Find Jobs
Hire Freelancers

Performance Marketer & Operations Partner for Trend Hijacking

£3000-5000 GBP

ปิดแล้ว
โพสต์ 23 วันที่ผ่านมา

£3000-5000 GBP

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
Are you a seasoned e-commerce or dropshipping expert with a passion for scaling businesses and driving results? Do you thrive in fast-paced environments and love taking on new challenges? If so, we want you to join our dynamic team as a Performance & Operations Partner! About Us: Trend Hijacking ([login to view URL]) is a premier e-commerce agency specializing in helping high-ticket clients launch and scale their e-commerce businesses from the ground up. Our comprehensive services cover everything from product research and store setup to marketing and customer service. With a dedicated team of over 21 talented professionals, we ensure our clients achieve remarkable success in the competitive e-commerce landscape. Role Overview: As a Performance & Operations Partner, you will play a crucial role in our company’s growth and client satisfaction. Your primary focus will be on operations—ensuring our clients get outstanding results and maintaining high levels of client happiness. This allows our founder to concentrate on client acquisition and brand building for Trend Hijacking. Your expertise and leadership will be instrumental in scaling our operations and driving our clients' success. Responsibilities: Oversee and manage day-to-day operations to ensure exceptional client results and satisfaction. Develop and implement strategies to scale our e-commerce and dropshipping businesses effectively. Collaborate with the team to streamline processes and improve efficiency. Monitor key performance indicators (KPIs) and adjust strategies to meet or exceed targets. Provide guidance and support to team members to enhance their performance and professional growth. Maintain strong relationships with clients, addressing their needs and concerns promptly and professionally. Stay up-to-date with industry trends and best practices to ensure our services remain cutting-edge. Qualifications: Proven experience in running and scaling e-commerce or dropshipping businesses. Strong operational and leadership skills with a track record of driving results. Excellent understanding of e-commerce platforms, digital marketing, and supply chain management. Ability to analyze data and make data-driven decisions. Exceptional communication and interpersonal skills. A proactive and problem-solving mindset. Ability to thrive in a fast-paced, dynamic environment. What We Offer: A collaborative and supportive team environment. Opportunity to work with high-ticket clients and impactful projects. Flexibility and autonomy in your role. Competitive compensation and profit-sharing potential. Continuous learning and professional development opportunities. A chance to make a significant impact on our company's growth and client success. Join Us: If you’re ready to take on a pivotal role in a thriving e-commerce agency and share the responsibility of building Trend Hijacking to new heights, we’d love to hear from you. Together, we can achieve remarkable success and create lasting value for our clients. How to Apply: Please make a loom video detailing your experience, expertise and why you think this might be the best opportunity for you at the moment.
รหัสโปรเจกต์: 38260852

เกี่ยวกับโปรเจกต์

28 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 17 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
28 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย £4,093 GBP สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hey Good evening , Just finished reading the brief details . I see you have been looking for someone who has experience with these tech stacks Conversion Rate Optimization, Shopify, Internet Marketing, Google Adsense and eCommerce. I will request you to review my profile, skills, projects and customer feedbacks to confirm that I will be good fit for this job. I would like you to start the chat so we can discuss the project in detail and we will see how it goes. Questions: 1. These are all the requirements? If not, Please share more detailed requirements. 2. Do you currently have anything done for the job or it has to be done from scratch? 3. What is the timeline to get this done? Why Choose Me? 1. I have done more than 250 major projects only on freelancer.com. 2. I have not received a single bad feedback since last 5-6 years. 3. You will find 5 star feedback on last 100+ major projects which shows my clients are happy with my work. Portfolio: https://www.freelancer.com/u/AwaisChaudhry Timings: 9am - 9pm Eastern Time (I work as a full time freelancer) Thanks and regards, Awais
£5,000 GBP ใน 13 วัน
4.9 (4 รีวิว)
5.9
5.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, I've reviewed the details of your project, Performance & Operations Partner for Trend Hijacking! With 4-5 years of experience in Conversion Rate Optimization, Google Adsense, eCommerce, Shopify and Internet Marketing, I’m confident in delivering top-notch results that align with your vision and goals. Do you have any additional ideas or features in mind? Let’s discuss them and explore how we can make your project even better. What We Offer: Proven Experience: Check out our portfolio and client ratings to see our high-quality work and happy clients. Flexible Bid: The bid amount is just an estimate. We'll finalize it after a detailed discussion to understand your exact needs. Innovative Solutions: We provide creative and effective solutions customized for your project. Let’s connect to discuss your project in detail. Looking forward to working with you! Best regards, Rashid Amjad.
£4,400 GBP ใน 30 วัน
5.0 (17 รีวิว)
5.8
5.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am going to start your project right now. As a seasoned e-commerce and dropshipping expert, I bring a passion for scaling businesses and driving results. Joining Trend Hijacking as a Performance & Operations Partner, I am committed to optimizing operations and ensuring exceptional client satisfaction. With extensive experience in e-commerce operations, digital marketing, and team leadership, I am well-equipped to streamline processes, drive growth, and exceed KPI targets. My proactive mindset and data-driven approach will contribute to scaling your business effectively. Let's collaborate to achieve remarkable success and elevate Trend Hijacking to new heights in the competitive e-commerce landscape.
£4,000 GBP ใน 7 วัน
5.0 (19 รีวิว)
5.5
5.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, As a seasoned e-commerce expert, I understand the need to effectively scale businesses and drive impressive results. I am excited about the opportunity to leverage my skills and experience to contribute to Trend Hijacking's growth and client satisfaction. Your focus on ensuring outstanding results for your clients is admirable. I'm keen to learn more about your specific operational strategies and how you measure client happiness. How do you handle challenges when meeting the set KPIs? In my previous role, I successfully scaled a dropshipping business by 200% in just one year, using data-driven strategies and innovative marketing techniques. I believe this experience will be instrumental in my role as a Performance & Operations Partner with your team. I am available immediately and look forward to the possibility of working with you. With over 22 years of IT experience, my team and I are confident in delivering exceptional results. Best Regards, Rohit.
£4,500 GBP ใน 15 วัน
4.8 (8 รีวิว)
5.6
5.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, I am excited to apply for the Performance & Operations Partner position at Trend Hijacking. With a proven track record in scaling e-commerce and dropshipping businesses, I am passionate about driving results and exceeding client expectations. My expertise in operations management, coupled with strong leadership skills, aligns perfectly with the responsibilities of this role. I bring a comprehensive understanding of e-commerce platforms, digital marketing strategies, and supply chain management, enabling me to contribute effectively to the success of our clients. I thrive in fast-paced environments and am dedicated to continuous improvement and innovation. I look forward to the opportunity to collaborate with your dynamic team and contribute to the growth and success of Trend Hijacking. Best regards, Muhammad Anas K.
£4,000 GBP ใน 7 วัน
4.6 (8 รีวิว)
5.2
5.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, You are looking for an e-commerce and dropshipping expert to oversee and manage day-to-day operations, ensuring exceptional client results and satisfaction. With 8+ years of proven experience in running and scaling e-commerce and dropshipping businesses, I can assist you in developing and implementing effective strategies, streamlining processes, and enhancing client satisfaction. Having a strong background in e-commerce platforms, digital marketing, and supply chain management experience, I have with my previous clients is consistently praised for delivering outstanding results and driving growth. As a candidate for the Performance & Operations Partner role, I have a few questions for you: 1. What are the key performance indicators (KPIs) you prioritize for measuring success? 2. Are there any specific tools or platforms you currently use for operations and performance tracking? 3. Can you provide more details on your current client acquisition process? 4. What are your immediate goals for scaling Trend Hijacking in the next 6 months? Regarding the similar work I have done for my previous clients, I would love to explain it in the chat or call (Very Quickly). If any of the above details connect with your requirements, let's have a chat.
£3,000 GBP ใน 17 วัน
5.0 (2 รีวิว)
4.3
4.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With 8veer on your side, you can confidently entrust the challenging role of Performance and Operations Partner to me. Not only do I bring over a decade of experience in e-commerce and dropshipping businesses, but I also have a solid track record of not just scaling operations, but also driving results. With my ability to analyze data, implement data-driven strategies, and optimize conversion rates, I'm confident that I can take full ownership of streamlining processes and improving efficiency within Trend Hijacking. At 8veer, we believe in fostering strong relationships with clients based on trust, professionalism, and prompt addressing of any concerns or needs. With my excellent communication skills and a problem-solving mindset, I'm fully equipped to maintain high levels of client happiness while keeping an eye on those all-important KPIs. This role at Trend Hijacking presents an opportunity not just for a job but for meaningful impact. By joining forces with me, together we can empower companies to achieve remarkable success in e-commerce through our cutting-edge strategies executed using platforms like Google Adsense. In addition to my skills sponsored by multiple certifications in internet marketing, I also offer the added advantage of being able to effectively implement marketing strategy to maximize your profitability within a competitive landscape. So let's ensure that your clients don't just achieve success; they create trends that others want to hijack too!
£4,000 GBP ใน 7 วัน
5.0 (1 รีวิว)
4.1
4.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello TrendHijacking, I'll be glad to assist you with this Performance Marketer & Operations Partner for Trend Hijacking project. I can work with you during the next hours to have this done. I will complete this project with 100% accuracy. ❇️ Why Me? ✅ Experienced in this type of projects ✅ Punctual ✅ Good Communication Skill ✅ 40 + Reviews and nice feedback from clients ✅ Result Oriented Freelancer ✅ 250 + web projects completed ✅ Working according to EST My skills are Internet Marketing, eCommerce, Google Adsense, Shopify, Conversion Rate Optimization Click on the "CHAT" button so we will discuss it in detail. I'm always online and available. Please feel free to contact me at any time. I am available 24/7 for support. Best Regards Umer
£3,000 GBP ใน 7 วัน
5.0 (10 รีวิว)
3.9
3.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, With a proven track record in scaling e-commerce and dropshipping ventures, I am excited about the opportunity to join Trend Hijacking as your Performance & Operations Partner. My extensive experience in overseeing operations and driving results aligns perfectly with your vision to deliver exceptional client satisfaction and business growth. I bring a deep understanding of e-commerce platforms, digital marketing strategies, and effective supply chain management, ensuring we achieve and exceed KPIs consistently. I am eager to contribute to your dynamic team, leveraging my leadership skills to streamline processes and enhance team performance. Together, we can capitalize on market trends, optimize operations, and propel Trend Hijacking to new heights of success. Best regards, Muhammad Arif K.
£3,000 GBP ใน 7 วัน
5.0 (1 รีวิว)
3.4
3.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello TrendHijacking, I understand that you are seeking a Performance Marketer & Operations Partner with expertise in eCommerce, Google Adsense, Shopify, and Conversion Rate Optimization to join your dynamic team at Trend Hijacking. As a seasoned professional in the eCommerce industry, I am excited about the opportunity to contribute to your company's growth and client satisfaction. With a proven track record of successfully running and scaling eCommerce businesses, I am confident in my ability to oversee day-to-day operations, develop effective strategies, and drive exceptional results for your clients. My strong leadership skills, coupled with my passion for staying up-to-date with industry trends, make me well-equipped to enhance your company's operations and drive success. I am committed to effective communication, collaboration, and delivering outstanding outcomes for your clients. I am confident that my skills and experience align well with the requirements of this role, and I am eager to contribute to the growth and success of Trend Hijacking. King regards, Noah Naizir
£4,000 GBP ใน 7 วัน
5.0 (1 รีวิว)
3.1
3.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Nice to meet you TrendHijacking, My name is Anthony Muñoz, I express my interest in working on your project after carefully reading the requirements and concluding that they match my area of knowledge and skills. I am currently the lead engineer for the IT agency DSPro and I have more than 10 years of experience in the field. I have successfully completed a large number of similar jobs and I consider your project to be a challenge in which I would like to work and be able to make it a reality. Please feel free to contact me, it will be my pleasure to help you. I greatly appreciate the time provided and I remain attentive to any questions or concerns. Greetings
£7,904 GBP ใน 7 วัน
1.0 (1 รีวิว)
3.0
3.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, Your job post for Performance Marketer & Operations Partner for Trend Hijacking caught my eye because it aligns perfectly with my skill set. Having thoroughly reviewed the requirements, I am confident in my ability to deliver high-quality results for your project. My expertise in Internet Marketing, eCommerce, Google Adsense, Shopify, Conversion Rate Optimization makes me a strong candidate for this position. If you think I’m a good fit, please start a chat so I can ask a few questions to better understand your needs. Sincerely, Yasir
£5,000 GBP ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
⭐ Verified UAE Agency ⭐ Greeting TrendHijacking, As a senior custom website developer and Backend Expert, I can surely help you to Performance Marketer & Operations Partner for Trend Hijacking as per your requirement with 100% job satisfaction. TrendHijacking, Please share complete details on chat and I will provide my whole sample links in chat because anyone can copy my samples here. Let’s have a chat, I am sure that I can do the project very well. I am a creative freelancer and Since 2012, I am managing web Development tasks successfully. and I have more than 6 years of Full stack experience and development for different companies in the Dubai. As a highly skilled Full-Stack Web developer with 6+ years of working experience. I can design/develop, PHP, Angular, Larval, React JS, Woo-commerce, Wix, WordPress, and Shopify sites from scratch, Customization of theme, Custom Plugin, API integration, Maintenance of a site, Revamp of the site, etc. Hope to see you on my client list. Waiting for your response. Thank you and regards, Centaurus Agency
£3,000 GBP ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With solid and versatile expertise across eCommerce, Shopify, and more, as well as an extensive background in operations and leadership, I am convinced that I possess a unique blend of skills that make me an ideal candidate for Performance & Operations Partner at Trend Hijacking. Having successfully built numerous eCommerce and dropshipping businesses, I've unlocked my ability to take projects from initiation to soaring success. I understand the complexities and challenges implicit in both ends of the spectrum - the everyday operational grind and looking ahead to strategically future-proofing for scalability. One of my major strengths lies in leveraging data effectively to fuel business strategies. This aligns impeccably with your needs for key performance indicators (KPIs) monitoring, strategy refinement and data-driven decision making. My keen analytical skills developed over many years will maximize results for Trend Hijacking. As an agile problem-solver, fast-paced environments invigorate rather than intimidate me. And with operations management being at the heart of this role, my proven record of enhancing efficiency by streamlining processes will augment your business growth dramatically. Thanks
£4,000 GBP ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Ok. I have read your project description carefully and understood requirements throughly but have some doubts. Please message me so that we can discuss in detail. Thanks in advance.
£4,000 GBP ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With a comprehensive understanding of the eCommerce industry, particularly in scaling businesses and driving measurable growth, I guarantee you an innovative approach to your Trend Hijacking project. My proven record in operational efficiency, a critical aspect of your job description, has consistently ensured remarkable results for all my clients. I prioritize refining internal processes while remaining fiercely adaptable to achieve a higher degree of competitiveness in the dynamic eCommerce landscape. My expertise lies extensively in overseeing day-to-day operations and developing and implementing strategies that facilitate effective scalability, all key responsibilities for a Performance & Operations Partner. In line with your vision, I assure you a finger on the pulse regarding trends and best practices in the industry to ensure our services consistently remain cutting-edge. Moreover, as someone who values open communication and interdisciplinary collaboration, I am excited at the prospect of working with a team of talented professionals like yours. With my firm belief in clear and consistent communication and a track record in providing impactful strategic guidance to team members as well as clients, I can guarantee an environment where we are all working towards exceeding goals harmoniously. As a potential Performance & Operations Partner for Trend Hijacking, let's build something phenomenal together; where your client acquisition
£3,000 GBP ใน 2 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, Warm greetings from Syndell! We are 5-star reviewed on Clutch, GoodFirms, and among the top rated companies for our services on Freelancer.com. We've carefully reviewed your requirements and are excited about the possibility of collaborating with you. Our team of seasoned developers, designers, and marketers are ready to bring your vision to life. We specialize in Web development, Mobile development, Digital marketing, and AI automation. We specialize in Web development, Mobile development, Digital marketing, and AI automation. Whether it's creating a standout website, developing a mobile application, implementing digital transformation & automation, or executing design-related tasks, we're ready to deliver at our peak performance. We've had the privilege of working with small SMEs and global brands alike. Our personalized strategy, technical acumen, and unwavering commitment to excellence make us the perfect choice for your project. We are excited to start a dialogue with you and, once we are in partnership, we will immediately demonstrate our expansive portfolio. Looking forward to this exciting opportunity. Thanks! PS: The final time and cost may be subject to change based on our discussion.
£4,000 GBP ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ UNITED KINGDOM
Morden, United Kingdom
0.0
0
เป็นสมาชิกตั้งแต่ มิ.ย. 24, 2024

การยืนยันลูกค้า

งานอื่นๆ จากลูกค้ารายนี้

High Ticket Sales Closer
£3000-5000 GBP
ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง