Find Jobs
Hire Freelancers

Patient-Centric Confidential Database Creation

£1500-3000 GBP

ปิดแล้ว
โพสต์ 23 วันที่ผ่านมา

£1500-3000 GBP

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
I'm looking for an experienced database developer to create a confidential database to hold critical patient information. The database should be able to: - Store patient data, including medical history, lab results, and specific details about human tissue samples - Store personal information - Be accessed and managed via a desktop application - It must be able to grow with the Tissue Bank collection - It must be easily searchable from keywords and phrases - It must be password protected and secure to adhere to Strict HTA and University policies. We currently have an very old database from which the data would need to be extracted. A candidate with a strong background in HIPAA compliance and data security is ideal due to the confidential nature of the data. Additionally, those with experience in building databases specifically for the healthcare industry would be highly regarded. Please illustrate your capability to meet these requirements in your bid.
รหัสโปรเจกต์: 38259945

เกี่ยวกับโปรเจกต์

68 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 22 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
68 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย £2,500 GBP สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, my name is Selim. I am the Director of ANC, registered in the UK. We are based in Solihull. We provide end-to-end development solutions, including web development, desktop apps, web apps, and native/hybrid mobile apps... We are specialized in bespoke solutions… We are expert with all typppppes of db, SQL-non-SQL. I read your "Patient-Centric Confidential Database Creation" project descriptions carefully before bidding. I checked your requirements as well. I understand your need, and I am ready to discuss details when you are available... I am top-rated software development expert here at freelancer.com. Pls check my profile and 400+ reviews I received to have some idea about the quality of work we do offer.. We have developed several similar desktop/cloud solutions for our clients. Kindly get back to me if you wish to proceed with a top-rated and reliable partner here...pls note that I only deliver best quality at a reasonable price, and I am open for long-term partnerships, if you wish too... I bid my best for you to start business, and I am ready to discuss details once you give me a reply... Kind Regards, Selim
£2,000 GBP ใน 30 วัน
5.0 (26 รีวิว)
7.0
7.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, I checked your requirements and I am extremely interested in taking your project. We would like to grab this opportunity and will work till you get 100% satisfied with our work. Please check my profile to learn about my expertise: https://www.freelancer.com/u/n2rtechnologies Note:- This is a place holder bid. So the Actual price and time will be given after complete discussion. Looking forward to the opportunity to work together. Regards Nurul Hasan
£1,500 GBP ใน 45 วัน
4.6 (38 รีวิว)
7.4
7.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there! I have expertise in this domain. I need to know more about your requirements. Please communicate to discuss in details. Thank you.
£1,500 GBP ใน 7 วัน
5.0 (45 รีวิว)
6.8
6.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, Hope you are doing great, i have a 9+ year experience in database development & creation, i can create your database as per your work requirements, please come on chat so we can discuss all work in details, thank you Gaurav D.
£2,250 GBP ใน 7 วัน
5.0 (54 รีวิว)
6.9
6.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi Good afternoon , I have read the brief details on your job listing . I see you have been looking for someone experienced with Database Administration, MySQL, Research, Database Development and Database Programming. Its been 8 years since I have been working on freelancer.com, I have 9 years of experience doing similar jobs. I would request you to check my profile and review projects, feedbacks of projects related to those skills. Questions: 1. These are all the requirements of your job or do you have more? If yes, Please provide detailed requirements in chat and let me review and get back with queries. 2. Do you currently have anything done or this job has to be done from scratch? 3. What is the timeline to get this job done? 4. Are you open to use 3rd party APIS for it even if they are paid? Why Choose Me? 1. I have done more than 250 major projects only on freelancer.com. 2. I have not received a single bad feedback since last 5-6 years. 3. You will find 5 star feedback on last 100+ major projects which shows my clients are happy with my work. Portfolio: https://www.freelancer.com/u/AwaisChaudhry Timings: 9am - 9pm Eastern Time (I work as a full time freelancer) Please initiate the chat so we could discuss it in detail and we will continue from there. Thanks! Awais
£3,000 GBP ใน 10 วัน
4.6 (19 รีวิว)
7.0
7.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With over a decade of experience, I am well-equipped to handle your confidential database needs. My expertise in Database programming, and Full Stack Programming skills make me adept at handling complex database activities such as store/extract data, data searchability, and user-authentication for enhanced security. Not only do I have a keen understanding of HIPAA compliance guidelines but I am also acquainted with the specific requirements that come with database development for the healthcare industry, including Tissue Bank collections. Moreover, my knowledge on Strict HTA and University policies ensures utmost adherence to necessary regulations to safeguard your patient data. Building on my experience and expertise in Database Administration and programming using different platforms like MongoDB, FileMaker and more, I have consistently demonstrated my capability to design scalable solutions that evolve as per any growing need. Let's bring your decades-old database up to date by ensuring an effective extraction process without compromising any vital information. Choose me together we'll create a robust yet user-friendly system that meets all your requisites within the defined budget.
£1,500 GBP ใน 8 วัน
4.8 (33 รีวิว)
6.3
6.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As an experienced database developer, I can create a confidential database to hold critical patient information including medical history, lab results, and specific details about human tissue samples. Hey, I am Saad Tehreem a skilled database developer with proficiency in SQL and mySQL and I will ensure the database grows with the Tissue Bank collection and is easily searchable from keywords and phrases as well as password protected and secure to adhere to Strict HTA and University policies. I have a strong background in HIPAA compliance and data security. Ping me in chat for further discussion.
£1,500 GBP ใน 3 วัน
5.0 (10 รีวิว)
5.6
5.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, I will deliver quality work at a friendly budget. I have honed my skills in Research, Database Development, Database Administration, Database Programming and MySQL and am confident in delivering top-quality work. If you could kindly message me, we can discuss and get started soon. Much obliged Wilfred
£1,500 GBP ใน 1 วัน
5.0 (11 รีวิว)
5.1
5.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
SOFTWARE DEVELOPMENT EXPERTS Hi, We are an experienced team of web, mobile and desktop software developers and have been working in this industry for over 8 years now. With a strong portfolio of software platforms successfully designed and delivered, we are a premier development agency that clients partner with for their professional and business needs. Technologies we work on: Web Software - Flutter, JS Frameworks, Laravel Desktop Software - Flutter Game development: Unity 3D, Unreal engine We are also adept in integrating the following into web solutions: - Chat bots - Payment Gateway - 3rd party SDKs - Social Media Platforms Our expertise in web and desktop software development has paved the way for us to successfully deliver projects for various industries such as Education, Healthcare, Travel and Transport, Ride Booking, Ecommerce, Online Ordering and Delivery, Social Networking, Utility Services, Home Service Booking, Recruitment and Job Search, CRM/ERP Tools, Business Management etc. Some of our most recently completed projects include Retail and Warehousing POS, Restaurant POS, School ERP, Real Estate Management System, Shuttle Service and Ride hailing Management. Kindly initiate the chat so that we can discuss the project details and share our portfolio. Thanks, Amit
£2,250 GBP ใน 7 วัน
4.8 (15 รีวิว)
5.3
5.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, I hope you are doing well! We understand the critical importance of developing a secure and compliant database for holding confidential patient information, including medical history, lab results, and tissue sample details. Our team of experienced database developers specializes in designing robust systems that adhere to strict HTA and university policies, ensuring HIPAA compliance and data security. We will create a desktop application that allows for efficient data storage, management, and retrieval, with a focus on scalability to accommodate the growing Tissue Bank collection. Our solution will feature advanced search capabilities, password protection, and encryption to safeguard sensitive information. We are committed to delivering a reliable database solution tailored to meet the specific needs of the healthcare industry, ensuring confidentiality and data integrity throughout the process. Best Regards, caroldata
£2,500 GBP ใน 20 วัน
4.7 (8 รีวิว)
5.4
5.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a master of database programming at MAKOS, I've had extensive experience building sophisticated and secure systems, which makes me the perfect candidate for the task at hand. My team and I have been responsible for creating databases that not only store sensitive information, but adhere strictly to governmental polices and industry best practices, including those required by the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Given HIPAA's primary purpose is to promote data privacy and security in healthcare, it reflects our ability to handle confidential data effectively. I understand that scalability is crucial for your Tissue Bank's growing collection. Rest assured, my previous projects include designing and implementing databases that are easily expandable without compromising performance or security. Additionally, incorporating an efficient search feature capable of identifying relevant records from your keywords is second nature to us. We ensure every database we create hits the right balance between complexity and simplicity of use. Lastly, our work isn't just about delivering high-quality products. It's also about providing ongoing support. Even after completing the project, my team will be available for any necessary enhancements or troubleshooting required to keep your database running smoothly. Trust us with your Patient-Centric Confidential Database project, and let's revolutionize your patient management!
£3,250 GBP ใน 75 วัน
4.7 (23 รีวิว)
5.4
5.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As your potential database developer, let me assure you that my decade-long experience at Kestan Writing Solutions would be a tremendous asset for your project. With a knack for meticulous research and precise database management, I have successfully handled numerous confidential projects in the past. My fluency with HIPAA compliance and data security aligns perfectly with the discreet nature of patient information, something which I consider paramount. Building robust databases is not just science but an art; especially when it comes to delicate sectors like healthcare. I am well-versed in the specific requirements of such industries and understand the necessity for easily searchable, password-protected systems. More importantly, my ability to extract and organize extensive sets of data will expedite discontinuing use of your old system for the seamless transition into the new one. Lastly, I cannot emphasize enough on the need for a scalable solution as your Tissue Bank collection continues to grow in size. More samples mean more data points and we have the capacity to keep up with this ever-expanding field of research. Let me offer my strategic problem-solving capabilities combined with cutting edge technology implementation to ensure timely, secure, and sustainable delivery of this project exceeding all your expectations.
£3,000 GBP ใน 10 วัน
4.8 (38 รีวิว)
5.1
5.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, I’m Lakshitha I can build you a application and a database to hold Th pateidata. I have prior experince on creating sub applications. Feel free to contact me for further discussion. Best regards
£3,000 GBP ใน 7 วัน
5.0 (16 รีวิว)
4.9
4.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As an experienced database developer with over 7 years of experience, I understand the meticulousness required in handling confidential data such as patient information. With a strong background in HIPAA compliance and data security, you can be assured that I will create a highly secure, patient-centric database that adheres strictly to HTA and University policies. I'm well-versed in database management and have worked extensively with Python, MySQL, and other major databases throughout my career. This, coupled with my keen eye for detail, will enable me to efficiently extract and migrate the existing data from your old database to this new application. This project sits at the intersection of my expertise: improving healthcare through technology. My skills are aligned with your requirements and I assure you of delivering not just on time but quality work that blends functionality and security. Let's work together to build a robust solution that supports the growth of your Tissue Bank collection.
£1,500 GBP ใน 7 วัน
5.0 (12 รีวิว)
4.7
4.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there! My name is Syeda Saima and I have spent a significant portion of my career ensuring that data, especially highly sensitive information like yours, is not only securely housed but also easily accessible when needed. In fact, our team has extensive experience managing multiple database systems including MySQL, NoSQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS Access, and Oracle, which means no matter what you need we can handle it with expertise. Being detail-oriented and following the highest standards of data protection and security has always been our top priority. Our proficiency in HIPAA compliance will ensure that your new database meets the strict HTA and University policies without compromise. Moreover, we understand the complexities of working with sensitive medical data and understand how to construct a streamlined system that fits your unique needs. When you choose us for this project, you can be confident in gaining an optimized database performance with secure and reliable data management during its growth with minimum-authorized access to ensure confidential patient information stays confidential. We'll also provide a detailed project documentation for future references. Let's join hands to transform your database management process and let it work wonders for you! Reach out to me today!
£2,850 GBP ใน 7 วัน
4.9 (9 รีวิว)
4.8
4.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there! I'm an experienced software developer (+14 years). I have recently developed a software for a clinic that required HIPPA compliance, so I believe that I have the required skills to deliver this software. Best Regards
£3,000 GBP ใน 30 วัน
4.7 (17 รีวิว)
4.9
4.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there! With over 12 years of experience in software engineering on large and complex projects, I'm sure I can help you finish your project with ease. I have an extensive experience in the following areas: - Software architecture - Distributed systems - Database modeling - API design - CI/CD Some of my specialties are: • .NET 8, Web APIs, SignalR, Entity Framework Core, Dapper • Angular, TailwindCSS, ReactJS, JavaScript, TypeScript . Telerik, DevExpress, AspNet Zero • C#, C++, Rust • PostgreSQL, MS SQL Server, MongoDB, Redis • RabbitMQ, Amazon SQS, Kafka, MassTransit • Azure, AWS
£3,000 GBP ใน 7 วัน
5.0 (1 รีวิว)
4.6
4.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, I've reviewed the details of your project, Patient-Centric Confidential Database Creation! With 4-5 years of experience in MySQL, Database Development, Research, Database Administration and Database Programming, I’m confident in delivering top-notch results that align with your vision and goals. Do you have any additional ideas or features in mind? Let’s discuss them and explore how we can make your project even better. What We Offer: Proven Experience: Check out our portfolio and client ratings to see our high-quality work and happy clients. Flexible Bid: The bid amount is just an estimate. We'll finalize it after a detailed discussion to understand your exact needs. Innovative Solutions: We provide creative and effective solutions customized for your project. Let’s connect to discuss your project in detail. Looking forward to working with you! Best regards, Rashid Amjad.
£2,500 GBP ใน 24 วัน
5.0 (2 รีวิว)
3.9
3.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello there Hope you are doing well as you are looking for a "create a confidential database to hold critical patient information " so will make the same as you want , I have already develop and Design the so many Database management system and admin panel , Key Features : - Store patient data, including medical history, lab results, and specific details about human tissue samples - Store personal information - Be accessed and managed via a desktop application - It must be able to grow with the Tissue Bank collection - It must be easily searchable from keywords and phrases - It must be password protected and secure to adhere to Strict HTA and University policies. Please initiate the chat so will discuss together and all Thanks & Regards Dheeraj K.
£1,500 GBP ใน 7 วัน
4.1 (5 รีวิว)
4.4
4.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hey there! I have extensive experience in database development, so I'm super excited about the chance to work on your project. I'm raring to go and ready to hit the ground running. Can't wait to hear back from you! Cheers~
£1,500 GBP ใน 7 วัน
5.0 (1 รีวิว)
3.3
3.3

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ UNITED KINGDOM
Bradford, United Kingdom
0.0
0
เป็นสมาชิกตั้งแต่ มิ.ย. 24, 2024

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง