ปิด

Decrypt INI file

I have .ini file but it is encrypted.

Need someone who can write me a method how to decrypt its data. edit and encrypt it again in same format.

ทักษะ: Coding

ดูเพิ่มเติม : flex decrypt xml data, encrypt modify decrypt, encrypt java decrypt, decrypt xml data element, flash encrypt php decrypt, encrypt flex decrypt php, mysql edit data csv file, flex decrypt post data, encrypt php decrypt, using aes encrypt aes decrypt mysqljsp jdbc, encrypt java decrypt javascript aes, encrypt flash decrypt php, encrypt actionscript decrypt php, javascript encrypt php decrypt, flex encrypt php decrypt

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #12018869

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $1068 สำหรับงานนี้

dimkazakos

Hi! I have done a lot of projects like this. You can check my profile. But i really need more details! where did you find this file? Are there any other files with this one? Please, come on chat to give me more de เพิ่มเติม

$800 USD ใน 20 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.4
AleenaIlyas

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discus เพิ่มเติม

$1250 USD ใน 20 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
ehudsonWSD

Hello, I have a few questions to determine if I am able to do this, ping me at your convenience. It kind of depends on your original file and how it was encrypted to begin with. I would be happy to take a look, and เพิ่มเติม

$833 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
bimalmurali42

SIR i can do that in record time for you as i have a good experience in programming and designing websites for about 7 years. i can prove why i am the best choice for you. its just that i recently joined freelancer th เพิ่มเติม

$1388 USD ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0