การเขียนข้อความโฆษณา Jobs

Copywriting is the art of crafting engaging, persuasive, and high-quality content that speaks to your target audience, driving them to take action. A skilled copywriter can create compelling marketing materials, web content, product descriptions, and more by using the right words and understanding what motivates readers. By partnering with a talented Copywriting professional on Freelancer.com, you can maximize your brand messaging and increase your customer reach.

Here's some projects that our expert Copywriters made real:

 • Email and social media campaigns for coaches and consultants
 • Industry-specific content for international markets
 • Professional community management and engagement
 • Career-oriented documents like job applications and resumes
 • Language lessons and educational resources
 • Conversations and interactions on popular platforms like OnlyFans
 • Meticulous fact-checking and research-backed writing

In each of these categories, experts on Freelancer.com delivered exceptional-quality copy to delighted clients across various industries. With thousands of experienced copywriters in our network, you can find the perfect wordsmith to bring your vision to life.

Don't let bland or uninspiring content hold back your brand or project. Take advantage of the diverse pool of copywriting talent on Freelancer.com, who are standing by to help you make an impact with engaging written works. Join the thriving community of satisfied clients who have invested in professional copywriting services on Freelancer.com - start by posting your own project today!

จาก 363,250 รีวิว ลูกค้าให้คะแนน Copywriters 4.87 จาก 5 ดาว
จ้าง Copywriters

ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  316 งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  I am seeking a professional grant writer to help me secure available minority grants for my carpet cleaning business. This will mark my first foray into grant applications, hence I am looking for a specialist who can guide me through this process effectively. Specifically, I need assistance with: - Writing a persuasive grant proposal. While I am open to providing any needed information about my business, I rely on your expertise to translate it into compelling content that would maximize my chances of getting the grant. Ideal skills and experience: - Experience with grant applications, particularly minority grants for small businesses. - Outstanding written communication to eloquently express my business needs and potential. - Proven track record of successful grant applications. - Exc...

  $365 (Avg Bid)
  $365 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  TikTok Video Content Creator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for a talented UGC creator who specializes in crafting engaging and relevant TikTok videos for social media distribution. Key Responsibilities: - Conceptualizing and producing original, high-quality video content specifically for TikTok. - Ensuring the content is in line with our brand's tone, guidelines, and target audience. - Implementing trending TikTok features and effects to enhance the video's appeal. - Delivering content that's optimized for social media engagement and sharing. Ideal Candidate: - Demonstrable experience creating TikTok content. - A strong understanding of social media trends and audience preferences. - Proficiency in utilizing TikTok's features and tools for maximum reach. - Creativity, innovation, and a keen eye for aestheti...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Landing page 6 วัน left

  Preciso criar uma landing page para a minha consultoria. A consultoria tem foco em ajudar mulheres a transformar o proprio instagram em uma máquina de vendas. Preciso que crie a pagina e coloque ela no ar.

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  SEO Article on CBG: Benefits, Sources, Uses 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an SEO article written on the topic - "Exploring CBG’s Potential and Where to Find it". The article should be approximately 1500 words. I have a budget of $100 for this project. The article should cover the following key areas: - Benefits of CBG: Highlight the advantages and positive impacts of CBG. - Sources of CBG: Provide information on where CBG can be sourced from. - Potential uses of CBG: Discuss the various applications and potential of CBG in different industries. Ideal freelancers for this project should: - Have experience in writing SEO articles. - Be proficient in researching and understanding CBD and related topics. - Be able to deliver high-quality content within a 4-5 day timeframe.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  I am launching an e-commerce business and need a website built specifically to sell less than 10 categories of physical products. I'll provide high-quality images for each product but I'll need assistance with crafting compelling and persuasive product descriptions. Your creative writing skills will be in high demand for this project. If you have experience with SEO product descriptions for e-commerce sites, it would be ideal. Understanding of e-commerce website design and development, user-friendly layout, and easy navigation is also crucial. I'm looking forward to collaborating with someone who can; - Design a clean and modern e-commerce website - Write engaging and SEO-friendly product descriptions - Manage website functionality to smoothly handle transactions.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  We are looking for an applicant who possesses a deep understanding of Chinese language and culture. This will enable us to create precise and engaging content that resonates with our target audience. We are in search of a skilled translator who is culturally aware, as our Chinese-speaking audience depends on us for content creation. In order to be relevant and accessible, it is important for the content to align with the local beliefs, practices, and trends. Furthermore, it is crucial to ensure that your tone and style align with the brand's voice and meet the expectations of your audience. Make sure to thoroughly review every detail for accuracy and cultural relevance. Ensure that the tone and style remain consistent, in line with our high quality standards. Ensure the highest level...

