ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  9,691 งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  หาดใหญ่ เกี่ยวกับการสอนภาษา เรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ ทำงาน สัปดาห์ละ 1 วัน 1-2 คลิป คลิปสั้น 1-3 นาที คิดสคริป คอนเท้น วางแผนระยะยาวร่วมกัน ถ่ายและตัดจบในสัปดาห์ เฟรมลงได้ทุกช่องทาง ค่าตอบแทนรายคลิป ต่อรองได้

  $10 - $30
  พื้นที่
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  Product design 1 วัน left

  รับสมัครงานด่วน....ตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กลไก เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน full Time หรือฟรีแลนซ์

  $725 (Avg Bid)
  $725 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  Project Description: Experienced YouTube video editor needed for a one-time project. First Edit The Video and I will see if it is good or not after I pay Skills and Experience: - Proficient in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Knowledge of YouTube video editing techniques and best practices - Ability to work with various types of videos, including vlogs, gaming, and tutorials - Expertise in editing short videos, with an approximate duration of less than 1 minute - Strong attention to detail and ability to meet deadlines - Previous experience in editing football videos is preferred but not required Please provide examples of previous YouTube video editing work when submitting proposals.

  $18 - $150
  $18 - $150
  0 คำเสนอราคา

  Multivendor marketplace, with Mobile App Android and IOS Only local freelancer is allowed ( located in egypt with ID )

  $465 (Avg Bid)
  $465 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  About the product: We are launching a brand new product in India. The product will target end consumers, its B2C. The product is a personal online (internet) identity tracking service. The product tracks personal identities and personal assets online, a user could be notified about password leakage and data exposure, duplication of the identity, personal data being sold or used online. When the assets and identities are identified online, a notification is sent to the subscribed user informing them their identities and assets have been found online and informs them on what actions to take. The product is a proactive online monitoring tool, enabling individuals to become responsive to their digital footprint and online identity VS being reactive to a negative situation like finding out yo...

  $9505 (Avg Bid)
  $9505 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Customize My MLM 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Customize My MLM I am looking for a freelancer who can help me customize my MLM system. The specific customization I need is for the compensation plan. Integration with existing systems is also necessary. I have specific software(s) that the MLM should be integrated with. I need the customization to be completed within 1 day. Ideal Skills and Experience: - Experience in MLM system customization - Knowledge of compensation plan design - Expertise in integrating MLM systems with specific software(s) - Ability to work under tight deadlines

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Elegant Logo Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a talented designer to create an elegant logo for my business. The logo should be abstract in style, with no specific name included. I have a preference for colors and would like them to be incorporated into the design. The ideal candidate should have experience in creating abstract logos and be able to create a visually appealing and professional design.

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I am looking for a talented designer to create a logo for my existing business in the electric bicycle industry. The overall style of my company is modern and minimalistic, and I prefer a color scheme of neutral colors such as black, white, and grays. The ideal candidate for this project should have experience in designing logos for businesses and a strong understanding of modern and minimalistic design principles. They should also have a keen eye for selecting the right colors to create a visually appealing logo.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Desarrollador web junior 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Se busca desarrollador para integrar equipo. conocimientos (no experimientado) en node, react y/o vue, express y/o adonijs. el proyecto es pago por hora. Coticen su hora real para no tener que negociar.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  faceless videos on subject of Scrum Master 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a freelancer who can create a series of faceless videos on subject of Scrum Master. I am open to suggestions regarding the specific requirements for the videos. The approximate duration of each video may be less than 5 minutes. The same video should be tailored sized across different social media. For reference please search my videos under "scrum2win" across different social media to know what type of content I need it. Skills and experience required for this job include: - Video editing and production - Ability to create engaging and informative content - Proficiency in using video editing software and tools I need daily one video in different sizes for all social media platforms. Minimus bit offer will get the project. Please give me link of your wo...

  $40 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Fix Type mismatch in JOIN expression. (Error 3615) MS Access 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a freelancer who can help me fix a type mismatch error in a JOIN expression in MS Access. The specific error message I am receiving is "Error 3615". The query used to work but I suspect the source data may haver changed. The joins relate to date fields and I have formatted them properly in both input files but still get error message. If you run Query "Card" you will see the issue. If you can fix and explain issue I will award £10 Requirements: - Experience with MS Access, specifically with version 2010 or newer - Familiarity with JOIN expressions and troubleshooting type mismatch errors - Knowledge of custom code and functions in MS Access is preferred, as there may be some involved in the JOIN expression Please note that I am not sure if t...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Project Description: I am looking for a WordPress developer to help me set up a new WordPress theme for my website. I have a beginner level of experience with WordPress, so I will need someone who can guide me through the process. Theme: I have a specific theme in mind that I would like to use for my website. I have purchased the theme and attempted to load it onto the site but I can't get it looking exactly like the theme. It may need deleting with all content and reloading. The theme I have bought is and the setup needs to be exactly like this. I will then go and edit all the content. I'm looking for someone to get the theme up and running and after this, i will award additional projects as I build the entire site and require help doing so. Skills and Experience: The ideal...

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  student predictions algorithm 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Description: Student Predictions Algorithm I am looking for a skilled data scientist to develop an algorithm that can predict student grades using historical student data. The main goal of this algorithm is to accurately predict the grades of students based on their past academic performance. Requirements: - Experience in working with historical student data and developing predictive algorithms - Proficiency in Python programming language for algorithm development - Strong understanding of statistical analysis and machine learning techniques - Ability to preprocess and analyze large datasets to extract meaningful insights - Knowledge of data visualization techniques to present the predictions in a clear and understandable manner The ideal candidate should have a proven track re...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Fans like site design UI/UX design by pages data 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled UI/UX designer to create a website that provides information to my fans. I am open to any design style and the website should have more than 7 pages. Key requirements: - UI/UX design expertise - Ability to create a visually appealing and user-friendly website - Experience in designing websites with multiple pages - Understanding of the target audience and ability to create a design that resonates with them Skills and experience: - Proficiency in UI/UX design tools and software - Strong portfolio showcasing previous website design projects - Excellent communication skills to understand and incorporate my requirements - Attention to detail and ability to meet deadlines If you are passionate about creating engaging websites and have the necessary skills and expe...

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Backend Developer for MVP V1 - Speech-to-Text and GPT Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Description: Seeking a skilled backend developer to create a Minimum Viable Product (MVP V1) for a web application that utilizes speech-to-text technology and GPT analysis. This project involves basic integration of the API for converting audio files to text and processing this text through a custom GPT model. The goal is to create a functional, streamlined MVP for initial user testing and feedback. Key Responsibilities: Integration: Implement the backend logic to connect with the API, sending audio files and receiving transcribed text. GPT Model Connection: Interface the transcribed text with our custom GPT model for analysis. Backend Development: Develop the server-side components necessary for handling the workflow, ensuring efficient processing and response handling. MVP Fo...

  $697 (Avg Bid)
  $697 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  SEO Optimized Guest Posts Writer to Get Good Backlinks 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a SEO optimized guest posts writer to help me obtain good backlinks for my health and wellness website. The ideal candidate should have experience in writing SEO-optimized guest posts in the health and wellness niche and be familiar with SEO best practices. Requirements: - Ability to write high-quality guest posts ranging from 500-1000 words - Knowledge of SEO optimization techniques to ensure the posts rank well in search engines - Must have knowledge to include relevant keywords and links on articles. - Familiarity with the health and wellness industry to ensure the content is relevant and engaging - Should be able to independently submit guest posts. - Excellent research skills to find suitable websites for guest posting opportunities - Ability to follow guidelines pro...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Angular 15 Project Refactoring for UX Update 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are currently seeking an experienced Angular developer to assist with the refactoring of our existing web application. To avoid wasting time, please refrain from graphic designers or only HTML experts The project involves updating HTML templates to align with a new UX design while maintaining the existing Angular 15 structure Below are the key requirements for the project: Technical Specifications: - Angular Version: 15 - Bootstrap Version: 5.2 - Primeng Library: 15.2 - Integration with our internal Identity System for Role and Permission Management - Access to the code with Private VPN (Wireguard) to GITLAB repository Existing Components (custom) : 1) Generic elements, CircleOffEdit, CircleDataTable, CircleTabView, CircleWizard 2) Change icons to Font Awesome Pro 3) Modify prima...

  $532 (Avg Bid)
  $532 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo Design - 04/12/2023 08:11 EST 6 วัน left

  Logo Design for Cleaning Company. The logo can be minimalistic but should include the company name "Luxe Lavish Cleans" It should portray a High End Luxury Vibe, as that is the target demographic. Feel free to look at other cleaning companies for reference.

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  Before making any proposals, please review my requirements, which are described in the attached files. I have my website in dookan multivendor and have not been able to create a sidebard and menu like the one in the attached files. For mobile or tablet: I need to build the same menu as shown in the image that corresponds to Teacher Pay Teacher (). For desktop: I need to build the same menu as shown in the images. I don't know how much it can cost, that's why I put that price, but it can be different and we talk about it.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Mathematical and Physics Tutoring. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a tutor to review my Physics and Maths papers before submission. You will be punctual and experienced, ideally to PhD level.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled freelancer who can help me set up NGINX Ingress Controller with GKE. The ideal candidate should have experience with GKE and be familiar with NGINX Ingress controller setup. Specifically, I need assistance with enabling Google CDN at Load Balancer for the NGINX Ingress Controller within the GKE. This includes implementing load balancing and SSL/TLS termination. I need NGINX Ingress Controller enabled with Load Balancer, and Google CDN enabled on said Load Balancer so that my customers can point their Domains to said Load Balancer, and Google CDN caches response before hitting the NGINX Ingress Controller. Skills and experience required for this project: - Experience with GKE and NGINX Ingress controller setup - Knowledge of Google Cloud and its CDN capabilitie...

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Mock Speaking Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Job Interview Speaking Project - I am looking for a freelancer who can provide job interview sessions. - Strong communication skills and the ability to simulate real interview scenarios are important for this project. We will provide you the list of questionnaires and there will be a voice conversation with web camera ON. You will have to input response as note in a google sheet. Pay is $10 per hour and there will be 4 interviews in an hour (15 minute each). Requirements: - Excellent public speaking and communication skills - Strong knowledge and understanding of business concepts - Ability to engage and captivate the audience - Creativity in delivering the speech to make it impactful and memorable - Professionalism and confidence in presenting the speech If you are a confident and ex...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I am looking for a designer to create a user interface improvement for my company's 3 pages. The design should have a modern style and I am open to any color scheme. I need someone to create 3 pages along with HTML. Requirements: - Experience in user interface design - Strong understanding of modern design principles - Ability to create visually appealing and user-friendly designs - Flexibility in working with different color schemes Skills: - Proficiency in design software such as Photoshop or Sketch - Knowledge of HTML/CSS is a plus The goal of this project is to enhance the user experience and make the pages more visually appealing. The designer should be able to create a design that is modern, engaging, and aligns with the company's branding. This is a small project that ...

  $433 (Avg Bid)
  $433 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Bot for discord 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a training sales website that gives access after payment to the training content directly on the site and the possibility of joining a group separately on Discord. I'd like you to set up a system, a bot that will allow new customers to join the discord and assign them a role automatically without my having to intervene. He'll also be able to join with just one nickname.

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I am looking for a designer to create a user interface improvement for my company's 3 pages. The design should have a modern style and I am open to any color scheme. I need someone to create 3 pages along with HTML. Requirements: - Experience in user interface design - Strong understanding of modern design principles - Ability to create visually appealing and user-friendly designs - Flexibility in working with different color schemes Skills: - Proficiency in design software such as Photoshop or Sketch - Knowledge of HTML/CSS is a plus The goal of this project is to enhance the user experience and make the pages more visually appealing. The designer should be able to create a design that is modern, engaging, and aligns with the company's branding. This is a small project that ...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  for my bussiness 6 วัน left

  I am looking for a freelancer to create a logo for my business. Here are the specific requirements for the project: Services needed: - Graphic design Logo design preferences: - No, I would like the freelancer to come up with ideas Logo usage: - General business use Ideal skills and experience for the job: - Strong graphic design skills - Creativity and the ability to come up with unique logo ideas - Understanding of branding and the ability to create a logo that represents my business effectively.

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  Requerimos de profesional con experiencia en grabar videos, que se realizaran in situ en dependencias de nuestro cliente, debe contar con equipo profesional.

  $15 - $25 / hr
  พื้นที่
  $15 - $25 / hr
  0 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled freelancer who can help me migrate data from an obsolete Magento 1.1.8 to a Shopify new account. Specifically, I need assistance with migrating product data (we would grant you direct access to DB with PhPMyAdmin and FTP) and configure a very basic initial version where the information can be visualized. The ideal candidate for this project should have experience in data migration and be familiar with both Magento and Shopify platforms. Requirements: - Migrate product data from Magento to Shopify (15-20 fields, mainly text and values), in only one language (spanish) - Migrate product images - Preserve Product IDs Timeline: - Flexible timeline for the data migration If you have the necessary skills and experience for this project, please submit your proposal.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Papid miner and Data mining expert -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Determined results will be extracted from the ready data obtained and a report will be prepared from the extracted images and data.

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  convert phonegap app to ionic 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a developer to convert my cross-platform PhoneGap app to Ionic. The ideal candidate should have experience in both PhoneGap and Ionic development. Requirements: - Convert the existing PhoneGap app to Ionic - Ensure the app functions properly on both iOS and Android devices - Maintain the current features and functionalities of the app without any additions - Complete the project within a week Skills and experience required: - Proficiency in PhoneGap and Ionic development - Strong knowledge of cross-platform app development - Familiarity with iOS and Android platforms - Ability to work within tight deadlines and deliver high-quality results.

  $597 (Avg Bid)
  $597 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  UI/UX for Mobile Application Platform: Both iOS and Android Design Style: No specific style Main Functionality: Control a cat flap, watch videos, statistics We are looking for a talented UI/UX designer to create a visually appealing and user-friendly mobile application for both iOS and Android platforms. The ideal candidate should have experience in designing mobile applications for multiple platforms. Design Style: The client does not have a specific design style in mind, allowing the designer to showcase their creativity and expertise in creating a unique and captivating user interface. Main Functionality: The app's main functionality revolves around controlling a cat flap, allowing users to easily open and close the flap remotely. Additionally, the app should provide the abil...

  $2136 (Avg Bid)
  $2136 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  Trophy icon Bank Management System Using java and oop 6 วัน left

  Bank Management System Title Bank Management System Description A System for managing deposit, and withdrawal operations, loans and their Installments, bank clients’ data, and all other functions supported in a bank system. Deliverables 1. Class diagram for the project (Printed) 2. Java project includes all classes and functions in the description. 3. Documentation that contains a. your own system description b. input and output scenarios 1. GUI Description For Admin: ● Authorize the new employees’ accounts. ● Display all the employees. ● Display all the clients. ● Show all transactions done by (date/ client/ employee). For Employees: ● Edit his personal information (just address and position) ● Create a client account. ● Edit a client account. ● Search for client by (Name...

  $30 (Avg Bid)
  การันตี
  Tour Data Storage system or reservation system 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled freelancer to develop a Tour Data Storage system or reservation system for my business. The primary purpose of the system is to both store tour data and manage reservations. The expected volume of data or reservations to be managed is medium, ranging from 101-1000. I have a specific list of features and functionalities that I require in the system. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in database management and storage systems - Proficiency in reservation management systems - Knowledge of tour data management and organization - Ability to develop a user-friendly interface for easy reservation management - Attention to detail and ability to handle large volumes of data - Strong problem-solving skills and ability to suggest improvements and enhanc...

  $536 (Avg Bid)
  $536 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Yazılımcı - Satış Sitesi 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled programmer to build a custom e-commerce website using PHP. The ideal candidate should have experience in PHP programming and be familiar with building custom websites from scratch. Requirements: - Proficiency in PHP programming language - Experience in building custom e-commerce websites - Ability to integrate user registration, product reviews, and payment systems - Strong problem-solving skills and attention to detail Skills and Experience: - Proficiency in PHP programming language - Experience in building custom e-commerce websites - Familiarity with user registration, product reviews, and payment integration - Strong problem-solving skills and attention to detail

  $1059 (Avg Bid)
  $1059 การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา
  SEO Long term - On page, Off page. Get on top in SERP 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an experienced SEO specialist who can help improve the ranking of my website in search engine results. The ideal candidate should have expertise in both on-page and off-page optimization strategies. Current Ranking: Not ranked Target Keyword or Phrase: Short phrase Primary Goal for SEO: Improve website ranking to the top on SERP Skills and Experience: - Proven track record of successfully improving website rankings - In-depth knowledge of on-page optimization techniques, including keyword research, meta tags, and website structure - Proficiency in off-page optimization strategies, such as link building and social media marketing - Familiarity with SEO tools and analytics platforms to track and analyze website performance - Strong understanding of search engine algorit...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I am looking for a freelancer who can help me migrate my custom emails from [login to view URL] to AWS. I want all the settings to be configured correctly in the migration process. Requirements: - Experience in migrating email accounts from [login to view URL] to AWS - Knowledge of AWS email configuration settings - Ability to ensure a smooth transition with all settings maintained Ideal Skills: - Experience working with [login to view URL] and AWS - Familiarity with email migration processes - Strong knowledge of email configuration settings in AWS Number of Email Accounts: 1-5 If you have the necessary skills and experience, please apply for this project.

  $1167 (Avg Bid)
  $1167 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  *Note: Only apply if you have experience as US IT business development Manager in staffing and/or software delivery services. 100% commission based Must have experience building business in IT recruitment, software development services The ideal candidate will work independently to generate and engage with business partners to build new business for the company. This candidate will be focused and have strong communication skills. They should be able to think critically when making plans and have a demonstrated ability to execute a particular strategy. Responsibilities • Identify partnership opportunities. • Develop new relationships in an effort to grow business and help company expand. • Drive the entire sales cycle. • Building US clients, Lead generation, manage c...

  $7 - $8
  $7 - $8
  0 คำเสนอราคา
  Develop a basic desktop application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to develop a very basic desktop application. Need to be done in next 24 hrs. It will hardly take 4-5 hrs to an experinced developer. More details will be provided over chat.

  $7 - $18
  ปิดผนึก
  $7 - $18
  8 คำเสนอราคา
  student speech 6 วัน left

  I am in need of a freelancer who can help me create a student speech that is informative and engaging. The speech is targeted towards students and should be between 5-10 minutes in length. Skills and experience required: - Strong writing and storytelling skills - Ability to research and gather relevant information - Understanding of the target audience and their interests - Experience in creating engaging and interactive speeches - Knowledge of effective speech delivery techniques - Creativity and the ability to captivate the audience's attention If you have a passion for speechwriting and have experience in creating speeches for students, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work in your proposal.

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I am in need of a freelancer who can promote my new website and help me achieve a top 2 or 3 ranking in the search results within my small market. Skills and experience required: - Expertise in Search Engine Optimization (SEO) to improve my website's visibility and organic rankings. - Familiarity with local market targeting strategies to attract relevant traffic and potential customers. - Understanding of keyword research and optimization techniques to optimize my website's content for local search queries. - Ability to analyze website performance and make data-driven decisions to improve search rankings. - Knowledge of on-page and off-page SEO techniques to drive organic traffic and increase website visibility. - Experience in creating and implementing effective link building ...

  $366 (Avg Bid)
  $366 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  Promote a platform for referrals Target Audience: - Individuals Preferred Promotion Type: - Verbal/Mouth to Mouth Budget for Promotion: - $200 Skills and Experience: - Need Field Guys for referral programme, who can meet peoples and help in getting familiarize about the process and help them get registered. - Experience in promoting platforms for individuals - Strong verbal/convincing skills

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  adb2c custom policies 6 วัน left

  I am looking for a freelancer to help me with my project on adb2c custom policies. I specifically need assistance with sign-in and sign-up policies for both web and mobile applications. Requirements: - Experience in creating custom policies for sign-in and sign-up processes - Familiarity with adb2c platform - Ability to implement the policies on both web and mobile applications Skills and Experience: - Strong knowledge of adb2c platform and its customization capabilities - Proficiency in creating custom policies for sign-in and sign-up processes - Experience in implementing policies on both web and mobile applications

  min $46 / hr
  min $46 / hr
  0 คำเสนอราคา
  real time system expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a real-time system expert to develop a control system using C++ programming language on the Linux platform. The ideal candidate should have experience in developing real-time systems and have a strong command of C++ programming language. The primary function of the system will be to control various processes and ensure smooth operation. The candidate should be familiar with Linux operating system and have the ability to optimize the system for efficient performance.

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  Lighting Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a lighting designer who can use relux / dialux Style and Aesthetic: - I wish to model the lighting of a painting in a stairwell so I can work out how many lights are required to give the correct amount of light on the surface of the picture. Ideally I would like to put a jpg of the picture (s) in the lighting design Number of Rooms: - There are 2 stairwells that will require lighting design. Ideal Skills and Experience: - Experience in residential lighting design, preferably with a portfolio showcasing previous projects. - Knowledge of different lighting fixtures and their functionality. - Ability to create a lighting plan that enhances the overall ambiance of the space. - Understanding of how to balance natural and artificial lighting. - Strong communication skills to ...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Transport Erp system 6 วัน left

  I am looking for a skilled developer to create a Transport ERP system for my business. The system should have the following specific features: - Warehouse Management: I need the system to efficiently manage and track inventory in our warehouses. As for the software platform, I do not have a specific one in mind. I am open to suggestions from the developer, as long as it meets our requirements. I have a tight timeline for this project and would like it to be completed within 1 month. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in developing ERP systems, specifically with warehouse management functionality - Knowledge of different software platforms and the ability to recommend the best one for our needs - Ability to work efficiently and meet tight deadlines

  $371 (Avg Bid)
  $371 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  QR code for business 6 วัน left

  QR code creation for business - Lead to: Website - Design preference: Yes - Color preference: No, I will leave it up to the freelancer - Delivery format: JPG Skills and experience needed: - Experience in creating QR codes - Proficiency in graphic design - Knowledge of website integration for QR codes

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  3D architecture floor plan 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled 3D architect to create a fully detailed floor plan for a residential building. Requirements: - Experience in creating detailed floor plans with furniture and fixtures - Ability to incorporate specific design elements and features from a provided list - Proficiency in accurately depicting room names and measurements - Strong attention to detail and ability to create realistic 3D renderings Skills: - Proficiency in 3D modeling software (such as AutoCAD, SketchUp, or Revit) - Knowledge of architectural design principles and building codes - Strong communication skills to understand and incorporate client's requirements If you have the necessary skills and experience, please provide examples of your previous work in your proposal.

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  video editor,photo editor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Title: Video and Photo Editor for Marketing Video (1-3 minutes) Project Description: - I am looking for a skilled video and photo editor to create a promotional video for marketing purposes. - The project requires expertise in both video and photo editing. - The purpose of the video is to promote our product/service to potential customers. - The ideal candidate should have experience in creating engaging marketing videos. - The video should have high-quality visuals and professional editing techniques to capture the attention of viewers. - The editor should be able to incorporate photos and videos seamlessly to create a cohesive and visually appealing final product. - Knowledge of video editing software and photo editing tools is essential. - Attention to detail and a creative eye...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา