Find Jobs
Hire Freelancers

Technical Translation to English

$25-50 USD / hour

ปิดแล้ว
โพสต์ ประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา

$25-50 USD / hour

I am looking for a translation expert to translate my documents from an unknown source language into English. Since my documents are technical in nature, the perfect match would be a freelancer who has a keen understanding of technical terminologies. But, don't go overboard with it. I need the use of both specific technical words and regular language to make my documents easily comprehensible to anyone who reads it. Key Responsibilities: - Translate my technical documents into English - Use the right blend of technical jargon and regular words for proper comprehension Ideal Candidate: - Proficient in English language - Background in technical writing and translation - Understanding of technical jargon - Strong attention to detail This task will require not just a regular translator but someone who can understand the context of the documents and rewrite them without losing the message they carry. Looking forward to collaborating!
รหัสโปรเจกต์: 37826840

เกี่ยวกับโปรเจกต์

83 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 17 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
83 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย $34 USD/ชั่วโมง สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there! As I have read, I see you need help to translate your documents, I could help you with this work and develop the translations you need into English. I'm a professional translator with more than 10 years of experience and more than 300 projects done here on this platform. I offer unlimited revisions and I don't require any payment in front. I always meet delivery deadlines working until I get the desired results. Also, the translation I do is 100% human and I don't use any automatic software, which guarantees quality in each translated word depending on the context. Send me a message so I can show you my previous work and we can discuss more. Yours truly, Giovanni.
$25 USD ใน 40 วัน
4.9 (107 รีวิว)
7.8
7.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Greetings! I'm a professional in providing high quality technical translation service. I am a top-rated freelancer with about 15 years of experience, having served about 700 satisfied clients. Please message me to check my portfolio. Thanks, Revival
$25 USD ใน 40 วัน
4.9 (35 รีวิว)
5.9
5.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello There, We are writing to propose our translation services for translate your documents from an unknown source language into English. We will accurately translate various business documents, ensuring clarity and precision. We'll review documents to understand context and requirements. Our native-speaking translators will ensure linguistic accuracy and cultural relevance. Rigorous checks will guarantee accuracy and consistency. You'll have the chance to provide feedback for any necessary revisions. Translated documents will be delivered promptly in agreed formats. We'll work efficiently to meet your deadlines. Our pricing is competitive and tailored to your project's specifics. A detailed cost estimate will be provided. We maintain strict confidentiality standards for all information provided. We're committed to delivering high-quality translation services to meet your needs. Thank you for considering our proposal. Sincerely, TranslateMedia24
$25 USD ใน 1 วัน
4.9 (9 รีวิว)
5.5
5.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, As an experienced and highly skilled Professional Engineer, I bring to the table a profound understanding of your project's technical aspect and the ability to convey complex information in an easily comprehensible manner, which is a trait essential for a smooth translation. The nature of my profession necessitates sharp attention to detail, something I've honed over 7 years as both a practitioner and academic. I understand that your documents require not only an accurate translation but a reflection of the nuanced context they carry. My competence in English, coupled with the technical writing talents developed throughout my career uniquely position me to deliver utmost quality on your project. Lastly, my lifelong passion for learning counts technical translations too! The journey from decoding complex information into simpler explanations, be it through structural design or translation, is one that deeply interests and motivates me. Rest assured; when collaborating with me on this project, you're getting much more than someone who can just translate—I am offering a partner who can comprehend and recreate your technical message.
$30 USD ใน 40 วัน
5.0 (1 รีวิว)
4.3
4.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello there Haeruddin H., Good afternoon! My name is Jane a professional research writer with skills including Translation, Technical Writing, English (UK) Translator, English (US) Translator and Indonesian Translator. I have over 5 years in research writing. in different subjects. I have extensive experience in the following areas; - literature review - Referencing Formatting i.e APA, Havard, MLA, Chicago, IEEE etc - writing and publishing Journals - Class management i.e finance, database, mathematics, Aleks etc - Timed tests Therefore, I am confident in my ability to deliver high-quality results for this project. I am eager to discuss further details and see how I can contribute to your team. I am happy to offer a free consultation and a 10% discount for first-time clients. Please send a message to discuss more regarding this project. Best Jane
$25 USD ใน 29 วัน
5.0 (2 รีวิว)
2.0
2.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Am an IT engineer with experience in content creation and Coding.I have previous experience as a transalator and am sure tht I can finish this work in an accurate manner with a short period of time
$45 USD ใน 40 วัน
5.0 (1 รีวิว)
1.6
1.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
i can speak english.i can translate lines in english. I can make an english copyright. My english in academy was excellent
$38 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, I am a specialist to translate a documents. I can translate your documents to English (UK) Language. I can do that work perfectly.
$38 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear Client, I'll expertly translate your tech docs into English. Precision meets clarity. Proficient in tech jargon. Let's collaborate! Best, Alisher Khan
$25.50 USD ใน 5 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Minha proposta é fornecer traduções precisas e claras dos seus documentos técnicos para o inglês, garantindo que o conteúdo seja compreensível para todos os leitores. Com experiência em tradução técnica e habilidades linguísticas sólidas, sou capaz de encontrar a combinação certa entre o jargão técnico e uma linguagem mais acessível. Minha atenção aos detalhes e compreensão do contexto me permitem reescrever os documentos sem perder sua mensagem original. Estou comprometido em entregar um trabalho de alta qualidade dentro do prazo estabelecido.
$38 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am Ali Hossen. I am will translation any language. firstly i will provide sample you. If you are satisfied then. I will start work. I will 100 % quality full work. If you agree please contact me.
$25 USD ใน 20 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am a professional translator and proofreader with over 4 years of experience working on any material, such as literature, Documents, websites, Games, books, etc. If you are seeking an expert proofreader, I can help you craft engaging, compelling, and error-free content. Whether you need a translation from English-Chinese-Urdu-Arabic, require your written work to be proofread and edited to perfection, need help with subtitling your video content, or require visually stunning graphic designs, I am here to help you
$25 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
- Proficient in English language - Background in technical writing and translation - Understanding of technical jargon - Strong attention to detail
$38 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a passionate linguist fluent in both French and English, I possess a deep understanding of the nuances and intricacies of both languages. With a keen eye for detail and a commitment to accuracy, I have honed my skills through years of experience in translating a wide range of materials, from documents and articles to websites and marketing content. My journey in translation began with a strong foundation in language studies. Throughout my academic career, I have embraced the challenge of bridging linguistic and cultural gaps, ensuring that the essence and intent of the original message are preserved in the translated text. I have developed a reputation for delivering high-quality translations within tight deadlines. Whether it's translating legal documents, technical manuals, or creative literature, I approach each project with dedication and precision, striving to exceed client expectations every time. Beyond my linguistic abilities, I bring a strong sense of professionalism, adaptability, and problem-solving skills to every project. I am proficient in using translation software and tools to streamline workflows and maintain consistency throughout the translation process. As someone deeply passionate about languages and communication, I am eager to collaborate with your team to provide accurate and impactful translations that resonate with your target audience and contribute to the success of your projects.
$38 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As an experienced English (US) Translator with a passion for quality and attention to detail, I can provide you with a top-notch translation for your technical documents. My commitment to delivering high-quality work on time and within budget has earned me a reputation for excellence in the industry. I take ownership of my work making sure you receive nothing but the absolute best. More so, my background in technical writing and translation combined with my 24X7 availability improves my perspective, allowing me to understand and accurately translate intricate technical jargon without losing the essence of the original document's message. This ensures your readers will easily comprehend your documents while getting access to the necessary technical information. Lastly, I do not expect you to take my word for these claims. A sample translation, tailored specifically to your needs, is ready at your request. Reviewing this will allow you to see firsthand how I strike the perfect balance between technical lingo and reader-friendly language. Together, let us take your project off that unknown source language ground into a flawless English finish that communicates effectively and professionally.
$25 USD ใน 25 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
My name is Robert and I'm more than what you see in my LinkedIn resume. As a data analyst, I've honed many of the skills that set me up well for this translation task. My work with SQL, for example, is demanding on precision & context — qualities that bode well for technical translation. I bring a detailed-oriented approach to everything I do, a trait further amplified by the NLP projects I've conducted. A key part of my success as a data analyst lies in my ability to find the right balance between complex jargon and plain English when conveying information. This mirrors the requirement you have for your translation project since you want your technical document translated in a way that caters to both technical and non-technical audiences without diluting the original intent. Choosing me would guarantee not just a translator but a language expert that will elevate your technical documents' value and accessibility. My understanding of statistical modeling, inference & problem-solving will provide me an edge in interpreting the context of your documents before translating them - ensuring zero dilution of content/message while adapting it into easily comprehensible English words. Excited about potentially collaborating on this project!
$38 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
"I am Waseem .I am translator "The stories of language journeys are always fascinating. My aim is always to convey your content accurately and meaningfully. I consider it crucial to fulfill the responsibility of translating your text, and I strive to do it in a standardized manner. It is my mission to represent your experiences and stories accurately. Thank you for trusting me."
$38 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am a certified candidate in translator as well as expert in translate languages. I am very enthusiastic to do this work. Reply in seconds.
$30 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I possess a combination of qualities that make me a strong candidate for various projects. With a vast knowledge base and proficiency in multiple languages, I can provide accurate and up-to-date information and communicate effectively with users from diverse backgrounds. My quick learning ability and adaptability allow me to meet different project requirements and deliver relevant assistance.
$38 USD ใน 14 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I can ensure the my English writing and translating skills are very accurate and precise towards the project.
$35 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ INDONESIA
West Nusa Tenggara, Indonesia
0.0
0
เป็นสมาชิกตั้งแต่ มี.ค. 1, 2024

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน FreelancerประเภทโปรเจคการประกวดFreelancerองค์กรแพ็กเกจสมาชิกโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้าการจัดการโปรเจคงานในพื้นที่Photo Anywhereหน้าจัดแสดงผลงานAPI สำหรับนักพัฒนาได้รับการยืนยันDesktop App เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราวิธีใช้งานความปลอดภัยนักลงทุนแผนผังเว็บไซต์เรื่องราวข่าวออกสื่อทีมรางวัลข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์ข้อพึงปฏิบัติค่าธรรมเนียมและค่าบริการหุ้นส่วนEscrow.comLoadshiftWarrior Forum แอปโลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง