Find Jobs
Hire Freelancers

Modern Commercial Workspace CGI Design

$750-1500 AUD

ที่ทำเสร็จแล้ว
โพสต์ 2 เดือนที่ผ่านมา

$750-1500 AUD

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
I am seeking a proficient interior designer with experience in producing Computer Generated Imagery (CGI) for a modern, shared office spac & cafe. This is a commercial project and the design needs to reflect a fresh and modern aesthetic that will appeal to a diverse range of professionals. Key Project Details: - Development of a CGI for a shared workspace. - A modern design approach should be implemented. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in Commercial Interior Design - Proficiency in CGI production - Understanding of modern design aesthetics - Prior experience with shared workspace design preferred. This project provides an excellent opportunity to demonstrate your creative flair in designing vibrant and modern shared workspaces. Your expertise will help shape a comfortable and productive environment for various professionals. I look forward to seeing your innovative design solutions. I can share a drafted layout upon further engagement and interest.
รหัสโปรเจกต์: 38119376

เกี่ยวกับโปรเจกต์

70 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 2 เดือนที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
หมอบหมายให้:
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
$0 AUD ใน 5 วัน
5.0 (894 รีวิว)
10.0
10.0
70 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย $954 AUD สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, there. We can create a modern, visually stunning CGI design for your shared office space and cafe, showcasing a fresh and contemporary aesthetic that appeals to a diverse range of professionals. We have years of experience in website design, graphic design and logo design (photoshop, illustrator), banner design, brochure design, 3d design(Blender, 3d-max, WebGL). Please, review our experience here - https://www.freelancer.com/u/webbookstudio. We will be glad to chat with You and discuss your task. Waiting for Your reply! Best regards.
$790 AUD ใน 10 วัน
5.0 (348 รีวิว)
8.9
8.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, With over a decade of experience, I specialize in Full Stack Development, WordPress Theme and Plugin Development, Mobile App Design, SAAS Development, and more. I have a proven track record in handling challenging projects and have delivered over a thousand successful projects to various organizations. My expertise includes Wireframing, UX/UI, and Corporate & Brand Identity design. I am well-equipped to tackle your project for a modern shared office space and cafe. My experience in creating Computer Generated Imagery (CGI) for commercial spaces ensures that we can bring your vision to life effectively. To tailor my approach to your needs, could you provide more specific details on the design elements you wish to incorporate? In terms of the project timeline, I prioritize delivering high-quality work promptly. Understanding your preferred deadlines and milestones will help me achieve this efficiently. Regarding compensation, I believe in transparent pricing that reflects the value of the services provided. Please share your budget so I can customize a proposal accordingly. I am eager to collaborate on this project and help realize your vision for a vibrant shared workspace and cafe. Feel free to share any drafted layouts, and let's begin this creative journey together-
$1,350 AUD ใน 1 วัน
4.9 (223 รีวิว)
8.4
8.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I am a design engineer, I am expert in 3D Designs and Rendering so i can do the required design in the required time. Please check my portfolio and reviews. Thanks.
$750 AUD ใน 5 วัน
4.9 (318 รีวิว)
8.1
8.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I recently saw your project details for "Modern Commercial Workspace CGI Design." After reading the job description, I quickly realised that your requirements precisely match my abilities. I am a master of detail, colour 3D modelling, and rendering design, 3D/2D home plan, home model interior, exterior, elevation, map, object model, 3D human characters, etc. Please ping me so we can discuss. https://www.freelancer.com/u/kkirandeep582 Thanks & Regards Kirandeep Kaur
$756 AUD ใน 3 วัน
4.8 (248 รีวิว)
7.5
7.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Collaborating with me for your modern commercial workspace CGI design is the best decision you can make. Working for more than six years in this field, I have honed my skills to create architectural designs that are modern, vibrant and highlight the intended ambiance effectively. Not only am I proficient in 3D modeling and rendering but also I use a wide array of software such as Autodesk 3ds Max, Maya, AutoCAD, SolidWorks, etc. that will ensure high-quality and detailed visuals for your project. Throughout my career, I've strived to provide my clients with not just good but the best work possible. This commitment is echoed by their consistent positive feedback and ratings. Your project calls for a professional who understands how design aesthetics can affect productivity and comfort in shared workspaces; as an experienced interior designer surrounded by this exact environment over the years, I can offer unique insights into maximizing the potential of your space.
$750 AUD ใน 7 วัน
4.9 (238 รีวิว)
7.5
7.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, i am ready exited to work you as i read your job description I am also an expert in making 2d,3d modelling and animating characters 2dautocad drawing ,elevation, solid work, Revit ,FBX ,Unity, Render also interior and exterior design. I have experience in field of more than 5+ years. I can Create Intro and Explainer Videos. for products and companies. Kindly check My Portfolio as well. Hope for your very soon reply. Thank you
$758 AUD ใน 7 วัน
4.8 (252 รีวิว)
7.5
7.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, Reviewed your complete details so Interested to contribute in this( Modern Commercial Workspace CGI Design)according to your requirements with extensive experience So I am confident and interested in contributing to this one too. I always pay attention to copywrite & quality of Design. I am working until getting the result which 100% percent satisfies my clients. Please check my portfolio to see how attractive all my works look like :- https://www.freelancer.com/u/eDesignerExpert?w=f&ngsw-bypass= ✅ 3 New Drafts ✅ Unlimited Revisions ✅ Digital High-Quality Design ✅ Final files (ai, PSD, eps, pdf, jpg, png) It would be a pleasure to assist you with your project. Thanks Ramneet
$752 AUD ใน 3 วัน
4.9 (691 รีวิว)
7.4
7.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, we have reviewed your project. Together with my team, we can assist you in every way in terms of architecture. From architectural technical drawings to ultra-realistic 3D photos. We have provided remote support to many offices abroad and we continue to work with them, in this sense, we have important references especially from America and Germany. We create contemporary and traditional buildings with a flexible design approach. We have a command of all architectural and engineering programs and have a carefully established team. Do not forget that you will enjoy working with us and we will decide together with you at every moment of your project, please send us a message to get started. Good day.
$1,125 AUD ใน 7 วัน
4.9 (59 รีวิว)
7.1
7.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I have over 5 years of experience in(Modern Commercial Workspace CGI Design) as i am expert in the 2D/3D CAD/CAM software. When do you need this finished? I comprehend how annoying it is and can fix it for you quickly! Please see the sample I fixed. I have previously worked on a project of the exact same type for a different client. I have the great ability to create all kinds of floor plans and site plans in 2D and 3D. In the past, I have worked on software. I am currently using 2D/3D AutoCAD, Revit, Maya, 3DsMAX, and 3D modeling as my working software. So please, I appreciate it when you answer me. Thank you and greetings. Mannu.
$757 AUD ใน 2 วัน
4.5 (300 รีวิว)
7.3
7.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello there!! I can assist you with 3D interior designs in high quality and provide you photo-realistic renderings and 3D file. Kindly contact me to share reference images and further ideas, so I can start working on it and provide you best results. I have experience of 10+ years in 3d designing/modeling/texturing/rendering/rigging/animation to provide you best results. I am specialized in software like -3ds Max -Maya -Zbrush -Blender -Keyshot -Solidworks -Vray -Lumion You can also have a look at my work https://www.freelancer.com/u/whitevulture Looking forward to working with you.
$750 AUD ใน 4 วัน
4.9 (69 รีวิว)
6.3
6.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With a rich background in 3D modeling, rendering, and visualization, I have the skills you need to breathe life into your vision. My experience spans from creating intricate 3D models from sketches to designing modern and engaging spaces like the one described in your project. The commercial interior designs I've successfully executed thus far integrating modern aesthetic will make for an exquisite workspace for professionals like you envision. I am confident that my unique skill set including 3D rendering and AutoCAD, combined with a deep understanding of the intricacies of interior design can make all the difference in delivering on your project. My approach is flexible and collaborative. I deeply value good communication to ensure your needs align with the final product; we are a team in this project. Choosing me guarantees you personalized attention, excellent value for your investment, and above all - results that surpass your expectations. Let's turn your ideas into a captivating CGI PROJECT that embodies efficiency, productivity, and creativity. Looking forward to dazzling you with innovative commercial designs that appeal to diverse groups of professionals.
$750 AUD ใน 7 วัน
4.9 (46 รีวิว)
6.5
6.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I have read all detail regarding Modern Commercial Workspace CGI Design I have more than 4 years Experience in 3d Model and 3d Graphic Design. I have done similar work in the past. I would like to show you my 3d work. You will get from me :- - Working on 3d Max/Maya 3d software and working on Auto cad as well. - you will get all file format of 3d model OBJ, STL etc. - work will deliver on time, with Good HD Quality of Render. - Design all kind of 3d mode, Character Design, Object model design - Design on interior/exterior Home Plan, Model etc. I am looking for long term relation with Client and 100% satisfaction is my first priority. Thanks and Regard Harvinder
$755 AUD ใน 1 วัน
4.6 (135 รีวิว)
6.5
6.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello there, I am a passionate l 3d artist offering the highest quality 3d photorealistic rendering service . • High-Quality 3D Models • Realistic Renderings • Smooth Communication • Commitment • Great Experience I believe in work ethics and I expect professionalism from both sides. I will involve you every step of the way, to avoid extra revisions. The workflow is very simple. I follow these steps to make sure you are satisfied Anamul Haque
$799 AUD ใน 2 วัน
4.8 (57 รีวิว)
5.9
5.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, there! I have read your project requirement "Modern Commercial Workspace CGI Design" extremely carefully. i am sure that i can complete it perfectly because your requirement is exactly matching my skill so I am confident that i can bring your vision to life. I am ready to start the work with you..let's do a quick chat and get started! I am highly skilled in architectural 3d Renderings, 3d Modeling, 3d drawing, visualisation, landscape, furniture, interior and exterior designing... My services: -- Architectural Exterior and interior designs (residential and commercial) -- (2d and 3d) drawing -- Photorealistic 3d renders -- High quality 3d modelling I use AutoCAD,cad/cam, SketchUp,3dsmax, Vray, Solidworks, Maya,Revit, Lumion,etc. in Thanks & regard Manish S
$750 AUD ใน 3 วัน
5.0 (31 รีวิว)
5.2
5.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I specialize in producing Computer Generated Imagery (CGI) for modern commercial spaces, particularly shared workspaces and cafes. With a proven track record in Commercial Interior Design and CGI production, I am well-equipped to create a fresh and modern aesthetic that will appeal to a diverse range of professionals. My experience in designing shared workspaces ensures that I can deliver a design that fosters productivity and comfort. I invite you to review my profile for feedback and portfolio, and I would be delighted to discuss this project in more detail.
$1,200 AUD ใน 7 วัน
5.0 (3 รีวิว)
4.8
4.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With my strong architectural background and extensive experience using software such as AutoCAD, Revit, Sketchup, 3D MAX, and Photoshop, I have garnered the skills necessay for your modern commercial workspace CGI design. After having worked on numerous projects that required creative flair and modern aesthetics, I am confident that my designs will provide the unique appeal that's essential for a shared office space. My eagerness to continually learn and improve has helped me adapt to new styles and concepts. In addition to providing striking designs, I believe in creating comfortable working environments - a prerequisite for any professionals. By merging this belief with an understanding of the modern demands of commercial spaces, I offer well-rounded expertise. During my illustrious career, I have come across several clients in various industry sectors who revere my dedication to attain their fullest satisfaction. Let's bring your dream project to life! I can't wait to contribute my creative skills in transforming your drafted layout into an aesthetically pleasing and functional space using high-quality CGI production.
$900 AUD ใน 3 วัน
4.9 (18 รีวิว)
5.0
5.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello Sir / Ma'am, Ar. Bhagyesh is here we have expertise in our field of architectural and interior designing I just go through your Job description I can do Modern Commercial Workspace CGI Design as per your requirements I am really interested to work with you on the project, Feel free to contact me will discuss it in the chatbox we will have detailed discussion about your requirement and what we can offer with our best price, time and quality then proceed toward the completion of your requirements Regard, Bhagyesh
$750 AUD ใน 2 วัน
4.8 (29 รีวิว)
4.5
4.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With my background in Web and Mobile Development, I bring a unique and tech-savvy perspective to the world of commercial interior design. While my skills in AutoCAD and Graphic Design may differ slightly from the traditional skillset a designer might have for this project, they offer immense value in producing your required CGI. My proficiency in various technologies, such as HTML5, CSS3, JavaScript and advanced frameworks like React.js and Angular lend themselves not only to creating dynamic layouts but also to crafting aesthetically pleasing digital designs. One can imagine your modern shared workspace as an extension of a digital platform - user-friendly but visually captivating & balanced - this is where I excel. Moreover, with over a decade of experience, I've had the privilege of working on diverse projects which has taught me the fine art of collaboration. Combining my interests in AI and design would allow us to create a space efficiently optimized for performance while being ergonomic for users from different backgrounds. Together, we can produce compelling imagery that reflects your vision and inspires productivity for those who use the space.
$1,125 AUD ใน 7 วัน
5.0 (2 รีวิว)
4.2
4.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, Can you please share more information regarding the area and if you have any requirements for the colors and lightning. Also do you need it luxury or medium budget. I`m professional designer with 6 years of experience. Please let me know when you`re available to discuss in more detail. Previous work samples are available to share in chat. Thanks
$750 AUD ใน 15 วัน
4.9 (18 รีวิว)
4.1
4.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, With a comprehensive background in architecture and engineering, I bring a unique blend of skills to your project. My proficiency in CGI production and in-depth understanding of modern design aesthetics strongly align with your requirements for the construction and design of a modern, shared office space. In addition to our attention to detail, my team's extensiveness in 3D modeling and rendering equipped us with the capability to transform your drafted layout into a vibrant, functional, and appealing workspace that encourages productivity. Sharing this vision, we can bring your ideas to life! Moreover, our wide-ranging experience in Mechanical/Electrical/Structural Design, Architecture/Interior/Exterior Designing positions us as an exceptional fit for this commercial project. Your satisfaction is paramount and I am prepared to go the extra mile - conducting simple tests if necessary - to ensure that you are amazed by the final output. Let's discuss further on how we can transform your shared office space vision into a powerful reality!
$1,125 AUD ใน 7 วัน
5.0 (11 รีวิว)
4.2
4.2

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ AUSTRALIA
Sydney, Australia
0.0
0
เป็นสมาชิกตั้งแต่ มิ.ย. 29, 2018

การยืนยันลูกค้า

งานอื่นๆ จากลูกค้ารายนี้

I would like to hire a Photographer for Property Development Project
$750-1500 AUD
ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง