ยกเลิก

mDNS for Android in UNITY3D -- 2

Brief:

I have a linux (ubuntu 14.04) system which is running avahi-daemon for providing mDNS service. E.g. if the hostname of the linux box is “zz”, when the client issues a request like “ping [url removed, login to view]” from the terminal, the mDNS would resolve the name [url removed, login to view] to its IP address. I am unable to resolve the host “[url removed, login to view]” in android system. I need multicast DNS listener for android , which will be able to use mDNS properly. Android is not able to find broadcast network by name. I have to enter IP Address of the network. I want Android to find the network by name and connect to it.

Requirements:

Implement Search and Connect with mDNS [url removed, login to view] native Android code.

Make native plugin and interface with c# for Unity3D.

Or provide working mDNS code in c# (Unity3D) for Android.

Test for Android.

ทักษะ: Android, การเขียนโปรแกรม C#, ปลั๊กอิน , Unity 3D

ดูเพิ่มเติม : android camera broadcast, unity android push, unity android character, android screen broadcast, unity android camera, unity android physics, unity android java, unity android development, unity android iphone, android bluetooth broadcast, unity android game, unity android project, enter address midlet install, enter address find google maps points php, enter address longitude

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) BENGALURU, India

หมายเลขโปรเจค: #12013669

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹10555 สำหรับงานนี้

₹10555 INR ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0