to see your experience in creating process flow charts. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in creating process flow charts is essential for this job. - Experience in translating video explanations into visual representations. - Attention to detail is crucial, as the process flow chart needs to be comprehensive. Looking forward to seeing your previous work and discussing this proj...

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Social Media Management for Italian Pizzeria 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced social media manager to take charge of my Pizzeria's Instagram and TikTok profiles. The primary goals are to: - Increase brand awareness - Drive online orders - Engage with customers through comments and messages - Expand the workflow - Consolidate my brand Familiarity with the restaurant industry and specifically with Italian pizzerias will be a bonus. The manager should also respect the existing branding guidelines which include: - Use of logo and color scheme - Consistency in imagery or photography style A strong, creative and strategic approach to content creation and audience engagement is crucial for this task. Command of Italian language will be a plus. Spanish language would be good as well.

  $76 / hr (Avg Bid)
  $76 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  ...years of Klaviyo expertise - 3+ years of copywriting experience, preferably in the e-commerce space but not required - Has keen attention to detail, takes ownership, innovative, and results-driven - Exceptional communication skills in English Preference: - Experience training and managing a team of 5 email marketers or more - Experience in establishing SOPs (Standard Operating Procedures) and workflow processes for the team Compensation: - $1500/month with a gradual increase monthly up to $1800/month on the 4th month - If you hit your KPIs, the salary will increase every 3 months Perks: - Work in a fully remote capacity, 40 hours per week (Monday to Friday) - Opportunity to work with top-tier high-revenue e-commerce brands - Be part of a dynamic, collaborative, and, pioneer gl...

  $2563 (Avg Bid)
  $2563 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  Hi, I have completed the survey using the link provided by you. We can't create a task at our end (maybe we can but I don't know how to) but we can create a Quote. (You, as a client, can create a task). Hope this is useful. Nice taking up the survey. Best of luck for your survey.

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...design a comprehensive statuses and workflow for using Jira Product Discovery project for idea capture and roadmap preparation and Jira Software project for implementation/development. . Key Points for Jira Product Discovery: Outline best practice streamline status that can be used in JPD for Idea capture and to manage the work (Idea Capture) Outline best practice streamline status that can be used in JPD for roadmap preparation (Discovery) Outline best practice streamline status that can be used in Jira Software for development and implementation (Development) The status MUST link the end to end flow of work Design a best practise workflow that links the above together to allow full visibility and tracking In essence, I am looking for a status and workflow...

  $762 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $762 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Building and Road Design using AutoCAD 2805 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a talented Autocad 2D Designer to work on building and road design and Earth calculation projects. As a designer, you will be responsible for creating detailed 2D designs using Autocad software. Your main focus will be on building and road design, ensuring accurate measurements, and incorporating relevant regulations and guidelines. This is a great opportunity to showcase your design skills and contribute to impactful projects in the construction industry. Skills required: - Proficiency in Autocad 2D design - Earth calculation - Strong attention to detail - Ms office - Knowledge of building and road design regulations - Ability to interpret and implement project requirements - Excellent communication skills Size: Medium Duration: 1 to 3 months Expertise: Intermediat...

  $1190 (Avg Bid)
  $1190 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Long-term Designer for Sales Microsites -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a dedicated freelance designer with expertise in creating engaging micro sites and landing pages to promote our products and drive sales. The ideal candidate will be proficient in Bootstrap, video editing, and have a strong portfolio of successful projects. Key Responsibilities: - Design and impl...video editing for creating engaging Insta reels. - Demonstrable experience in driving sales through well-crafted designs. - Ability to work collaboratively and communicate effectively. The primary goal of every project will be to drive product sales, so a strong understanding of sales funnels and conversion optimization will be highly beneficial. The successful candidate can expect a consistent workflow and the opportunity to contribute meaningfully to the success of our...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Mobile UI/UX Designer Needed for Civic Engagement AI 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...application that will act as an AI assistant for lobbyists. The goal of this project is to make the app user-friendly, particularly in simplifying complex data visualization that it provides. Key Responsibilities: - Design an intuitive user interface for a mobile application - Focus on simplifying complex data visualization - Ensure easy navigation and user flow - Understand the needs and workflow of lobbyists The ideal candidate will have: - Proven experience in designing mobile apps, ideally AI-driven - A strong portfolio showcasing UI/UX designs that simplify complex data - An understanding of the needs and challenges of lobbyists or similar user groups - Proficiency in graphic design software and prototyping tools This opportunity will play a key role in ...

  $1516 (Avg Bid)
  $1516 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  ...(Advanced) - From time tracked (including partial billing) - Extras (cost pass-on to client) - Bundling in QuickBooks 3. Generate Quotes/Estimates Automatically 4. Stage/Status based email sending 5. Contract generation and Post-Signing Actions 6. Dynamic Document Generation & Filling (PDF. Word. Google Docs) 7. Post-Project Analysis Report 8. Commission Calculation & Reporting 9. Auto-Progress Workflow (Update stage/status based on completion of events) 10. Client Onboarding (Project/Client Setup) - Folder Setup (Google Drive, SharePoint, etc.) - Tasks set up in Task Manager (ClickUp, Asana, Monday, etc.) - Form for client to fill to gather info - added to task/folder - Welcome email to client - can include resources, form link or document upload location 11. Sales Int...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี

  ...knows what document has arrived and what is still outstanding. Once all or any of the documents are received, a notification will be sent to the agent to advise them of the received documents. Reminder Campaign for Unreceived Documents: If the documents are not received, the customer will be added to a campaign list. Develop an email and SMS workflow to continue reminding the client to send the required documents through Zoho Campaigns. The workflow for reminders will be as follows: Initial Request: First email request. 3 Hours Later: Update/request email. 6 Hours Later: Update/request email (If the timezone suits, up to 8:30 PM; otherwise, the next morning at 8:30 AM). 24 Hours Later: Update/request email. 48 Hours Later: Update/request email. 72 Hours Later: Update/r...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Experienced Flask Developer Needed for R 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...understand the existing codebase and workflow. Implement logging and error handling to facilitate future troubleshooting. Required Skills: Proficiency in Python and Flask framework. Strong understanding of web application routing and session management. Experience with OAuth2 authentication and integration in web applications. Familiarity with Flask extensions such as Flask-Login and Flask-SQLAlchemy. Proficient in front-end technologies (HTML, CSS, JavaScript) and their integration with Flask. Ability to troubleshoot and resolve issues in a timely manner. Experience with Nginx configuration is a plus. Preferred Qualifications: Bachelor’s degree in Computer Science, Information Technology, or a related field. 3+ years of experience in web development using Flask....

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  <Overview> (1. background) This technology pertains to display devices for vehicles, display methods, and programs. In previous technologies, there were devices that displayed a warning image indicating the direction of deviation when there was a possibility of a vehicle deviating from the lane while driving. However, this method alone had the problem of making it difficult to intuitively recognize the danger of lane deviation. Therefore, this technology aims to provide a new display device for vehicles, display methods, and programs that can intuitively convey the danger of lane deviation. (2. technology search) If it is determined that the vehicle may deviate from the lane, an image of a three-dimensional object along the lane is displayed. Please search for this technology. (3. ...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  I need someone to buy and send me 5-10 Romanian academic books urgently. - Skills Required: - Ability to process both physical and digital purchases - Comfortable with posting (EMS post) books Please ensure you can fulfill the above requirements before bidding. The books should be shipped using EMS post for quick delivery.

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Custom Purchase Order Tracking System Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We urgently need an experienced SharePoint and Power Automate developer to create a custom Purchase Order Tracking System tailored to our specific business needs. The ideal candidate will have proven expertise in integrating SharePoint with Power Automate and the ability to develop automated workflows. **This project requires imme...Documentation of the setup and instructions for use. - Support for initial setup and troubleshooting. **Budget**: TBC **Time Frame**: **Immediate start required. Completion needed within 7 days.** **Application Instructions**: Please provide examples of similar projects you have completed. Include a brief description of your approach to this project and any suggestions you may have for optimizing the workflow. **Only apply if you can meet the urgent d...

  $736 (Avg Bid)
  $736 การประมูลเฉลี่ย
  110 คำเสนอราคา
  3-5 hrs Coaching for ai tools on presentation connected to powerpoint 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced indi...conduct effective online coaching sessions. Scope of Work: - Tailoring the 3-5 hrs coaching sessions to my existing PowerPoint slides and goals. - Demonstrating the use of AI generative tools in to achieve my objectives. - Guiding me on how to integrate the tools into my existing workflow. Ideal Candidate: - Prior experience with the mentioned AI presentation tools. - can demonstrate some relevant examples of investor pitch decks - A portfolio demonstrating successful integration and enhancement of PowerPoint slides using AI. - Strong understanding of design principles and presentation techniques. Please reach out if you're confident in your ability to coach and guide me effectively to leverage AI generative presentation tools fo...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  We are developing Algo Software. We want to convert two indicators from Pine editor to Python Language. The first is Chandelier Exit by Everget and the second is Bull Bear Power Trend BBPT. Both the pine editor codes should be translated into Python 3.10 or 3,70 should be tested before release. Pine Editor Code is given in note book.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm seeking an Wordpress developer within the United States who can create a series of 1-2 page websites using only Elementor Pro. The sites are intended to serve as basic points of presence, primarily focusing on providing information. Key project requirements include: - Development of multiple simple, yet professional, 1-2 page WordPress sites - Exclusive use of Elementor Pro for design and customization - Ensuring the websites are optimized for information dissemination Ideal skills and experience for this job are: - Proficiency in Wordpress with Elementor Pro - Prior experience in developing concise, informative websites - Understanding of how to structure a website for optimal information delivery It's essential that you're willing to communicate via phone wi...

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  134 คำเสนอราคา

  ...from Microsoft Forms to the Visualcare system using Power Automate, while maintaining a master spreadsheet of all form data. This will reduce administrative workload and increase efficiency. **Scope of Work:** 1. **Integration Setup:** - **Microsoft Forms**: Ensure existing forms are configured correctly to collect comprehensive client onboarding data. - **Visualcare API**: Verify connectivity and authentication to facilitate seamless data transfer. 2. **Enhanced Onboarding Experience:** - Design a user-friendly and intuitive interface for Microsoft Forms to ensure a positive client experience. - Incorporate automated emails or notifications to keep clients informed about the status of their onboarding process. 3. **Automation Workflow:** - Create a Powe...

  $280 (Avg Bid)
  $280 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Website Development for” AWS Cloud Solutions Company” Using React 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  *Description:** We are seeking a skilled web developer to create a professional website for our company, , specializing in comprehensive AWS cloud solutions. The website should be user-friendly, and responsive, built using React. It should include genuine images, original content, and ensure all sources are owned by us. **Scope of Work:** 1. **Design and Development**: - Create a modern and responsive website design using React. - Use genuine images and ensure all content is original. - Develop the website with a clean and user-friendly interface. 2. **Content Sections**: - **Home Page**: Introduction to our company and services. - **Services**: - Cloud Migration - Cloud Modernization - Cloud Application Development - Training

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  ERPNext & Frappe Cloud Tutor Needed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...understanding of the following: - Customization and Configuration: I aim to customize ERPNext and Frappe Cloud to suit my needs better. Ideally, you should possess strong technical skills and practical experience with these platforms. -- User Interface Customization: The goal is to tailor the user interface to make it user-friendly and appealing to my users. -- Workflow Configuration: Guidance to optimize and customize my workflow within the ERPNext and Frappe Cloud platform is desired. -- Security Settings: As I value data protection, I intend to learn more about the best practices for configuring security settings. The perfect candidate should have substantial knowledge of ERPNext and Frappe Cloud and should be apt in explaining complex concepts to beginners. I lo...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm searching for an experienced technical writer who can effectively create quality software produc...an experienced technical writer who can effectively create quality software product documentation for a new platform that had under it SDP and CMS also workflow system - You'll be highly proficient in translating software tech language and functionalities into easily understood, user-friendly document that the developers will relay on to build the system - Solid understanding of technology and software industries is crucial. - Experience in dealing with pertinent details in a simple and clear fashion for a non-tech audience. In your proposal, please share a brief summary of your experience in software technical writing particularly using simple terms to convert ...

  $3776 (Avg Bid)
  $3776 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  2D Avatar AI for Speech Recognition 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of speech recognition and synthesis APIs. • C# (if using Unity): For scripting within the Unity engine. • GDScript (if using Godot): For scripting within the Godot engine. 5. Integration Tools: • Android NDK/SDK: For integrating the system on Android devices. • Windows API: For integrating the system on Windows OS. Time Frame • Week 1-2: Requirement gathering and finalizing project specifications. • Week 3-4: Setting up development environments for both Android and Windows platforms. • Week 5-6: Developing the 2D avatar using Unity or Godot. • Week 7-8: Integrating speech recognition and synthesis functionalities. • Week 9-10: Testing and debugging on both platforms. • Week 11-12: Final testing, optimization, and dep...

  $1216 (Avg Bid)
  $1216 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm looking for someone who has got hands-on experience with library. Now I'm developing real-time collaboration platform with Vue3. By integrating Yjs library into Quill editor, we are going to share writings in real-time. If you're the best candidate, you can work with me every month with this budget. We can negotiate this budget at later time. I attached demo server code which can use for the signaling server.

  $450 (Avg Bid)
  $450 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  40s Cartoon Film Using AI 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a 40-second 3D cartoon film using AI. The film should feature the same character in every scene. Key Points: - The film should be 40 seconds long. - The character featured throughout the film should be the same. Ideal Skills: - Proficiency in 3D animation. - Experience with AI-driven animation. I look forward to seeing your bids!

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  No Code Software Developer for Animation Software 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...integration with ’s animation capabilities. Users should be able to create and customize animated videos using ’s features within our platform. Integration with Eleven Labs: Integrate Eleven Labs’ voice technology to enable voice synthesis and lip-syncing within animations. Users should be able to upload their voice samples and have the platform generate voiceovers for animations. User Interface and Experience: Develop a drag-and-drop interface for easy video creation and editing. Provide customizable templates for various types of animated content. Include step-by-step guides and tooltips to assist users in navigating the platform. Automation and Workflow Management: Automate the video creation process, allowing users to set parameters and generate vi...

  $577 (Avg Bid)
  $577 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Cross-Platform HR App Developer 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...distribution. Key Features: - Leave Application: The app should allow employees to easily apply for leave. This feature should capture the leave type and duration, as well as any additional information required for the leave request. - Leave Tracking: Employees should be able to view their leave history, including the types of leave taken, the dates, and any remaining leave balances. - Leave Approval Workflow: Managers should receive notifications when their team members apply for leave. They should be able to review the request and approve or reject it directly from the app. - Payslip Viewing: Employees should have the option to access and view their payslips through the app. Ideal Skills: - Proficiency in cross-platform app development, with a focus on iOS and Android. - Expe...

  $510 (Avg Bid)
  $510 การประมูลเฉลี่ย
  180 คำเสนอราคา

  As a client, I'm looking for a Power Automate & Power Apps developer to help streamline and optimize our sales process. Key Responsibilities: - Develop Power Automate workflows to automate repetitive tasks and improve efficiency in our sales process. - Design and develop custom Power Apps to streamline data entry and processing in our sales department. - Ensure seamless integration of these ...Automate workflows and Power Apps. - Strong understanding of sales processes and CRM systems. - Familiarity with data integration tools and techniques. - Excellent communication skills and ability to understand and interpret business requirements. Please note, the candidate will be expected to work closely with our sales team to understand their needs and develop solutions that enhance the...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm in need of a comprehensive research paper, specifically focusing on comparing case-sensitive and case-insensitive data in the realm of query optimization. The paper should be between 11-15 pages; brevity without compromising on depth is important. As I need this urgently, ASAP delivery is essential. Key Points: - Research on query performance based on case-sensitive and case-insensitive data. - Investigation and analysis on the usage and benefits of functional indexes in this context. - Comparison of case-sensitive and case-insensitive data in terms of query optimization's efficiency and effectiveness. Ideal Skills Include: - Proficient in IEEE format for research papers. - Strong background in database management and query optimization. - Experience in conducting comparati...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm looking for a team with basic English pro...require advanced language skills. The primary goal is to understand the messages and sort them into relevant categories. 1-2$ per hour. Key requirements for this project: - Basic English proficiency: You should be able to understand simple English phrases. - Attention to detail: Accurate categorization is crucial for this task. - Reliability: Timely completion of the task is important. The workflow for this project is straightforward. You will be listening to phone messages and sorting them into specific categories. The categorized messages should then be reported via email. Please note that the budget for this project is 1-2$ per hour. If you have a team that fits these criteria and is willing to work at this rate, please r...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  GoHighLevel Saas Setup 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...understand it completely if you already offer this service give me the exact price you will charge and what all your price will include in that price you will not be considered unless you say "I can do this" along with the exact price you will charge with all of my needs or include your own needs Gohighlevel Account Setup Setup of Gohighlevel funnels and campaigns Triggers, forms, and pipelines, and workflow in Gohighlevel Integration of 3rd party apps with Gohighlevel Calendars and appointment creation in Gohighlevel Design websites and membership sites in Gohighlevel Setup Gohighlevel Account Snapshot Gohighlevel has Facebook Lead Ads set up Gohighlevel has Mailgun and Twilio set up Gohighlevel has a two-step order set up Create New Accounts in Go High Level ( GHL )...

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I need an expert in apollo.io. I am looking for a skilled expert to assist in lead generation and email campaign management for my B2B operations. Expertise in is essential. You will load my 10,000 records on apollo and create a drip campaign for the next six months or more. You need to be an expert in warm up email and help me set up multiple emaill addresses so avoid spam filters If you are not an expert on apollo and you respond to this message I will block you for ever

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา