Find Jobs
Hire Freelancers

Brand Creation for Legal and Personal Brand

₹1500-12500 INR

ปิดแล้ว
โพสต์ ประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา

₹1500-12500 INR

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
I'm seeking a creative professional to assist me in building a brand from scratch. The main aim of this project is to establish a unique brand identity that reflects trustworthiness, authenticity and a strong legal presence. Key Responsibilities: - Develop a brand that reflects the values of trustworthiness, authenticity and legal expertise - Understand the nuances and demands of the legal industry to create a brand that differentiates from competitors - Design a visual identity that resonates with the target audience Ideal Skills: - Proven experience in brand creation, particularly in legal or professional services - Understanding of branding principles and how they can be applied to convey trustworthiness, authenticity and legal acumen - Strong creative skills in designing a visual brand identity This project is ideal for someone who has a solid understanding of the legal industry and can translate that into a strong, authentic and trustworthy brand.
รหัสโปรเจกต์: 38125378

เกี่ยวกับโปรเจกต์

18 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 30 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
18 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย ₹5,872 INR สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With over a decade's worth of design experience, I am confident in my ability to create a brand for your legal and personal brand that not only reflects trustworthiness, authenticity and professionalism but also differentiates from your competitors. My experience spans across a multitude of sectors including fashion, automotive and technology, giving me a well-rounded perspective into branding which I believe could be valuable for your legal project. My creative direction and illustrative skills have assisted me in consistently creating unique visual identities that are both visually appealing and capable of building a strong connection with the target audience. I'm also comfortable working as a part of a team-based environment having dealt with various creative teams in providing the unique vision required for each project. Additionally, my proficiency in Adobe Creative Suite -- Photoshop, Illustrator, Indesign -- will ensure that my execution aligns perfectly with your requirement. To sum up, my extensive skillset and understanding of what it takes to create and manage a successful brand makes me the ideal candidate for this project. I am eager to bring my expertise to your table and build an authentic, trustworthy brand that will resonate with potential clients within the legal space. Let's build something noteworthy!
₹3,000 INR ใน 1 วัน
4.9 (556 รีวิว)
7.2
7.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi! I am a professional graphic designer having more than 8 years of extensive experience in Legal Research, Patents, Contracts, Legal and Logo Design. I can help you to design an eye-catchy modern design as per your project "Brand Creation for Legal and Personal Brand". portfolio :- https://www.freelancer.in/u/KayaCreation I will provide you 100% work satisfaction, On-time delivery, No any hidden charges. kindly get in touch, so we can discuss more via a quick call or chat to run your project successfully. Waiting for your Kind Response…. Thanks, kaya
₹3,000 INR ใน 1 วัน
4.9 (948 รีวิว)
7.4
7.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, My Name is Arabindu Chandra. I am a Creative Logo Designer with 3 years experience. I can create your Logo. I am ready to give you unlimited revisions until your 100% satisfaction:) My portfolio: https://www.freelancer.com/u/arabinduray2021
₹1,500 INR ใน 1 วัน
5.0 (21 รีวิว)
7.0
7.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a seasoned legal professional with an eye for detail, I understand that your brand’s credibility is paramount to your success in the industry. My well-honed skills in legal drafting are highly transferrable into creating a brand that conveys trustworthiness, authenticity and legal expertise. I have always dedicated myself to ensuring my legal documents meet the highest standards of accuracy, clarity and compliance with applicable law and regulations – precisely the kind of thoroughness your brand needs. Additionally, my experience in researching and staying up to date with changing laws would prove invaluable when positioning your brand to differentiate from competitors. I grasp the demands and nuances unique to the legal industry that would attribute immensely to designing a visual identity resonating with your target audience. Ultimately, what you need is a creative thinker deeply attuned to the dynamics of the legal sphere – and that’s exactly who I am. Let me leverage my talents, skills, and unique insights for your brand's gain so that you can confidently take on the challenges ahead, secure in the knowledge that your brand reflects authenticity and trustworthiness - just as you do in your practice every day. Let's start building a strong legal presence together!
₹12,000 INR ใน 3 วัน
5.0 (22 รีวิว)
5.1
5.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With my intricate understanding of the legal industry combined with my exceptional creative and design abilities, I am confident that I am the perfect candidate to create a brand for your legal and personal services. Over the years, I have successfully created strong, authentic and trustworthy brands for various industries and understand how powerful branding can be in setting an attorney apart from competitors. My unparalleled skills in logo design will be surely beneficial in establishing a visual identity that resonates with your target audience while reflecting the essence of trustworthiness, authenticity and legal expertise you desire. Moreover, I pride myself on my unique approach to every project. By investing the time to fully understand your vision, I can ensure a product that surpasses your expectations whilst meeting even the most stringent deadlines. Let's create a brand that stands the test of time and establishes your legal presence as not just credible but approachable too!
₹7,000 INR ใน 1 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a seasoned copywriter with an in-depth understanding of the powerful emotions words can convey, I not only have the creativity to design a logo that resonates with your target audience but also have the ability to instill trust, authenticity and legal expertise into it. My highly-honed skills in sales, marketing, and tagline creation make me the perfect fit for creating a strong brand identity that will set you apart from the competition in the legal industry. Moreover, my 5 years of experience has allowed me to serve clients across various industries including eCommerce Stores, Tech Blogs, SAAS Business etc, and this proficiency makes me adaptable and ready to cater to your unique brand demands. Finally, my flexible nature and constant commitment to quality enable me to deliver on-time, every time even under pressing deadlines. Ultimately, I understand that effective branding is key to generating conversions. By selecting me for this project you are opting for not just an expert logo designer but also an astute marketer who will ensure that every line of copy serves its purpose. With my assistance, together we will build a brand that truly represents you - one that promotes trustworthiness, authenticity and a strong legal presence. Please don't hesitate to reach out if you have any queries or would like to see any samples of my previous work. I look forward to working with you again".
₹1,500 INR ใน 1 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I have legal strengths that can help you develop branding, trustworthy, and authentic I can also help you create a visual identity.
₹8,000 INR ใน 4 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I am an experienced Intellectual Property Rights Lawyer and Startup Advisor with over five years of experience. I offer comprehensive brand-building services, including IP registration, contract drafting to mitigate potential business risks, and ensuring legal compliance. I also have a team to assist you in logo designing, marketing and business planning. I have a proven track record of assisting businesses of all sizes in protecting their brands and maintaining their competitive edge in the market. My client portfolio includes a range of businesses, from small startups to large corporations such as Marico Limited, the parent company of Parachute Hair Oils. I am confident that my expertise can help your business stay legally secure and thrive in the market. Best regards, Devika Gupta
₹11,500 INR ใน 10 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a seasoned legal professional and brand strategist, I understand the paramount importance of trust, authenticity and legal expertise that you require for your brand. Having worked extensively in the legal industry, my solid grasp on its DNA allows me to create a unique, impactful and differentiating brand for you. My ability to understand the nuances of your business gives me that edge in developing not just a visual identity but an entire brand ecosystem that connects with your target audience on a deeper level. My design skills coupled with my legal acuity will ensure we create a brand that not only looks great but also conveys trustworthiness, authenticity and professionalism - values that resonate notably with your firm's ethos. With all my clients previously praising my dedication and quality of work, I guarantee you a seamless collaboration where I would be fully committed to translating your vision into reality. Let's embark on this journey of building an outstanding brand that embodies your legal expertise while garnering and maintaining the trust of your audience. Together, we can curate an identity that establishes an unassailable presence for your firm.
₹7,000 INR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, my name is Shamil Irfan. I'm reaching out as a seasoned graphic designer and web developer with over 5 years of experience. Proficient in Photoshop, After Effects, and modern minimalism, I specialize in crafting captivating combination logos that seamlessly blend text and iconography. Moreover, I excel in creating engaging social media video content, leveraging my understanding of platform nuances to amplify online presence. My commitment to client satisfaction is unwavering, offering excellence with unlimited revisions. Known for my friendly demeanor, I ensure transparent discussions to convert your ideas into visually stunning realities. I'm excited about the prospect of collaborating with you. Let's embark on this creative journey together. Best regards, Shamil Irfan
₹5,887 INR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a dedicated and versatile freelancer, I bring 8 years of experience and many fields to the table. My passion lies in design and marketing where I've honed my craft through a combination of formal education and hands-on projects. I thrive in dynamic environments, where each project presents a unique challenge to tackle and an opportunity to showcase my creativity and problem-solving abilities. Whether it's logo making, CR optimisation or even Copywriting, I approach each endeavour with meticulous attention to detail and a commitment to delivering results that exceed expectations. What sets me apart is my ability to quickly learn and listen to what you need and have to offer, which allows me to adapt seamlessly to the diverse needs of clients. I've cultivated a reputation for reliability, professionalism, and a relentless pursuit of excellence. In addition to my technical skills, I pride myself on my strong communication abilities and collaborative mindset. I understand the importance of clear and transparent communication in freelancing relationships, and I make it a priority to keep clients informed and involved every step of the way. Above all, I'm driven by a genuine passion for what I do and a desire to make a meaningful impact through my work. I'm eager to bring my expertise to your next project and to contribute to your success in any way I can.
₹10,000 INR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ INDIA
Bhopal, India
0.0
0
ยืนยันวิธีการชำระเงินแล้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่ ส.ค. 1, 2021

การยืนยันลูกค้า

งานอื่นๆ จากลูกค้ารายนี้

LinkedIn Social Media Manager Needed
₹1500-12500 INR
Brand Expert Needed
₹600-1500 INR
ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน FreelancerประเภทโปรเจคการประกวดFreelancerองค์กรแพ็กเกจสมาชิกโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้าการจัดการโปรเจคงานในพื้นที่Photo Anywhereหน้าจัดแสดงผลงานAPI สำหรับนักพัฒนาได้รับการยืนยันDesktop App เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราวิธีใช้งานความปลอดภัยนักลงทุนแผนผังเว็บไซต์เรื่องราวข่าวออกสื่อทีมรางวัลข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์ข้อพึงปฏิบัติค่าธรรมเนียมและค่าบริการหุ้นส่วนEscrow.comLoadshiftWarrior Forum แอปโลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง