Find Jobs
Hire Freelancers

Data-Driven PDF Report with Bar Charts

$30-250 AUD

ปิดแล้ว
โพสต์ ประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา

$30-250 AUD

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
This project requires the transformation of given survey data into a comprehensive, yet brief, report encapsulating all the pertinent information with the aid of visualized bar charts. Key Deliverables: - Providing a straightforward summary of the survey data - Turning complex data into easy-to-read bar charts - Creating a PDF report that integrates both the textual and graphical analysis. Ideal freelancer should possess: 1. Excellent data analysis skills to effectively synthesize information into a simple summary 2. Proficiency in data visualization tools to create impactful bar charts 3. Expertise in designing PDF reports that are both professional and easy to comprehend.
รหัสโปรเจกต์: 38222867

เกี่ยวกับโปรเจกต์

36 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 26 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
36 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย $137 AUD สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Top 1% in Freelancer.com Hi, Greetings! ✅checked your project details: ✅Completed Time: In project deadline We have worked on 900 + Projects. I have 6 + years of the experience in same kind of projects. If you are looking for a true Freelancer, I am the Right person for you. I am available almost 24-7 and am very responsive. I feel proud that I am a trusted Freelancer who pleases almost every single client. You can rest assure, your work will be delivered well in advance of others, with passion and accuracy. I guarantee you instant communication & responses when you need me. Why choose me? I think every client is the reason for my success. I only take projects which I am sure I can do quickly. My Portfolio Items: https://www.freelancer.com/u/schoudhary1553 I would really like to work with you on this project. If interested, Kindly contact me via chat for further details and discussion. Thank you Sandeep
$180 AUD ใน 4 วัน
4.9 (534 รีวิว)
8.4
8.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a full-stack freelance marketer and data analyst, I understand the importance of turning complex data into digestible and visually appealing insights.
$120 AUD ใน 2 วัน
4.7 (86 รีวิว)
6.6
6.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Respected Sir/Madam, Data Analyst with over 3 years’ experience in Power BI, SPSS, Power Query, SQL and Excel ….. In the past i have done several data analysis projects including design of several interactive dashboards and reports. I will provide u a perfect data into visualized charts using data source as per mentioned requirements...ITS MY FIELD. Revisions: unlimited until satisfaction Rating: 762 positive client feedbacks Portfolio: www.freelancer.com/u/Nidagold.html Thank you so much!
$225 AUD ใน 1 วัน
4.8 (85 รีวิว)
6.3
6.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi There, Ready right now I'm ready to transformation of given survey data into a comprehensive, yet brief, report encapsulating all the pertinent information with the aid of visualized bar charts. I will show you sample for your satisfaction and project accuracy then we will go to start, so please contact me and share more details thanks. Check My Profile: https://www.freelancer.pk/u/WelcomeClient I would like to work on this project and can complete with 100% accuracy within the time frame. https://www.freelancer.pk/projects/excel/business-profit-loss-reporting-excel/reviews https://www.freelancer.pk/projects/data-entry/copy-listings-from-website-another/reviews Thanks, Umer
$50 AUD ใน 1 วัน
4.8 (162 รีวิว)
6.3
6.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, Statistics is my favorite subject and will be glad to help. I have skills in Data Processing, Statistics, R Programming Language, SPSS, Tableau and Excel. Hire me for your methodology and data analysis chapters for your dissertation.
$150 AUD ใน 5 วัน
4.7 (32 รีวิว)
5.7
5.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I can transform the given survey data into a comprehensive, yet brief, report encapsulating all the pertinent information with the aid of visualized bar charts. Lets chat. Hello, I am Aneesa, an expert in data analysis, visualization, and report creation with hands-on experience on STATA, R (R Studio), SPSS, Python, EViews, Power BI, Excel, SQL, A/B testing and Tableau for creating strong visualizations, specifically dashboards, pie and bar charts, etc. My approach begins with a thorough understanding of the survey data, identifying key insights and trends to include in the report. Utilizing advanced data visualization tools such as Tableau or PowerBI, I will craft visually engaging bar charts that effectively convey the survey findings in a clear and concise manner. These charts will be carefully designed to highlight important trends and comparisons, ensuring maximum impact and comprehension. In designing the PDF report, I will employ professional layout techniques to seamlessly integrate both textual analysis and graphical elements. This will result in a visually appealing document that is easy to navigate and understand, catering to both technical and non-technical audiences alike. I will ensure that the final deliverable meets your expectations. Best Regards, Aneesa.
$100 AUD ใน 1 วัน
4.3 (6 รีวิว)
3.1
3.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Greetings! I am interested in your project This project requires the transformation of given survey data into a comprehensive, yet brief, report encapsulating all the pertinent information with the aid of visualized bar charts I am an excellent Research paper writer with a successful track record for my clients. I will write professional Research papers that ensure 100% customer satisfaction. I ensure the Research papers I write are 100% original. I boast skills such as Electronic Forms and Excel I further charge a friendly and negotiable price as well as unlimited revisions at no extra cost. Please consider my bid. Regards.
$45 AUD ใน 3 วัน
3.9 (2 รีวิว)
2.1
2.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I have the skills and expertise required to analyze data effectively and summarize it succinctly. Additionally, I am proficient in data visualization tools to create impactful bar charts. I also have experience in designing professional and easy-to-understand PDF reports. I would be happy to work on this project and transform the survey data into a comprehensive and concise report, including the required graphical elements regards Sahar
$30 AUD ใน 2 วัน
5.0 (2 รีวิว)
1.1
1.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
We have expert freelance in same skills in our group,We work with over 300 clients in more than 21 countries and provide freelance support in over 85 technologies. You can connect with us for on-time delivery of your projects. We have successfully delivered more than 100 projects. So, connect with us! we have data entry experts
$140 AUD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello there, I am a Data Analyst by practice, and by using appropriate statistical softwares, I can help you discover facts from your data pool. I run both quantitative and qualitative analysis professionally; I use Ms-EXCEL, SPSS, STATA, EVIEWS, R, PYTHON, NVIVO, TABLEAU, MATLAB, SAS, ATLAS Ti and MINITAB. I can help you with ODK Programming, Data Analysis and Report Writing. Please get in touch.
$140 AUD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello there, As a freelancer with strong typing and data entry skills, I believe I can offer much more than meets the eye. Over the past 1.5 years, I honed my ability to handle and organize data with ease and precision, providing quick and accurate reports. My focus on speed doesn't compromise my attention to detail, as my typing speed of 52 words per minute makes it easy to transform complex data into useful insights. Moreover, my command over Excel is another important asset for this project. My proficiency in leveraging Excel's analytical capabilities, such as pivot tables, charts, and formulas, can transform the raw survey data into visually engaging bar charts that are easy-to-understand but packed with information. While I'm still a student at Jamia Millia Islamia, a prominent central university based in New Delhi, my commitment to excellence and delivering professional work is unwavering. I am also eager to learn and adapt to new technologies and tools that would aid in creating a comprehensive PDF report for you. Thank you for considering me for your project!
$200 AUD ใน 3 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I understand the importance of accurate data entry for maintaining the integrity of business operations. My background in [data analysis has equipped me with the necessary skills to perform this role efficiently. I am a quick learner and adapt easily to new software and processes. I am available to start immediately and can commit flexible hours. My goal is to ensure that all tasks are completed accurately and on time, contributing to the smooth operation of your business. Thank you for considering my application. I am looking forward to the opportunity to discuss how my skills and experiences align with your needs. Please feel free to contact me at +2349065773633 to schedule an interview. Sincerely, Sode Oluwafemifayo Solomon +2349065773633
$140 AUD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am really good at typing stuff accurately and helping customers nicely. I also know how to manage money well, like making budgets and understanding financial matters. In addition, I am good at solving problems and working in busy places.
$140 AUD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I'm excited to transform your survey data into a concise, visually engaging PDF report with clear bar charts. With my expertise in data analysis, visualization, and report design, I can deliver professional and easy-to-understand results. Looking forward to the opportunity!
$100 AUD ใน 4 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Drawing from my years of experience in data entry, I assure you of a precise and punctual execution of your project. With proficiency in Excel, I have handled numerous high-volume data projects with utmost accuracy - an ability that is crucial for error-free data inputs. My attention to detail enables me to identify discrepancies, correct them, and prevent their recurrence, ensuring the maintenance of data integrity at every step. Moreover, while not directly related to content writing as my background suggests, my skillset is perfectly aligned to the needs of organizing complex information into comprehensive and understandable formats. As your project demands turning intricate survey data into easy-to-read summaries and informative bar charts, my talent for simplification will be an excellent fit.
$140 AUD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As an Excel expert with over a decade of experience, I am confident in my ability to seamlessly analyze and visualize complex data, just as your project requires. Through the years, I have developed a knack for converting large quantities of information into concise charts and summaries that are both engaging and easy to grasp. By understanding the distinct importance of visual representations in comprehending data trends, I have honed my proficiency in employing various data visualization tools to provide comprehensive reports. Additionally, my skills are not restrained solely to data analysis but span the realm of report design too. Even within a PDF format, I promise to produce professional-looking reports that integrate neat visuals with precise yet readable textual analysis - effectively encapsulating your survey data. The websites I’ve built in the past stand as testament to my aesthetic sensibilities, design thinking, and meticulous attention to detail. In conclusion, hiring me for your project assures not only reliable technical expertise but also diligent project management. My commitment to quality and quick turnaround ensure that your business and projects will always remain top priority during our collaboration. As your data-driven PDF report demands an intuitive comprehension of both textual and graphical elements, you can trust me to bring all the necessary skills and panache to make it happen successfully.
$225 AUD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I'm the best for this job because I have one year experience in this field so this is my best project me know
$100 AUD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi i am honoured to work with you for this will be the 3 year of experience please consider me and give me the project so that we can proceed with further action
$140 AUD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Drawing from my extensive expertise in data analysis, proficient use of data visualization tools, and proven track record in designing professional PDF reports, I am the ideal freelancer for your project. As a seasoned professional with a profound understanding of Excel, I excel in synthesizing complex data sets into simple and clear summaries. More importantly, I am proficient in presenting these summaries visually using impactful bar charts. Beyond just transforming data into informative charts, I take pride in my ability to create comprehensive reports that seamlessly integrate both textual and graphical analysis. My approach ensures that the viewers not only understand the survey data but also grasp the intrinsic relationships hidden within, all while keeping the report both crisp and comprehensible. Finally, my skills in Autocad broaden opportunities to handle diverse projects like converting PDFs to Ms Office or Autocad-related formats - a testament to my versatility as a professional. Choose me and get ready for an impeccably designed PDF report, loaded with insightful bar charts that will empower your stakeholders to make data-driven decisions effortlessly. Let me transform your data into compelling insights!
$140 AUD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As an expert in data analysis and proficient in various data visualization tools, I am confident that I can deliver the outstanding service you require for your Data-Driven PDF Report with Bar Charts. My years of experience in the financial sector and HR management have fortified my understanding of data pattens and management. Consequently, this provides me with the dexterity to expediently transform complex data into clear, concise summaries enriched with powerful bar charts. Seamlessly integrating textual and graphical analysis into an easily accessible PDF report has been a pivotal part of my career. An important distinguishing factor has been my ability to understand client requirements and deliver results aligned to deadline without compromising the quality or accuracy of the report. My tasks involved ensuring accurate payroll processing while simultaneously meeting compliance standards, these skills are directly transferable to the role. Moreover, effective communication has always been central to my duties- whether it is content creation or problem-solving. Over time, this has significantly improved my writing skills allowing me to produce reports that are both professional yet comprehendible. Combining this proficiency with my proven track-record in diligently handling high-volume data makes me uniquely positioned to offer top-notch insights from your survey data. Indeed, you can rely on my commitment for meticulousness in crafting every aspect of your project
$140 AUD ใน 7 วัน
5.0 (1 รีวิว)
0.1
0.1

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ AUSTRALIA
Perth, Australia
0.0
0
เป็นสมาชิกตั้งแต่ มิ.ย. 14, 2024

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง