ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 zend งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  PHP Website Version Update & Database Migration 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...compatibility with PHP 8.2. Your role will include identifying and applying necessary changes for syntax updates, security patches, and performance optimization. - Database Migration: You'll also be responsible for migrating the database from MySQL 5.5 to MariaDB 10.11. This includes ensuring data integrity and minimizing downtime during the transition. - Framework Experience: The PHP codebase uses the Zend framework. Familiarity with this framework is essential for completing the code updates effectively. - Automation Rector: Knowledge of the PHP update version automation rector would be highly beneficial. Your experience with PHP framework updates, database migrations, and version control will be crucial for the success of this project. Please provide details of sim...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  120 คำเสนอราคา
  Booking Software Modification: Usability & Processes หมดเขตแล้ว left

  I'm on the lookout for an experienced developer with a strong background in Zend Framework, focusing on user interface design and booking procedures. Key responsibilities: - Redesigning parts of our booking software to boost its usability. An ideal candidate will have a keen eye for detail and a knack for intuiting user needs. - Modifying certain aspects of our booking process to bring it up to speed with current standards. Experience with similar projects would be a definite advantage. Key skills and experience: - Proficient with Zend Framework - Excellent in UI design and user experience - Prior experience of working on booking software would be advantageous - Strong understanding of usability enhancement and process optimization. This project requires an indivi...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  172 คำเสนอราคา
  Enhance PHP Invoicing Software with New Features หมดเขตแล้ว left

  ...Clover as a new payment method and improving PayPal IPIN performance. • Revamping the look and feel of the user interface for a more streamlined experience. Ideal Qualities: • Profound knowledge in PHP and payment integration. • Experience in UI/UX for software applications. • Strong experience with managing large datasets and improving performance. This package is heavily reliant upon PEAR and Zend PHP modules. We recommend installing the complete PHP suite included with RHEL and CentOS to avoid as many issues as possible with missing libraries. We can provide copies of the software and installation assistance if you wish to install in a local testing environment for review. We can also setup a testing environment for the chosen Freelancer once we sele...

  $482 (Avg Bid)
  $482 การประมูลเฉลี่ย
  296 คำเสนอราคา
  Educational Content Website -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...subjects (seven or more). - Implement a feature for subject-based quizzes and practice exams. - Integrate video explanation elements into the platform. Ideal Skills and Experience: - Experience in Back-End Web Development and Object-Oriented Programming (OOP) - Expertise in Front-End Development and Software Development - Proficiency in Programming - Experience with PHP frameworks such as Laravel, Zend, and Symfony is a plus - Expertise in web development and e-commerce. - Familiarity with including multimedia components (video) within a website. - Experience in designing and implementing educational websites, particularly incorporating gamification elements like quizzes and exams. - An understanding of user interface (UI) and user experience (UX) principles. - P...

  $447 (Avg Bid)
  $447 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  PHP Project UI Layout Bug Fixing หมดเขตแล้ว left

  I am in desperate need of an exceptional PHP developer proficient with ZEND framework. The task at hand involves fixing layout problems on the UI of my PHP project. Expertise needed: - Proficient with PHP and ZEND framework - Extensive experience in UI design - Proficient in debugging and fixing code - Strong experience with layouts Summary of the task: - Identify the underlying issues causing layout problems. - Debug and fix the layout issues of the user interface. Please provide evidence of your skills and previous works in your bid.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Magento 2.4.6-p3 Upgrade Execution หมดเขตแล้ว left

  Looking for experienced tech capable of replacing deprecated Zend installed on an upgraded Magento 2.4.6-p3 with the corresponding laminas.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  SMS API integration PHP Zend framework 1 หมดเขตแล้ว left

  ...the LinkMobility SMS API () with the GEMStracker () communications system. GEMStracker is based on the zend 1 framework, currently running on zf1-future ( ). You You are a developer who has experience with the LAMP stack (PHP, MySQL) and have previously worked with the Zend 1 framework. It’s a bonus if you also have GEMStracker experience. You have a portfolio you are able to share with us with description of work you have prevoiusley done in the Zend 1 framework as part of the evaluation of whether you’re the right candidate for this role. Definition of Done The SMS integration should work in the same way as the GEMStracker email integration in the GEMS

  $519 (Avg Bid)
  $519 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Zend Framework 2 Debug Expert หมดเขตแล้ว left

  ...professional with a strong background in Zend Framework 2 to tackle some challenging bugs in my project. Your mission will be to dive into the existing codebase, identify the issues, and apply the necessary fixes to get it running seamlessly. Let me detail the role: - **Primary Task:** - Debugging and resolving issues within an existing Zend Framework 2 application. - **Current Challenges:** - The application exhibits errors that need to be addressed. - The main difficulty lies in setting up the project locally on a Windows environment. - **Ideal Skills:** - Proficiency in Zend Framework 2. - Experience with PHP and debugging complex applications. - Familiarity with Windows as a development environment. - Strong problem-solving skills, especially in...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Poursuivons notre travail. หมดเขตแล้ว left

  ...logiciels. Je gère les aspects suivants du développement de logiciels : ✅ Développement ✅ Conception ✅ Lancement ✅ Maintenance et assistance aux utilisateurs Respect des meilleures pratiques en matière de sécurité Livraison sans erreur Rapidité et précision ✅ Changements apportés si nécessaire Satisfaction à 100% L'étendue de mes compétences comprend : ★ PHP personnalisé, Nextjs, Codeigniter, Yii, Zend, Wordpress, Expression Engine. ★ Application mobile en React Native ★ Html, CSS, jQuery, Javascript, Vue js. ★ MySQL, No SQL(MongoDB, Redis) ★ Développement d'API REST, Intégration d'API tierces. ★ Système de commerce électronique ★ Syst&e...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Magento 2 Bug Fix -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...[vendor/magento/zendframework1/library/Zend/Db/] #2 Zend_Db_Statement->execute() called at [vendor/magento/zendframework1/library/Zend/Db/Adapter/] #3 Zend_Db_Adapter_Abstract->query() called at [vendor/magento/zendframework1/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/] #4 Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query() called at [vendor/magento/framework/DB/Adapter/Pdo/] #5 MagentoFrameworkDBAdapterPdoMysql->_query() called at [vendor/magento/framework/DB/Adapter/Pdo/] #6 MagentoFrameworkDBAdapterPdoMysql->query() called at [generated/code/Magento/Framework/DB/Adapter/Pdo/Mysql/] #7 MagentoFrameworkDBAdapterPdoMysqlInterceptor->query() called at [vendor/magento/zendframework1/library/Zend/Db/Adapter/]

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Development of web applications on PHP หมดเขตแล้ว left

  • PHP Development: Write clean, maintainable, and efficient PHP code for web applications and websites. • Web Application Development: Develop web applications using PHP frameworks such as Laravel, Symfony, or Zend. • Database Integration: Design and optimize database schemas, write SQL queries, and work with relational databases like SQL Server. • API Development: Create and consume RESTful APIs for seamless integration with external services. • Front-End Integration: Collaborate with front-end developers to integrate server-side logic with user interfaces. • Security: Implement best practices for web application security and data protection. • Performance Optimization: Identify and resolve performance bottlenecks and scalability issues. • Co...

  $29 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน NDA
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  I am looking for a freelancer who can help me set up an environment for a PHP Zend framework website. Here are the requirements for the project: Operating System: macOS Hosting Provider: The website will be hosted on my own machine. Software and Tools: I need assistance with the installation of PHP and Zend framework development. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in PHP and Zend framework development. - Experience in setting up environments for PHP websites. - Knowledge of macOS operating system. - Ability to provide assistance with software and tool installation. If you have the necessary skills and experience for this project, please submit your proposal.

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...provoz a management pro správu hotelových rezervací. Na vývoji rezervačního systému pro hotelové hosty. Chanel Manageru, který každý den přenáší statisíce požadavků na zahraniční ubytovací portály. PWA aplikacích pro hotelové hosty a hoteliéry. Různých API na systémy třetích stran (zámky, vytápění, restaurační systémy, mobilní aplikace, aj.). Jaké technologie budeš používat? Backend píšeme v PHP8 (Zend 1 / Symfony 6) - pokud neznáš nevadí, stačí znát jakýkoliv jiný framework (Nette, Laravel, ...). Data u...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...jesteśmy muzycznym portalem informacyjnym dla artystów, realizatorów dźwięku i oświetlenia. Potrzebujemy dokonać usprawnień portalu / portali w zakresie: 1. Migracja do WordPress 2. Usprawnienia obecnego portalu Wymagania: - Dobra znajomość PHP5.x i 7.x poparta minimum 2-3 letnim doświadczeniem - Znajomość CakePHP lub przynajmniej jednego z popularnych frameworków (Symfony, Laravel, Zend lub inne) - Dobra znajomość relacyjnych baz danych (preferowane MySQL/MariaDB) - Znajomość HTML oraz CSS - Znajomość języka JavaScript (ES5) oraz technologi AJAX Mile widziane: - Umiejętność pracy z poziomu CLI - Doświadczenie w używaniu framework-a CakePHP - Doświadczenie w używaniu biblioteki jQuery - Znajomość zagadnień związanych z RWD Umożliwiamy pracę w redakcji /...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Server unter Ubuntu 20.04 einrichten หมดเขตแล้ว left

  Nach Vorgaben sind zu konfigurieren. Iframelly, , Zend und server Panel Apache php Einstellungen... Achtung .. Fertigstellung sollte in den nächsten Stunden erfolgen Operating System Recommended: Linux Web Server Recommended: Apache (VPS or Dedicated) Minimum: VPS PHP Version Recommended: 8.0 Minimum: 8.0 MySQL/MariaDB MySQL: Recommended: 8 Minimum: 8.0 MariaDB: Recommended: 10.6 Apache Web Server Required mod_rewrite (removes , for SEO-friendlier URLs) Disable mod_security/mod_security2 shell_exec and exec Recommended crontab Memcached (speed boost) PHP Required GD2 cURL iconv IntlChar (required for Unicode characters support for mobile apps) Imagick (ImageMagick) required for gif image support and mobile device image rotation MySQLi ...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Securing Zend web site หมดเขตแล้ว left

  Hi Samandar, As discussed, I'm creating a new project for this task. Best wishes, Mariano

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  redesign page in my website, you can use the header and side bar from the psd and redesign the news section. What I need from you is to make a desgin in a psd file so I can send it to my developer It needs to be more modern and designed better. this page its a user side after they login so if you can do it I will send you the link and some fake user so you can see it.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Replace PHP Email Function w/ gmail oAuth Function หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a ENGLIGH speaking PHP developer who can help me replace my current PHP email function with a Gmail OAuth function. I am currently using the PHP Zend Framework for my email function. Skills and Experience: - Strong knowledge of PHP - Able to upload new code on Amazon server with WinSCP - Experience with Gmail OAuth function - Proficient in integrating libraries or frameworks - Ability to complete the project within two weeks The ideal candidate should be able to seamlessly replace the current PHP email function with the Gmail OAuth function (latest version), ensuring that all emails are sent securely through Gmail. The developer should have experience working with PHP Frameworks and be able to integrate the necessary libraries or frameworks for the Gmail OAuth fu...

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  PHP help with windows cli script หมดเขตแล้ว left

  I'd like maybe 2 hours of PHP coding support in con...php scripts, usually for web domains, but sometimes for running from windows cli. **This project post is for windows cli** If interested kindly reply letting me know which windows version you have (I have Win10) + send me your output from this syntax: php -v Below's my output PHP 8.0.28 (cli) (built: Feb 14 2023 12:12:40) ( NTS Visual C++ 2019 x64 ) Copyright (c) The PHP Group Zend Engine v4.0.28, Copyright (c) Zend Technologies This project can lead to other projects for someone who is truly in their skill set and comfort zone working with php. The script for this project post is 87 lines in total and is easy to test and quickly understand from from windows cli. Thank you in advance for your interest and you...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Devsfy Recruiting หมดเขตแล้ว left

  ...experience. • 3-5 years of software engineering experience using one or more modern languages such as Java, Python, PHP, C#, Go, C++, or any from the OOPS. • 3+ years of software development experience on Backend systems • Experience developing responsive websites, JavaScript, CSS, Sass/LESS, HTML ability solid knowledge of HTML and APIs + backend frameworks like Symfony, Ruby on Rails, Laravel, or Zend • Mastery of multiple skills involved in developing large-scale systems, such as integration testing, deployment, monitoring, production troubleshooting, database schema design, or developing data processing pipelines. • Experience delivering projects taking high ownership with material impact, or anonymously involved in unusually complex projects, from in...

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Backend Engineer for Multiple Projects หมดเขตแล้ว left

  ...with the client - You will produce results effectively and within the deadlines set by the employer Requirements: - A minimum of 4 years of total hands-on experience in the tech industry. - A minimum of 3 years experience with a backend language such as PHP, Ruby, Node or Python and their associated framsworks. - Experience with any backend frameworks like Symfony, Ruby on Rails, Laravel or Zend and additionally working knowledge of Docker and CI tools - Deep understanding of Object Oriented Programming and Design Concepts, data structures, and algorithms. - Knowledge of SOLID design principles and how to use them. - Deep understanding of object oriented development and best practices. For example, how dependency injection, encapsulation, and polymorphism can be used in the a...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  107 คำเสนอราคา

  Auto bids will immediately be archived. . This is one of my site that uses the same code. The code is old and zend 2 based and full of old standards, commented out sections and elements that are just ignored. So, to move forward i would like a complete rewrite in a framework that is web first but will minimise the work needed for mobile apps. Gpt tells me react is a good option but I'm very open on this issue. There are admin tools, for now, those can be ignored. Short listed bidders will be given details. By creating a free account you will be able to see most of the features the site has. it’s easier than trying to interpret my text descriptions but here are some key things. This domain is used as my test environment. 1) Hosting will be moved to aws. currently

  $4333 (Avg Bid)
  $4333 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Sr. PHP Developer (Contractual for 4 months) หมดเขตแล้ว left

  About Company: Established Software Development and Consulting service provider delivering business-critical applications on web, mobile and cloud platforms. Best-in-class delivery centers with proven experience of providing solutions across SME'...verifying logs, track business flow  Writing clean, fast PHP, SQL to a high standard, in a timely and scalable way.  Designing and coding database tables to store the application’s data.  Contribute to all phases of the development lifecycle- from the initial specification, through to developing, testing, and launching.  Enterprise projects working knowledge of Zend Framework. Must Have Skills MYSQL, PGSQL, HTML, CSS, ZEND Framework (2+ yrs. of exp), PHP SOAP & REST API, JavaScript, JQuery, Good to Have Linux...

  $9177 (Avg Bid)
  $9177 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I have several websites all doing the same thing (dating website type infrastructure), but targeting different countries. The tech is old (zend/mariadb) and I would like a complete re dev for with mobile app (android and ios). I would like to consider all the ways this can be done to make the process as easy as possible. Things to consider are : Maintaining the existing and new databases and tying then together during switch over. I would like to use either react native or flutter for a hybrid mobile solution. But the question is how to add the web element to keep the ongoing dev to a minimum. Admin will all via the web so the app only need client facing functions. During the redo I would like some medium size upgrades to function. I believe there will be plug-in solutions for t...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  Magento 2 installation error, PHP version issue. หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a skilled Magento developer who can help me resolve an error I am experiencing during the installation of Magento 2. The issue seems to be related to the PHP version on my server, which is currently set to PHP 7.4. Despite having updated my PHP version prior to attempting the installation, I am still encountering errors. I am seeking ...versioning and installation troubleshooting, please reach out to me. I look forward to working with you to get my Magento 2 installation up and running smoothly. following is the error/warning text that shows up on running any command line command. Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/v0q1n3a7vtmq/public_html/vendor/zendframework/zend...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Programador en Zend1 - Modificar fórmula หมดเขตแล้ว left

  Saludos, tenemos un formulario hecho en Zend 1. Requerimos un programador con experiencia para realizar una modificación en un formulario. El formulario trabaja correctamente, es aumentar una validación en la fórmula, se adjunta imagen referencial.

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Programista / migracja do WP / rozwój aplikacji หมดเขตแล้ว left

  ...informacyjnym dla artystów, realizatorów dźwięku i oświetlenia. Potrzebujemy dokonać usprawnień portalu / portali w zakresie: 1. Rozwój aplikacji istniejących 2. Docelowo myślimy nad migracją do WordPress Wymagania: - Dobra znajomość PHP5.x i 7.x poparta minimum 2-3 letnim doświadczeniem - Znajomość CakePHP lub przynajmniej jednego z popularnych frameworków (Symfony, Laravel, Zend lub inne) - Dobra znajomość relacyjnych baz danych (preferowane MySQL/MariaDB) - Znajomość HTML oraz CSS - Znajomość języka JavaScript (ES5) oraz technologi AJAX Mile widziane: - Umiejętność pracy z poziomu CLI - Doświadczenie w używaniu framework-a CakePHP - Doświadczenie w używaniu biblioteki jQuery - Znajomość zagadnień związanych z RWD Umożliwiamy ...

  $1527 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $1527 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  PHP Website Development หมดเขตแล้ว left

  Web site looking for developer to help finish a few tasks. The site is built using PHP (Zend). We want to add a few features and integrate with some online platforms for Tax and payment security. Ideally you are a group of developers that are experienced working with Zend and can start immediately. Reach out if you are interested and we will talk details.

  $588 (Avg Bid)
  $588 การประมูลเฉลี่ย
  134 คำเสนอราคา
  Backend PHP development หมดเขตแล้ว left

  We are looking for an experienced PHP / full-stack developer for one of our projects (with the possibility to extend cooperation on further projects for ). Used technologies/frameworks: - PHP 5, 7, 8 - PHP frameworks: Laminas (Zend) / Laravel / Symfony - REST API - bootstrap - mariaDB / mongoDB - docker Nice to have: - HTML/CSS - basic JavaScript

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  Backend development (PHP) for web and mobile หมดเขตแล้ว left

  We are looking for an experienced PHP / full-stack developer for one of our projects (with the possibility to extend cooperation on further projects for ). Used technologies/frameworks: - PHP 5, 7, 8 - PHP frameworks: Laminas (Zend) / Laravel / Symfony - REST API - bootstrap - mariaDB / mongoDB - docker Nice to have: - HTML/CSS - basic JavaScript Please respond here or to praca@esencja-studio, all emails sent to other addresses will be ignored.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  PHP5 with Zend Framework หมดเขตแล้ว left

  I have a PHP applications with a Zend framework,now in PHP5.  There are a few minor issues I want to address. It is getting old but still works. I need someone to help me address a few bugs.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  fix magento 2.3.6-p1 หมดเขตแล้ว left

  Hello! When trying to place an order the client gets the error as in picture attached. When checking the magento log the following error appears CRITICAL: Report ID: webapi-63d8c2ad9920f; Message...ID: webapi-63d8c2ad9920f; Message: Validate class not found from basename 'MagentoFrameworkValidatorEmailAddress' at /home/vlarosprint/public_html/vendor/magento/framework/Webapi/, Zend_Validate_Exception(code: 0): Validate class not found from basename 'MagentoFrameworkValidatorEmailAddress' at /home/vlarosprint/public_html/vendor/magento/zendframework1/library/Zend/)"} [] This happens today as yestaerday there was no problem and we received orders fromt he website. Er haven't done any works on the website, so we don't know why is this hap...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Migrate website off Zend/PHP หมดเขตแล้ว left

  Have an older application in Zend framework using MySQL. Looking for cost to migrate the application as-is and apply new UI template. MySQL can remain as is. Please respond with quote difference for migration to Laravel or ReactJs or Laminas, why you think one is better than other for this migration and any experience on similar migrations. I can sent you details on the current site and the UI template details.

  $490 (Avg Bid)
  $490 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา
  Looking for Zend developer หมดเขตแล้ว left

  Various tasks involving website written in Zend.

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  PHP, Laravel and Zend framework with MySQL design/optimization, and source-control skills (SVN or Git) Minimum 4 yrs of experience. Type 60k at the end to get shortlisted

  $708 (Avg Bid)
  $708 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'd like someone to help me interview a developer that has experience with: Zend 2 framework Version control like Git, Github, Bitbucket, etc Project management tools like Asana, Slack

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Plugin upgrade for social engine v6 หมดเขตแล้ว left

  I run a site on the Social Engine platform (ver 6). I have a plugin for earlier version that works incorrectly in the new version. The plugin developer stopped working in this field. I need an experienced with Zend Framework programmer who can check the conflict between plugin and the platform and upgrade it.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Looking for expert in PHP exetension for Zend VM (C) หมดเขตแล้ว left

  All I need is to modify a C function of a PHP extension, in order to print some data of the Zend Virtual Machine, attaching an action to an already available hook. I need somebody expert with Zend VM, C and PHP.

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  proyecto ernesto หมดเขตแล้ว left

  Amplio conocimiento y experiencia en desarrollo de sistemas y aplicaciones web, RIA, móviles y de escritorio. Uso de más de 8 tecnologías para el desarrollo como HTML5, C#, Python, PHP OO, Action Script, Flex, Xojo Script, PHP Zend, MS SQL, MySQL, Store Procedures, entre otros. Experiencia en servidores Linux, Windows y Mac OS.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Consolidate existing PHP(Zend) code หมดเขตแล้ว left

  Hi Samandar, I am looking for someone to consolidate an existing online shop written in PHP/Zend. The job will be to identify all data coming from the request (params) and ensure they are valid ones. Let me know if you are interested and we can discuss it further. Best wishes, Mariano

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  LAMP, Zend Expert หมดเขตแล้ว left

  I have an application running on my localhost in an XAMPP environment. I use Zend Framework 1.11.4. I have loaded my application on an AWS LAMP environment and established a connection to an AWS database. I am able to load my website but I cannot use Zend Controller Action Helper Broker to redirect to another URL. I need someone who is experienced in setting up this environment to work with me to resolve this issue.

  $383 (Avg Bid)
  $383 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  PHP site upgrade 5.6 to 8 - PHP Zend Frameworks หมดเขตแล้ว left

  A live Job Board web script in PHP 5.6 need to upgrade to PHP 7 or 8 written in PHP Zend Frameworks. The job to be carried out on our own hosting. After upgrade, the same steps to be done on another live and most busy website in a short time. The successful upgraded version to be implemented without disturbing the SEO and customization. The script must be tested and fixed for HTML Validation and all upgrade steps must be documented for future reference. Only expert developers can contact. Budget can be negotiated. Successful candidate will be awarded for future upgrades and development of the same project.

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Requirement of PHP Developer หมดเขตแล้ว left

  Must have 1+ years PHP programming experience - Good understanding of MYSQL and relational databases. - Should have a good understanding of OOPs concept and latest features. - Should have at least worked on WordPress, Drupal, Laravel, Symfony, CodeIgniter, Zend, CakePHP - Good understanding of web technologies - Good understanding of front end development HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery - Good Git version control knowledge. - Should be able to code as per PHP standard coding - Providing accurate timing estimates on work. - Contributing to documentation (instructional, pitch, and technical specification) - Good communication skills

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  $329 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Desenvolvedor Zend V1 หมดเขตแล้ว left

  Tenho um código legado que precisa criar novas funcionalidades do código legado em zend Version1. Podemos dividir os pagamentos por tarefa ou mensal, vai depender do tempo disponível do desenvolvedor. Código em zend, docker e git.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I have a client with ongoing relationship who wants me the migrate his "old" PHP+MYSQL based system to migrated into a new machine with updated versions the technologies. The application: I am looking for longterm partners who can maintain and bugfix the system whenever errors appear. I will give you access via Teamviewer and you can analyze all information by yourself. Thanks

  $44 / hr (Avg Bid)
  $44 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Required Zend developer urgently หมดเขตแล้ว left

  We have an incomplete web app built using zend. we need to update asap.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Full Stack Developer (whmcs) หมดเขตแล้ว left

  PHP, JavaScript and MySQL expert level programmer. Live demo of the project available for further discussion. Only expert programmers are requested to apply, Zend certified will be given preference. Are you familiar with whmcs, cPanel ? Project needs deep understanding of both. Additionally, API integration, front end, back end, MySQL. is a sample website.

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา
  PHP Developer -- 9 หมดเขตแล้ว left

  4+ years of experience in PHP development - Candidate having a knowledge of Zend framework is preferred. But if any candidate has good hands on in any other framework and learning attitude, can be considered. - Database Development MySQL - Strong knowledge and experience of JavaScript. JQuery, Ajax, HTML, CSS, PHP composer - Strong OOPS concept - Should join immediately to within 2 weeks - Should have worked in product. HR Product experience will be an asset - Good communication skills

  $730 (Avg Bid)
  $730 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ....php(1037): Credis_Client->read_reply() #1 /var/www/websites/(485): Credis_Client->__call() #2 /var/www/websites/(61): Cm_Cache_Backend_Redis->load() #3 /var/www/websites/(306): MagentoFrameworkCacheBackendRedis->load() #4 /var/www/websites/(55): Zend_Cache_Core->load() #5 /var/www/websites/(65): MagentoFrame" while reading response header from upstream, client: , server: karibaa

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน zend ชั้นนำ