ปิด

I want a custom made tdl for the tally erp 9 that gives me custom sales invoice with font edit.

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed.I want a tdl for the tally. Erp 9 with font changes and custom style.

ทักษะ: สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม : who want i created logo, i want create new mobile recharge website and app developer like paytm, vtiger invoice sales order status, invoice php joomla edit, vtiger invoice sales order, logo font edit, magento invoice print font size, magento invoice pdf font size, invoice sales ipad, php invoice overvieuw ajax edit, joomla font edit editor, font edit pixel, magento invoice template font size, custom erp, font edit

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Hyderabad, India

หมายเลขโปรเจค: #12017511

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹2250 สำหรับงานนี้

pthreeinfotech

Hi...... I am Pritesh and I represent Pthreeinfotech. I can complete your project on time. I have worked on similar projects to what you are looking for, and I am confident I can exceed your expectations. I read throug เพิ่มเติม

₹2250 INR ใน 3 วัน
(3 บทวิจารณ์)
1.7