ปิด

Google Adsense Interactive Media Ads IMA SDK for HTML5

PLEASE DON'T SEND ME A RESUME!

Looking for a programmer for a simple project. Must be experienced with Google Adsense IMA SDK. I need to show Google adsense in my HTML5 game.

Before, I could show the ads before the game using Flash but now Google uses HTML5.

This is the link to the example project (However, in this example it shows how to do it for VIDEOS. In my cause I need it for CANVAS where the game will run.)

[url removed, login to view]

Here is the instructions directly from Google how to do it

[url removed, login to view]

You can see an example of Ads working on a game. This is exactly what I need.

[url removed, login to view]

Here is another example of Ads working on a game. This is exactly what I need.

[url removed, login to view]

Attached are the files you can use to test the ads on it. All my games will run on a similar structure.

ทักษะ: Google Adsense, HTML5, Javascript

ดูเพิ่มเติม : social media marketing google adsense, buddypress ads google adsense, add google adsense ads iphone app, ima sdk android, google ima player, google ima video js, google ima vpaid, google interactive media ads, google interactive media ads examples, ima sdk api, google ima sdk ios, google adsense speedy ads, buddypress plugin google adsense ads, google adsense unique visitor click ads per day, google ads iphone sdk, google adsense sdk iphone, google adsense ads logger, adding google adsense ads joomla, google adsense tracker opera, can add google adsense joomla website

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) Houston, United States

หมายเลขโปรเจค: #15211035

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $10 สำหรับงานนี้

$10 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0