ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 xml งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ Javascript Coed xml.?

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Core Java 17 Specialist Required with IntelliJ IDE 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  SHOULD BE AVAILABLE TODAY require a highly proficient Java developer with expertise in Java 17 for an Additionally, as the project may involve data serialization, having previous experience in that area is mandatory. Ideal skills and experience include: * Extensive experience with Core Java, particularl...require a highly proficient Java developer with expertise in Java 17 for an Additionally, as the project may involve data serialization, having previous experience in that area is mandatory. Ideal skills and experience include: * Extensive experience with Core Java, particularly Java 17 , IntelliJ * Familiarity with several Java frameworks and libraries * Experience with data serialization (XML, JSON, Protocol Buffers, etc.) * Flexibility to adapt to different project requi...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  B2B DATA SCRAPPING -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to have a program that can program the information of a company that uses a B2B program installed on my computer, into Excel and output it as XML at a certain time. The B2B program installed on my computer was installed on my desktop by making a remote 's in Turkish, not on my computer.

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Android Studio and XML Java Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in immediate need of a seasoned expert with deep experience in Android Studio and XML Java. Role Specifics: • App Development: The task at hand involves application development. The prospective candidate should be proficient in Android Studio and be able to craft an intuitive, engaging application from scratch. • XML Parsing: Experience in XML Java is certainly beneficial. The project will entail XML parsing; you should be experienced in manipulating and extracting data from XML documents. Skills Required: • Proficiency in Android Studio • Strong experience in XML Java • Understanding of the principles of XML • Ability to develop apps for a wide range of audiences, with an emphasis on accessibilit...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  STM32-Based Ladder Language IDE 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... Keyskills required as below : - Strong exerience with desktop application development using python libraries/frameworks preferable wxpython . Experience in developing IDEs is more preferred. - Capable to convert graphical representation/language to c program translation(we will provide references of open source examples) - cross compiling C program for target hardware using IDE - knowledge of XML schemas - remote procedure calls in C - Networking - knowledge of embedded systems People who have strong experience in the above keys skill should only apply. I am not in a rush and am more concerned with the quality of the final product, so there's no strict deadline. However, progress updates would be appreciated. Note : person who show good performance and understanding wo...

  $2379 (Avg Bid)
  $2379 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  On Page SEO and Technical SEO Specialist 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...work in depth work. I am seeking a qualified SEO specialist who is comfortable with handling both on-page and technical SEO. Technical SEO: Regular Audits: Perform ongoing audits to identify and rectify issues related to site speed, mobile optimization, crawl errors, and site architecture. Page Speed Optimization: Employ advanced strategies to guarantee swift loading times across all platforms. XML Sitemap and Optimization: Fine-tune these elements for optimal search engine crawling and indexing. On-Page SEO (First Month and Ongoing Adjustments): Keyword Research: Execute a comprehensive keyword strategy encompassing a wide array of keyword types such as short-tail, long-tail, short-term, long-term, product defining, customer defining, geo-targeting, and intent targeting. C...

  $363 (Avg Bid)
  $363 การประมูลเฉลี่ย
  138 คำเสนอราคา

  I am looking for an adept programmer to develop a custom plugin for handling Post Data API. The core task will be to send 'Job Data' to the mentioned API in XML format. Plugin needs to be for Wordpress. Key Requirements: - Proficient in plugin development - Strong understanding of XML data structures - Experience in working with Post Data API Ideal freelancer should have exceptional skills in API Integration and have a proven track record of managing similar projects. If you are detail-oriented and have a methodical approach towards handling complex data, then this project might be the perfect fit for you.

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  ...sobre la conexión a servidores remotos y el tratamiento de datos obtenidos. Contexto: - La tienda a actualizar con woocommerce, opera solo como catálogo de productos, (con un plugin cotizador integrado), no hay compra en línea directa (de momento). - Los datos obtenidos desde la API remota deberán gurdarse en la BD de woocommerce. - Las colecciones de la fuente remota de datos están en formato XML y JSON - Se deben importar los datos para crear/actualizar los registros en woocommerce cuando sea necesario. - Se debe actualizar en automático EXISTENCIAS de un producto en woocommerce (por definir): a) Opción 1. Cada que se consulte un producto mediante una petición a la API remota. b) Opción 2. Actualiz...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  ...and clients. From an admin perspective: - Ability to upload an XML file and specify which client it relates to. This file will be parsed to show data on each page from client perspective below. - Ability to upload a PDF and CSV/XLSX file and again specify which client it relates to. From a client perspective - to authenticate and have access to the following pages: 1. Dashboard - Shows results from last scan 2. Scan History - Shows results from all previous scans 3. Issues - Show issues from the latest scan 4. Reports - Shows the PDF & CSV uploaded by the admin. All users need to authenticate using MFA/2FA Key Responsibilities: - Design and develop a functional website portal that can parse XML output. Sample data for the XML to be parsed can be provided....

  $211 (Avg Bid)
  $211 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  ...data from the files of Moody's, S&P, and Fitch—three prime rating agencies. The main challenge is to extract Identification data and Rating data from the agencies' XBRL/XML files. Upon compilation, the data should be written into a combined CSV flat-file structure with standardised columns. Key Responsibilities: - Extracting Identification and Rating data from the XBRL/XML files of Moody's, S&P, and Fitch - Writing data into a CSV flat-file structure - Ensuring all data from the three agencies are combined into a single file Essential Skills: - Proven experience in Python script writing - Deep understanding of XBRL/XML - Prior experience with data extraction and manipulation into CSV files - Familiarity with Moody’s, S&P, ...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  Busco un experimentado desarrollador en VB.Net para leer XML de factura electrónica de Costa Rica y almacenar la información relevante en SQL Server. Los datos a guardar son los siguientes: Información de Facturación: - Número de la factura. - Fecha de la factura. - Monto total de la factura. Detalles de los Productos: - Nombre del producto. - Cantidad. - Precio unitario. Aquí adjuntamos un ejemplo del archivo XML que ocupamos leer... Información de los Clientes. Los candidatos ideales deberían tener experiencia demostrable en VB.Net y SQL Server, así como conocimientos en el procesamiento de archivos XML. También deberían estar familiarizados con la estructura de facturas electró...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  prestashop module problem 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to resolve a problem in a prestashop module to import product, the xml file of products have changed so module it's not working, I need to fix it.

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I am looking for an experienced Android app developer who can immediately work on my user interface. This project involves some conditions to be added in my UI or XML. The pivotal requirement is to implement a condition wherein, if the status is 1, certain linear layouts will not be displayed. While the specific layouts are yet to be defined, I'll provide comprehensive details. Ideally, the freelancer should have: * Extensive experience in Android app development. * Proficiency in working with UI and XML. * Knowledge in enforcing specific layout design. * Skills in validation of user input and display of error messages would be appreciated. my coad : if (("0")) { ().setVisibility();

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Fullstack Website for Industry Professionals 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seekin...developer who can build a compelling website catered towards professionals in a specific industry. The main functionality I'm looking for is a content management system - you should ideally have substantial experience constructing such systems. Key Job Requirements: - Proven experience as a Full Stack Developer - Knowledge of multiple front-end languages and libraries (e.g. HTML/ CSS, JavaScript, XML, jQuery) - Familiarity with database technology such as MySQL - Strong problem solving and verbal and written communication skills - Good organizational skills and attention to detail This project offers a great opportunity to showcase your fullstack development skills to a professional audience and to contribute to a website that will become an important resou...

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Improve SEO -- 2 5 วัน left

  ...more than 15 SEO Specialist - Expert in all Platform/Store websites - Working through Google's Latest Algorithm - More than 850 Positive Reviews OUR SEO PLAN : A 1. Website Audit 2. Perfect Keyword Research and Targeting B: ADVANCE ON-PAGE SEO 1. Creation of Meta tags with your Brand keywords 2. Content optimization 3. Optimizing tags H1, H2, and H3 4. Fixing 404 errors 5. Creation of XML Sitemap 6. Keyword Density & Proximity 7. Alt / Image tags Optimization ..........17 MORE ACTIVITIES.......... C: QUALITY OFF-PAGE SEO 1. Article Submission 2. Press Release Submission 3. Classified Submission 4. Blog submission 5. Do Follow Blog Commenting 6. Forum posting 7. Social bookmarking ..........15 MORE ACTIVITIES.......... Chat with us to know about our...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Extension Issue on Custom Opencart 2.1 marketplace website 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a highly customized Opencart (Version 2.1.0.1) marketplace website which is under development. I have installed and customized a lot of extensions and someti...Proficiency in diagnosing and fixing extension issues Your primary task will be to identify and fix the issue without disturbing the rest of the system. Quick, error-free work will be highly appreciated as my site has lot of other important custom works and I dont want them get broken. I have 3 clones of it and you will be working on Once its fixed, you have to give me the fix as XML file to add to the other site or to keep as backup. Only for professional developers. All I can provide is the ftp and site admin, NO cPanel access is available. No placeholder bids are accepted. Your bid price is FINAL price.

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  merhaba burada adreslerini ilettiğim (aloparca, otoparcasan, onlineyedekparca, parcafilosu) yedek parça sayfalarından harmanlanarak tasarlanacak, api ve xml ile ürün entegrasyonu olacak, diğer detaylar ımda görüşülecek. taleplerimize özel kodlama yapabilecek yazılım uzmanı arkadaşlar ve daha önce benzer deneyimleri olan arkadaşlar teklif verebilirler.

  $1891 (Avg Bid)
  $1891 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Perl/XML Developer Project -- 2 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...commitment. We're not outsourcing any projects. This is not a task based project. If you're an individual developer with 3-6 years of Perl + XML + SQL experience, please submit your bid with exact monthly payment requirement. The budget range specifies our monthly budget per developer for full time ( 8 hours per day) commitment, Monday to Friday. Monthly budget is 80K to 120K per month depending on the experience. This job is open to developers from INDIA only. Bangalore based candidates who can work in hybrid mode will be given priority. The ideal candidate should have a minimum of 3 years of experience in Perl development and scripting, with expertise in XML and SQL (Preferred) Below is the Job Description for an in-depth understanding of the requireme...

  $1206 (Avg Bid)
  $1206 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm searching ...Graphic Design: - Logo design: The logo should foster brand recognition. - Banner design - Flyer design: The flyers should align with our brand identity and logo. 2. SEO & SMM - On-page SEO: Optimize website content, meta tags, and keyword usage. - Off-page SEO: Backlink generation, social bookmarking, etc. - Technical SEO: Website speed optimization, mobile optimization, and XML sitemap creation. 3. Content Writing: - I need engaging and SEO-friendly content for my website and social media platforms. Ideal candidates should have a solid background in graphic design, digital marketing, SEO techniques, and content writing, ensuring a professional and cohesive brand image across all marketing channels. Kindly share relevant work sam...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Seo optimization 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... Meta description Optimization 3. Heading Tags Optimization 4. URL Optimization 5. File Optimization 6. Image Analysis and Optimization of Alt Tags on Required Images 7. Hyperlink Analysis and Optimization 8. External Links optimization 9. Audit of Broken Links 10. Quality of Page Content & Density 11. Checking of Canonicalization error 12. Website URL Redirection 13. Optimized XML Site Map Creation for Google PHASE: 3 – Google Webmaster OPTIMIZATION: 1. Google webmaster installation 2. Google webmaster analysis and overview 3. Crawl Errors 4. International Targeted area Setup 5. Sitemap Submission in Google Webmaster 6. Testing 7. Testing on Manual Action & Security PHASE: 4 - *** OFF Page Optimization: *** 1. Article Submission 2. web 2.0 3. Social Boo...

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...years experience As an applicant you are working as a freelancer (part- or full-time ) in a PoC-project for a multi vendor marketplace patform. The project has a duration of 2 months with an overall estimation of 20 days of service and will start asap. Hard skills • Excellent experience with the OpenCart platform, included - DB Management (MySQL, MariaDB) - Deep knowledge in PHP, JavaScript, HTML, XML, JSON - Installing and configuring OpenCart extensions, expecially o Webkul extensions related to OpenCart Multi Vendor Marketplace o DigitalAtelier Journal 3 Theme o Odoo (ERP) integration o Keycloak IdP (miniOrange) integration - Developing OpenCart extensions following requirement specifications • Good experience with modern cloud-based infrastructures - Setting up dock...

  $330 (Avg Bid)
  $330 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Insurtech Platform Enhancement and Maintenance 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a react developer strong with API, XML, AWS, Node.JS - Update UI and add inputs that synch with our database and alert systems. - Collecting and integrating applicant's risk profile information through these forms. - Performing regular maintenance to ensure streamlined operations. - Sending and receiving API information to enhance the application

  $1154 (Avg Bid)
  $1154 การประมูลเฉลี่ย
  175 คำเสนอราคา
  VBA Expert for SMS project 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...documentation provided by Telesign on how to use their service with VBA. • Amend my existing 20 lines of VBA code or create a new one that helps me achieve the functionality I am aiming for. Additional Details: • I will be providing the exact content that needs to be sent out in the SMS. Skills and Experience: • Proven experience in VBA (Visual Basic for Applications) • Solid understanding of XML/HTTP requests • Previous work with the Telesign service (preferable but not mandatory) • Ability to read and interpret technical documentation • Strong communication and problem-solving skills  • Attention to detail is quite important for this project. I am looking forward to working with someone who can quickly understand my require...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I require a web-based application, built with PHP, that will allow users to upload screenshots from various video games to extract specific text data - such as Player name, Health points, Game score, KDA ratings, champions played and so on. The system should implement Tesseract OCR to accomplish this and provide the resulting information in the form of web accessible XML. Based on the game chosen by the user, the system should have predefined text region boxes in order to accurately extract the necessary data from the screenshot. Although the programming language for the web dashboard wasn't specified, PHP is highly desirable considering the client's preference for it during the project submission. Other languages can also be considered. The completed project will need...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Objective: To develop a robust and scalable...scalable API that provides live odds from 30 different bookmakers for the most popular sports: soccer, basketball, tennis and e-sports but not only final results but all markets within them . Requirements: Functionality: Coverage of 30 bookmakers. Real-time odds update. Sports coverage: soccer, basketball, tennis and e-sports. API Key authentication. Support for different response formats (JSON, XML). Complete documentation and easy to use API. Technology: Programming language: freelancer's choice (Python, Java or Node.js). State-of-the-art libraries and frameworks for API development. Implementation of security and scalability best practices. Deliverables: Project source code. Complete API documentation. Test environment. Implem...

  $1285 (Avg Bid)
  $1285 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Website Google Indexing 4 วัน left

  ...any indexing issues and areas for improvement. 2. Optimization Strategies: I will implement proven SEO strategies to optimize your website's structure, content, and meta tags for better indexing performance. 3. Google Search Console Integration: I will set up and configure Google Search Console to monitor your website's indexing status and address any issues promptly. 4. XML Sitemap Submission: I will generate and submit XML sitemaps to Google to ensure all pages are crawled and indexed efficiently. 5. Ongoing Monitoring and Reporting: I will provide regular reports on your website's indexing progress and make adjustments as needed to maintain optimal performance. My goal is to help your website rank higher on Google search results and attract more organic ...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled individual proficient in PHP and XML to construct a well-structured USSD API for my project. Key Task Requirements: • Develop and construct USSD API using PHP. • The API should include functionalities that allow Data Collection, Transaction Verification, Subscription Registration, Making Payments, and Viewing Account Details. • The API should integrate seamlessly with my website to Display Account Details, Enable Payment Processing, and Allow Subscription Registration. Ideal Skills and Expertise needed: • Expertise in PHP, XML, and API development • Experience with website integration • Familiarity with Data Collection, Transaction Verification, Subscription Registration, and Payment Processing functionalities. ...

  $526 (Avg Bid)
  $526 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  XML File Modification in Router Firmware 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced professional who can...professional who can modify the '' within the firmware of my router. This task will involve: - The ability to confidently navigate router firmware - Knowledge and experience with XML files to ensure modifications are executed accurately and efficiently. The objective of the project is to adjust file parameters within the XML file. More specific details will be shared with the accepted freelancer. Ideal candidates should possess: - Proficiency in firmware and XML file manipulation - Knowledge of router configuration - A keen attention to detail to ensure accurate parameter changes within the XML file. I look forward to seeing your bids for this task. Only apply if you have experience with modificat...

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Java Log4j Appender Project 17 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I have a log4j appender that sits in another module part of the same project I use it via a dependency. I only want to store the messages in an array list but when i add the dependency in my xml file i get this error when starting up my application: 2024-02-25T23:28:31.047002100Z main ERROR Error processing element HttpAppender ([Appenders: null]): CLASS_NOT_FOUND 2024-02-25T23:28:31.081762600Z main ERROR Unable to locate appender "HttpAppender" for logger config "root"

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  WooCommerce Product Upload Needed 6 ชั่วโมง left

  I'm seeking an experienced WooCommerce professional to manage the upload of products onto my online store. Requirements: - Product data format: No specific format provided, therefore your versatility with CSV, Excel, and XML formats will be highly beneficial. - Quantity of Products: An unspecified number of products needs to be uploaded. Your ability to handle high volumes efficiently will be advantageous. - Timeframe: An exact timeline has not been established, so your flexibility in terms of project completion will be highly appreciated. Key skills and experience: - Extensive experience with WooCommerce product uploads - Proficiency in handling multiple product data formats - Highly efficient and flexible regarding volume and timeframe

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Comprehensive SEO Overhaul for Website Traffic หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  As the owner of the website, I'm seeking a proficient SEO specialist who can effectively increase my site's traffic, improve search engine ranki...visibility - Generating valuable Leads My target audience comprises both consumers and businesses. Therefore, a versatile approach that appeals to both sectors would be massively beneficial. The area of SEO that requires the most significant improvement on my website is Technical SEO. I'm looking for a professional with adept skills and comprehensive experience in: - Site-speed optimization - XML sitemap - Website architecture - Mobile optimization - SSL Certification - Error code handling If you have a track record of improving a website's technical SEO dramatically and can provide exceptional results, I'm ea...

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Enhance XML File Readability & Aesthetics หมดเขตแล้ว left

  ...mission to optimize a XML file, with make more beautiful, with a focus on refining readability for my andriod application. The ideal candidate for this task possesses intricate knowledge of XML files and best practices for organizing and formatting them. Here's what I'm looking forward to: Note: Current look attached. - Beautifying Indentation: Your job will be to go through the XML file and ensure indentation is consistent throughout. - Consistent Formatting: Maintaining uniformity in formatting across the file is essential, this adds to the aesthetic appeal and improves the overall readability. A keen eye for detail, experience in XML file optimization and being well-versed in XML best practices are properties of the ideal candidate. B...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  EPO/OEB Patent Drafting & Filing Specialist หมดเขตแล้ว left

  ... Key Duties: - Review existing patent - Draft and Rewrite patent using professional wordlines - Develop a more robust structure for better protection - Preparation of documentation in OEB/EPO XML/PDF format ready for filing The ideal candidate should have a deep understanding of cybersecurity technologies as the invention is technically based in this field. Mandatory Skills/Experience: - Profound knowledge and experience in IP legal drafting and filing - Proven track record of working with OEB and EPO - Strong cybersecurity acumen - Excellent technical writing skills - Experience with XML/PDF formats for filing purposes Please note that my invention has progressed beyond the idea stage with a prototype already developed. I'm looking forward to engaging with a...

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm seeking an expert who specializes in XSLT 2.0 and is proficient at debugging and correcting code functionality. I'm currently experiencing some challenges with my project due to certain aspects of the code not working as...0 and is proficient at debugging and correcting code functionality. I'm currently experiencing some challenges with my project due to certain aspects of the code not working as expected. Experience and Skills Required: - In-depth understanding of XSLT 2.0 - Excellence in debugging and troubleshooting - Knowledge in managing and transforming XML files Your primary task will be to optimize my existing XSLT code to improve the functionality of an XML file-based system. Kindly provide examples of similar projects that you've worked on...

  $515 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $515 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Oracle Fusion Technical Course (Live Sessions) หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an Oracle Fusion expert who can provide live virtual sessions that cover an in-depth technical course on Oracle Fusio...focus on: • Technically Strong with Expert Skills in FBDI, SOAP/webservices, Java, OAF, REST APIs, OIC Integration adaptors etc. • Strong problem-solving skills. • Strong learning orientation so you keep abreast of the emerging business • Create and maintain appropriate documentation for architecture, design, technical, implementation, support, and test activities. • Familiarity with EDI, ADF, XML, HTML, JDeveloper, JavaScript as well as web services preferred. - Oracle Fusion Middleware - Oracle Fusion Applications - Oracle Fusion Architecture you to bid if you've had previous success in online teaching or similar ...

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Dynamic JQuery JavaScript Programming Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an experienced JQuery JavaScript programmer who can implement dynamic content loading for my project. ...will be an essential part of the job, you'll need to be confident with handling this on a regular basis. Our project is server-side, so the dynamic content will be generated there. Data format preferences were not specified, so a freelancer with knowledge in JSON, XML and HTML will have an advantage, as that flexibility could be beneficial. Ideal Skills: - Extensive experience with JQuery JavaScript programming - Proficiency in Dynamic Loading techniques - Familiarity with generating content server-side - Knowledge of JSON, XML and HTML A seasoned developer with these skills could really help drive this project forward. Let's get in to...

  $488 (Avg Bid)
  $488 การประมูลเฉลี่ย
  135 คำเสนอราคา
  Extensive Customization ERP System Development หมดเขตแล้ว left

  ...message hub. Some of the modules used in SAGARSETU Production Server are as follows. The messages are operational in live environment from 1st January 2008 in PCS-Production Server. The messages are replied using both SAGARSETU user interface provided by IPA as well as user interface developed by Port and integrating the same with internal Port Operation System through secure File Transfer Protocol in XML file format. It supports addition, deletion, alteration of messages as per requirement of Port / IPA or inclusion of new modules in the SAGARSETU. Techstack: Front End (Application Development Platform)-Visual Studio on Windows (Visual C++ on Windows NT/2000 Pro, VS. Net on Windows2000/XP) 2. Back End (Database) – Oracle 10g on Windows 2003 platform. 3. Networking &ndash...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  creación pagina web cv -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Es hacer una pagina web simple de curriculum. Lo que pone en las fotos. También hacer un world modelo APA explicando el código (general) Si hay 10 ventanas pues resumen de lo creado. ventanas html, css, 1 de java scrip y otra de xml xml para las mapa del html javascrip para las cookies

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Test @Tutle: Performance & Sales Boost หมดเขตแล้ว left

  My aim is to increase online sales and enhance user experience by improving the performance of my website test @Tutle. I'm on the lookout for a freelancer with the following requirements: - You must have specific experience in Call Control XML. It's crucial for this project. - Prove your experience by sharing your past successes. Please include them in your application. - Have a track record in web development, as it will be imperative for improving the overall functionality and design of the website. Push yourself forward if you're results-driven and can enhance the overall user experience of our platform through your efficient code and user-friendly design.

  $50000 (Avg Bid)
  $50000 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Android ECG SDK Integration Specialist หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a proficient Android developer who is experienced in integrating various SDKs, specifically for ECG features. Actually we want to use the SDK and export XML values using specific methods WE HAVE THE MANUAL AND THE METHODS AND ALL THE INFORMATION -Utilize your knowledge of various SDKs to effectively pull correct ECG values. -Work with ECG SDK medical device. Skills and Experience: Java, XML ECG variables,

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Looking for an experienced DevOps Eng...at least 2 years of experience to take charge of our infrastructure management. Responsibilities: - Ensure smooth operation of infrastructure - Continuous integration and deployment - Monitoring and troubleshooting Key Skills: - Proficiency in Bash, AWS cloud technologies (EC2, Load balancers, S3, DNS) - Understanding of Docker, microservices framework like AWS ECS or EKS - Knowledge of JSON, XML, YAML, JQ, and bash scripting - Experience with Jenkins, Ansible, and Kubernetes is a must The ideal candidate should have experience with a wide range of technologies and the ability to quickly decipher and adapt to emerging ones. Your main focus will be on designing, implementing, and maintaining deployment processes while ensuring top-notch syst...

  $307 (Avg Bid)
  $307 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Resolve Drupal Sitemap Module Update Issues หมดเขตแล้ว left

  I'm facing issues with the XML Sitemap module on my Drupal site. The pages are not being updated in the sitemap as expected and webform submitting . This issue mainly targets my blog,Pages and product sections: - **Site Sections:** The Blog section, pages and Product section, alongside a few other individual pages in my portfolio, are not being updated properly. - **Specific Pages:** Every single page in my blog section is affected by this issue. I am seeking a Drupal expert having an in-depth understanding of the XML Sitemap module and solid experience with debugging Drupal websites. They should have the ability to identify and rectify the problem efficiently and in a timely manner. Strong background in SEO is also desirable. Thanks

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Weather Alert RSS Creation หมดเขตแล้ว left

  ...must specify the location it pertains to, ensuring that users receive relevant information. - **User Customization:** While the initial focus is on the specified weather conditions, the system should be adaptable to incorporate other weather phenomena in the future. - **User Customization:** Needs to be used in OBS. Looking to do scrolling text. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in XML and RSS feed creation and management. - Previous experience with weather data APIs and understanding how to integrate them effectively. - Ability to implement location-based functionalities within the RSS feed. - Strong attention to detail to ensure accuracy of weather alerts and location information. - A portfolio demonstrating previous projects involving data feeds, API integration...

  $150 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Final Cut Pro Migration Expert Needed หมดเขตแล้ว left

  ...workflow as we proceed with post-production, I require professional assistance with a very technical and specific task that involves migrating the project's XML into Final Cut Pro, ensuring that: - All video elements within the project are properly linked, eliminating any possibility of lost or misplaced content. - The original project's organization and structure remain intact to avoid disrupting the workflow and vision established thus far. - The editing timeline, developed meticulously over the course of the project, is maintained without alterations. This task demands attentive handling of XML files. It is crucial that the XML comes with metadata information, providing an extra layer of detail that's essential for the project's integrity ...

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Efficient XML-Laravel Integration หมดเขตแล้ว left

  ...meticulous and experienced developer to help with the integration of an XML file into a Laravel-based system. This project involves the strategic mapping of approximately 400 fields or more between these two systems, ensuring a seamless flow of data. The data types involved include textual, numeric, and date/time formats, etc... **Key Requirements:** - Proficient in XML and Laravel. - Experience with data mapping and integration between different systems. - Ability to implement custom transformation or mapping logic for fields that do not directly match between the systems. - Understanding of specific rules or requirements that govern the mapping of fields. **What You Will Do:** - Map various fields (around 400 or more) from the XML file to the corresponding field...

  $708 (Avg Bid)
  $708 การประมูลเฉลี่ย
  116 คำเสนอราคา
  Solr XML Data Loader หมดเขตแล้ว left

  ...DataImportHandler for Apache Solr, tailored specifically for one-time data loading from XML files. This tool is crucial for our project, aiming to efficiently parse and ingest our dataset into Solr for future querying and analysis. **Key Requirements:** - **DataImportHandler Creation:** Develop a handler to load data from XML into Apache Solr. - **One-Time Load:** The solution should be optimized for a single, one-time data ingestion. - **Data Integrity:** Ensure the loaded data retains its integrity and structure within Solr. **Ideal Skills and Experience:** - **Apache Solr Proficiency:** Deep understanding of Solr, especially in data indexing and management. - **Experience with XML:** Strong skills in handling XML data formats, including parsing and tran...

  $337 (Avg Bid)
  $337 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Extract Website Text Data หมดเขตแล้ว left

  ...specific information which will later be used for analysis purposes. The process should be automated to handle multiple sources effectively. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in web scraping tools and techniques - Experience with programming languages suitable for data extraction such as Python (beautiful soup, scrapy) - Knowledge of handling different types of web data formats (HTML, XML, JSON) - Ability to work with data extraction from dynamic websites - Strong understanding of web technologies and how data is structured on websites - Experience in avoiding and handling web scraping blockers and CAPTCHAs **Project Requirements:** - Develop a script or use a tool to extract text data from designated websites - Ensure the data is accurately captured and stored in ...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Seamless Data Sharing Framework -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...control (RBAC) system to manage data access meticulously, ensuring only authorized users can access specific datasets. - Develop functionality to support the sharing of semi-structured data formats, specifically JSON and XML, preserving the integrity and structure during the sharing process. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in Snowflake data warehousing solutions with a strong understanding of data sharing capabilities. - Experience in implementing RBAC within Snowflake or similar environments. - Expertise in working with semi-structured data formats (JSON, XML) and relevant transformation/serialization techniques. - Solid background in data security best practices, especially related to data sharing in cloud environments. This framework needs to be robust, ...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Dynamic Product Scraping to CSV/XML หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a skillful freelancer to conduct a one-time comprehensive product scrape from multiple supplier websites. The objective is to gather detailed product information, which is crucial for my project's success. This information must be meticulously compiled into both CSV and XML formats, adhering strictly to a provided specification. **Key Requirements:** - **Output Format**: Final data must be delivered in both CSV and XML formats, structured according to the provided template. - **Data to be Scraped**: - **Photos:** High-quality images are crucial. - **Descriptions:** Detailed and accurate product descriptions. - **Variations, Options, and Tags:** Must include all available product variations, options, and relevant tags. - **Scraping Frequency**: This i...

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  ...don't know how to bypass it, don't bid. ----------------------------- I need script or app for scraping products from There are sitemaps with all URL products. Every product has ID in the end of URL. Example: The next step is to take that ID and connect it to another URL https://catalog.app.iherb.com/product/+ID where you will get the product data in XML format. Example: The script should scrap the data and create an XLSX document and write the following data in the columns: partNumber displayName weight

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน xml ชั้นนำ