ปิด

disc profiler

I want a D.I.S.C personality profiler build, similar to this but on my website.

[url removed, login to view]

ทักษะ: ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์, Knockout.js, วิศวกรรมวัสดุ, RTOS, Splunk

ดูเพิ่มเติม : disc graphics good work, view disc centos linux raid, nas200 max disc size, yahoo profiler, usb disc logo, centos disc partitions, rescue disc, disc isp, disc jockey capitalized, nas200 maximum disc size, companys disc art work, dos boot disc creator, compact disc logo black, disc jockey website design, Disc jockey

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #12190268

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ £621 สำหรับงานนี้

£555 GBP ใน 10 วัน
(9 บทวิจารณ์)
5.2
£600 GBP ใน 10 วัน
(8 บทวิจารณ์)
4.6
rwpereira00

Proposal: Work Bid: Rate: £555 Time Delivery: X days (Negotiable Based On Your Deadline) Your project will be developed with speed and quality, as well as all my previous work. I have experience in the requir เพิ่มเติม

£555 GBP ใน 0 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.3
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further เพิ่มเติม

£773 GBP ใน 14 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0