  $407 (Avg Bid)
  $407 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Freelancer Needed for Brand Awareness Content Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented freelancer to assist with content creation. This project is focused on boosting brand awareness and making our products and services more visible to potential customers. Key Responsibilities: - Conceptualize and create compelling content that resonates with our target audience. - Develop engaging written content or video content that clearly communicates our brand message and value proposition. - Ensure that all content aligns with our brand guidelines and voice. Ideal skills and experience: - Proven track record in content creation, preferably with a focus on brand awareness. - Strong writing and/or video production skills. - Ability to understand and effectively communicate brand values. - Experience in a similar project or industry will be a plus. Pleas...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  We are seeking a skilled freelance writer to create comprehensive documentation and set up demo data for our company's Customer Relationship Management (CRM) processes. The primary responsibility will be to research and document our existing CRM workflows, procedures, and best practices, as well as create sample data for demonstration purposes. Responsibilities: Collaborate with our CRM team to understand our current processes and requirements. Conduct thorough research and gather necessary information. Write detailed, step-by-step instructions and guidelines for various CRM processes. Ensure documentation is easy to understand and follow for both new and experienced users. Organize and structure the content logically for efficient reference. Maintain consistency in writing style, t...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Personal Use Formal Writing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced writer to craft a formal text for my personal use. The text will serve as an introductory material for my company. It's crucial that the writer I work with has a strong background in formal writing. Experience in crafting texts for personal use would be a great asset. The text will represent my company so it's important that it's engaging and professionally written. Key skills and experience required: - Proven experience in formal writing - Crafting texts for personal use - Understanding of corporate communications - Strong communication skills

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา

  I'm looking for a capable writer to assist me with a personal project. Key Requirements: - The type of content you will be writing is mainly informational. Your goal is to inform, not to persuade or entertain. This means your writing should be clear, concise and fact-based. - Experience with writing and editing informational content is preferred. The ideal candidate should: - Have excellent writing skills. - Be able to produce well-researched and informative content. - Be able to work independently with minimal supervision. If you think you can help, please reach out.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  Ben Arda, aktif olarak yeni iş fırsatları arayan biriyim. Canlı destek hizmetlerinde 6 aydır çalışıyorum ve bu süre zarfında müşteri memnuniyeti, marka değeri koruma ve doğru üslup kullanımı konularında derinlemesine tecrübe edindim. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilme kabiliyetim ve hızlı, etkili çözüm üretme yeteneğimle ekibinize değer katabileceğime inanıyorum. İletişim becerilerim ve problem çözme yeteneklerimle müşterilerinizi en iyi şekilde desteklemeye hazırım. Güvenilir bir hizmet sunarak, işinizi bir adım öteye taşımak için iş ilanlarını değerlendiriyorum.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm in need of an engaging article about what to bring on a picnic. The target audience is families with children, so the content should be light-hearted and fun. I'm after a piece that combines entertainment with practicality - it should be both a joy to read and genuinely useful. Key Requirements: - Target Audience: Families with children - Tone: Light-hearted and fun The article should also include: - Practical Tips: This could be advice on what to pack, how to plan a picnic, and what to consider when choosing a spot. - Safety Precautions: It's important to provide a short yet comprehensive guide on keeping safe during your picnic. Ideal Skills & Experience: - Experience in writing family-oriented content - Ability to infuse a light-hearted tone into informative co...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  115 คำเสนอราคา
  Entry level or junior WordPress Blog Creation using AI 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to build an AI-assisted informative blog, targeting a general audience. The blog creation will be based on WordPress, and will require interns, who will be given adequate training to work on this project. Your responsibilities will include: - Designing and structuring a blog that's user-friendly, easy to navigate, and visually appealing - Creating informative and engaging content that's daily updated, appealing to a general audience - Implementing AI tools to assist in content creation The ideal candidate should have the following skills/experience: - Proficiency in WordPress, with prior experience in blog creation - Strong writing and editing skills, ensuring content is engaging and informative - Familiarity with AI tools, or a willingness to learn and adapt...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Waiting Room Informational Article 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  A general information article is needed on waiting rooms. Key points should be what they are for, where they are found, and what is in them (i.e. what types of furniture and accessories.) Discuss how waiting rooms benefit a visitor to the business and the importance of maintaining a waiting room. - Article needs to be between 1,200 and 1,500 words - Article needs to be written to provide general information about waiting rooms. - Article needs to reference 3 to 5 links that will be provided upon awarding of the project More details: General information for the public that will be available on a website. The winning bidder should have the ability to relay information about waiting rooms in an engaging manner. The project turnaround time is 4 days.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Boardroom Essentials: An Informative Guide 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a freelance writer to craft an engaging, informative article on boardrooms. The key aim is to provide general information for the public. Key Requirements: - The article should cover a detailed explanation of the full function of a boardroom. - It must be educational yet engaging, appealing to a wide audience. - The focus should be on clarity and simplicity, making complex concepts easily understandable. - I will need a turnaround time of 4 days. - Needs to be between 1,500 and 1,800 words - Must use 3 to 5 references in the article that will be provided upon awarding of the project. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating engaging, informative articles. - Good understanding of business terminologies, specifically boardroom functions. - Ability t...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Proficient US English AI Website Content Writer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a SEO friendly AI Website Content writer who has strong knowledge over US English and can research and write AI related content. The website is for a new Company which will help in Management and technical consultancy to companies. Something like a mix of Mckinsey and BCG group sandwiched with something like a cognizant or Accenture. This is a company that does management consultancy this is a technical consultancy Also I want to include Gen Ai services in the same. This is a Gen Ai company example : it should look like a management consultancy as well as technical consultancy website with a flavor of Gen AI incorporated Initially 7 to 10 pages would be descent No blogs as of now. just core pages that show that the website is a company which does what I mentione...

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm in search of a skilled professional with JEST experience to help me create thorough JEST Test classes for my highly complex Lightning Web Components. Key Requirements: - You should have experience in JEST test writing, particularly for Lightning Web Components - The tests you write should focus on ensuring the functionality of these components - The complexity of the components demands that you employ advanced testing strategies - Your tests should aim for integration with other components/services You should have an eye for detail, and be able to provide comprehensive coverage, making sure the components function correctly and interact well with other pieces of the system. Your task will be to write test classes that will provide me with a high level of confidence in the f...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled content editor for my social networking app. The app is in the development phase, and I'm looking for someone who can assist with creating and editing engaging content for the newsfeed. Key Points: - Focus on social networking app content. - Must have a keen eye for detail. - Ensure the content is engaging and relevant. - Collaborate with the design and development team. Ideal Skills: - Proven experience in content editing. - Strong understanding of social media trends. - Excellent communication skills. - Ability to work in a collaborative environment.

  $920 (Avg Bid)
  $920 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Virtual Assistant with Content Management Skills 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a highly organized and tech-savvy Virtual Assistant to join our team for a 6-month fixed contract, with the possibility of renewal in 2025 based on performance. The ideal candidate will have experience with content creation and management, using tools such as ChatGPT, WordPress, and social media platforms. This role is perfect for someone who is passionate about technology, fashion, beauty, lifestyle, and the metaverse. Responsibilities: -Assist in planning and executing a comprehensive content calendar for our blog, podcast, and social media channels (LinkedIn, Instagram, TikTok). -Create engaging and high-impact content, including blog posts, social media updates, and podcast summaries. -Conduct thorough research on current trends in tech, fashion, beauty, lifestyle, and ...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled professional who can help me write text data for my website. The primary purpose of the content is to inform visitors about the nature of my business and the services it offers. Key requirements include: - Proficient writing skills with the ability to create engaging, well-structured, and grammatically correct content - Understanding of SEO principles to ensure the content is search engine optimized - Prior experience in creating website content that is informative and user-friendly - Ability to work independently with minimal supervision - Strong communication skills and ability to meet deadlines. Please share examples of your previous website content works. The ideal candidate will be able to capture the essence of my business and convey it in a way that...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Academia-Focused Resume Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a professional resume writer with a solid understanding of academia and its unique requirements. The main goal is to highlight my skills and qualifications for a specific role as a Software Developer, Marketing Manager or Project Coordinator. The perfect candidate for this project: - Has previous experience writing and improving resumes specifically tailored to academia - Understands the nuances of the academia roles I am targeting - Can highlight my skills and qualifications effectively, ensuring I stand out from the crowd Your task will be to refine and enhance my current resume to make it more appealing and suitable for these roles. Your process should involve a detailed review to identify areas of improvement, followed by comprehensive revisions and possibly restr...

