ปิด

Build an Online Store

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 73 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $3359 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$1500 - $3000 USD
การประมูลทั้งหมด
73
คำอธิบายโปรเจค

We need a shopping app

The project is divided in 3 subprojects.

- Backend App

- Mobile App(android and iphone)

- Web App

Tasks

========

Web app and Mobile App(android and iphone)

---------------------------

- Main page

- Product Highlights section

- Deals section

- Recommended products section

- Access to Your Account page, Wish list, Login, and Cart

- Search bar

- Your account page

- Access to your orders

- Address book

- Payment methods

- Change password

- Change contact info

- View my referrals

- Seach results page with:

- Paginated search results

- Filter by

- Price Range

- Department

- Release date

- Brand

- Avg. Customer review

- Store

- Item Location

- Product page

- Images

- Description, Price, Add to cart

- User reviews and ability to write a review.

- User questions answered by the store or people that have previously bought the item.

- Add to wishlist

- Products related

- Store

- Distance from current user

- Like or share to facebook

- Checkout option

- Add and remove products from cart. Edit their quantities.

- Choose a delivery option.

- Ability to Cancel orders. I and order its cancelled on a given amount of time, we should be able to place a refund.

- Shipping companies can sign up as a shipping company and view their orders.

- We should create a format for push notifications to the delivery companies.

- There should be a store sign-up.

- A store has an admin panel to manage its warehouses and products.

- When a store uploads an image we must validate for a minimum quality. We should also compress and reduce sizes of images that are to heavy.

- A store can update the stock and prices of its items via REST api, with a token.

- Sign-up form

- Login form

- Login with facebook account.

- Implement a "Recover your password form" by email.

- Implement payment methods for paypal and credit card.

- Implement the logout button.

- Implement the general settings page where you can

- Change password

- Manage Payment methods

- See payment history

- There is an admin panel where we can control everything and there should be a panel for customer service where they can see customer orders.

- Make it possible to generate gift cards

- Make it possible to share a cart or wishlist as a link. When another user opens this link it redirects to a page where

- Email notifications for order placement/cancelling etc.

- Manage a customer service ticket system.

Backend App Services

---------------------------

- All services needed to support the mobile app, and update stock.

* Technical Specs

==================

- Use Docker for dev environment and production releases

- Make automated unit tests

- Reactive design for all web components. (ie site should look good on different screen sizes)

- We would like to build a RESTful API.

- The backend API should be built using python, django and djnago-rest-framework.

- We use git for development and have a branching and versioning approach.

- There is a development branch, for development, which is merged to the master branch (production).

- Each new future should reside in a separate branch, and must be submitted as a pull request for code review from us. (NO DIRECT COMMITS TO DEVELOPMENT).

- Branch from development, unless there is a hotfix

NOTE: Please consider there might be other small details not included in this document, and that probably will prompt along the development of this whole system.

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online