Find Jobs
Hire Freelancers

Residential Flat Roof Structural Assessment

£250-750 GBP

ปิดแล้ว
โพสต์ 23 วันที่ผ่านมา

£250-750 GBP

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
I am looking for an expert in structural surveying for a residential building. I am planning to install 18 solar panels on a flat roof and want to ensure it can sustain the extra weight. The structure details of the flat roof are: 125mm kingspan insulation, 175x50 timber rafters, 18mm WBP ply, finished in resin. Your role will be to: - Conduct a thorough survey of the roof. - Evaluate if the current structure can support the weight of 18 solar panels. - Identify any potential structural issues that might affect the installation. - Suggest possible solutions if any structural modifications are required. For this project, you will ideally have: - Extensive experience with structural surveys for residential buildings. - Knowledge in the installation of solar panels on flat roofs. - Expertise in analyzing structures with timber rafters, WBP ply and resin finish. - Familiarity with 125mm kingspan insulation structures. I am looking for assurance that my roof's structure can accommodate the installation of solar panels efficiently and safely. Ideally, your experience and knowledge will prevent potential problems and optimize the project's implementation.
รหัสโปรเจกต์: 38259457

เกี่ยวกับโปรเจกต์

35 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 16 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
35 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย £397 GBP สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am writing to express my keen interest in providing engineering services for your project. With my 9 years of experience in the Structural, Architectural and MEP engineering field and a strong academic background, I am confident that I possess the skills and qualifications necessary to successfully execute this project. I am committed to maintaining open and transparent communication with you throughout the project. I will provide regular updates on project progress and address any concerns promptly. I am Proficient at Drafting in Auto CAD, Civil 3D, Tekla Tedds, RAM/ Limcon Connections, Risa, Autodesk Robot, SP3D, Navisworks, BIM Modelling with Revit, ArchiCAD, STAAD pro, Tekla, 3Ds Max, Sketchup, and rendering with Lumion Pro, V-ray, Cinema4D, D5, Twinmotion and Blender and Structural Analysis with SAP2000 and ETABS. Familiar with IS (456, 875, 1893, 800-1984, 800-2007, 801- LGSS etc.), ACI 318, ASCE, AISC 360-16, AISC 341, AWC NDS, IBC, BS-EN, AS/NZS, Canadian Codes and other. PE stamping for Texas, AZ, CA, FL, Utah, Idaho, Nevada, North Carolina, Massachusetts, Montana, Indiana, NM, NY, Maryland and Virginia states and P. Eng. stamping for Ontario, BC, NS & Alberta. Thank you for considering my proposal. I look forward to the opportunity to discuss your project further and collaborate with you to achieve your desired outcomes. Sincerely, Ifam Siddeeq
£500 GBP ใน 7 วัน
4.9 (94 รีวิว)
7.2
7.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With over a decade of professional experience as a Structural and Mechanical Engineer, I have successfully conducted numerous complex structural surveys for various residential buildings throughout my career. My skillset aligns perfectly with your project as I have deep knowledge in handling structures with similar attributes (timber rafters, WBP ply finish, etc.) as well as an extensive command on analyzing and designing projects based on international standards like US, AS, ASCE, BS, IBC and many more. Furthermore, one of the key elements of my profession is ensuring the safety and durability of structures. My familiarity with the installation of solar panels specifically on flat roofs will be essential in validating whether your proposed structure can bear the required load of 18 solar panels effectively. In case any potential issues arise during my survey, my expertise in providing both economical and aesthetic solutions will guarantee efficient resolution. To ensure accurate analysis, I extensively utilize professional software like ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS, STAAD V8I, ETAB SOFTWARE, SAP, PROKON, RISA 3D and many others. Overall, choosing me for this project would mean investing in a reliable expert who's committed to optimizing your solar panel installation's success whilst ensuring its safety and longevity. Let's work together to make your vision a reality!
£300 GBP ใน 7 วัน
4.9 (95 รีวิว)
6.9
6.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there I am a top rated freelancer and will offer you the Best Discount. You can pay me a reasonable price + Good Review only. I want to review your Residential Flat Roof Structural Assessment plans/sketches,/ideas and work with you. I know you have many proposals to look through, to make this quick. Please get in touch with me to discuss this project in more detail. My first priority is that my client will be satisfied with my work. I am an expert in these softwares, ✔ ArchiCAD ✔ Autodesk Revit ✔ Autodesk AutoCAD ✔. Autodesk 3ds max ✔ Sketch Up✔ Autodesk Navisworks Manage✔ Estimation ✔ HAPE ✔ ETAP✔ Tekla If you assign me your task, I will carry out your project with the best quality. Please come over chat and discuss your requirement in a detailed way. Thanks Fayyaz and Team
£750 GBP ใน 10 วัน
5.0 (31 รีวิว)
6.3
6.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello sir, I’ve read your project considering the need for an expert in structural engineering to help U with Residential Flat Roof Structural Assessment I’m a civil engineer holding a master's degree and have more than 6 years of experience in the field, and of course, I can help finish the required task in the required time. (I’ve done more than 50 projects finished successfully _ U can Check my reviews) Similar project as yours can be provided, just kindly inbox me for further details. Regards, Mohammed Zamzam
£250 GBP ใน 2 วัน
4.8 (56 รีวิว)
6.6
6.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I recently saw your project details for "Residential Flat Roof Structural Assessment" After reading the job description, I quickly realised that your requirements precisely match my abilities. I am a master of detail, colour 3D modelling, and rendering design, 3D/2D home plan, home model interior, exterior, elevation, map, object model, 3D human characters, etc. Please ping me so we can discuss. https://www.freelancer.com/u/kkirandeep582 Thanks & Regards Kirandeep Kaur
£260 GBP ใน 3 วัน
4.9 (44 รีวิว)
6.2
6.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there Chris M., I'm bidding on your project "Residential Flat Roof Structural Assessment". Let's dive in and have a meeting I am expert in this area. please leave a message on my chat so we can discuss the budget and deadline of the project. I have read your project description and i'm confident i can do this project for you perfectly. Regards, Usama ..
£750 GBP ใน 3 วัน
5.0 (8 รีวิว)
5.6
5.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I read your project details. I'm very much interested to do this project. I'm already experience in it. You can check my previous works at my portfolio section. Please provide some drawings for better understanding. Please message me for further discussion. I'll provide some of my previous work sample. I'll deliver required Design file according relevant code and detailed drawing file. You will get complete structural solution of following civil structures: 1. RCC Structures (Residential, Commercial, Industrial) 2. Steel Structures (Shed, Multistoried Mezzanine, Silo etc.) 3. Tower (Transmission, Telecommunication) 4. Poles (Steel, SPC) 5. Bridges (Steel, RCC, Composite) 6. Composite Structures (Residential, Commercial, Industrial) 7. Foundation (Single, Combined, Mat, Pile, SPC, Screw etc.) We work with the following Analysis, Drawing and Modeling software: 1. Staad Pro. 2. Etabs 3. MS Tower 4. Auto CAD 5. RAM Connection 6. SketchUp 7. Tekla 8. Revit 9. Robot 10. Advance Steel 11. ASDIP Foundation 12. SAP 13. Tekla Tedds 14. GRASP 15. Staad Foundation 16. CSI Detailing 17. MIDAS Civil
£250 GBP ใน 2 วัน
4.9 (28 รีวิว)
5.6
5.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I have read your project "Residential Flat Roof Structural Assessment" . I've been working in 3D modeling, animation, motion graphics, and architectural visualization for 6 years. I can execute this work entirely to your delight, I can promise you of that. I have a job completion percentage of 100% and am a top-rated freelancer with approximately Fiverr successful jobs on Upwork. To provide an exact pricing and timeline for this job, I need additional information about it. • I can do Character Modeling, • Digital Sculpting & High-Resolution ZBrush Sculpting. • High and Low Poly 3D Modeling and Texturing. • Basic Human Muscles and Anatomy Knowledge. • InOrganic Modeling & Hard Surface Modeling. • Character Design & Development. Physical Based Rendering (PBR). • 3D Architectural Modeling • Retopology, • Interior and Exterior Rendering • BIM (Building Information Modeling) We look forward to the opportunity to work with you and bring your vision to life. Sincerely, STUDIO GO
£250 GBP ใน 1 วัน
5.0 (10 รีวิว)
5.2
5.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello!*****Thanks for your job posting .I have read your description carefully and am very interested in your project. We are expert in *Drawing and drafting . *Structure Design, Drafting and Shop drawing. • Reinforced Concrete structures, AutoCAD and Revit Structure. • Structural Design of Buildings using SAP2000, ETABS, and SAFE. • BIM Modeling using Revit Structure. • Structural Workshop Drawings for Concrete Buildings and AutoCAD Drafting for Structural and Architectural drawings. • Making Excel Sheets for Design and BOQ. • STEEL, CONCRETE, TIMBER/WOODEN, Aluminum structural engineering Calculations, Analysis, Design and Detail Engineering including connection design. • Concrete & Steel engineering detailing by Advance Software like TEKLA & REVIT. • Complex foundation and soil improvement method implementation • Retaining Wall Of all types Analysis+ Geotextile implementation • Post-tension and Precast concrete Structure Autodesk. we can provide perfect drawing and drafting in short time. You can see our some works and good reviews in portfolio. we guarantee the best quality of our works. we hope you are interested in our work and we are looking forward to hearing from you soon
£300 GBP ใน 7 วัน
4.9 (27 รีวิว)
5.0
5.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Top 1% in Freelancer.com Hi, Greetings! ✅checked your project details: ✅Completed Time: In project deadline We have worked on 900 + Projects. I have 6 + years of the experience in same kind of projects. If you are looking for a true Freelancer, I am the Right person for you. I am available almost 24-7 and am very responsive. I feel proud that I am a trusted Freelancer who pleases almost every single client. You can rest assure, your work will be delivered well in advance of others, with passion and accuracy. I guarantee you instant communication & responses when you need me. Why choose me? I think every client is the reason for my success. I only take projects which I am sure I can do quickly. My Portfolio Items: https://www.freelancer.com/u/schoudhary1553 I would really like to work with you on this project. If interested, Kindly contact me via chat for further details and discussion. Thank you Sandeep
£500 GBP ใน 7 วัน
5.0 (4 รีวิว)
4.6
4.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello Mate Come to know about your details regarding Residential Flat Roof Structural Assessment. Creating 3D models and 2D drawings of parts and assemblies for use in manufacturing. My knowledge of the latest CAD software and the ability to create parametric models has enabled me to significantly streamline the design process. My experience in creating detailed drawings and specifications has also helped me to quickly spot potential design errors and to take corrective action. I have a strong technical understanding of the design process, enabling me to work independently. I am excited to work with you for long term. Thanks and Regards Harvinder Singh
£275 GBP ใน 2 วัน
4.4 (23 รีวิว)
5.3
5.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello i am expert in 2D and 3D building design with 3 years experience. feel free to contact me for discuss more. hope i can work for you. thank you
£500 GBP ใน 3 วัน
5.0 (3 รีวิว)
4.0
4.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With a strong background in civil and structural engineering, I assure you that I am the ideal candidate for your project. My experience extends to designing and evaluating structures similar to your residential building. I understand the importance of ensuring that your roof can withstand the weight of solar panels safely and efficiently. My expertise in AutoCAD and structural engineering allows me to conduct thorough surveys and assessments, analyze complex structures, and propose practical solutions when required. Additionally, my familiarity with 125mm kingspan insulation, timber rafters, WBP ply, and resin finish gives me the advantage of being able to delve into the intricacies of your flat roof's structure. Furthermore, my multidisciplinary proficiencies extend into mechanical/electrical product design and analysis/simulation - this means I am acutely aware of not just how structures are built but also how ancillary components interact with them which is valuable when dealing with a project where panels need to be mounted onto an existing structure. You can expect efficient communication, timely delivery, and a meticulous approach for accurate results from me. Let's discuss further how we can optimize your solar panel installation.
£500 GBP ใน 7 วัน
4.2 (15 รีวิว)
4.6
4.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I have read and understood all your project details "Residential Flat Roof Structural Assessment" and I feel my self the best candidate to complete this project with 100 percent accuracy. I am Faisal Mahmood, I have more than 10 Years of experience in crafting tailored solutions for success, including; Business Plans, Pitch Decks, Feasibility Reports, Resumes, Cover Letters, and LinkedIn profiles. Over the past ten years, I have consistently delivered exceptional results, helping clients navigate the competitive landscape with precision and finesse. With a proven track record spanning ten years, I bring a wealth of experience to every project, ensuring not just quality but a profound understanding of evolving industry dynamics. My approach is rooted in precision, innovation, and a relentless pursuit of perfection, setting a standard that goes beyond expectations. I am damn sure that you will love my services, try me once at least. I am anxiously waiting for your messages.
£250 GBP ใน 1 วัน
4.7 (8 รีวิว)
3.6
3.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With my fifteen years of experience in structural design engineering and deep knowledge of woodwork, I am confident that I can assess and enhance the stability of your flat roof for the solar panel installation project. My expertise in analyzing structures similar to yours - including timber rafters, WBP ply, and resin finish - ensure that no stone will be left unturned during the survey. I'm well-acquainted with the 125mm Kingspan insulation structure as well. What sets me apart is not only my proficiency with computer programs like AutoCAD, SAP, ETABS, SAFE, PROKON, STAAD, REVIT but also my strong commitment to following design codes and standards such as ADIBC 2013, ACI, ASCE, and AISC. You can trust me to approach your project meticulously and adhere to all safety measures. Furthermore, my time spent preparing, modifying, and reviewing structural drawings will prove valuable in properly evaluating any potential structural issues on your roof. For a project as crucial as this one where a slight oversight could lead to major loss or even harm, experience matters. And with my extensive background in structural surveys for residential buildings combined with up-to-date knowledge on the installation of solar panels on flat roofs, I'm genuinely excited to offer you top-tier service that ensures you have a robust roof structure ready for maximum solar energy generation
£250 GBP ใน 7 วัน
4.9 (10 รีวิว)
3.2
3.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, Chris I’m El-Shaer, an Egyptian architect with more than 15 years of experience. I’m excited about Building Architecture, AutoCAD, especially in United Kingdom, We have previously worked on some projects in United Kingdom, which you can see in our portfolio, and we also specialize in creating innovative, functional designs tailored to your unique needs. Please, Chris, check my portfolio to see how I’ve transformed client visions into reality with creative and sustainable solutions. One recent project showcases my ability to blend aesthetics with functionality—qualities that align perfectly with Building Architecture, AutoCAD . I’m confident my expertise can elevate your project. Thank you, Chris, for considering me. I look forward to discussing how we can bring your vision to life. Feel free to reach out to schedule a meeting or if you have any questions about my work. Best regards, El-Shaer
£250 GBP ใน 3 วัน
5.0 (3 รีวิว)
2.7
2.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a seasoned Structural Engineer with solid proficiency in Civil Engineering and AutoCAD, I bring an invaluable breadth of experience to guarantee the optimal outcome for your Residential Flat Roof Structural Assessment project. Over the past few years, I have successfully executed a plethora of structural surveys like yours, ensuring not only safety but also durability and reliability. Your satisfaction is my priority which is why I emphasize on delivering top quality work – error-free and in good time. Furthermore, my pricing is reasonable and borne out of a desire to enable your project's swift progress without breaking the bank. With my expansive skill set covering everything from Report Writing to Graphic Designing seen from my freelancer profile above, our collaboration would certainly be a strategic investment towards an impeccably installed solar system on your roof. So sit back, relax, and let's get started!
£250 GBP ใน 1 วัน
5.0 (2 รีวิว)
2.0
2.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am seeking an expert in structural surveying for a residential building to evaluate the feasibility of installing 18 solar panels on a flat roof. The roof structure consists of 125mm Kingspan insulation, 175x50 timber rafters, and 18mm WBP ply finished in resin. The goal is to ensure the roof can sustain the additional weight of the solar panels. Your expertise in assessing structural integrity and load-bearing capacity is essential for this project. If you have experience in similar assessments, please share your qualifications and relevant experience. Looking forward to collaborating with you on this important project.
£500 GBP ใน 7 วัน
5.0 (16 รีวิว)
2.1
2.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Having graduated from one of the leading engineering schools, I possess an innate understanding of mechanical systems, which bespoke not just my adaptability, but also dedication to expanding my skillset. While I've had years of experience applying that knowledge to real-world problems and devising appropriate solutions using programs like AutoCAD and SolidWorks, my recent specialization in solar energy system design has been rather serendipitous for this very project. Drawing from my expertise in CAD/CAM, I can bring exceptional analytical insight, enabling me to conduct a comprehensive survey of your flat roof structure and accurately assess its capacity for supporting your solar panel installation. Moreover, my attention to detail placed alongside my ability to identify issues before they become problems will serve you well as I evaluate your building's structural integrity and suggest modifications where necessary. In summary, my background in engineering combined with a specialization in solar energy system design makes me uniquely qualified to fulfill your project needs. I pledge not only commercial value through assuring efficiency and safety for your project but also peace of mind owing to a thorough and secure assessment of your roof structure. So let's ensure both longevity and performance transformation for your rooftop.
£500 GBP ใน 2 วัน
5.0 (1 รีวิว)
1.8
1.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hey Chris M. , I just finished reading the job description and I see you are looking for someone experienced in CAD/CAM, Structural Engineering, AutoCAD, Building Architecture and Civil Engineering. This is something I can do, Please review my profile to confirm that I have great experience working with these tech stacks. While I have few questions: 1. These are all the requirements? If not, Please share more detailed requirements. 2. Do you currently have anything done for the job or it has to be done from scratch? 3. What is the timeline to get this done? Why Choose Me? 1. I have done more than 250 major projects only on freelancer.com. 2. I have not received a single bad feedback since last 5-6 years. 3. You will find 5 star feedback on last 100+ major projects which shows my clients are happy with my work. Timings: 9am - 9pm Eastern Time (I work as a full time freelancer) I will share you the my recent work in the private chat due to privacy concerns! Please start the chat to discuss it further. Regards, Osama
£250 GBP ใน 3 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ UNITED KINGDOM
Louth, United Kingdom
0.0
0
เป็นสมาชิกตั้งแต่ มิ.ย. 24, 2024

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง