Find Jobs
Hire Freelancers

Traditional Double-Story House Plans

$1500-3000 USD

ปิดแล้ว
โพสต์ 24 วันที่ผ่านมา

$1500-3000 USD

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
I'm seeking a skilled architect who can create building plans for a double-story detached garage. REQUIREMENTS: -Able to translate my vision into a comprehensive, buildable design. -Expertise in traditional home architecture. -Proven track record in designing double-story houses. -Provide an engineer stamp in the PROPOSED WORKFLOW: -Initial consultation to discuss preferences. -Submission of preliminary sketches for review. -Finalization of plans after any feedback or adjustments. Skills in 3D modeling would be a bonus.
รหัสโปรเจกต์: 38251373

เกี่ยวกับโปรเจกต์

52 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 19 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
52 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย $1,873 USD สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
When it comes to crafting your traditional Double-Story House Plans, I am the architect with proven expertise and a solid track record that you need. Having specialized in traditional home architecture for years, I understand the unique elements that go into creating a design that not only showcases your vision but also fits seamlessly into its environment. Moreover, I bring to the table a broad range of skills including 3D modeling which would be very beneficial in this process. With this powerful tool, I can give life to your ideas before they're even built. If there's anything you're unsure of or want to tweak in the design phase, my proficiency in software like Autodesk 3Ds Max and AutoCAD allows for quick iterations as needed. Punctuality, precision, and professionalism define my work style. I prioritize clear communication and client satisfaction every step of the way through structured workflows like initial consultations, preliminary sketches submission, and incorporating feedback into final plans. Additionally, I pledge to provide engineer-stamped designs that are ready for construction. I'm excited about taking on your project and to show you why- together- we can ensure an exceptional output that matches your aspirations perfectly!
$1,500 USD ใน 6 วัน
4.9 (231 รีวิว)
7.5
7.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello; We read your Traditional Double-Story House Plans project description. We can complete your project perfectly. We have over 15 years of experience. Please send us a message to discuss project details. Kind regards.
$1,500 USD ใน 5 วัน
4.9 (145 รีวิว)
7.2
7.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With over a decade in the architectural industry, I have successfully completed numerous building projects with varied intricacies. I have honed my expertise in translating client's visions into comprehensive, buildable designs and have a solid track record in designing double-story houses that mirror traditional architectural aesthetics - one of your core requirements. My strong proficiency in different software programs including Archicad, Autocad, Cype-cad among others and robust skills in 3D modeling, rendering, and 3D tours fit perfectly well with your need for a metric computation-savvy designer
$1,500 USD ใน 15 วัน
5.0 (56 รีวิว)
6.5
6.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am writing to express my keen interest in providing engineering services for your project. With my 9 years of experience in the Structural, Architectural and MEP engineering field and a strong academic background, I am confident that I possess the skills and qualifications necessary to successfully execute this project. I am committed to maintaining open and transparent communication with you throughout the project. I will provide regular updates on project progress and address any concerns promptly. I am Proficient at Drafting in Auto CAD, Civil 3D, Tekla Tedds, RAM/ Limcon Connections, Risa, Autodesk Robot, SP3D, Navisworks, BIM Modelling with Revit, ArchiCAD, STAAD pro, Tekla, 3Ds Max, Sketchup, and rendering with Lumion Pro, V-ray, Cinema4D, D5, Twinmotion and Blender and Structural Analysis with SAP2000 and ETABS. Familiar with IS (456, 875, 1893, 800-1984, 800-2007, 801- LGSS etc.), ACI 318, ASCE, AISC 360-16, AISC 341, AWC NDS, IBC, BS-EN, AS/NZS, Canadian Codes and other. PE stamping for Texas, AZ, CA, FL, Utah, Idaho, Nevada, North Carolina, Massachusetts, Montana, Indiana, NM, NY, Maryland and Virginia states and P. Eng. stamping for Ontario, BC, NS & Alberta. Thank you for considering my proposal. I look forward to the opportunity to discuss your project further and collaborate with you to achieve your desired outcomes. Sincerely, Ifam Siddeeq
$1,500 USD ใน 7 วัน
4.9 (44 รีวิว)
6.7
6.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there I am a top rated freelancer and will offer you the Best Discount. You can pay me a reasonable price + Good Review only. I want to review your Traditional Double-Story House Plans plans/sketches,/ideas and work with you. I know you have many proposals to look through, to make this quick. Please get in touch with me to discuss this project in more detail. My first priority is that my client will be satisfied with my work. I am an expert in these softwares, ✔ ArchiCAD ✔ Autodesk Revit ✔ Autodesk AutoCAD ✔. Autodesk 3ds max ✔ Sketch Up✔ Autodesk Navisworks Manage✔ Estimation ✔ HAPE ✔ ETAP✔ Tekla If you assign me your task, I will carry out your project with the best quality. Please come over chat and discuss your requirement in a detailed way. Thanks Fayyaz and Team
$3,000 USD ใน 24 วัน
5.0 (30 รีวิว)
6.3
6.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there,I'm biddin on your project "Traditional Double-Story House Plans"Architectural Engineering, 3D Rendering, AutoCAD and Building Architecture I'm seeking a skilled architect who can create building plans for a double-story detached garage I have read your project description and i'm a Professional Engineer therefore i can do this project for you perfectly.I still have a few questions. please leave a message on my chat so we can discuss the budget and deadline of the project. Thanks. .. .
$3,000 USD ใน 4 วัน
5.0 (12 รีวิว)
6.2
6.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello There, I hope this message finds you well. I am writing to express my keen interest in your project. With 8 years of experience as an architect, and interior designer I am confident in my ability to deliver exceptional work that meets and exceeds your expectations. Having expertise in AutoCAD, 3D Max, V-ray, and Photoshop, I possess the necessary skills to bring your project to life with precision and creativity. I am dedicated to providing high-quality designs that perfectly align with your vision. To see samples of my work, please check my profile: https://www.freelancer.com/u/Laleh1981 Thank you for considering my bid. I am eagerly looking forward to collaborating with you on this exciting project. If you have any questions or would like to discuss the project in more detail, please feel free to reach out to me. Best regards, Laleh
$1,550 USD ใน 10 วัน
5.0 (14 รีวิว)
5.7
5.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there , I have skimmed thorough the attachment on your project I'm bidding on your project "Traditional Double-Story House Plans". Let's dive in and have a meeting I am expert in this area. please leave a message on my chat so we can discuss the budget and deadline of the project. I have read your project description and i'm confident i can do this project for you perfectly. Regards, Usama ..
$3,000 USD ใน 3 วัน
5.0 (7 รีวิว)
5.4
5.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello Dear Employer, I am an Interior Designer and Architectural Visualization Specialist. I have read your job requirements and I am confident that I can do the job very well. Please message to talk more about the project. Thank you!
$2,250 USD ใน 7 วัน
4.4 (42 รีวิว)
6.2
6.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello there! I am responsible, committed and dedicated to meeting the deadline by submitting high-quality work. I can create some really nice, unique solutions for you. You will be 100% satisfied with my design. Experienced in 3D Rendering, Architectural Engineering, AutoCAD and Building Architecture. You can expect some different concepts graphics solutions so you can choose from the best one and I will provide you as much revisions you need until you are completely satisfied as per Your demand. I have reviewed your requirements and I am confident to deliver professional design for your business. I must support up-to your satisfaction. please check my Portfolio: https://www.freelancer.in/u/KayaCreation Thank you Kaya
$2,500 USD ใน 1 วัน
5.0 (17 รีวิว)
4.6
4.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, Got the Brief of your project Traditional Double-Story House Plans and completely understood the description "I'm seeking a skilled architect who can create building plans for a do......" etc.., Professional skills in Architectural Engineering, Building Architecture, 3D Rendering and AutoCAD. AI, PSD, JPEG, PNG, PDF or any Required Format. Completed alot of projects with these Skills securing 5 Stars. Quickly Check out my Profile: https://www.Freelancer.com/u/DezignzBeasT Got Some Examples to Share? I have a Few Points to Clear before we can start, Lets Discuss? Await
$1,500 USD ใน 2 วัน
4.6 (15 รีวิว)
4.7
4.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello sir, I read your project description that you need architecture designer for your project. I have a complete team with plenty experience, contact me so we will discuss it further and if you need any sample of previous work I can share
$1,500 USD ใน 7 วัน
5.0 (5 รีวิว)
4.5
4.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
HELLO DEAR I fully understand your concern about to Traditional Double-Story House Plans And Also submitted Photo and I have seen the designs in it carefully This is exactly what we have been trained and specialized in We have also gained years of experience We are a team of 3 people, we are three designers and builders who have years of experience along with higher education (Master of Architecture, Bachelor of Civil Engineering, etc.) We will be able to model anything, I suggest you see examples of our work on my page We are always online and available and you can easily contact us We will guarantee to present this project to you as soon as possible and with the best quality I look forward to your message/ Sincerely,
$1,599 USD ใน 4 วัน
4.9 (12 รีวิว)
4.1
4.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, j204 I’m El-Shaer, an Egyptian architect with more than 15 years of experience. I’m excited about Building Architecture, 3D Rendering, AutoCAD, especially in United States, We have previously worked on some projects in United States, which you can see in our portfolio, and we also specialize in creating innovative, functional designs tailored to your unique needs. Please, j204, check my portfolio to see how I’ve transformed client visions into reality with creative and sustainable solutions. One recent project showcases my ability to blend aesthetics with functionality—qualities that align perfectly with Building Architecture, 3D Rendering, AutoCAD . I’m confident my expertise can elevate your project. Thank you, j204, for considering me. I look forward to discussing how we can bring your vision to life. Feel free to reach out to schedule a meeting or if you have any questions about my work. Best regards, El-Shaer
$1,500 USD ใน 3 วัน
4.9 (8 รีวิว)
3.7
3.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Drawing from years of experience in construction and engineering, I have developed an expert understanding of the design and blueprinting process. As a consulting partner, my team and I have successfully managed various projects involving traditional home architecture. The fact that you require a double-story house design resonates deeply with my expertise. Over the years, I’ve honed my skills in AutoCAD drafting and 3D modeling to create comprehensive, buildable designs which leverage the uniqueness of each property. Your project aligns perfectly with the depth of my skill set. My knowledge in Structural Analysis (Stad-Pro, SAP 2000), and Building Information Modeling (BIM) (Revit, Tekla) will prove invaluable here since they facilitate exact structural interpretations required for your detached garage double-story plan. Finally, what sets me apart is not just my skills but my commitment to client satisfaction. As we work together, I’ll ensure that your vision is translated into a comprehensive design plan to warrant no less than your fullest approval. Let’s create something beautiful – together!
$1,500 USD ใน 5 วัน
5.0 (8 รีวิว)
3.8
3.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, I am excited to assist with creating comprehensive building plans for your double-story detached garage. With over 10 years of experience in traditional home architecture, my expertise lies in translating visions into buildable designs. I have a proven track record in designing double-story houses and can provide an engineer stamp on the final plans. My proposed workflow includes an initial consultation to discuss your preferences, submission of preliminary sketches for review, and finalization of plans after any feedback or adjustments. Additionally, my skills in 3D modeling will provide a visual representation of the project. I ensure lightning-fast delivery, flexible rates, and crystal-clear communication with a 100% satisfaction guarantee on quality. Please contact me today to discuss your project further. Best regards, Md. Nuruzzman
$3,000 USD ใน 10 วัน
5.0 (10 รีวิว)
3.6
3.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As an architect with a knack for traditional home design, I am highly suited to bring your vision of a double-story detached garage to life. With substantial experience under my belt in crafting multi-level homes, I possess the capability of producing comprehensive, buildable designs that meet both aesthetic and functional needs. Furthermore, my portfolio includes obtaining engineer stamps showcasing my proficiency and commitment to creating code-compliant plans. In addition to expertise in AutoCAD and Building Architecture, I'm also well-versed in 3D modeling — a skill you mentioned would be beneficial for the project. This allows me to not only provide detailed drawings but also realistic 3D schematics that will enable you to visualize the final build accurately. My proficiency in software such as Solidworks, 3ds max, Blender & Maya further enhance my ability to present you with proper planning perspectives. Moreover, above all, what clients appreciate about me is not just the end-product but the entire experience of collaborating with me on their projects. Providing quick response times, proactive suggestions, and working iteratively based on feedback are some traits that have earned me long-lasting client relationships. So if it's comprehensive traditional house plans with a touch of modernized insights that you're looking for, then let's work together!
$1,500 USD ใน 2 วัน
5.0 (3 รีวิว)
3.5
3.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Drawing upon my extensive experience as an architect specialized in traditional home design, I will be able to bring your vision of a double-story detached garage to life with utmost precision and creativity. My architectural expertise, coupled with my skills in 3D modeling, comes great in creating comprehensive representations. These models allow us to identify potential adjustments early on, saving us both time and resources. Having delivered successful projects in the past that showcase a blend of aesthetics and functionality, I understand the importance of your vision and its translation into buildable designs. With technical drawings crafted by me, we can be sure that all our bases are covered and that the final product aligns perfectly with our initial plans. Lastly, by choosing me for your project I offer more than just a set of skills. I bring exceptional project management and coordination skills to the table, working with other professionals to ensure smooth progress. My commitment extends beyond completion – I ensure that project timelines and budgets are met without compromise on quality, investing time early on to execute detailed quality control checks. Together, I'm confident we can create the traditional double-story house plans you've envisioned. Let's get started!
$1,505 USD ใน 7 วัน
5.0 (2 รีวิว)
3.2
3.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello there, I'm interested in your project. i have worked on many similar projects. I'm an Architect and having experience in Architectural designs, 3d visualization, construction drawings, landscape, and interior design. I'm professional in Auto-cad, Sketch up, Lumion and other 3d softwares. you can check my portfolio on my profile or contact me to send examples of my work that match this job. With over a decade of experience, I have honed my skills in 3D Modelling and SketchUp to provide high-quality architectural designs and visualizations. That's not all -- I can bring your 3D sketches to life with remarkable attention to detail, from exterior facades to realistic landscapes. Your project requires a quick turnaround, and I'm ready to rise up to the challenge. My proficiency in Autocad, 3ds Max, lumion, vray rendering, Solidworks, Google sketch up, Photoshop, and more means I will spare no effort in delivering exactly what you're looking for. When it comes to communication and availability, you'll find me prompt and open to discussing your needs and offering timely updates. Suffice to say, my mission is always about giving life to your projects and ensuring your utmost satisfaction. Let's create something amazing together! Regard Qayyom Malik
$1,500 USD ใน 1 วัน
5.0 (2 รีวิว)
1.4
1.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
⭐⭐⭐⭐⭐ Yes! You are on Right Bid. I have Read All Project details and descriptions regarding Traditional Double-Story House Plans I will save your time by letting my work speak for you. If I am lucky enough to get your attention please feel free to reach me so we can spend 10-15 minutes and discuss everything ;) you can check my portfolio and reviews regarding your Project: https://www.freelancer.pk/u/moosadesai2030 Best regards! Moosa Desai
$1,500 USD ใน 1 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ UNITED STATES
Centreville, United States
0.0
0
เป็นสมาชิกตั้งแต่ มิ.ย. 22, 2024

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง