Find Jobs
Hire Freelancers

Architectural Drawing for Farmhouse Renovation

$750-1500 USD

ปิดแล้ว
โพสต์ 23 วันที่ผ่านมา

$750-1500 USD

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
I am seeking a skilled architect to design a renovation plan for my partially renovated old farmhouse in New York. The main focus of the project will be the addition of a shed dormer and the removal of a knee wall in the existing structure. Additionally, I want to include a new bathroom on the second floor. Key Requirements: - Creation of traditional style architectural drawings for the renovation - Design the shed dormer and removal of knee wall in a way that maximizes space - Ensure the renovation enhances natural light in the building Ideal candidates should have previous experience in designing traditional style buildings and can get plans approved by local building regulators. This project is an exciting opportunity for a creative architect to bring new life to a historic building. Please include relevant samples of your previous work in your proposal.
รหัสโปรเจกต์: 38250178

เกี่ยวกับโปรเจกต์

92 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 19 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
92 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย $923 USD สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there! I would like to help you with your Farmhouse Architectural Renovation plan for permit . I'm an architect and engineer leading a US licensed team Engineer with plenty of experience in architecture, Structural and MEP engineering. We have licensed in AZ, CA, FL, CL, GA, TX, UT, MA, NC, WA, NY and some other states and familiar with a variety of architectural styles and codes. I will work on the design and will provide you Complete sets of drawing Plan according to the requirements and Building code. ***Also will provide engineering stamp by licensed PE*** What I can offer to you... --Architecture design: floor plan, elevations, section, details. - Structural design, Foundation Plan, Framing Plan, analysis and Calculation etc.. - 2D Drafting (AutoCAD, Autodesk REVIT) -Concrete , Wood & Steel design/calculation using software (SAP2000, Etabs, Staad Pro). - Electrical/Plumbing/ Mechanical HVAC Feel free to contact me, I am here to help. Regards Afifa
$1,200 USD ใน 7 วัน
4.7 (46 รีวิว)
8.2
8.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello! My name is Valentin, and I checked your description carefully. I am an Autodesk Revit expert who offers BIM services. I have a lot of experience with architecture projects and 3D modeling. Software Specialization: Autodesk Revit, AutoCAD, SolidWorks, Lumion. Please contact me if you want professional work completed within your timeframe. Best regards
$750 USD ใน 7 วัน
4.9 (244 รีวิว)
7.6
7.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi! MY name is Giannina, I am an architect and a designer. I have more than 10 years of experience working on residential projects. I love house design and remodeling. I can help you with the changes you want to do in your house. I do 2D drafting, 3D modelling, renders and videos. We can have several reviews on the design until it is exactly what you expect. You can visit my profile to see some of my work done. I would like to know more about your project, I would be pleased to work on it. Hope we can discuss further details by chat. Thank you!
$800 USD ใน 7 วัน
4.9 (93 รีวิว)
7.3
7.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With my half a decade of practice in design and architecture, I offer the perfect amalgam of creativity and practicality for your farmhouse renovation project. Having worked on numerous architectural design and product design projects, I can assure you that I am more than up for this unique challenge. My deep comprehension of AutoCAD combined with other pertinent software tools, such as 3ds Max and Adobe Photoshop, ensures that I will be able to translate your vision into reality with stunning precision. On top of that, I have a strong grasp on creating traditional architectural designs while adhering to the regulations set by local building authorities- a vital asset for your project as it involves a historic building. Whether it's about integrating the shed dormer and the removal of knee wall or maximizing natural light in the space through strategic planning, my attention to detail and domain knowledge will prove to be assets for your project. In conclusion, your farmhouse project presents an exciting opportunity to breathe new life into history. With my skills in AutoCAD, Building Architecture, Home Design, and Interior Design combined with my experience and proven track-record in delivering high-quality work on time; there's no doubt that I am the perfect fit for this job. Contact me and let’s make this transformation a breathtaking reality!
$750 USD ใน 7 วัน
4.9 (132 รีวิว)
6.9
6.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With over a decade of experience in the construction field, my team and I are extremely well-versed in tackling renovation projects of this nature. We understand your desire for traditional-style architectural drawings that do not compromise on maximizing space utilization and enhancing natural light. Our proficiency in AutoCAD, Building Architecture, and Interior Design allows us to translate these requirements into actionable plans with ease. One of our key strengths is our ability to navigate the regulatory landscape successfully. We have done it time and again for clients across the globe while complying with diverse building norms. Your project being based in New York, we are well-aware and experienced in securing drawings' approval from local building regulators, including permit drawing services for the US. Moreover, we respect timelines without compromising on quality, a value we hold dear as a team. To provide you with an idea of our capabilities, I am happy to share relevant samples of our previous work that would attest to our proficiency in architectural designs for traditional spaces. Let's revamp your historic farmhouse into an ideal modern living space together!
$750 USD ใน 5 วัน
4.9 (79 รีวิว)
6.9
6.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello. I am an architect working with 3D and 2D modeling and design. So i will give you the lowest price with high quality. For your project i can start immediately with 12h/day and finish your project as soon as possible.
$750 USD ใน 3 วัน
4.9 (84 รีวิว)
6.7
6.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am writing to express my keen interest in providing engineering services for your project. With my 9 years of experience in the Structural, Architectural and MEP engineering field and a strong academic background, I am confident that I possess the skills and qualifications necessary to successfully execute this project. I am committed to maintaining open and transparent communication with you throughout the project. I will provide regular updates on project progress and address any concerns promptly. I am Proficient at Drafting in Auto CAD, Civil 3D, Tekla Tedds, RAM/ Limcon Connections, Risa, Autodesk Robot, SP3D, Navisworks, BIM Modelling with Revit, ArchiCAD, STAAD pro, Tekla, 3Ds Max, Sketchup, and rendering with Lumion Pro, V-ray, Cinema4D, D5, Twinmotion and Blender and Structural Analysis with SAP2000 and ETABS. Familiar with IS (456, 875, 1893, 800-1984, 800-2007, 801- LGSS etc.), ACI 318, ASCE, AISC 360-16, AISC 341, AWC NDS, IBC, BS-EN, AS/NZS, Canadian Codes and other. PE stamping for Texas, AZ, CA, FL, Utah, Idaho, Nevada, North Carolina, Massachusetts, Montana, Indiana, NM, NY, Maryland and Virginia states and P. Eng. stamping for Ontario, BC, NS & Alberta. Thank you for considering my proposal. I look forward to the opportunity to discuss your project further and collaborate with you to achieve your desired outcomes. Sincerely, Ifam Siddeeq
$800 USD ใน 7 วัน
4.9 (44 รีวิว)
6.7
6.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I am an Architect and I can carry out your project, Architectural Drawing for Farmhouse Renovation, I have a lot of experience in Architectural design, I will analyze in detail what you want for the project and I will propose the best solutions, we can agree by chat.
$750 USD ใน 2 วัน
5.0 (27 รีวิว)
6.8
6.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As an experienced architect with a passion for historic buildings, I believe I would be the perfect fit for your farmhouse renovation project. My proficiency in diverse architectural software ensures that I can meet your needs with precision and detail. With AutoCAD, Archicad, and other tools under my belt, creating both 2D plans and 3D models to help you visualise the renovation is a breeze. In line with your project requirements, I have successfully obtained building regulators’ approval for my architectural designs in multiple projects from various disciplines. My broad skill set not only includes drafting traditional style architectural drawings, but also cost estimation, which I believe will be an asset as we proceed. Having carried out numerous architectural and engineering projects, the holistic approach I bring to design considers aesthetics, functionality and maximisation of natural light—the key aspects that define your project. Apart from bringing my technical expertise to the table, my love for breathing new life into historic properties resonates deeply with your vision. Together we can pour new energy and functionality back into this farmhouse while preserving its unique personality.
$950 USD ใน 10 วัน
5.0 (52 รีวิว)
6.5
6.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello rmalish, I am a top rated freelancer and will offer you the Best Discount. You can pay me a reasonable price + Good Review only. I want to review your Architectural Drawing for Farmhouse Renovation plans/sketches,/ideas and work with you. I know you have many proposals to look through, to make this quick. Please get in touch with me to discuss this project in more detail. My first priority is that my client will be satisfied with my work. I am an expert in these softwares, ✔ ArchiCAD ✔ Autodesk Revit ✔ Autodesk AutoCAD ✔. Autodesk 3ds max ✔ Sketch Up✔ Autodesk Navisworks Manage✔ Estimation ✔ HAPE ✔ ETAP✔ Tekla If you assign me your task, I will carry out your project with the best quality. Please come over chat and discuss your requirement in a detailed way. Thanks Fayyaz and Team
$1,300 USD ใน 10 วัน
5.0 (30 รีวิว)
6.3
6.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello rmalish, . Regarding your project ( Architectural Drawing for Farmhouse Renovation), We would like to grab this opportunity and will work till you get 100% satisfied with our work. . We are an expert team which have many years of experience on Graphic Design, Logo Design, Brand identity Photoshop, Illustrator , and much more, As we have 12+ years experience in many countries , (UAE,USA, Saudi Arabia, UK, and many more). We are an expert team which have many years of experience on 3D Modeling Kindly check my profile: https https://www.freelancer.com/u/engmoriadham If you like our work lets connect in chat so that We discuss further. I will make sure to protect your payments, If you are not happy with the end result, I will fully refund your milestone/s. Thank You Adham
$750 USD ใน 6 วัน
5.0 (14 รีวิว)
6.2
6.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello! I am passionate architect and interior designer with more than 17 years of professional experience. Specialized in 3D photorealistic visualization. I can help you both in the design of a new architectural space and in the presentation of a project already conceived. As an architect with great partnership with different licensed Architects across the United States, I'm qualified to produce compliant build plans by performing a thorough analysis of applicable zoning laws and codes, in addition to translating our joint design vision into a buildable reality. My clients are always the focus of my attention and I focus on creating interiors that perfectly express their own style. I am a full-time freelancer and can work with your business hours. My goal is to create beautiful and comfortable spaces that bring lasting pleasures to their owners. I look forward to hearing from you. Sincerely!
$800 USD ใน 4 วัน
4.8 (25 รีวิว)
6.3
6.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello There I have read your project "Architectural Drawing for Farmhouse Renovation". I've been working in 3D modeling, animation, motion graphics, and architectural visualization for 6 years. I can execute this work entirely to your delight, I can promise you of that. Our team understands the importance of visual representation in the advertising industry, and we are confident that our skills and expertise can help bring your vision to life. We have extensive experience in creating high-quality 3D models for various industries, including the construction and engineering sector. Our team is equipped with the latest software and hardware technologies, enabling us to produce highly detailed and realistic models. For your project, we will create a 3D model that showcases the deep excavation, building foundations, tunnels, subway lines, landslides, gravity walls, ports, and other features of your software. We will also incorporate the analysis results into the model to provide a complete picture of what is happening below and above the ground. We guarantee that all of our work will be delivered on time and to the highest standards of quality. Our team is dedicated to ensuring customer satisfaction, and we are confident that you will be pleased with the final result. Please let us know if you would like to proceed with our services. We look forward to the opportunity to work with you and bring your vision to life. Sincerely, STUDIO GO
$750 USD ใน 1 วัน
5.0 (18 รีวิว)
5.7
5.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there , I'm bidding on your project "Architectural Drawing for Farmhouse Renovation". Let's dive in and have a meeting I am expert in this area. please leave a message on my chat so we can discuss the budget and deadline of the project. I have read your project description and i'm confident i can do this project for you perfectly. Regards, Usama ..
$1,500 USD ใน 6 วัน
5.0 (8 รีวิว)
5.4
5.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I will bring the best out of this project at a low quote and within a quick timeframe! Check my portfolio of realistic high quality renders, before/after etc. and if you like what i do, message me ! Portfolio : www.freelancer.com/u/ragoubitaha AutoCAD, Home Design, CAD/CAM, Building Architecture and Interior Design
$750 USD ใน 2 วัน
5.0 (18 รีวิว)
5.5
5.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, there! I have read your project requirement "Architectural Drawing for Farmhouse Renovation" extremely carefully. i am sure that i can complete it perfectly because your requirement is exactly matching my skill so I am confident that i can bring your vision to life. I am ready to start the work with you..let's do a quick chat and get started! I am highly skilled in architectural 3d Renderings, 3d Modeling, 3d drawing, visualisation, landscape, furniture, interior and exterior designing... My services: -- Architectural Exterior and interior designs (residential and commercial) -- (2d and 3d) Modern Exterior Architectural Renderings -- Photorealistic 3d renders -- High quality 3d modelling I use AutoCAD,cad/cam, SketchUp,3dsmax, Vray, Solidworks, Maya,Revit, Lumion,etc. in Thanks & regard Manish S
$750 USD ใน 7 วัน
5.0 (27 รีวิว)
5.2
5.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello my name is Maria Emilia, I’m architect, I have finished my studies since 10 years, I have a lot of experience in design and drawing. I use a lot of programs for make the design real in 2d y 3d. i can help you with t his project. I have the time to do it and I am very excited to be able to carry out your project!! I invite you to see my profile, you can find my portfolio. i'll be waiting for you messege i'm ready to work! Talk to me and we'll agree. Best regrads Maria Emilia
$900 USD ใน 7 วัน
5.0 (11 รีวิว)
5.0
5.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a final year architecture student, I have been immersed in the intricacies of architectural drawing and design for several years now. My deep understanding of software like AutoCAD, Revit, Sketch up, 3D MAX and Photoshop enables me to manifest your projects from the conceptual stage to the final output. Beyond what is on paper, I create spaces that speak to the identity of their inhabitants, breathing a new lease of life into historical structures. In my previous projects, I have had hands-on experience renovating similar traditional buildings. I understand the fine balance of retaining a building's historical essence while incorporating contemporary conveniences like maximizing natural light or enhancing space utility through additions or removals. More importantly, my proficiency at getting plans approved through local building regulators will ensure the smooth flow of your project and aid in its swift realization. This project holds great appeal to me as it aligns with my ethos of converting old spaces into something truly exceptional. Additionally, being fully conversant with modern design practices alongside my knowledge of traditional styles will infuse a unique blend into your farmhouse's renovation plan. Together, we can turn the vision you have for your farmhouse into a reality that surpasses all expectation.
$1,000 USD ใน 5 วัน
4.9 (14 รีวิว)
4.7
4.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello As a professional architectural and structural engineer, I have accumulated a lot of experience by participating in various architectural project in the past. My work experience is focused on architectural, structural engineering for building permits. So I can help you get the full plan including the Architectural and structural plan. Also, I have a team of licensed architects and professional engineer in US, So I can help you get the stamped plan for the city permit. Please send me a message to discuss more details. Thanks.
$1,000 USD ใน 5 วัน
5.0 (3 รีวิว)
4.4
4.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I am an architect and engineer with extensive experience in civil, architectural, structural and MEP engineering fields. I have a team of US licensed engineers and we are licensed in CA, CL, FL, AZ, PA, MA, GA, TX, UT, NC, WA, NY, LA and several other states in the United States and are familiar with a variety of building styles and codes. We review designs according to U.S. building codes and provide engineering stamps through licensed PE. We have already completed over 200 projects for our customers in US, your project is no problem for us. I hope you will contact me to discuss your project. Thank you.
$1,000 USD ใน 7 วัน
4.8 (14 รีวิว)
4.4
4.4

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ UNITED STATES
Buffalo, United States
0.0
0
เป็นสมาชิกตั้งแต่ มิ.ย. 21, 2024

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง