ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  4,767 xero งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  xero accounting service หมดเขตแล้ว left

  ต้องการคนที่เข้าใจและสามารถแนะนำวิธีการใช้ โปรแกรม xero accounting softwar และมีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีในประเทศไทย

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Need an accountant who can use Xero accounting program and can help reconcile and tax. Monthly pay between 600-900USD for the right person. ใช้ xero program ได้เปนอย่างดี กระทบยอดบัญชีได้ทุกหมวด ปิดงบการเงิน ต้นทุน

  $773 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $773 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Xero-Procurement System Payment Matching 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert who can streamline our payment matching process by integrating Xero with our Procurement system. Key Requirements: - **Manual Matching Override Capability**: The ability to manually match transactions is crucial as it allows us to handle exceptions and discrepancies effectively. Current Discrepancy Handling: - Discrepancies between the systems are currently addressed via manual review and adjustment. The integration should help minimize these instances and make the process more efficient. Ideal Skills and Experience: - Experience in integrating Xero with Procurement systems is a plus. - A good understanding of financial processes and payment matching. - Ability to develop a system that allows for manual override matching. - Proven track...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...identify discrepancies or errors - Assist with financial audits and provide necessary documentation and support - Utilize accounting software (such as Sage, Xero, QuickBooks) to record and track financial transactions - Assist in the preparation of budgets and forecasts Qualifications: - Bachelor's degree in Accounting or related field mandatory - Chartered Professional Accountant designation an asset - Proven experience as a Canadian Staff Accountant or similar role - Experience in public practice an asset - Strong knowledge of Canadian tax principles and practices - Proficiency in using accounting software (TaxCycle, Netfile, QuickBooks, Xero) - Excellent attention to detail and accuracy in data entry and analysis - Strong analytical and problem-solving skills - A...

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm in search of a skilled accountant who can help me with weekly bookkeeping tasks for my business. Key Responsibilities: - Manage bookkeeping on a weekly basis - Transition process from MYOB to Xero Ideal Skills and Experience: - Strong bookkeeping skills - Proven experience with MYOB and Xero - Understanding of small business accounting needs A high attention to detail and reliability are critical for this role. I'm looking forward to building a productive working relationship.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Xero Bookkeeper Needed 4 วัน left

  I'm in need of a skilled bookkeeper who's proficient in Xero. The ideal candidate will have experience handling a variety of tasks, including: - Invoicing and payments - Expense tracking - Payroll processing I have 2 bank accounts that require reconciliation. The perfect freelancer for this job will have a comprehensive understanding of accounting principles and be able to manage bookkeeping tasks with precision and attention to detail. Please highlight your experience with Xero in your proposal.

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  In moving forward with my business, my knowledge on Xero accounting software is at an intermediate level. I'm open to learning from a professional who can help me elevate my understanding particularly in Invoice Management. This one-on-one training session should cover best practices, tips, and crucial functions for efficient use of the Invoice Management feature in Xero. I'm looking to deepen my understanding of how to operate this system effectively, in order to streamline my operations and financial reporting. Freelancers interested in bidding for this project should have: - Extensive experience with the Xero Accounting Software - Proven expertise in training others to use the Invoice Management function - Strong communication skills, with an ability to ...

  $547 (Avg Bid)
  $547 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Bookkeeping Audit for 50-Unit Apartment 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled bookkeeper to audit my books in Xero for a 50-unit apartment complex. The main goal of this audit is to identify discrepancies in my financial records. Key Tasks: - Review financial records in Xero - Provide a summary of key financials - Identify any discrepancies or irregularities Ideal Candidate: - Proficiency in using Xero and conducting audits - Strong attention to detail - Previous experience in property management accounting would be a plus

  $461 (Avg Bid)
  $461 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Xero, Office365 Data Entry & Invoicing 22 ชั่วโมง left

  I'm looking for someone with exceptional attention to detail and great communication skills to help me with my data entry tasks. Key Responsibilities: - Accurate Data Entry in Xero, Office365, Urbanise, One Link, NASAPP - Invoicing - Debtors & Creditors Management Ideal Skills: - Proficiency in Xero, Office365 and other accounting software - Excellent attention to detail - Communication skills - Ability to learn and work on multiple platforms - High data accuracy (99%+) The ideal candidate would be someone who is not only experienced in data entry but also has a commitment to high accuracy and is able to work across multiple platforms.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  101 คำเสนอราคา
  Xero-Experienced Bookkeeper Needed หมดเขตแล้ว left

  As the owner of a rapidly expanding business, I'm in urgent need of a proficient bookkeeper with substantial familiarity in using Xero. While I don't need you to have experience within a particular sector, it's crucial to bring a strong background in: - Financial record management - Handling accounts payable and receivable - Conducting bank reconciliations The ideal candidate will be detail-oriented, organized, capable of multi-tasking and meeting deadlines. If you're a self-starter who can get on top of tasks without constant supervision, I'd be delighted to extend an offer to join my enterprise.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Gurugram Company Accountant Needed หมดเขตแล้ว left

  ...financial tasks in Gurugram. The primary responsibilities would include bookkeeping, financial statement preparation, and tax filing. Key Responsibilities: - Regular monthly bookkeeping. - Preparation of monthly financial statements. - Timely and accurate tax filing. We currently use Excel spreadsheets for our accounting, so proficiency in spreadsheets is essential. Experience with QuickBooks and Xero would be a plus, as we might decide to transition to one of these platforms in the future. The ideal candidate would be detail-oriented, organized, and able to work efficiently to meet our monthly accounting deadlines. Experience with corporate accounting and regulations in Gurugram or India would also be highly valued. Please provide a brief overview of your relevant experien...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  WooCommerce Website Setup with Custom Checkout หมดเขตแล้ว left

  ...extensive experience with WordPress, WooCommerce, and integrating various systems such as Zoho, Xero, Klaviyo, and Zapier. Objectives Develop a clean, luxurious website with a design aesthetic similar to luxury travel magazines, incorporating a high-quality image-driven layout to showcase destinations and services. Ensure the website is optimized for speed and delivers an exceptional user experience across all devices. Match the aesthetic and design language of our existing itinerary platform, ensuring brand consistency across platforms. Implement a WooCommerce e-commerce platform tailored for the sale of travel packages and event tickets. Integrate the website seamlessly with Zoho (CRM), Xero (accounting software), Klaviyo (email marketing), and Zapier for additional ...

  $2102 (Avg Bid)
  $2102 การประมูลเฉลี่ย
  184 คำเสนอราคา
  Urgent Bookkeeping Expert Needed หมดเขตแล้ว left

  I urgently need a skilled bookkeeper to help me get my finances in order. While I skipped the specifics of the bookkeeping platform software, I'd prefer candidates who are proficient with QuickBooks, Xero, or Sage. Time management is critical for this project, so it'll be a bonus if you have proven experience in delivering quality work on short notice. Your responsibilities will include: - General bookkeeping duties - Assuring financial information accuracy - Documenting financial transactions - Recommending financial actions after analyzing accounting options In summary, I'm seeking a quick and efficient accountant with substantial bookkeeping experience, an excellent understanding of bookkeeping platforms, and a history of prompt delivery.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  124 คำเสนอราคา
  Comprehensive Business Accounting Services หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a bookeeper to assist with ongoing functions for 2 businesses including: - Pay roll management in Xero - Cash reconciliation - Accounts receiveable and payable - Running of monthly reports such as P and L and cashflow - Managing debtors Ideally someone CPA qualified that is an EXPERT in xero and able to work in Australian time zones. Must be able to attend all staff meetings, and be online to answer questions inside Australian working hours.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Customized Xero Invoice Template Design หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a savvy designer to customize my Xero invoice templates, specifically focusing on line item layout and formatting. The ideal freelancer should possess strong design skills with experience in Xero invoicing. I need an invoice template built exactly as per a sketch I'll provide. Divide your attention equally towards these elements: - Changing the sequence and width of columns - Adjusting text alignment within line items - Detailing the logo placement - Creating a unique header and footer design - Incorporating my specific color scheme and branding elements Detailed instructions will be available in the sketch. Prior experience with creating Xero templates is a must as I am looking for a prompt, efficient service.

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  At present, we manage all our revenues and expenditures through multiple bank accounts. For different types of expenses, we use different cards - for instance, ...multiple bank accounts. For different types of expenses, we use different cards - for instance, the card ending in 1234 is used for fixed expenses, while the card ending in 0123 is for non-fixed expenditures. All our receipts are sent to Receipt-Bank, which is synced with XERO. - reconcile bank accounts each month - setup inventory management - loan interest - P/L statments - Setup up reconciliation rules Must be finished by 10th of each month Approx 400 receipt/bank statement rows need reconciling each month. In XERO, every transaction must be matched with a receipt from Receipt-Bank or reconciled from a ba...

  $279 (Avg Bid)
  $279 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Experienced Account Assistant Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of someone adept in bookkeeping, expense tracking, and financial reporting. You don't have to have experience in a specific software, but being proficient in tools like QuickBooks, Excel, and Xero would be ideal. I need the Account Assistant to handle: - Bookkeeping - Expense Tracking - Financial Reporting In your proposal, please include: - Details of your past work and experience in similar roles - A detailed project proposal outlining how you'll carry out the tasks I'm excited to hear from you, and start working together on this project.

  $273 (Avg Bid)
  $273 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Expert VAT Specialist for Return Assistance หมดเขตแล้ว left

  With a priority on speed, I urgently need a VAT specialist who is well versed in UK VAT return preparation, transaction review, and guidance. Ideally, you would be a qualified Accountant with: - Proficiency in QuickBooks and Xero. - Solid experience in managing VAT returns and transactions in the UK. - Fluent English for effective communication. Your responsibilities include: - Sorting out a year's worth of VAT returns for me. - Reviewing VAT transactions. - Providing expert advice on VAT matters. Please only apply if you can begin work immediately as this project has to be completed urgently.

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Experienced Xero Bookkeeper Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm after an experienced bookkeeper who is an expert in using Xero and Stripe and has experience with UK VAT returns. - I'm not looking for someone specializing in payroll processing, as that's not a part of this role. - Our employees are B2B contractors, and I expect you to be able to process payments to them and to other suppliers - I expect you to make and release accruals to make our monthly management accounts as useful as possible - You will need to be able to manage our bookkeeping every month, so I'd prefer someone available for regular, ongoing work. - My business operates in the software and crypto industry, so good sector knowledge would be a plus. Please bid with a brief description of your experience with Xero and Stripe and your approach to...

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  At present, we manage all our revenues and expenditures through multiple bank accounts. For different types of expenses, we use different cards - for instance, ...multiple bank accounts. For different types of expenses, we use different cards - for instance, the card ending in 1234 is used for fixed expenses, while the card ending in 0123 is for non-fixed expenditures. All our receipts are sent to Receipt-Bank, which is synced with XERO. - reconcile bank accounts each month - setup inventory management - loan interest - P/L statments - Setup up reconciliation rules Must be finished by 10th of each month Approx 400 receipt/bank statement rows need reconciling each month. In XERO, every transaction must be matched with a receipt from Receipt-Bank or reconciled from a ba...

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  MVP Web App - Tutoring Onboarding Process หมดเขตแล้ว left

  ...appointments, discovery call etc. - Integration with invoicing: This feature requires linking to our existing platform (Xero) to promote smooth financial transactions. You will ensure that both staff and clients can interact with this feature seamlessly. - Automated emails: Prepared for automated responses and follow-ups, emails with forms will be sent both to staff and clients that links to automated emails (with forms that collect all details for enrolment forms, share the cancellation policy and get parents to tick that they agree). Then automated reminder email to go to parent and staff member. The ideal freelancer for this job should have: - Proven experience in Bubble and Xero integrations, Rails would be a bonus - Strong background in building web apps to stream...

  $1679 (Avg Bid)
  NDA
  $1679 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled professional who can manage the daily tasks involved in my accounting and bookkeeping. Your responsibilities will include: - Handling accounts payable - Reconciling bank statements - Generating financial reports I use QuickBooks, Xero, and Excel spreadsheets in my daily operations. Therefore, experience and proficiency in these tools are highly required. Experience with daily accounting tasks is a big plus. Attention to detail, high reliability, and a keen understanding of finance protocols will be ideal for this role.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  105 คำเสนอราคา

  I am in need of a professional who can hel...filing purposes. I actually have no accounting software or tools in use, so proficiency with QuickBooks, Xero, or Excel would be beneficial in this scenario. There is an urgency to this as we are nearing the tax filing deadline for 15th April 2024 so the project needs to be delivered in a day or at max 2 days. Key Aspects: - Accounting for around 20 incoming transactions and above 30 expenses - Preparation for tax return applicable to the United States - Will provide format and relevant bank statements Ideal candidate should: - Have understanding of US tax laws and regulations - Be able to work accurately with bank statements - Have experience with accounting tools like QuickBooks, Xero, or the ability to efficiently work with Ex...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Comprehensive Excel Financial Report Revision หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a professional well-versed in both accounting knowledge and Excel skills. The focus of this project involves updating numerous (>10) Excel worksheets with actuals extracted from a Xero enterprise report. This initially one-off endeavour might lead to potential further collaborations. The specific task details: - Update Excel worksheets with data from an enterprise report in Xero. - Prepare a comparison table outlining key budget v actual variances. Pertinent skills and experience: - Solid understanding of accounting. - Advanced proficiency in Excel. - Familiarity with Xero enterprise reports. This task is designated as a one-off project but might lead to more potential work given satisfactory completion.

  $22 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Xero Pro for Healthcare Accounting หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a professional accountant with proficiency in Xero and a thorough understanding of healthcare accounting standards. The accountant would be required to manage: - Bookkeeping: Sorting receipts, classifying expenses, and managing accounts payable/receivable. - Tax Preparation: Gathering data, filling tax forms and ensuring full compliance. - Financial Analysis: Conducting regular audits, analyzing financial information to help with business decision-making. Tax lodgements Ideal candidate would not only be familiar with Xero but also possess a strong knowledge of healthcare industry's unique accounting principles. With this project, accuracy and attention to details are paramount. Experience in this industry is a big plus. If this fits your skills set, f...

  $289 (Avg Bid)
  $289 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Migrating Financial Data from Xero to Odoo หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an expert cloud accountant skilled in both Xero and Odoo to migrate my financial data from Xero to Odoo 17 considering UK specific requirements (Anglo Saxon accounting, "making tax digital" VAT reports, multi-currency settings, EU IOSS settings for UK-EU VAT handling via the EU's IOSS system, handling of postponed VAT accounting statements in the quarterly VAT return). • You should have a deep understanding of how Xero operates - especially related to financial data, as well as a proven track record in successfully migrating similar data between the two systems. • The main task will be migrating financial data, so proficiency in handling financial data migration is essential. • As my current system is Xero and I...

  $655 (Avg Bid)
  $655 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  Looking for someone to develop a Power BI dashboard for a UK farm enterprise incorporating Financial Performance (via Xero); Commodity Price Trends (via industry websites); Real Time Localised Weather Data (via weather websites) and localised Tempest weather station and CCTV streaming (not sure how to do this) and Satellite Cropping Imagery (via XML from a subscribed service)

  $426 (Avg Bid)
  NDA
  $426 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Xero Pro for Healthcare Accounting หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a professional accountant with proficiency in Xero and a thorough understanding of healthcare accounting standards. The accountant would be required to manage: - Bookkeeping: Sorting receipts, classifying expenses, and managing accounts payable/receivable. - Tax Preparation: Gathering data, filling tax forms and ensuring full compliance. - Financial Analysis: Conducting regular audits, analyzing financial information to help with business decision-making. Tax lodgements Ideal candidate would not only be familiar with Xero but also possess a strong knowledge of healthcare industry's unique accounting principles. With this project, accuracy and attention to details are paramount. Experience in this industry is a big plus. If this fits your skills set, f...

  $322 (Avg Bid)
  $322 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Virtual Assistant Needed for Invoicing Task0 หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a Virtual Assistant who can take charge of the invoicing tasks at my business. Although the invoicing software we currently use is undisclosed, the potential candidate needs to demonstrate adaptability with invoicing software in general. The ideal candidate here wou...adaptability with invoicing software in general. The ideal candidate here would: - Have previous experience in handling invoicing tasks. - Be comfortable with basic data entry and research tasks. - Show proficiency with email management. - Be open to familiarize themselves with our particular invoicing software. Having experience with popular invoicing software such as QuickBooks, FreshBooks, or Xero would be a great advantage. A commitment to accuracy and a meticulous eye for detail are paramount...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  99 คำเสนอราคา
  Smallbiz Financial Statements Prep & Signature หมดเขตแล้ว left

  I need a professional to prepare and sign the financial statements for my small-sized business. This includes a Balance Sheet, Income Statement, and Cash Flow Statement for the fiscal year 2023/24. All the required financial data and records are available. Ideal Skills: - Profound knowledge in the preparation of various financial statements - Exper...the mentioned financial statements using the provided data, followed by the signing of these statements. Please ensure that you have the necessary credentials to legally sign off on these documents. Accuracy, credibility, and confidentiality is of utmost importance in this project. ***Must be member of relevant accounting body to sign-off financial statement in South Africa. - All data are in Xero software. - copy of invoices are ...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Xero - Expense หมดเขตแล้ว left

  Xero Expenses Processing and Setting up Chart of Accounts

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Xero Basic User Training หมดเขตแล้ว left

  I need a skilled Xero trainer to work with a small team of 1-5 people on some specific areas. These areas are entering and categorizing transactions, along with generating financial reports. The aim is to bring the team up to a basic user level. Ideal trainers will be patient, have excellent communication skills and a proven track record in Xero training.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Comprehensive Auction and Marketplace Development หมดเขตแล้ว left

  ...from the platform and skip out auction site for our commission. Market place think gumtree!! I won’t to be the place to sell everything so you have an idea; mining, farming, cars, trucks, trailers, marine, animals, dogs cats, cattle, sheep, horses, goats, gemstones jewellery literally everything! I want the website to run fast and with out issues especially during auctions, auto invoicing using xero integration and payments from bank cards. Ideal candidates for this project will have prior experience in e-commerce platform development, specifically in the domain of auctions and online marketplaces. Competence in secure payment gateway integrations is essential, along with a demonstrated ability to create intuitive UI/UX. Understanding of user-level access and permissio...

  $2795 (Avg Bid)
  $2795 การประมูลเฉลี่ย
  172 คำเสนอราคา
  Xero Tutoring for Invoicing and Reconciliation หมดเขตแล้ว left

  I am a beginner at Xero who needs tutoring once a week to enhance my skills. I need in-depth knowledge and guidance in three core areas: -Invoicing -Bank Reconciliation -Expense Tracking A freelancer with a comprehensive understanding of Xero who can explain these features thoroughly and understandable way would be perfect. Ideally, I'm looking for someone who has previous experience tutoring or training others in using Xero.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Ecwid E-commerce Store for Physical Goods หมดเขตแล้ว left

  ...or agency to create a new Ecwid webshop from scratch that will sell physical goods. This project involves understanding my retail brand, creating an appealing and easy-to-navigate online store, and managing the ecommerce side of things such as payment gateways and product upload. The webshop will comprise of 10 to 50 product categories. Intergratation with Instagram and Facebook. Connection to Xero Accounting. The Ideal Candidate: - Excellent understanding of Eccwid platform - Proven experience in E-commerce website development, especially Ecwid - Knowledge about setting up online payments - Great attention to UI/UX design - Quick and responsive communication Responsibilities: - Building a new webshop on Ecwid - Setting up payment gateways - Uploading a variety of product ca...

  $652 (Avg Bid)
  $652 การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา
  QuickBooks Savvy Financial Accountant Needed หมดเขตแล้ว left

  ...financial records, from day-to-day bookkeeping tasks to comprehensive financial reporting. This role requires a high level of proficiency in accounting software, including QuickBooks, Xero, and other relevant platforms. Additionally, the ideal candidate will have a strong background in creating customized reports using Google Sheets and Excel to provide insightful financial analysis for strategic decision-making. Key Responsibilities: Conduct day-to-day bookkeeping tasks, including recording financial transactions, managing accounts payable and receivable, and reconciling bank statements. Utilize QuickBooks, Xero, and other accounting software to maintain accurate and up-to-date financial records. Develop and maintain systems for generating daily, weekly, and monthly prof...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Pennylane and Shopify Intrigation หมดเขตแล้ว left

  ...QuickBooks Online. I will provide you support by using QuickBooks Online. - Payroll management - Account Payable/Receivable - Financial Reporting I am a Professional Accountant with more than 12 years of experience of an International Organization. I have completed MBA in Finance and MBS in Accounting. I am a QuickBooks Pro-Advisor and Xero-certified user. Familiarity with transferring accounting data between different software platforms like Odoo, QuickBooks UK, Xero, Wave, Zoho Books, MYOB etc https://www.freelancer.com/projects/accounting/Seamless-QuickBooks-PennyLane-Migration/reviews https://www.freelancer.com/projects/accounting/expense-invoices-data-entering-around/payments https://www.freelancer.com/projects/accounting/Accountant-for-ISP/payments https://www.fr...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  LLC Tax Return Filing หมดเขตแล้ว left

  I need a proficient tax professional who is well-versed in US tax laws to take care of filing a tax return for my single-member LLC for the year 2023. I'm a non-resident and I require your expertise to ensure a smooth, correct process. I have all necessary documents ready including my EIN and Xero statements. Key responsibilities will include: - Accurate and timely filing of the LLC's tax return Ideal candidate should have: - Proficient knowledge of US Tax Laws - Past experience in handling non-resident tax filing requirements (MUST HAVE) Please start your application with "In order to file a tax return, we will do the following steps" so I can filter out automated applications, thank you

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Xero Bookkeeping Revamp หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a proficient bookkeeper with a vast experience in Xero software. My bookkeeping is currently completely behind, and I'll need intensive help to catch up and subsequently maintain it on a monthly basis. Ideal skills and experience: • Proven bookkeeping experience using Xero • Detail-oriented with a knack for spotting discrepancies • Proactive and able to work independently • Ability to meet strict deadlines Job scope will involve: • Cleaning up the existing Xero books • Monthly bookkeeping and reconciliation • Advise on best bookkeeping practices for future reference Your commitment to restoring order to my bookkeeping will not only help me regain financial clarity but it will also ensure the smooth operati...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  ...accounting industry - customization options to meet varying needs - analytics and insights relevant to the accounting industry - visualizations that are easy to interpret for users - Google Chrome extension functionality, performance and usability The ideal candidate for this task should have: - Profound experience in Accountancy, particularly as a user of accounting software Xero and/or Quickbooks web applications - Xero and/or Quickbooks active subscription, ideally - ongoing client practice in these - Google Chrome web browser The aim is to form a deeper understanding of user needs, identify potential glitches and areas of improvement to enhance user experience and app functionality. I expect one to commit 9 hours into the project. The probable itemization would be: ...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Xero API feeds into a live spreadsheet or program หมดเขตแล้ว left

  Xero has an add-on called Xero Projects, which is where I record my time on certain Projects and Tasks. Xero knows my hourly rate and calculates my 'unbilled time'. First, I want to get my Clients, their invoice history, and unbilled time into a spreadsheet. Then, I want the ability to drag my unbilled time into different months (say as a columns). The idea being that I look at the current month, and decide what to invoice, or to drag the unbilled time to another column. I want to get this data into a spreadsheet, or similar looking program. I use windows. I attach a spreadsheet as an example. Note that data in Yellow is the information to extract from the API feed. Xero API info can be found here: I'm bored of bots replying

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Tech-Focused Xero Reconciliation หมดเขตแล้ว left

  As many companies face time pressures we have allowed our Xero to slip, we have between 175 - 250 transactions that need to be reconciled. The majority are simple transfers between internal saving accounts, however we don't have the time to go through these Here's what we need: - Expertise in sales, purchases, and expense transactions reconciliation. - The ability to handle 100-500 transactions, ensuring each entry is accurately recorded and reviewed. - A fundamental understanding of the tech industry. This understanding will not only speed up transaction identifications but also makes for more informed conclusions. The ideal candidate will have a solid background in book keeping, with proven experience using Xero software. Your ability to work accurately and e...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Need Xero expert. Do you know how to fix Xero structurally if set up wrong? Need someone smart who can see how my Xero was setup and how all data flows to see best way to fix my accounting system. E.g. I’ve identified that bank accounts have been set up as assets is issue (can explain in message). Only looking for an expert. You can do smart work and other can do clean up if you want. I can support with Excel analysis, explain things etc (I know some accounting). There is a fair amount of work to do so need someone available to start now and has availability. Application: Please send short message. Don’t copy/paste. I can tell who is a pro easily. Pay based on experience.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  MySQL & Python: Xero API Integration หมดเขตแล้ว left

  ...the project requirements: 1. MySQL Database: - Develop a web page showing how to retrieve data to generate reports. - Create a second web page providing examples of how to input data via an API. 2. Xero API Integration: - Write Python scripts demonstrating how to fetch data from the Xero cloud-based financial system. We will be focusing on pulling invoice, payment, and contact data. Ideal freelancer should encompass the following skills and experiences: - Proficient in MySQL databases & Python programming language. - Experience with API integration work, particularly with Xero. - Knowledge in data manipulation for reporting purposes. Please note, this project involves creating examples and demonstrating functionality, rather than building comple...

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Xero App Enhanced with PHP & MySQL หมดเขตแล้ว left

  ...seeking an experienced PHP and MySQL developer to assist in modifying an existing Xero application. The task is to create PHP code to change the app's present means of storing credentials. Instead of its current session storage, we're switching to database storage specifically with MySQL. The aim is to improve functionality and security. The work should be done in a demo environment and I will add the code to the live site. Key Details: - The Xero App in question can be found at this link: - We've chosen MySQL as our preferred DBMS. Ideal Candidate: - Proficient in PHP and MySQL - Familiar with database structure modification - Understanding of Xero apps is a plus - Can optimize for security and speed - Transparent and maintains

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  AI Invoice Interpretation for Gmail หมดเขตแล้ว left

  ...system like Xero. Key Details to Extract: - The AI task should capture the vendor details, invoice amount, date of invoice, customer reference number/order number, part numbers and prices from each invoice emailed to my Gmail account. Handling Multiple Pages: - Invoices could be multipage and predominantly as PDF attachments, so the AI task needs to extract information from all pages, not just the first or the last one. Ideal Skills and Experience: - Experience with email parsing - Knowledge on AI and machine learning - Proficiency in accounting software integration, preferably Xero - Attention to detail to ensure correct data extraction from multiple page invoices. I have attached screenshots of how a typical invoice is received and the result of the Bi...

  $573 (Avg Bid)
  $573 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Logistics Tracking Web App Development หมดเขตแล้ว left

  I am currently working on building a web application for tracking logistics. I have begun the development and it is going well. As many projects do, the scope of the work has changed and now i need some help to get it across the line. I have been building in Wordpress, using gravity form...changed and now i need some help to get it across the line. I have been building in Wordpress, using gravity forms and gravity flow, but have also done quite a lot of custom code. We can continue with what we have or we can go a different way with it. The project requires the following: Experience in developing Wordpress Experience with Gravity Forms and Gravity Flow Ability to integrate with Xero Ability to develop using the google maps API I am happy to show you though the project so far...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  156 คำเสนอราคา
  Comprehensive Accounting Services Needed หมดเขตแล้ว left

  As a busy company dealing with more than 100 transactions monthly, we're requiring professional assistance with our bookkeeping tasks. These tasks include invoicing and billing, bank reconciliation, and payroll processing. The ideal freelancer for this project should be proficient in popular accounting software—although, we are flexible since w...bookkeeping tasks. These tasks include invoicing and billing, bank reconciliation, and payroll processing. The ideal freelancer for this project should be proficient in popular accounting software—although, we are flexible since we're yet to choose our primary software. Experience in managing high volume transactions is a must, alongside excellent accuracy in data management. Proficiency in QuickBooks, Xero, or Sage wo...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Weekly Virtual Assistant for Multiple Tasks หมดเขตแล้ว left

  ...assistance with, so the successful person must be have initiative, intelligent, and be able to think on the go / be flexible. I'm a friendly, laid back boss, and I have one employee who is very friendly and helpful. We're a welcoming small little team and want the successful candidate to be a similar personality type. You'll be working with: - PDF files - Emails - Managing through Outlook - Xero software - Client Management Software Ideal skills for this job are: - Advanced organisational capabilities - Attention to detail with data entry for client management - Well written and friendly nature - Work well as a small team, so great communication - General Aptitude - Flexibility - Good communication The successful person will not only be complimenting and imp...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Detailed Bookkeeping & Data Entry Services หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a capable and meticulous professional to help with a variety of bookkeep...tasks. These will include but are not limited to: - Data entry - Account reconciliation - Payroll processing Applicants should have a deep understanding of bookkeeping principles and practices, and a high level of accuracy, as these tasks crucially impact our financial reporting. Familiarity with Koho, the accounting software I'm currently using, will be beneficial. If you're used to QuickBooks, Xero, or Wave and are able to learn new software quickly, don't hesitate to apply too. Please include any relevant qualifications, previous experience with the tasks mentioned, and your availability when you bid. Laying out your process for managing and organizing this kind of ...

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน xero ชั้นนำ