อิเล็กทรอนิกส์ งานและการประกวด

Electronics is the branch of science and technology that makes use of the motion of electrons for accomplishing some tasks like information handling or device control. If your business is about electronics engineering and electronic circuits, then you will not have much time to focus on engineering aspect of your business. You can easily outsource electronics engineering to capable and willing freelancers as a matter of routine. Post a job today to find your electronics talented freelancer!
ลงทะเบียนและเริ่มทำเงิน
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ คุณคือ an Electronics Engineer หรือ? คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำงานเหล่านี้!

สืบค้นงานบน Freelancer

โปรเจค/การประกวด คำอธิบาย ประมูล/ผลงาน ทักษะ เริ่มต้น สิ้นสุด ราคา (USD)
Instructions for Semiconductor Technology fist you have to know how to use the program ( deckbuild ) to be able to do this project then you need to write a project report that is structured in such a way as to answers all the questions contained within the project description. Additionally, when answering each question you must demonstrate a. detailed understanding and interpretation of the results, and also provide the physicall... 0 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, Writing Apr 19, 2018 วันนี้6 ว 23 ชม. -
Embedded System issue using using MPLAB I recently coded a program for an embedded system using MPlab but i have what you may call a: mplab - data type or a setting issue. The codes run and compile fine in the original machine but when i try to run them in different machines the give me errors. I am not an expert in this field and need EXPERTS assistant in this pleaSe 4 การเขียนโปรแกรม C, อิเล็กทรอนิกส์, Verilog / VHDL, ไมโครคอนโทรลเลอร์ Apr 19, 2018 วันนี้6 ว 23 ชม. $123
4x Neopixel cushions that can change colour via bluetooth android phone app or when motion sensed. I want the neopixels to go rainbow in colour when the cushion is stood on or Moves. Motion sensed not pressure switch. When the cushion is not active (Motion sensed) I want the neopixel ws2812b leds to be at 30% brightness Rainbow pattern. Soon as cushion moves with the mpu6050 the lights are 100% bright Rainbow. Also would like the ability to switch the cushions (4 in total) red and green via a ... 3 อิเล็กทรอนิกส์, Mobile App Development, Android, ไมโครคอนโทรลเลอร์, Arduino Apr 19, 2018 วันนี้6 ว 23 ชม. $598
ARM Embedded Programming IR Motor Control (KL2 Microcontroller) Control 2 DC motors using IR receiver and remote. Please use MBED compiler. 5 การเขียนโปรแกรม C, อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว Apr 19, 2018 วันนี้6 ว 22 ชม. $29
develop Simple SW to write on the IC Card/Server I have IC cards or integrated chip cards that i needed to write on them. So, i am looking for simple SW and support for successful testing of this beta version design. My design and solution is almost the same as access control however it has its own different use cases. So, let’s assume that I need to create SW solution for access control within a hotel or company using IC card i... 2 การเขียนโปรแกรม C, อิเล็กทรอนิกส์, Verilog / VHDL, ไมโครคอนโทรลเลอร์, โครงร่าง PCB Apr 19, 2018 วันนี้6 ว 21 ชม. $330
MBED ARM Motor Control with IR Sensor My design has 2 DC motors that I want to control using an IR remote. The compiler I'm using is MBED. 2 การเขียนโปรแกรม C, วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า Apr 19, 2018 วันนี้6 ว 21 ชม. $30
Printed Circuit EVS-01 printed circuit board, schematics, layout, production files 19 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Apr 19, 2018 วันนี้6 ว 21 ชม. $479
Smart home Network design including raspberry pi and sensor THIS IS URGENT WORK i need a Smart home Network design including raspberry pi and sensors which can be accessible remotely through smart phone and computers Basically i need a working infrastructure of my block diagram part one only includes this WHICH IS REQUIRED BY SUNDAY Part two includes option regarding accessibility using smart tags such as zigbee and zwave tags to help not IT an... 5 Linux, อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, การบริหารเครือข่าย, Raspberry Pi Apr 19, 2018 วันนี้6 ว 21 ชม. $137
Circuit and PCB design for a brand new product I am looking for someone who can design a circuit and make the PCB for me. It's for a new product that will be introduced in the market. Only interested people revert back. 14 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, การออกแบบวงจร Apr 19, 2018 วันนี้6 ว 18 ชม. $111
PCB Design I need a PCB design, preferably using Eagle Auto Desk, working with the Rigado BMD350 module. [url ถูกลบ เข้าสู่ระบบเพื่อดู] I need it to be designed on a somewhat larger board to accommodate a couple of buttons and led's I hope you can help Thanks 27 อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, ออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบวงจร Apr 18, 2018 วันนี้6 ว 13 ชม. $204
Gerber file editing, MistSys board Add a via that connects to the ground plane on the bottom side of the board, move two traces on the top side of the board to make room for the via. attached is a pdf of the top layer where most of the wiring is done 13 ออกแบบกราฟิก, อิเล็กทรอนิกส์, CAD/CAM, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB Apr 18, 2018 วันนี้6 ว 11 ชม. $338
Making PCB schematic I need someone to make me schematic of PCB - from photo. I am willing to provide as much help as I can but my knowledge is not perfect. 23 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Apr 18, 2018 วันนี้6 ว 6 ชม. $187
Mechatronics work We are long for an expert engineer in the field of Mechatronics 18 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเคมี Apr 18, 2018 วันนี้6 ว 5 ชม. $31
Reference to a needed solution from an Electrical engineer We are developing a PoE powered device which should be connected between PoE switch and IP camera. I'm looking for an electronic engineer that can show me a device PoE splitter/extender/injector or some other device that could supply our device (please see in attached scheme ''MOUNTED DEVICE'') with 5V or 3.3V (approx. 2-3 Watts) and pass-through data and PoE to the IP cam... 7 อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า Apr 18, 2018 วันนี้6 ว 4 ชม. $603
build arduino BT controlled car build arduino BT controlled car control it using android smartphone COMPONENTS I HAVE L298 breadbord arduino UNO male/male WIRES female/male WIRES body wheels motors resistors bluetooth module HC-06 android phone 9v battery jack battery clipper battry holder 28 อิเล็กทรอนิกส์, Android, ไมโครคอนโทรลเลอร์, โครงร่าง PCB, Arduino Apr 18, 2018 วันนี้6 ว 4 ชม. $42
Change to Bluetooth with Raspberry Pi - linux I need cpp expert with raspbian 11 การเขียนโปรแกรม C, Linux, อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, การเขียนโปรแกรม C++ Apr 18, 2018 วันนี้6 ว 4 ชม. $164
a long term project Looking for a firmware expert. You must be have 3+ years experience with Microchip dsPIC MCU and RF wireless communication for remote sensor network. This is a large project. You need to use MPLAB X IDE and Visual Studio C++ or C#. We'll have a small task to test your skill and experience. 26 การเขียนโปรแกรม C, อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, การเขียนโปรแกรม C++, Arduino Apr 18, 2018 วันนี้6 ว 3 ชม. $28
NFC EMVco Arduino I want to read contactless payment cards with HID reader connected to arduino and save it to sd card, to later duplicate / emulate. I need someone who can write or put some code together capable of doing this. 7 การเขียนโปรแกรม C, อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, Arduino Apr 18, 2018 วันนี้6 ว 3 ชม. $162
Software Engineering Methodology Need MATLAB Expert Suggestions with transition state diagram. 6 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, Matlab and Mathematica, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, วิศวกรรมไฟฟ้า Apr 18, 2018 วันนี้6 ว 2 ชม. $23
Electronics Parts Once in a month I have a list with electronic parts that needs to be found from international sources. Some of the parts a hard to find. I need an experience person from Europe that can find those parts from the BOM list for me. To be able to find me a good price. If the part is not available, I need exact replacement. Also only quality components, no second hand. This job is only for guys from Eu... 11 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, การผลิต, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB Apr 18, 2018 วันนี้6 ว 2 ชม. $530
Do VHDL project on the ModelSim I want to do a VHDL project on ModelSim, all what you need will be in the attached document, i will need a report for the whole project ( explaining every file in the project and what it does ). I want phase 1 ( Design ) ASAP and the rest of the project within a week ( Maximum 10 days ). Please read the document carefully and if you have any questions contact me. Specify your price and time requir... 10 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, Verilog / VHDL, วิศวกรรมไฟฟ้า, FPGA Apr 18, 2018 วันนี้6 ว 1 ชม. $148
Arduino + Esp32 firmware Expert. i have very simple code for BLE . i wanted to use command to get sensor data. this is ongoing project. 15 การเขียนโปรแกรม C, อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, Arduino Apr 18, 2018 วันนี้6 ว 1 ชม. $73
RFID Tag Reader (Chip: ST25RU3993) Create a C code to be able to transmit data to a tag and check if data is received back. I have already built the PCB board and it operates at UHF in the range of 900. I just need to know how to transmit and receive signals. I have attached the datasheet of the chip. 3 การเขียนโปรแกรม C, Wireless, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, การสื่อสาร Apr 18, 2018 วันนี้6 ว 1 ชม. $52
Hardware design consultancy ATEX 95 equipment directive 94/9/EC Hello, We are designing a brand new product which must comply with the ATEX 95 equipment directive 94/9/EC. If you have experience with this directive we would like to count on you as an external advisor. If you think you have the skills to go ahead with us and you can demonstrate previous projects developed on this field, please do not hesitate to bid. To know you are not a robot, start your... 9 อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Apr 18, 2018 วันนี้6 ว $55
Electrical engineering Project title: Study of control issues in wind turbines (it is a comprehensive study that addresses what type of variables in wind turbines need to be controlled 10 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, Matlab and Mathematica, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า Apr 18, 2018 Apr 18, 20185 ว 23 ชม. $19
Simulink Expert only dont bid if you are not an expert, more details will be given 11 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, Matlab and Mathematica, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า Apr 18, 2018 Apr 18, 20185 ว 23 ชม. $28
verilog expert only more details will be given in the chat 15 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, Verilog / VHDL, วิศวกรรมไฟฟ้า, FPGA Apr 18, 2018 Apr 18, 20185 ว 22 ชม. $19
Smart Grid Simulink Need load and solar data generation for Houses (residents) in a smart grid. Each resident can produce solar, and can exchange electricity with other residents. There must be a Utility which is connected to the grid and has a bidirectional flow of energy with the grid. Need a house load datas, solar datas and energy exchange in a file as output for file handling. 11 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, Matlab and Mathematica, วิศวกรรมไฟฟ้า Apr 18, 2018 Apr 18, 20185 ว 22 ชม. $129
SoundLocator Android development of app client to send (internet) sound and inertial sampling Hardware design of server (FPGA/SoC) to compute RT responses of precise positioning and navigation, taking into account multipath, doppler effect by movement, .. Also desiderable "roaming" to GPS coordinates to map position 15 Java, อิเล็กทรอนิกส์, Android, Verilog / VHDL, FPGA Apr 18, 2018 Apr 18, 20185 ว 22 ชม. $598
Omnet ++ and Ad-hock WAN I need someone professional in Omnet++ ...to design a densified ad-hock WAN based on Software-defined networks SDN with a centralized multi controller. 2 Wireless, วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, การทดสอบซอฟต์แวร์ Apr 18, 2018 Apr 18, 20185 ว 21 ชม. $743
Multisim- Digital Electronics need multisim expert in Digital electronics need this task by 21 Apr 9 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, Matlab and Mathematica, การออกแบบดิจิทัล, การออกแบบวงจร Apr 18, 2018 Apr 18, 20185 ว 19 ชม. $26
Parking reservation system Arduino Ethernet Shield, PHP & MySQL database 22 PHP, อิเล็กทรอนิกส์, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, MySQL, Arduino Apr 18, 2018 Apr 18, 20185 ว 18 ชม. $211
Electrical Engineering, Electronics, PCB Layout.... Details will be shared with winning bidder. please bid if you have experience. 26 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB Apr 18, 2018 Apr 18, 20185 ว 18 ชม. $63
Electrical Engineering, Electronics, PCB Layout.. Details will be shared with winning bidder. please bid if you have experience. 10 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB Apr 18, 2018 Apr 18, 20185 ว 18 ชม. $50
Need a PCB designed of my idea - already working model, need it slimmed to a single device I am in the need of a technical partner for a project I am working on. I plan to monetize the project; I have a working model of the desired device but it consists of many clunky adapters and switches I'd like to all have connected on a single board, allowing a more compact design. PM or comment if interested. 46 อิเล็กทรอนิกส์, CAD/CAM, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, ออกแบบผลิตภัณฑ์ Apr 18, 2018 Apr 18, 20185 ว 18 ชม. $496
keypad logger magstripe logger keypad and mag logger 4x6 matrix keypad 16 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Apr 18, 2018 Apr 18, 20185 ว 17 ชม. $531
ARDUINO MAGSTRIPE READER WITH KEYPAD NEED CODE FOR ARDUINO MEGA TO READ MAGNETIC STRIPE T1 T2 AND KEYPAD ENTRY, 20 อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, Arduino Apr 18, 2018 Apr 18, 20185 ว 16 ชม. $2306
RFID Tag Reading (Chip: ST25RU3993) The RFID operates at UHF and I need to program the RFID chip to be able to transmit and receive data from an RFID tag. 5 การเขียนโปรแกรม C, Wireless, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, การสื่อสาร Apr 17, 2018 Apr 17, 20185 ว 15 ชม. $111
Custom PCB and component design 4 Schematics required. A number of different components are used in each schematic. Schematics designed will be custom created and assembled through a company. Please message me to receive further infromation. 15 อิเล็กทรอนิกส์, CAD/CAM, วิศวกรรมไฟฟ้า, โครงร่าง PCB, การออกแบบวงจร Apr 17, 2018 Apr 17, 20185 ว 14 ชม. $85
Gerber File Hello My name is Don L. Im looking for a Gerber file to be made there 7 items in the BOM I need the size of the PCB to be no larger than 50mm x25mm. There is a micro USB to install the Drivers (I have the Drivers) to a Microchip, the same chip will receive the inputs from a 9 pin connector. 32 อิเล็กทรอนิกส์, CAD/CAM, ไมโครคอนโทรลเลอร์, โครงร่าง PCB, ออกแบบผลิตภัณฑ์ Apr 17, 2018 Apr 17, 20185 ว 14 ชม. $149
Help me replace a light switch I have a light switch that needs changing. I tried to do it myself, made sure that I put all the wires where they were before (ground wire to ground screw, charged wires to one side, etc.) but realized that I was in over my head when I heard popping. Help me out please! 2 อิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้า Apr 17, 2018 Apr 17, 20185 ว 11 ชม. $155
Filter design using Advance Design System (ADS) and MATLAB I am looking for someone who has a good experience in Microwave System Design. He should have a good experience about using Advance Design System And MATLAB. He should have a good background in mathematics explanation. 6 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, Matlab and Mathematica, วิศวกรรมไฟฟ้า, คณิตศาสตร์ Apr 17, 2018 Apr 17, 20185 ว 7 ชม. $156
Make a presentation about a Condenser in a Power Generation diagram Make a presentation about a Condenser in a Power Generation diagram 34 อิเล็กทรอนิกส์, Powerpoint, วิศวกรรมไฟฟ้า Apr 17, 2018 Apr 17, 20185 ว 7 ชม. $29
Responseto standard test signals and arbitrary intial condition Generate, plot and analyze the response of unity -feedback control system 6 อิเล็กทรอนิกส์, Matlab and Mathematica, วิศวกรรมไฟฟ้า Apr 17, 2018 Apr 17, 20185 ว 6 ชม. $85
Design a PCB for children’s power wheels modification. Need an electronic schematic of a designed board that can be used to add a timer to accessories, a soft start to the drive motors and a circuit to control the introduction of an additional 6v to a 12v system for surge. 20 อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า Apr 17, 2018 Apr 17, 20185 ว 6 ชม. $242
Circuit at logism implement a digital circuit in Logisim for a door lock. 3 อิเล็กทรอนิกส์, Verilog / VHDL, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, การออกแบบวงจร Apr 17, 2018 Apr 17, 20185 ว 5 ชม. $25
Partial differential equations Pm me for details.....Easy project 28 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, Matlab and Mathematica, วิศวกรรมไฟฟ้า, คณิตศาสตร์ Apr 17, 2018 Apr 17, 20185 ว 5 ชม. $4
Arduino Help Need an Arduino program wrote for a robot. Need done today. 26 การเขียนโปรแกรม C, อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, Arduino Apr 17, 2018 Apr 17, 20185 ว 2 ชม. $139
Selvaco Athena I have a semiconductor project and I need some simulations done using Silvaco Athena 3 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า Apr 17, 2018 Apr 17, 20185 ว 1 ชม. $118
digital logic design circuit in logisim there should be A and B inputs and the circuit should check if the A is divisible by B or not. and division should be worked like 10-2=8-2=6-2=4-2=2-2=0 then 10(a)is divisible by 2(b). we have only 30 minutes to do. 7 วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, Verilog / VHDL, วิศวกรรมไฟฟ้า, การออกแบบวงจร Apr 17, 2018 Apr 17, 20185 ว 1 ชม. $128
Showing 1 to 50 of 1567 entries
« 1 2 3 4 5 »