ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 yii งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการให้แสดงราคาสินค้าที่แตกต่างกันได้ ค่า ราคาที่มี [{"skuMap":"1627207:696163789","skuId":"3623745881089","price":287,"promoPrice":119,"stock":146},{"skuMap":"1627207:2319865826","skuId":"3767249141617","price":287,"promoPrice":119,"stock":145},{"skuMap":"1627207:4009388477","skuId":"4131477012402","price":287,"promoPrice":129,"stock":238},{"skuMap":"1627207:721819891","skuId":"3986854138033","price":287,"promoPrice":129,"stock":298}],"price":[{"price":287,"begin":1}],"promoP...

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  DataVis Tool Development in React 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...data filtering and sorting to manage large datasets efficiently. - Drill-down capabilities are needed to dissect complex datasets into more understandable parts. - Real-time data updates are crucial for the dynamic nature of our business data. **Ideal Skills and Experience:** - Expertise in React.js for frontend development. - Proficient in integrating various data sources, including databases and Yii 2 APIs. - Strong understanding of data visualization principles and tools. - Experience with implementing interactive elements, such as drill-down views. - Capability to work with real-time data and ensure the platform can update seamlessly. - Keen eye for detail and design to create intuitive and visually appealing charts. This tool is vital for our existing business's opera...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Migração de SITE - 20/02/2024 17:30 EST 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Migração de site de um servidor para outro incluindo banco de dados: O site foi desenvolvido em PHP com base dados postGree com framework Yii 2.

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Experienced Yii Developer for OSRM Project หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a highly knowledgeable Yii developer who has previously worked with OpenStreetMap and particularly with Project OSRM. The API used for routing stopped working suddenly, we need to check the API if it has any changes and response handling and fix the issue within the part of code it uses it. The right professional for this job should: * Have proven experience with Yii and OpenStreetMaps. * Provide evidence of prior work on Project OSRM. Developer should have experience with older versions as this is crucial for the project. * Show expertise in route planning and distance calculation, as this is where the developer's OpenStreetMap skills will be most impactful. A good understanding of the application's frontend and backend logic is important as the de...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Dynamic Reports Development in Yii หมดเขตแล้ว left

  Create a clean looking report page that that uses Yii2, boostrap, mysql, that has 3 basic sections for any form created in the system: Section 1: Title -Form Name -Reporting Date Range Section 2: Submission Summary - Total Number of Submissions - Sub section: Contributors - Total Email's Addresses: - Unique Email Addresses: Section 3: Graphs (all bar graphs) - controls to be listed here: Checkboxes, radio buttons, select list, net promoter score, matrix field - list by the label of the field as it appears on the form Section 4: Comments - controls: text field, text area Flow: The user will click on an icon in the form details page that will redirect them to this report page. The customer will filter the date range (default: last 30 days) and run the report. The ...

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Yii 2.0 Backend Dev Needed หมดเขตแล้ว left

  I’m in the midst of a crucial phase in my project and I need a developer skilled in Yii 2.0 to tackle backend development and squash some persistent bugs. **Key Responsibilities:** - Identify and fix two specific backend bugs. - Ensure robust backend functionality with Yii 2.0. **Required Skills:** - Proficient in Yii 2.0 framework. - Strong PHP developer. - Experienced in backend development. - Comprehensive debugging abilities. - Good problem-solving skills. **Project Outcomes:** - A more stable, functioning backend. - Optimized performance after bug fixes. Ideal candidates will have a track record of troubleshooting and resolving issues within the Yii 2.0 framework efficiently. Previous work samples or case studies reflecting this expertise will gre...

  $667 (Avg Bid)
  $667 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Core & Advanced php หมดเขตแล้ว left

  ...as well. Responsibilities- Integration of user-facing elements developed by front-end developers Build efficient, testable, and reusable PHP modules Solve complex performance problems and architectural challenges Integration of data storage solutions {{may include databases, key-value stores, blob stores, etc.}} Skills And Qualifications Strong knowledge of PHP web frameworks {{such as Laravel, Yii, etc depending on your technology stack}} Understanding the fully synchronous behavior of PHP Understanding of MVC design patterns Basic understanding of front-end technologies, such as JavaScript, HTML5, and CSS3 Knowledge of object-oriented PHP programming Understanding accessibility and security compliance. Strong knowledge of the common PHP or web server exploits and their soluti...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Trophy icon Business Product Promotion - 10 Instagram Posts หมดเขตแล้ว left

  I need 10 instagram posts for the channel: auswandern_zypern all shall have a license free stock image of Cyprus as background, e.g. Troodos mountains, ayia napa marina, limassol marina, nicosia oldtown, polis, ayia napa, latchi, anasa hotel, governors beach, grilled haloumi, kleftiko, oenou yii winery, omodos etc etc Please make the text really big and white so its visible on the background, put our CMC logo in the corner of the photo and keep it simple please. simple and elegant. 1: Mit nur 60 Tagen Aufenthalt steueransässig werden auf Zypern. -Mehr Infos via Whatsapp/ Signal: +357-95140797 2: 17 Jahre steuerfrei auf Dividenden mit dem zypriotischen Non Dom Status. -Mehr Infos via Whatsapp/ Signal: +357-95140797 3: Mit einer IP Box Gesellschaft nur 2,5% Körperschaftss...

  $21 (Avg Bid)
  การันตี

  Looking for a developer to build a social listening tool using php or python simple scope 1. Login functionality 2. connect social media pages / accounts like fb, insta, YouTube & twitter and google business 3. fetch all comments, reviews and messages from respective accounts in real time 4. able to reply to comments, reviews and messages from the tool 5. filter comments, reviews and messages by channel (fb/yt/insta/twitter/google business) 6. system should be scalable for further expansion

  $382 (Avg Bid)
  $382 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Academic Website Development & Assistance Features หมดเขตแล้ว left

  I'm aiming to create a specialized academic website, specifically designed to cater to educational support needs. The site will constitute a unique combination of features that are tailored to assist students and users effectively. Please note you will be creating a WordPress theme, and one woo-commerce plugin. Key Features: - Assig...for this project should be a proficient WordPress developer with previous work experience in building educational or e-learning platforms. A solid understanding of user interface and experience design along with the integration of collaborative tools is also necessary. Experience with academic writing or tutoring platforms would be a substantial advantage. I want to purely convert my website from yii to WordPress the site we are making is

  $266 (Avg Bid)
  $266 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Need to update the Spotify API on my site หมดเขตแล้ว left

  Hi there, I need to update the Spotify API app connected to my website, the site is programmed in Yii

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Need a Yii developer to solve an issue on my code หมดเขตแล้ว left

  Hi there, my website has an issue, you can check the screenshots attached, our admin panel doesn't work really good

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Finalize the site, make periodic edits. หมดเขตแล้ว left

  You need to finalize the site using the written site on the "Yii" framework and parsing. It is necessary to understand the other data. We are looking for a person for periodic employment, for revisions and edits.

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา
  PHP Yii developer -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a skilled programmer to develop a php Yii program. The program needs to have user authentication and authorization, CRUD (create, read, update, delete) operations as well as integration with external APIs. The deadline for the project will be determined based on the programmer's experience and proficiency. My budget for this project will also be decided in accordance with the skill and experience of the programmer I select to complete the project.

  $1433 (Avg Bid)
  $1433 การประมูลเฉลี่ย
  146 คำเสนอราคา
  Patient Registration for Intake Management System หมดเขตแล้ว left

  ...on 3 different projects , the first being a patient intake management system , if good work is done we will go to the next project together 2. The system will have CRUD (Create , Read , Update , Delete ) functions , must be responsive , web based , look good and professional, easy to scale and add other features in future, be built on a well documented and well supported framework eg cakephp, yii , larval , CI, symphony etc 3. The developers should be able to show previous similar systems they have done 4. About the system The patient intake management system will allow a. Creating, Reading, Updating and Deleting system users (3 levels: admin, manager, case worker) b. Creating, Reading, Updating and Deleting patients( clients) which will include their personal details...

  $605 (Avg Bid)
  $605 การประมูลเฉลี่ย
  155 คำเสนอราคา
  PHP Yii developer หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a skilled programmer to develop a php Yii program. The program needs to have user authentication and authorization, CRUD (create, read, update, delete) operations as well as integration with external APIs. The deadline for the project will be determined based on the programmer's experience and proficiency. My budget for this project will also be decided in accordance with the skill and experience of the programmer I select to complete the project.

  $1404 (Avg Bid)
  $1404 การประมูลเฉลี่ย
  114 คำเสนอราคา
  fIX THE mER WELCOME PAGE AND ADD PAYMENT OPTIONS หมดเขตแล้ว left

  ...'email' => $itemModel->email = trim($line[11]), 'home_phone' => $itemModel->home_phone = trim($line[12]), 'cell_phone' => $itemModel->cell_phone = trim($line[13]), 'cell_provider' => $itemModel->cell_provider = trim($line[14]), • 2. in /home/webpicid/public_html/mer/controllers/ at line 93 – yiibaseErrorHandler::handleError(2, 'Undefined array key 5', '/home/webpicid/public_html/mer/c...', 93) 87888990919293949596979899 $l[] =[ 'date' => $itemModel->date = trim($line[0]), 'time' => $itemModel-&g...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Full stack developer (React|yii) หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a full stack developer who is proficient in React and Yii. Looking for a full-stack programmer for the redesign of the existing platform What needs to be done: Implement a new design in accordance with the technical specifications. Important to have the ability to understand code. Transfer the existing project logic to the backend side.

  $7484 (Avg Bid)
  $7484 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา
  yii senior coder หมดเขตแล้ว left

  Looking for a senior coder with expertise in Yii 1 framework for new feature development. No urgent deadline for task completion. Skills and Experience: - Strong proficiency in Yii 1 framework - Experience in developing new features - Ability to work independently and meet project requirements

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  I need a yii developer to fix urls and ckeditor หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a Yii developer who can fix the URLs that are not displaying correctly on my website. Additionally, the CKEditor is not functioning properly and also needs fixing. Skills and Experience required: - Strong experience with Yii framework - Proficient in URL structure and formatting - Knowledge of CKEditor functionality and troubleshooting Specific Requirements: - Fixing URLs to display correctly on the website - Ensuring SEO-friendly formatting for the URLs - Resolving issues with the CKEditor functionality Timeline: - Immediate project, completion required within 24 hours.

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Fix Auto-assign tasks on Yii projects หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a talented developer to fix the auto-assign tasks feature on my Yii 1.1 projects. Currently, tasks are being assigned to the wrong users, which is causing confusion and inefficiency. or not working correctly Desired Outcome: - Tasks should be assigned to the correct users based on CONDITION A- Driver Online B- Driver free, they do not have any other tasks C- Driver nearest the merchant Details about this project: We have an online food ordering, the order comes from the customer to the admin panel, admin / merchant will accept the order ... Now when the order status is accepted it will be goto to the driver sections At driver section the auto-assign it will start to search for a driver to assign a task for him, the curent its not working 100%, based on CO...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Yii 2 Developer Needed หมดเขตแล้ว left

  I have an old website that uses Yii2 on the backend and pure php on the front end. I need someone who can help me on an ongoing basis to work on this website and add new functionality. One of the first jobs to do is to modify it so that it will work with Redis on the server for faster loading speeds. I also have an old website also using Yii2 that I want to reinstall on a localhost in order to export some sales data from it. Thank you

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา
  Intergrate cybersource Payment gateway on Yii 1.1 หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a developer who can integrate the Cybersource Payment gateway on Yii 1.1. Skills and Experience Required: - Strong experience with Yii 1.1 framework - Expertise in integrating payment gateways, specifically Cybersource - Ability to customize the checkout process according to specific requirements Project Scope: - Integrate the Cybersource Payment gateway on an existing Yii 1.1 project - Implement custom checkout process as per our specifications We have a delivery platform that we would like to integrate Credit Card payment through, it is called CyberSource. Our platform is built in Yii 1.1 with Apachi 2.4 and Hosted on Amazon on Ubuntu . What is needed is the following 1 - Add Cyversource to the current payment plugins 2- Chnage related...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  Poursuivons notre travail. หมดเขตแล้ว left

  ...logiciels. Je gère les aspects suivants du développement de logiciels : ✅ Développement ✅ Conception ✅ Lancement ✅ Maintenance et assistance aux utilisateurs Respect des meilleures pratiques en matière de sécurité Livraison sans erreur Rapidité et précision ✅ Changements apportés si nécessaire Satisfaction à 100% L'étendue de mes compétences comprend : ★ PHP personnalisé, Nextjs, Codeigniter, Yii, Zend, Wordpress, Expression Engine. ★ Application mobile en React Native ★ Html, CSS, jQuery, Javascript, Vue js. ★ MySQL, No SQL(MongoDB, Redis) ★ Développement d'API REST, Intégration d'API tierces. ★ Système de commerce électronique ★ Syst&e...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  PHP interface to SkyBox api หมดเขตแล้ว left

  ...development and knowledge of API integration. The project needs to be completed within 1-2 weeks. The specific functionality required includes the ability to create new orders. The API is defined at We need a to develop a php connectors/library to connect to existing software to create, manage and delete orders on skybox. The module will be used in Yii, but nevertheless, ideally it should be single PHP SDK file which will have all methods implemented and described. There is an unofficial implementation at so this is an example how this should NOT be. The interface should implemented similar as Stripe PHP library, with callbacks, separate definitions, clearly defined methods and examples and tests of

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I am looking for a PHP developer to create a simple and clean CRUD system for recording client information. using a php framework eg YII, cakephp , CI or laravel The system should have the following features: - Create, Read, Update, and Delete functionality - Search and Filter capabilities - User Authentication While mobile responsiveness is not a priority, it would be nice to have. As for security requirements, standard security measures are sufficient. The ideal candidate for this project should have experience in PHP development and be familiar with CRUD systems.

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  126 คำเสนอราคา
  Update PHP version on web application หมดเขตแล้ว left

  Per our agreement - 1. Update composer and third party dependencies to at least php 7.2 (minimum for myadmin 5.2.1) 2. Configure the YII version to the PHP version 7.2 3. Install minimum php version 7.2 4. Create and import old database code 5. Configure and setup the code files 6. Run full regression and bug fix

  $769 (Avg Bid)
  $769 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Desarrollador de aplicación en Yii2 หมดเขตแล้ว left

  Necesitamos un desarrollador para realizar mejoras en sistema realizado en PHP con el framework Yii. El proyecto requiere una persona con amplia experiencia en el framework Yii2 y un nivel de conocimiento avanzado en PHP8, JavaScript, AJAX y jQuery. Los candidatos deben tener conocimientos en MYSQL, manejo de repositorios de código fuente y control de versiones con GIT. La duración del proyecto es de 6 meses. Se valorará positivamente la posibilidad de mantener reuniones presenciales esporádicas en Madrid.

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I am looking for a developer to convert my current app from Yii to with Prisma, tRPC and Tailwind. The ideal candidate should have experience with both Yii and frameworks. Specific requirements for the project include: - Removing unnecessary functions from the app - Commenting out the code for future reference - Making further development easier The app conversion needs to be completed within a month. The app is quite big but not written too well, lots is hard coded. app is for field workers to get job assignments real time, they get points for work done and and they track their income and expenses through it. it is too complicated to start it over and generally it works flawlessly. developer is gone and code is hard to track I can demonstrate functions v...

  $7995 (Avg Bid)
  $7995 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...Fullstack разработка.?Ключевая задача: писать структурированный качественный код на Yii 2.0. ?Основные обязанности Разработка функций (фич): бизнес-логики и интерфейсов для пользователей, внутренних алгоритмов, обработки больших объемов данных, оптимизации производительности Фронт максимально простой (на бутстрап-компонентах, без строгого дизайна) Немного поддержки уже существующих функций (мы активно развиваемся и саппорта не много) Мы не только создаем новые фичи, но решаем задачи по техническому долгу Какого кандидата мы ищем Обязательные требования: ?Опыт коммерческой разработки на PHP 5+ лет, отличное владение, понимание ООП ?Опыт разработки на Yii 2 или опыт с другим подобным фреймворком. Мы активно используем Yii 2 SQL на продвинутом уровне. Нужно писать зап...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Cerchiamo sviluppatore/trice DI LINGUA ITALIANA php mysql freelance con conoscenza framework YII da affiancare a supporto nell'attuale team di sviluppo. L'attività consiste nello sviluppo di nuove funzionalità e di fixing coordinate dal principale sviluppatore, su applicativo web in produzione. Condizione essenziale madrelingua italiana parlata e scritta

  $7721 (Avg Bid)
  $7721 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...Our Team of Yii Framework and PHP Experts ? We want a developer Team, that is skilled in Yii Yii2 - PHP - JavaScript - MySQL - CSS - HTML And most importantly, we prioritize a learning while development, which means, we want the Developer/s who will work with us, to share their knowledge and exchange informations. We require full communication and dedicated development. Are you a passionate developer with a knack for Yii Framework and PHP? Do you have a deep understanding of web development and a desire to share your knowledge? If so, we want to hear from you! Who We Are: At our company we are committed to pushing the boundaries of web development. Our mission is to create innovative and cutting-edge web solutions that leave a lasting impact. We believe in ...

  $542 (Avg Bid)
  $542 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Dedicated Developers Only for a Yii Yii2 Project หมดเขตแล้ว left

  ...Our Team of Yii Framework and PHP Experts ? We want a developer Team, that is skilled in Yii Yii2 - PHP - JavaScript - MySQL - CSS - HTML And most importantly, we prioritize a learning while development, which means, we want the Developer/s who will work with us, to share their knowledge and exchange informations. We require full communication and dedicated development. Are you a passionate developer with a knack for Yii Framework and PHP? Do you have a deep understanding of web development and a desire to share your knowledge? If so, we want to hear from you! Who We Are: At our company we are committed to pushing the boundaries of web development. Our mission is to create innovative and cutting-edge web solutions that leave a lasting impact. We believe in ...

  $629 (Avg Bid)
  $629 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Yii Yii2 Project Extending an existing Website หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a freelancer to extend functions and add new functions to my existing website using Yii Yii2 framework. The specific functionality that needs to be extended is e-commerce functionality. I have a specific deadline for this project and I have a preference for the technology or language used, which is Yii Yii2. Skills and experience required: - Strong experience with Yii Yii2 framework - Experience in extending e-commerce functionality - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Knowledge of database management and SQL - Familiarity with payment gateway integration - Ability to work within a specific deadline and deliver high-quality work.

  $1248 (Avg Bid)
  $1248 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  I need a few things fixed in a website built with the YII Framework. The website lives at It has a working "contact us" page, which resides at There are three other pages that appear to have the same "contact us" functionality, but there is a problem with them such that errors occur with captcha. Those three pages are: I need the contact submission functionality on the three pages above fixed so that they function the same as the component on the "contact us" page which resides at On the home page, in

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  fix YII website that was migrated and restored หมดเขตแล้ว left

  Project Title: YII website migration and restoration with immediate fix for error messages I am in need of a skilled developer to fix my YII website that was recently migrated and restored. The specific issue I am experiencing is error messages popping up. The site was hosted on a different server by a different provider. We got the site and have restored the database, updated the user id and password for the database in the code but the site is displaying numerous errors and we can't even get it loaded. Urgency Level: Immediate Requirements: - Must maintain the current site design - Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge of YII framework - Proficient in debugging and fixing error messages - Familiarity with website migrat...

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  ...identify and fix security risks Generate a report detailing the errors and vulnerabilities found, and the corrective measures taken Optimize the code for better performance and scalability Test website on different browsers and devices to ensure cross-browser compatibility Adhere to coding standards and best practices Required Skills: Strong proficiency in PHP and PHP frameworks (e.g., Laravel, Yii, CodeIgniter) Experience with front-end technologies (HTML, CSS, JavaScript) Familiarity with database management systems (MySQL, PostgreSQL) Solid understanding of web application security protocols Experience with debugging tools and error logging Knowledge of server configurations and deployments Strong problem-solving abilities Ability to work independently and meet deadlines Exce...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  convert app from Yii to NodeJS/React หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a developer to convert my current app from Yii to NodeJS/React. The ideal candidate should have experience with both Yii and NodeJS/React frameworks. Specific requirements for the project include: - Removing unnecessary functions from the app - Commenting out the code for future reference - Making further development easier The app conversion needs to be completed within a month. The app is quite big but not written too well, lots is hard coded. app is for field workers to get job assignments real time, they get points for work done and and they track their income and expenses through it. it is too complicated to start it over and generally it works flawlessly. developer is gone and code is hard to track I can demonstrate functions via anydesk if someon...

  $7623 (Avg Bid)
  $7623 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา
  implement Email client on YII frame หมดเขตแล้ว left

  My project is to implement an email client using YII frame on the Rain Loop platform. The project needs to be completed within a week, The Rain Loop email client already has features such as sending and receiving emails, email sorting and filters, and contact management. For this project, I am looking for an experienced freelancer with strong skills in YII and Rain Loop platforms. Please provide proof of past work on such platforms when applying for this job. I would like to create an easy to use, intuitive and efficient email client for my users. My customers need a reliable and secure email platform, and I want to ensure they have access to the best services available. The email client must be properly set up and working within the given timeframe so that the users can m...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  PHP developer หมดเขตแล้ว left

  Title: PHP Developer Needed - Yii 2 Framework Project Description: I am looking for an experienced PHP developer to work on a project using the Yii 2 framework. The ideal candidate should have a strong understanding of PHP development and be familiar with the Yii 2 framework. Skills and Experience Required: - Proficient in PHP development - Experience working with the Yii 2 framework - Strong understanding of web development principles and best practices Application Requirements: When applying for this project, successful freelancers should include the following information: - Relevant past work or projects completed - Demonstrated experience in PHP development - Detailed project proposals showcasing their understanding of the requirements and their approach ...

  $328 (Avg Bid)
  $328 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled developer who can convert my YII website to Javascript, both the front and backend. The current technology stack of my website includes YII For the conversion, I prefer to use Vue.js as the Javascript framework. Please look at the demo below as this is the webiste: There are specific features in the existing website that I want to retain in the new version. I am open to improvements on these features as well. Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in both PHP and Javascript - Experience with YII framework and Vue.js - Knowledge of MySQL and Bootstrap - Ability to understand and enhance existing features

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  ...in C++ PHP & Yii to help resolve a database connectivity problem on my web site. We have a web site that monitors and communicates with a large number of GSM/Mobile wristbands used by the elderly. See Our web site receives data regularly as example below: WBs <-------> (tcp/8223) tcpdaemon---->(443)PHP API WB raw data: [1b47ccb81a66e354ab0689880878f6f9DW*998855661190066*0003*TKQ] [DW*998855661190066*0003*TKQ] [DW*998855661190066*0002*KA] The problem is that our server uses the same port as the web server for the wristband communications. This can cause problems with congestion. We need an engineer who is expert at using Daemons to manage data to and from external devices who can make our system more robust. Skills required are: Web Daemon PHP Yii fram...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Transportes หมดเขตแล้ว left

  Necesito programador con conocimientos en yii además de diseñador para diseño, el trabajo consiste en arreglar bugs, también crear un manual de como funciona toda la web ya que no nos lo hicieron quien la crearon y actualizar el php de la version 7.3 a la actual 8.2.9.

  $503 (Avg Bid)
  $503 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Yii Yii2 Developer searched for our Website หมดเขตแล้ว left

  We are searching for a Developer able to handle project in PHP framework: Yii/Yii2 The Yii/Yii2 Project: We have a Restaurant Food Order Platform with multiple Merchants being able to list their restaurant profiles which contains: Menu, Table Map, Prices, Opening hours and many little functions This Platform interacts with mobile application (Waiter App) We need to implement a online Source Code for security purposes (Immutable Recordings which works with a printer) And we need to implement PayPal Marketplace so we can automatically get money from the PayPal accounts of our merchants that are using our System. Here are some fields, you would be working on: - responsiveness - new functions and extending already existing functions - Implementation of multi vendor paypa...

  $1258 (Avg Bid)
  $1258 การประมูลเฉลี่ย
  119 คำเสนอราคา
  Yii Developer needed หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a skilled Yii developer who can immediately fix bugs in an existing website. The project requires expertise in Yii 1 framework. Quality is of utmost importance and the ideal candidate should be able to work efficiently under tight deadlines. Key requirements for the project include: - Strong proficiency in Yii 1 framework - Extensive experience in bug fixing for existing websites - Ability to work quickly and effectively to resolve issues - Attention to detail and a focus on delivering high-quality results If you are a Yii developer with the necessary skills and experience, and can start immediately, I look forward to hearing from you.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Make changes on flutter หมดเขตแล้ว left

  Hi, Thank you for your job posting. This job is an ideal match for my skills and experience. My skills are following. - Flutter(Dart), Bloc - PHP, Laravel, Yii - Google Firebase, AWS - Rest API, JSON - Kotlin/Java, Swift - Xamarin(Native) - Rest API, JSON Recent publish apps: - Trigo app(iOS) %D7%98%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%95-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/id1572175800 - Trigo app(Android) - Funner(iOS) And if you want, I am willing to have a free trial task to demonstrate my experience and capability. I can work full time and be available during your working hours. I

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Yii 2 to laravel หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a developer who can migrate my small Yii 2 codebase to Laravel. The codebase consists of 1-20 pages. The primary feature I would like to include in the Laravel project is file upload. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Yii 2 and Laravel frameworks - Experience in code migration - Knowledge of file upload functionality in Laravel

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Convert Project from Yii to Laravel หมดเขตแล้ว left

  I need to convert an app from Yii to Laravel... and upload in my ftp linking the dB , very small app.. I got the files but I don’t know Yii2.

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Full Stack Developer with minimum 8+ years of experience needed for a full-time position. Please share your professional resume. Skills and Experience Required: My Skills : - FullStack: MERN, YII, Laravel+Vue.Js , Node.Js , Java Scrpit ,React Native - Frontend: HTML, CSS/SCSS, TailwindCSS, Ajax, jquery, Javascript framworks such as React js, Angular js, Vue js, Node js, Next js, - Backend: Node, Express js, Django, PHP, Laravel, YII, Codeigniter, - Experience in developing software applications - Ability to handle high complexity projects

  $2196 (Avg Bid)
  $2196 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน yii ชั้นนำ