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced food scientist or food product developer to assist in studying our Nut Butter and help us in enhancing the recipe and also helping me develop new recipes. The responsibilities include: - Researching market trends in nut butters, in particular, flavored nut butters - Formulating a unique recipe for a flavored hazelnut butter - Conducting appropriate food safety and stability testing The ideal freelancer will have: - A background in food science or a related field - Previous experience in product development, particularly in the area of nut butters or similar products - A creative mindset and a keen understanding of flavor profiles The end objective is to bring a delicious and unique flavored hazelnut butter product to market. Together, let's create the ...

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  As a specialized professional, I'm in need of a writer who can produce an informative technical analysis. This is a radio project, so the text will need to be engaging yet in-depth. Skills and experience ideal for this job include: - Proven track record in creating technical content for professionals - Excellent command of English and the ability to write engaging content - Experience in writing for radio or audio formats This project will require a deep understanding of the subject matter to create a high quality text. The writer must be able to explain complex information in a way that is both accessible and engaging for a specialized audience.

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Full Time Writer Needed -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a writer/journalist who can produce news articles based on trending topics we provide. The ideal candidate will have experience in producing multiple stories per day on incoming news. Skills and Experience: - Strong writing skills - Knowledge of current events and ability to research and gather information - Ability to write in a neutral and unbiased manner - Experience in writing news articles - Ability to meet deadlines and produce high-quality work consistently

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา
  Gen X-Focused Copywriter and Banner Designer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Description: We are a large digital advertising company based in Israel, seeking a talented and creative freelancer to join our team. We need a skilled copywriter and designer to create compelling ad banners in English for various advertising campaigns. Responsibilities: Write engaging and persuasive copy for advertising banners. Design visually appealing and effective ad banners. Collaborate with our marketing team to ensure the ads align with our branding and campaign goals. Meet deadlines and manage multiple projects simultaneously. Requirements: Proven experience as a copywriter and banner designer. Strong portfolio showcasing previous work in advertising. Excellent command of the English language. Proficiency in design software such as Adobe Photoshop, Illustrator, or similar. Ab...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am looking for a freelancer well-experienced in using advertising accounts to run a TikTok campaign for my book-related product. Your responsibilities will include: - Setting up and launching a successful advertising initiative on TikTok. - use his Ads account for the campaign - The campaign will be primarily targeted towards the interests of my potential customers, specifically book enthusiasts. - Focus on reaching U.S. residents as they comprise my primary customer base. The ideal candidate should have a strong background in TikTok advertising and strategic campaign planning, with a keen understanding of how to engage a book-loving audience. Your expertise in reaching U.S. residents and interest-based targeting is essential for this role. If you are adept at creating compelling conte...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm seeking a content writer who can create engaging and conversationally-written educational material aimed at teenagers. The project will require: - Excellent writing skills that can captivate the teenage demographic. - Familiarity with educational topics. - Ability to employ a conversational writing style. Ideal candidates should have previous experience in creating educational content for teenagers. Please share whatever similar projects you have undertaken in your bid. Looking forward to seeing your proposals.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Shopify designer 6 วัน left

  I am looking for a skilled designer to help create an engaging Shopify website. I need the website to include a product catalog, a shopping cart, and an integrated payment gateway. I do not have a specific design in mind, and I welcome your creative suggestions. My preference, however, lies towards a minimalistic design with easy navigation. The ideal freelancer for this job would have: - Experience in designing Shopify websites. - A knack for minimalistic and intuitive design. - Accomplished skills in product catalog setup, shopping cart implementation, and payment gateway integration. - A creative mindset and the ability to incorporate my suggestions and ideas into the design. Your proposal will be more appealing to me if it includes links to previous Shopify websites you've desi...

  $350 (Avg Bid)
  NDA
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I need a competent content writer who can craft persuasive and sales-oriented blog articles specifically targeting industry professionals. The ideal candidate should be able to: - Understand the nuances of persuasive writing and be able to apply it in a blog format - Have prior experience in creating content for a professional audience - Be able to conduct thorough research in order to write authoritatively on the topics provided Experience in sales copywriting or content specifically aimed at industry professionals would be an added advantage. If you think you can nail this, I'd love to hear from you.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  **Content creation ** write 10 points from the MKT syllabus topics. each point has to cover the following: - One paragraph for each - What makes it unique - What strategy that follows - How to implement based on your experience or source ( mention the source ) - In explanation remember that you are talking to one who knows what marketing is!

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient copywriter with a proven track record in creating persuasive, conversion-focused content. The primary goal of this project is to increase sales, particularly targeting young adults in the 18-34 age range. The key deliverable will be website content. - Proven Experience: An ideal candidate should have experience in copywriting, particularly for e-commerce or service-based websites. - Understanding of Young Adult Audience: Deep understanding of the preferences, pain points, and communication style of young adults is essential. - Sales-Oriented Approach: The content created should not just be engaging, but should be explicitly designed to drive sales. The success of this project will be measured by an increase in site conversions, so a background in monitoring ...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  American Sports Historian Writer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled writer with solid knowledge in basketball, baseball, and National Hockey League (NHL), to produce captivating articles or blog posts focusing on historic performances and rivalries. The aim is to illustrate the dynamics of these sports as they've evolved overtime, highlighting remarkable events. Key Requirements: - Must have in-depth knowledge of basketball, baseball, and NHL - Proven experience in sports writing - Ability to deliver work within a month - Ability to analyze and comment on historical data effectively - Excellent storytelling skills, ability to spark reader interest This writer must be passionate about these sports and have a knack for uncovering lesser known facts, bringing to life the excitement and tension of earlier periods. If you...

  $33 - $272
  ปิดผนึก
  $33 - $272
  45 คำเสนอราคา

  I need help with typing up PDF files. The finished documents should be delivered as PDF files. The project involves: - Typing content from PDF files into a new document - Ensuring the typed content maintains proper structure and spelling - Basic formatting to make sure the text is readable and well-organized Skills and experience needed: - Proficient in typing and data entry - Familiarity with PDFs and basic formatting - Attention to detail to ensure accurate transcription - Ability to deliver the final documents in PDF format.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  185 คำเสนอราคา
  Blog Writer & Editor Needed for Engaging Content 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a dedicated blog writer and editor who can generate engaging, high-quality content. The training will be provided in the form of videos to interns with no prior experience in SEO and content writing. Key Responsibilities: - Creating well-researched and in-depth blog posts - Editing and perfecting the written content - Ensuring the content is engaging and aligns with our brand's voice Ideal Candidate: - Proficient in English with impeccable writing and editing skills - Ability to generate lengthy, high-quality content (3000-4000 words per post) - No prior experience in SEO or content writing is required - Proactive and willing to learn through provided training - Excellent attention to detail and ability to meet deadlines.

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  88 คำเสนอราคา
  Strategic Marketing Content Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  **Content creation ** write 10 points from the MKT syllabus topics. each point has to cover the following: - One paragraph for each - What makes it unique - What strategy that follows - How to implement based on your experience or source ( mention the source ) - In explanation remember that you are talking to one who knows what marketing is!

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled content writer to create engaging blog posts that promote my technology-related product or service. Key Responsibilities: - Crafting high-quality, SEO-optimized blog posts in the technology niche - Utilizing persuasive language and compelling storytelling to promote my product or service Ideal Skills and Experience: - Proven experience in content writing, particularly in the technology sector - Understanding of SEO best practices - Ability to write persuasively and engage a reader's interest Please include samples of your previous work in your bid.

  $247 (Avg Bid)
  $247 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled copywriter to help craft radio copy that will resonate with our audience and effectively communicate our brand traits of trustworthiness and quality. Your main tasks will be: - Understanding our brand: You should be able to capture the essence of our brand and the values we stand for. - Crafting compelling radio copy: You'll need to create engaging, impactful copy that conveys trustworthiness and quality in a way that captures and keeps the listener's attention. - Adaptability: The ability to create radio copy that aligns with our brand while also being flexible enough to resonate with different target markets is crucial. Ideal candidates will have experience in branding and copywriting, particularly in the radio medium. Understanding of tone, pac...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Versatile Content Writer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a versatile content writer who can create engaging, high-quality content for my blog, website, and product descriptions. The content should be targeted towards a general audience. Key Responsibilities: - Crafting well-researched, SEO-optimized blog articles that provide value and engage readers. - Developing website content that effectively communicates our brand message and services. - Writing compelling product descriptions that drive conversions. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in content writing, with a portfolio showcasing blog articles, website content, and product descriptions. - Understanding of SEO principles and experience in writing SEO-optimized content. - Ability to adapt writing style to suit different content types and target audiences....

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled copywriter to help craft radio copy that will resonate with our audience and effectively communicate our brand traits of trustworthiness and quality. Your main tasks will be: - Understanding our brand: You should be able to capture the essence of our brand and the values we stand for. - Crafting compelling radio copy: You'll need to create engaging, impactful copy that conveys trustworthiness and quality in a way that captures and keeps the listener's attention. - Adaptability: The ability to create radio copy that aligns with our brand while also being flexible enough to resonate with different target markets is crucial. Ideal candidates will have experience in branding and copywriting, particularly in the radio medium. Understanding of tone, pac...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm seeking a fluent Japanese writer or Japanese press release agency capable of crafting engaging press releases about company news in the fashion retail sector. Although primarily focused on Japanese language texts, having bilingual skills is a bonus. Key Responsibilities: - Keep up-to-date with our company's latest news - Craft compelling press releases in Japanese to draw attention to our updates Ideal Skills and Experience: - Proven experience in corporate news writing - Familiarity with the fashion retail industry - Fluent in Japanese; bilingual abilities in English and Japanese preferred - Strong skills in adjusting writing style to fit brand voice.

  $3694 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $3694 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented copywriter who can effectively generate engaging content for an advertisement video aimed at parents. The primary goal of this project is to grow awareness about a specific product, and it's essential that the writer can connect with the target audience on a deep, meaningful level. Key project deliverables: - High-quality, compelling copy for the video ad script in Hindi - Engaging content that highlights product features and benefits - An emotional connection with parents in the viewer's group Ideal candidate skills and experience: - Proven experience in writing video ad copies - Ability to write persuasive, meaningful, and relatable content for parents - Comprehensive understanding of marketing and advertising strategies - Excellent commun...

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I am on the hunt for a creative and talented freelancer to design an engaging company profile in PowerPoint format. This content rich profile will contain detailed information such as our company's history, mission and vision, and the products and services we offer. Given that the target audience is our potential customers, skills in marketing and great understanding of customer demographics will be highly regarded. Proficiency in PowerPoint is a must along with the ability to convey complex information in an easy-to-understand manner. A background in corporate storytelling or alike will be a significant plus. Ideal skills include: - Expertise in PowerPoint - Brilliant storytelling abilities - Understanding of customer demographics - Background in Marketing or related field. Yo...

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I'm looking for a Kickstarter expert based in Bangkok who understands the ins and outs of successfully creating a captivating campaign to raise funds for a new technology product. Your role is crucial and will involve the following: - Designing an impactful Kickstarter page that perfectly encapsulates the vision and value of the product - Crafting persuasive and compelling campaign content - Developing unique, creative strategies to maximize the reach and impact of the campaign The ideal candidate must have deep knowledge and successful experience in Kickstarter campaigns, preferably within the technology sector. Strong skills in content creation, marketing strategy, and promotion are also necessary. Be ready to share examples of past work and successes. A keen understanding of the...

  $342 (Avg Bid)
  $342 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm looking for a Kickstarter expert based in Bangkok who understands the ins and outs of successfully creating a captivating campaign to raise funds for a new technology product. Your role is crucial and will involve the following: - Designing an impactful Kickstarter page that perfectly encapsulates the vision and value of the product - Crafting persuasive and compelling campaign content - Developing unique, creative strategies to maximize the reach and impact of the campaign The ideal candidate must have deep knowledge and successful experience in Kickstarter campaigns, preferably within the technology sector. Strong skills in content creation, marketing strategy, and promotion are also necessary. Be ready to share examples of past work and successes. A keen understanding of the...

  $377 (Avg Bid)
  $377 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Brochure & Presentation for a Technology 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented individual to help me create a brochure and technical presentation. The main goal is to both inform and persuade the audience, comprising of industry professionals, potential clients, and investors. Key requirements for this project include: - Creating a visually appealing and informative brochure that clearly conveys my product's unique features and benefits. - Developing a technical presentation that's suitable for both technical and non-technical audiences, with a focus on educating and marketing the product. To be successful in this role, you should have: - Prior experience with developing technical content for marketing purposes. - Strong design skills and an eye for detail. - The ability to effectively communicate complex technical ...

  $35 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  This job is best suited for a tennis fanatic, that also has experience or interest writing scripts. We run a Tennis YouTube channel. Where we do player analysis, match recaps, narratives on different topics in the tennis world. If you do not watch/pay attention to tennis on an almost daily basis then this is not the right job for you. We also have a host for our channel so the script needs to be cohesive and casual enough for someone to read off of it without it sounding like a script. You will be responsible for writing (3,000~) word scripts 1-3 times a month, with reasonable turn around times if you are interested in applying, please show us examples of your previous work. We are looking for someone who is self-driven and makes sure that 100% of their information is correct and turns ...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Daily TikTok Account Manager Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a TikTok account manager who can handle daily content creation, posting, and engage with followers. Key Responsibilities: - Creating engaging, relevant content daily. - Posting on TikTok daily. - Engaging with our followers and fostering strong relationships. Ideal Candidate: - Proven experience working with TikTok accounts. - Experience in content creation, particularly video. - Adept at understanding and engaging with our target audience. - Able to maintain a daily posting schedule. Please outline your experience with content creation, managing TikTok accounts, and engaging with followers. Feel free to share some of your past work which has shown success on TikTok.

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm looking for someone who can help me create engaging TikTok content that is focused on stock trading. My goal is to target users who are interested in trading stocks, with the aim of improving: - Video Views - Likes and Shares - Follower Count I'm already quite advanced in my knowledge and experience with trading stocks. Therefore, the primary focus of this project will be to create content that will attract and engage this specific target audience. The ideal candidate for this project should have a deep understanding of the stock market and how to communicate complex trading concepts in a clear and engaging way. Key Responsibilities: - Develop a content strategy that resonates with a stock trading focused audience - Create engaging content that attracts and retains viewer...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Busco a alguien que cree un conjunto de diapositivas en español para educación secundaria sobre el tema de la contaminación del aire. Aquí están los detalles que debes saber: - Nivel educativo: Las diapositivas están destinadas a estudiantes de secundaria, por lo que el lenguaje y el contenido deben ser adecuados para este grupo de edad. - Enfoque del tema: El enfoque principal de las diapositivas debe ser la contaminación del aire. Esto incluye comprender las causas, los efectos y las posibles soluciones a este problema ambiental. - Elementos multimedia: Me gustaría que las diapositivas fueran visualmente atractivas. Por lo tanto, el uso de imágenes y gráficos para explicar conceptos clave y enfatizar el impacto de la ...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Content Writer Needed for Engaging Health Blog Posts 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Description: I am looking for a skilled content writer to create engaging and informative blog posts for my health-focused website. The topics will revolve around various health-related subjects, including nutrition, fitness, mental wellness, and preventive care. Each post should be well-researched, original, and tailored to our target audience. Project Details: - Scope: 5 blog posts - Word Count: Each post should be approximately 800-1000 words. - Tone: Conversational, engaging, and informative. - Research: Each post must be well-researched and include credible sources. - SEO: Incorporate relevant keywords naturally for better search engine visibility. - Originality: Content must be original and pass Copyscape. Requirements: Proven experience in content writing, preferably in the hea...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  บทความแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะ

  How to hire a freelance writer and build an effective content marketing strategy. Content is your most profitable marketing investment, make it count.
  12 MIN READ
  Learn how to find and work with the perfect freelance Article Rewriter for your content needs.
  17 MIN READ
  A comprehensive guide on finding, hiring and working with freelance Article Writers for your content needs.
  16 MIN READ