ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  9,654 งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  หาดใหญ่ เกี่ยวกับการสอนภาษา เรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ ทำงาน สัปดาห์ละ 1 วัน 1-2 คลิป คลิปสั้น 1-3 นาที คิดสคริป คอนเท้น วางแผนระยะยาวร่วมกัน ถ่ายและตัดจบในสัปดาห์ เฟรมลงได้ทุกช่องทาง ค่าตอบแทนรายคลิป ต่อรองได้

  $10 - $30
  พื้นที่
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  Product design 1 วัน left

  รับสมัครงานด่วน....ตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กลไก เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน full Time หรือฟรีแลนซ์

  $725 (Avg Bid)
  $725 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I am looking for a CAD or GIS mapping designer who can provide a schematic of a clubhouse for construction planning purposes. Requirements: - The designer should have experience in CAD or GIS mapping and be proficient in creating accurate and detailed schematics. - The designer should be able to work with the plans of the building provided and copy them electronically. - The project needs to be completed within 1-2 weeks, so the designer should be able to work efficiently and meet deadlines. Skills and Experience: - Proficiency in CAD or GIS mapping software. - Experience in creating accurate and detailed schematics for construction planning. - Ability to work with existing plans and copy them electronically. - Efficient time management skills to meet the 1-2 week timeframe. If you m...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Fixeaza buguri dintr-un modul nuxt3 facut cu nuxt-kit 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Salut, Am un modul in nuxt3 facut cu nuxt-kit si am urmatoarea problema: - nu pot sa accesez o ruta de backend . Multumesc. Nota: Doar pentru romani

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  I am looking for an experienced SEO professional to help me with my project. Keywords: Yes - I have specific keywords that I want to target and optimize my website for. Main Goal: Increase website traffic - The main goal of this SEO project is to increase the traffic to my website. Competitors: Yes - I want to outrank specific competitors in my industry. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in keyword research and optimization. - Proven track record in increasing website traffic through SEO strategies. - Familiarity with competitor analysis and outranking strategies. - Excellent understanding of search engine algorithms and ranking factors. - Ability to analyze website metrics and make data-driven decisions for optimization. - Proficient in SEO tools and tec...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Animation for my video 6 วัน left

  I am looking for a skilled animator to create a 2D animation for my video. The animation should be between 1-3 minutes in duration. I have a detailed concept in mind for the animation and would like the animator to bring it to life. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 2D animation software - Ability to bring concepts to life through animation - Strong storytelling and visualization skills - Attention to detail and ability to meet deadlines - Previous experience in creating animations for videos If you are a talented animator with a strong portfolio and the ability to bring my concept to life, please submit your proposal.

  $236 (Avg Bid)
  $236 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  exelsheet 6 วัน left

  I am looking for a freelancer to create an Excel sheet for me. The project requires the following: - Inclusion of names and contact information, financial data, and inventory data. - The data should be presented in Excel format. - No specific formulas or functions need to be implemented. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Excel and data entry. - Attention to detail in organizing and categorizing the data. - Ability to accurately input and format the information in an Excel sheet.

  $227 (Avg Bid)
  $227 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Online Shop Logo 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a freelancer to create a logo for my online shop "Cronex Shop". The shop name will be provided. I am interested in a text-based logo that represents the style of my online shop. I have specific colors in mind for the logo design. Ideal Skills and Experience: - Graphic design - Logo design - Experience in creating text-based logos - Ability to work with specific color preferences

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Tutorial Video and Social Media Content Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a freelancer to help me create tutorial videos and social media content. Here are the details of the project: Tutorial Videos: - The videos will be focused on software tutorials, system uses, and Social Media promotion videos. - I have Ready-to-use software that I would like the tutorials to be based on. Social Media Content: - Along with the tutorials, I need posts that will promote the tutorials. - The content should be engaging and attractive to the target audience. Ideal Skills and Experience: - Experience in creating tutorial videos, particularly software tutorials. - Proficiency in the specific software that will be used for the tutorials. - Strong knowledge of social media platforms and the ability to create engaging content. - Creativity and the ability to come...

  $221 (Avg Bid)
  $221 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Need company logo 6 วัน left

  I need a logo for a company which will be called "Emerald Advisors". I would like the logo to include a honeycomb structure (the shapes of a beehive). I would like some green colour (same colour as an emerald stone) included in the logo, but without all of the logo being green. It can be simple, but should look sharp, smart and professional. I would like the name of the company to be included in the logo. I have included the desired font as an attachment.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Retro Fit Housing 6 วัน left

  Retro Fit Housing - Energy Efficiency Upgrades for Residential Properties - Seeking a skilled professional to provide energy efficiency upgrades for residential properties - The project involves retrofitting homes to improve energy efficiency and reduce energy consumption - The ideal candidate will have experience in conducting energy audits and implementing energy-saving measures - Must be knowledgeable about insulation, HVAC systems, lighting, and other energy-efficient technologies - Familiarity with local building codes and regulations is required - The project is expected to take approximately 1-3 months to complete - Attention to detail and the ability to work within a specific timeframe are essential - The selected professional should have a proven track record in completi...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Ubuntu server support 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an experienced Ubuntu server support specialist to assist me with ongoing issues on my 20.04 LTS server. Main Goal: Troubleshooting server issues Specific Requirements: - Proficiency in Ubuntu server 20.04 LTS - Strong troubleshooting skills to identify and resolve ongoing server issues - Knowledge of server configuration settings to optimize performance and security - Ability to diagnose and fix software installation issues Ideal Skills and Experience: - Previous experience providing support for Ubuntu servers - Familiarity with common server issues and their resolutions - Strong problem-solving and analytical skills - Excellent communication skills to effectively communicate and explain technical concepts If you have the necessary skills and experience to provide re...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Decryption of .js files 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Decryption of .js files for reverse engineering Skills and Experience: - Proficiency in JavaScript decryption - Experience in reverse engineering - Familiarity with debugging and accessing specific information in .js files Requirements: - Decrypting 6-10 .js files - Reverse engineering the code to gain insight and understanding - Debugging and accessing specific information within the decrypted .js files

  $296 (Avg Bid)
  $296 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Looking for a freelancer proficient with R and Rstudio 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a freelancer who is proficient with R and Rstudio to assist me with statistical modeling tasks. Specific Tasks: - Conducting statistical modeling using R and Rstudio Dataset: - Data collection is part of the project, so no dataset is ready for analysis Deadline: - The tasks need to be completed within 10 hours Ideal Skills and Experience: - Proficiency in R and Rstudio - Strong understanding of statistical modeling techniques - Experience with data collection and analysis - Attention to detail and accuracy in data analysis

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Logo design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The logo has been decided in my mind and there is a drawing, the colors and images will be done in high quality and will be suitable for invoices, business cards and letterheads.0

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  I am looking for a WordPress developer to fix the form issues on my website. The specific issue I am experiencing is that the form is not submitting properly. Requirements: - The fixed form should store submissions in the multiple form option is not coming up - It is important that the form is fixed immediately. Skills and experience: - Proficiency in WordPress and PHP. - Experience with form validation and submission. - Knowledge of database management. If you have the necessary skills and can fix the form issues quickly, please submit your proposal.

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I am looking for a designer to create a logo, digital letterhead, digital stamp, and digital business card for my infrastructure business. My Company Name is Faisal Hussain Albogmi and Arabic name is فيصل حسين البقمي Design Preferences: - The client does not have any specific design preferences or ideas for the logo and branding materials. Colors: - The client did not specify any preferred colors for the logo and branding materials. Timeline: - The client requires the project to be completed within 24 hours. Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Experience in creating professional branding materials - Ability to work quickly and efficiently - Attention to detail - Good communication skills

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  I am looking for a skilled freelancer who can help me with communicating with the media and writing press releases to promote my product. The target audience for these press releases is the general public in Rivas Vaciamadrid Requirements: - Communication with the media - Experience in writing engaging and persuasive press releases - Ability to craft compelling headlines and concise content - Knowledge of effective PR strategies and tactics - Strong communication skills and attention to detail The project requires the creation of 1-3 press releases to effectively promote the product/service. The freelancer should be able to deliver high-quality and well-researched press releases within the given timeframe. If you have experience in the field of public relations and are confident in yo...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Website design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Design a website in Japan for my Car dealer business

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  88 คำเสนอราคา
  Want to make a Android Web app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I want to make a Android web app for my website.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Algo trading on Algogene 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  (A) Best Return A good return is the primary goal of every algo trading strategy. Our state-of-the-art trading system will back-test the trading strategies of Finale teams to ascertain outcomes. The team with the highest out-sample 1-year forward test and 2-month live paper trading return will win this award. (B) Best Sharpe A good strategy does not only need to be profitable, but it is also important to take care of the risk taking. The team with the highest Sharpe will win this award. (C) Best Strategy Design Recognises Finale participants' knowledge and skills in developing the best algo trading strategy that demonstrated the following: • Trading Strategy Logic: reasonable return, manageable risk, stability and predictability; • Creativity: innovative use of statistical ...

  $1 - $5 / hr
  $1 - $5 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Virtual Assistant for all Reselling Items 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Virtual Assistant for Amazon Listing and Management - I am looking for a virtual assistant to help me with listing and managing my items on Amazon. - The ideal candidate should have experience in managing and optimizing product listings on the Amazon platform. - The assistant will be responsible for creating and optimizing product listings, managing inventory, and ensuring timely fulfillment and delivery. - Excellent attention to detail and strong organizational skills are essential for this role. - The assistant should also have good communication skills to handle customer inquiries and provide exceptional customer service. - This is a part-time position with flexible hours, and the assistant is expected to work less than 10 hours per week. - Experience in Amazon seller central and knowle...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  web scraping website to Excel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a freelancer to help me with a web scraping project. I need to scrape a simple website and extract text data. This project is for personal use. Skills and experience required: - Proficiency in web scraping techniques - Experience extracting data from websites - Strong understanding of HTML and CSS - Attention to detail and accuracy in data extraction

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Need 2 Banners/Posters 6 วัน left

  I am starting online teaching ( computer science & coding) so I need 2 posters for this : 1. For complete beginners , students from class 8th to class 12th and new engineering students. 2. For intermediate students whom I can teach DSA and coding. Other details will be provided after you accept the project.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Digitalizzazione diario cartaceo 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Salve, avrei bisogno di un freelancer che si occupi della digitalizzazione di circa 50 pagine scritte a mano. Scrittura molto leggibile.

  $9 - $33
  $9 - $33
  0 คำเสนอราคา

  I am looking for a Python developer with experience in Moodle LTI 1.3 integration and API development to add Moodle connectivity to our existing Python software. The software is already built and currently has Canvas integrations. The specific features that need to be added include Moodle LTI 1.3 integration and API development. The timeline for this project is flexible and can be completed within one or two months. Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in backend (Python Flask) and frontend (HTML, Javascript) programming languages - Experience with Moodle LTI 1.3 integration and API development - Knowledge of web development principles and frameworks - Ability to work within a flexible timeline and deliver high-quality results

  $1460 (Avg Bid)
  $1460 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I am looking for an experienced professional who can provide troubleshooting and support for my Microsoft Exchange 2013 system. Tasks: - Identify and resolve any issues or errors that arise - Provide ongoing support and maintenance for the system Skills and Experience: - Strong knowledge and experience with Microsoft Exchange 2013 - Proficiency in troubleshooting and resolving technical issues - Excellent communication skills, particularly over the phone - Ability to work independently and efficiently Preferred Method of Communication: Phone.

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Designing 6 วัน left

  I am looking for a Graphic Designer who can create a design for me. I am open to suggestions and do not have a specific theme or style in mind. The design will be used in a digital format. Skills and experience required: - Strong graphic design skills - Creativity and ability to come up with unique design concepts - Proficiency in digital design software (e.g., Adobe Photoshop, Illustrator) - Understanding of design principles and ability to create visually appealing designs - Ability to work within given timelines and meet deadlines.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Generating Hot Forex Leads 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need some one experienced !! only experienced people please !! to generate me hot forex leads ! (saudi arabia ,uae, qatar , oman , kuwait , bahrain) NATIVE ARABIC SPEAKRS !!!!! ALSO English speakers from germany , uk and other parts in europe , i need some expert!! not someone will generate me list full of fake numbers or so ..i need hot leads that interested in forex ! PLEASE ONLY EXPERIENCED CAN POST , WITH TEST LEADS . LOOKING FOR SOME TO WORK WITH FOR A VERY LONG TIME

  $381 (Avg Bid)
  $381 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Quantitative Research 6 วัน left

  I am looking for a skilled hispanic quantitative researcher who can help me analyze consumer behavior in spanish within a specific neighborhood group (which i have contact information). Purpose of the Research: - The purpose of this research is to analyze consumer preferences and attitudes within a specific neighborhood group. Target Population: - The target population for this research is a specific neighborhood group in Mexico City. Methodology: - The client already has a specific methodology in mind for the research. Online interview through a link that will be shared by whatsapp, with a 6 question questionnaire. Ideal Skills and Experience: - Experience in quantitative research methods - Strong analytical skills - Familiarity with analyzing consumer behavior - Knowledge of th...

  $359 (Avg Bid)
  $359 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo design for Cleopatra Fashions 2 วัน left

  I am seeking a talented designer to create a logo for my retail business named Cleopatra Fashions which should give a nice look for a Cloth designer showroom Requirements: - The logo should be professional and visually appealing, representing the nature of my business. - I am open to any color or design elements, so feel free to unleash your creativity. - The logo should be unique and easily recognizable. - It should be suitable for both online and offline use. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in logo design, with a strong portfolio showcasing previous work. - Proficiency in graphic design software such as Adobe Illustrator or Photoshop. - A good understanding of branding and the ability to create a logo that aligns with my business objectives. - Excellent communication s...

  $12 (Avg Bid)
  การันตี
  Wordpress site as an app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled mobile app developer to create an informational app that uses data from a Wordpress site for my project. The app will have more than 6 pages or sections. Although I have some ideas, I am open to suggestions for the design and theme of the app. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in mobile app development - Experience creating informational websites or apps - Strong design skills to bring my ideas to life - Ability to suggest and implement creative design solutions - Knowledge of responsive design to ensure compatibility across different devices - Attention to detail and ability to deliver high-quality work within agreed timelines

  $503 (Avg Bid)
  $503 การประมูลเฉลี่ย
  153 คำเสนอราคา
  Racing team logo 6 วัน left

  I’m needing a racing logo for my Go Kart racing team. The name of the team is called “Spook House Racing” the logo should have some type of “spooky” or “haunted house-like” character (e.g evil pumkin, mummy, skeleton, etc) with a scary, determined look at their face and hlding a steering wheel in their hand and the team name over them and under them. I have attached a few files as a general example to use for the overall design. These examples are just examples but I do want the end product to mimic this “type” of look but I am open. I would like it to have a vector look as well. The font also needs to be “spooky”

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  Somos a Eficaz Soluções Administrativas e buscamos aprimorar nossas operações por meio da implementação de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). Após conhecermos seus serviços, estamos interessados em obter um orçamento personalizado para desenvolver POPs em áreas-chave, como atendimento ao cliente, processamento de documentos, gestão de projetos, compras e suprimentos, além de treinamento de novos funcionários. Valorizamos a qualidade e eficiência e acreditamos que sua expertise será crucial.

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled developer who can create a chrome extension for me. This extension will notify me about new products that are uploaded to a shop. Here are the details of what I am looking for: Frequency of notifications: - I would like to receive notifications every 10mins or something like that. Information to be included in notifications: - I would like the notifications to include the product name and price. Specific types of products: - I have specific types of products in mind that I would like to be notified about. Ideal Skills and Experience: - Experience in developing chrome extensions - Proficiency in JavaScript, HTML, and CSS - Knowledge of web scraping techniques - Familiarity with API integration If you have the necessary skills and experience, please reach out ...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I am looking for a talented designer to create packaging designs for my 4 Product Packaging Design Kurkure Lays candy. The project involves creating designs for 3 different sizes of packaging. And unlimited Revisions with all formats Size of the Packaging: - The packaging will be available in small, medium, and large sizes. Design Elements and Themes: - I am open to the designer's creativity and ideas for the packaging design. - The design should be eye-catching and visually appealing, as it will be used to attract customers to my product. Color Scheme: - The desired color scheme for the packaging design is bright and colorful. - The colors should be vibrant and lively, reflecting the fun and delicious nature of the candy. Skills and Experience: - The ideal candidate for this pro...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  SEO Assistant 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi There! I'm on the lookout for an SEO Assistant who's passionate about keywords, content updates, reporting, and creating fresh content. If you're ready to dive into the world of SEO and make a real impact, let's talk! Your Role Will Involve: Keyword Research: Uncover the keywords that will drive traffic and engagement. Content Updates: Give existing content a fresh, SEO-friendly twist. Analytics and Reporting: Help decipher the numbers and what they mean for our strategy. Content Creation: Bring new ideas and content to life. I'm Looking for Someone Who: Has a background or keen interest in Marketing or related fields. Enjoys diving into SEO and keyword research. Has a talent for writing and refreshing content. Can interpret SEO data and turn insights into a...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Create Digital Product Store on Selfy or Shopify 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to create a digital product store on shopify. Note: Share your past work of creating digital product website in my proposal.

  $329 (Avg Bid)
  $329 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Event poster created 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled graphic designer to create a poster for my launch party. The theme of the event is a launch party, and I will provide the specific colors for the poster. The desired size is Instagram square/story. Skills and Experience: - Proficient in graphic design software - Experience in creating event posters - Ability to incorporate specific colors into the design - Knowledge of Instagram dimensions and specifications

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา

  Potrzebujemy wykonania mini systemu oceniającego aktualny wynik na danej linii produkcyjnej. Posiadamy wyznaczniki produkcji, które chcielibyśmy aby linia osiągała. Widzielibyśmy to tak aby przy maszynie został zainstalowany dodatkowy ekran z wynikiem bieżącym. Wynik powinien być analizowany np. co 3 minuty i określany czy jest prawidłowy czy nie tak aby operator wiedział jakich korekt dokonać. Wyniki powinny być dostępne w kilku miejscach na zakładzie, jako dashboardy.

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  move wordpress site to sub-folder 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  A quick, easy job - I am looking for a freelancer who can move my WordPress site to a sub-folder. Hosting Provider: Other (dedicated cpanel server) Sub-folder: I already have a sub-folder created where I want the site to be moved. Ideal Skills and Experience: - Experience with WordPress site migration - Familiarity with different hosting providers - Knowledge of creating sub-folders for website migration

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา

  Hi Shaami.., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Busco un/a guionista para la elaboración de guiones para canal de YouTube. Los temas/temáticas de los guiones estarán basados/relacionados con temas actuales, con tendencias, con hechos/acontecimientos que estén ocurriendo actualmente, sobre temas que están de actualidad. Se aprovecharán estas tendencias para elaborar un contenido que esté relacionado con esta tendencia/tema del que se está hablando en la actualidad/está ocurriendo y se sacará/buscarán temas relacionados con estos para crear contenido de interés para los usuarios. Estoy buscando a una persona, la cual sea/se generará confianza, relación a largo plazo, colaboración con/en/dentro de mi equipo, la persona estará ...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  WEBSITE BUILDER 6 วัน left

  WEBSITE BUILDER - PORTFOLIO WEBSITE WITH IMAGE GALLERY I am looking for a website builder who can create a portfolio website for me. The website should have the following features: - Portfolio website: The website should showcase my work and projects in a visually appealing manner. - Image gallery: I would like to have an image gallery where I can showcase my portfolio images. - Design elements: I am open to any design elements and styles. I do not have any specific designs in mind, but I am open to suggestions and ideas. - Contact form: The website should have a contact form where potential clients can reach out to me. - Booking system: I do not require a booking system for my portfolio website. Ideal skills and experience: - Experience in building portfolio websites with image galler...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Create 7067 redirects in htaccess file 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a developer who can create 7067 redirects in the htaccess file for my website. Platform: Wordpress Skills and Experience: - Proficient in working with htaccess files - Experience with website redirects Requirements: - Create 7067 redirects in the htaccess file - Ability to provide a list of the old URLs and their corresponding new URLs Note: The old URLs will be provided by me from Google Search Console. You have to: - use search option on website to find new URL - create redirect on text file Example: Old url is: /firma/1812/eCard+S.A. You should look for "ecard" or "eCard+S.A." New url is: /ecard-s-a/ You put to txt file: Redirect 301 /firma/1812/eCard+S.A. /ecard-s-a/

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Hotel Signboard design 6 วัน left

  I am looking for a talented designer who can create a signboard for my business. The signboard will be placed outdoors and needs to be large, measuring more than 6 ft x 4 ft. I have a general idea of what I want, but I am open to the designer's suggestions for colors and themes. Skills and Experience: - Experience in signboard design, particularly for outdoor use - Ability to create eye-catching and attention-grabbing designs - Knowledge of color theory and the ability to create visually appealing combinations - Strong communication skills to understand and incorporate my general idea into the design - Attention to detail to ensure the signboard meets the size requirements - Ability to work within a specified budget and timeline

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I am looking for a freelancer who can help me create and manage Instagram and Linkedin ads. Here are the details: Platform Focus: - I want to focus on both Instagram and Linkedin platforms. Target Audience: - My target audience is the professionals Budget: - My budget for the ads is less than $500. Skills and Experience: - Experience in creating and managing Instagram and Linkedin ads. - Knowledge of targeting the general public. - Ability to work within a budget of less than $500. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Plagiarism Detection 6 วัน left

  I am looking for a freelancer who can help me with a plagiarism detection project. I need someone who has experience in checking website content for plagiarism. Requirements: - The freelancer should be able to provide a detailed report of the plagiarism check, including statistics on the plagiarized sections. - They should have experience in checking 6-10 pieces of content for plagiarism. Skills and Experience: - Experience in using plagiarism detection tools and software. - Strong attention to detail and ability to identify plagiarized sections. - Excellent written and verbal communication skills. - Ability to deliver accurate and timely reports. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal for this project.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  convert figma to react js typescript and integrate api 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled developer to convert my Figma design into a React.js TypeScript project and integrate an existing API. The project needs to be completed within 1 documentation Requirements: - Experience with React.js and TypeScript - Proficiency in converting Figma designs into code - Knowledge of API integration Tasks: - Convert Figma design into a responsive React.js TypeScript project - Integrate the existing API into the project Skills and Experience: - Strong proficiency in React.js and TypeScript - Experience in working with Figma designs - Familiarity with API integration Please provide examples of previous projects that demonstrate your skills in React.js, TypeScript, and API integration.

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา