ปิด

16 Apps Updated to Conform to New Apple App Store Guidelines -- 2

We have had these apps for quite some time, and they are very simple, with little interactivity. Max bid $200.

ทักษะ: App Developer

ดูเพิ่มเติม: apple app store php api, submit app apple app store, adding apps app store, scraping apple app store, apple app store xml, apple app store scrape, fetch customer purchase details apple app store, apple check leaks upload app app store, best calendar apps app store, apple app store scale grams, streaming audio apps iphone app store, making apple app store affiliate site, app store submission guidelines, iphone app store submission guidelines, apple app store affiliate

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 261 บทวิจารณ์ ) Studio City, United States

หมายเลขโปรเจค: #12029706

1 freelancer is bidding on average $277 for this job

$277 USD ใน 5 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.5