ยกเลิก

aptlisting

I would like to create a website that will allow me to list apartment listings online, where user`s of the website will be charged a fee ( maybe link to an online processor) for membership. An easy admin interface. Example of website what the website should be like and fuction as are....[url removed, login to view] and [url removed, login to view]

ทักษะ: ASP, JSP

ดูเพิ่มเติม : apartment list, apartment listings, membership jsp asp, allow, admin online asp, jsp online, easy admin, php website admin interface, asp create user, create admin interface website, maybe, php jsp, membership fee, jsp website, jsp create admin, create membership website, create list jsp, admin interface, asp membership website, jsp create website, asp membership, create jsp website, list processor, create website jsp, asp php jsp

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) Brooklyn, United States

หมายเลขโปรเจค: #334