Find Jobs
Hire Freelancers

Magento 2.4.7 Error Fixing

$10-30 USD

ปิดแล้ว
โพสต์ 23 วันที่ผ่านมา

$10-30 USD

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
BID ONLY FINAL PRICE< WORK IMMIDIATELY, WORK VIA TEAMVIEWER AS FTP IS LOCKED TO MY IP ONLY [login to view URL] I'm currently experiencing a 500 error on the checkout page of my Magento 2.4.7 store, along with console errors, particularly related to JavaScript and CSS on all other pages. I've recently made changes to the installation. I need a Magento expert to help me fix these errors. Key responsibilities: - Identify and fix the 500 error on the checkout page. - Resolve console errors related to JavaScript and CSS on all other pages. - Ensure the checkout page and all other pages are functioning without any issues. The ideal freelancer for this project should have: - Extensive experience with Magento 2.4.7. - Proven track record of identifying and resolving checkout page errors. - Strong understanding of JavaScript and CSS for console error debugging. - Experience in troubleshooting errors arising from recent changes in Magento installation. Please include in your proposal your plan of action to troubleshoot and fix these errors, along with your relevant experience.
รหัสโปรเจกต์: 38259270

เกี่ยวกับโปรเจกต์

42 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 18 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
42 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย $37 USD สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, thanks for sharing your requirement. I like to have these information so that I can guide and suggest the solutions accordingly: 1) Could you provide the access of your Magento website? 2) What is the current hosting environment? 3) Are there any server-specific configurations or customizations that we should be aware of? 4) What version of PHP and MySQL are you using? 5) Are there any custom modules or third-party extensions installed on your Magento instance? 6) What is the expected timeline for resolving these issues? 7) Have you previously attempted to fix these issues? If so, what was done and what were the results? Please share me your available time to connect & discuss this in brief and bring things ahead. Waiting to have your thoughts & availability. Thanks, Virasat
$40 USD ใน 20 วัน
4.6 (129 รีวิว)
8.4
8.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear Client, After analyzing your job details, I'm reaching out to express my expertise as a self-motivated and hardworking Magento developer with over 8 years of experience, proficient in both versions: 1.9 and 2.0. Here are the areas I specialize in: -Upgrading Magento from version 1.9 to 2.0.X -Developing commerce portals -Customization, template creation, API integration, and plugin development -Integration with multiple payment gateways -Community edition enhancements -API and plugin development -Implementing multi-vendor functionality -Creating marketplace stores -Developing custom modules -Implementing Progressive Web Applications (PWA) I'm eager to discuss your project requirements further and explore how I can assist you in achieving your goals. Let's connect over chat to delve into the specifics. Thank you for considering my expertise. Best regards, Ambient Infotech
$30 USD ใน 1 วัน
4.9 (411 รีวิว)
7.8
7.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello. I'm 100% dedicated to magento and ecommerce development for the last 15 years. My site is shopwhizzy.com. Please share more details about the project itself. I'm always around and available to chat. Bruno Gaiteiro
$50 USD ใน 1 วัน
5.0 (194 รีวิว)
7.7
7.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi Magento developer here. What exactly did the install recently? Could you please share the screenshots of browser console.
$30 USD ใน 7 วัน
5.0 (149 รีวิว)
6.5
6.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hey Mate Shafiq R., I’ve carefully checked your Magento 2.4.7 Error Fixing requirements and really interested in this job. I’m full stack developer working at large-scale apps as a lead developer. I’m offering best quality and highest performance at lowest price. I can complete your project on time and your will experience great satisfaction with me. I have rich experienced in HTML, JavaScript, Magento, CSS and PHP. I’m ready to discuss your project and start immediately. Looking forward to hearing you back and discussing all details.. With regards
$50 USD ใน 3 วัน
4.9 (164 รีวิว)
6.8
6.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, In Magento CMS, 7+ years of experience with following activities: -> Magento migration from 1.9 to 2.0. X -> Commerce portal -> Modification/customization in Module or any functionality -> Multiple payment gateway & shipping methods integration & build. -> Community related work -> API & Plugin development & Integration -> Multi vendor & Multi Language -> Marketplace store -> Custom module as per customer requirement. Let's ping me for continue this process to make a good relation in this work. Thanks & Regards!! Hitesh Goyal
$30 USD ใน 1 วัน
4.7 (195 รีวิว)
7.0
7.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I have read your job description extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the job very well. (Full Stack Developer – 10 of Year Experience). We have design and developed lots of ecommerce Website Worldwide Please give me one chance i will deliver Quality Work. software implementations to identify areas requiring improvement. Managed development milestones Technical Profile 1. HTML 2. JavaScript 3. SQL 4. CSS 5. MySQL 6. PHP 7. Git 8. WordPress 9. Bootstrap 10. jQuery 11. GitHub 12. HTTP 13. Laravel 14. Vue JS 15. Postman Waiting for your response to move further. Regards, Wassem
$50 USD ใน 1 วัน
5.0 (44 รีวิว)
6.2
6.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With a wealth of professional experience exceeding 15+ years in Magento, I am confident I can identify and rectify the persistent errors present on your site. Throughout my career, I have consistently displayed an intimate understanding not only of Magento but also JavaScript and CSS, which will prove crucial to troubleshooting and fixing this project for you. Practiced in handling all types of glitches related to checkout pages, in particular the 500 error, my aim is to ensure a seamless experience for your customers on all pages. My experience with troubleshooting errors arising from recent changes in Magento installations perfectly exposes me to techniques that can identify issues causing disruptions. Your project calls for immediate action, a criteria I can meet by fully immersing myself into the task at hand right away. With me, you're not just getting someone who'll solve errors; you're getting a partner who takes the time to understand what's pressing to you and walks with you until it's resolved and deliver best quality work to my clients. I am excited about possibly working together on this task as it will both deepen my understanding of complex e-commerce environments like yours and exemplify my problem-solving skills as a Magento expert!
$20 USD ใน 7 วัน
5.0 (49 รีวิว)
6.4
6.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi I understand you are facing a critical issue on your website on checkout page. You would be happy to know that we have expertise in Magento which is completely justifiable by our reviews. We at Zecra Tech have a team of 5 people and can take up your task as an instant one and can back your website up in no time. Please do initiate chat so we can discuss further. Regards Abhijeet
$25 USD ใน 7 วัน
5.0 (16 รีวิว)
6.0
6.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a seasoned web developer with over 11 years in the field, I have had the pleasure of working with many script packages, including Magento. My extensive knowledge and experience in HTML, CSS, MySQL, PHP, JavaScript, jQuery, and Ajax positions me as an ideal fit for your Magento 2.4.7 error fixing project. From your project description, it seems you're facing issues after recent changes to the installation - which is perfectly normal. However, I'm confident in my ability to troubleshoot and resolve such errors. In fact, this is an area where my expertise truly shines. For the past three years, I've been successfully identifying and fixing setbacks similar to what you're currently experiencing on your checkout page. Moreover, with my respect for deadlines and meticulous approach to problem-solving, I assure you that I will dedicate my full effort and work diligently via TeamViewer to ensure quality solutions while respecting the locked FTP access. Given all these reasons, I'm convinced that choosing me for this project would be a valuable decision. Let's get started and restore your Magento store's functionality ASAP! Regards Kush
$30 USD ใน 7 วัน
4.9 (27 รีวิว)
5.9
5.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi Shafiq R.! I have seen what are you looking for and I can work on your project " Magento 2.4.7 Error Fixing ". you will get your work done exactly as you need that will exceed your expectations I am a senior web developer with extensive development background. I have more than 10 years of development experience, in-depth skills in Website Design development (PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, WordPress, WIX, Shopify, Woo-commerce and WordPress plugins and search engine optimization SEO). I’m offering best quality work and highest performance at lowest price. Please contact me to discuss more about this project. Best Regards, Murtaza
$29 USD ใน 1 วัน
4.9 (14 รีวิว)
4.2
4.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Most likely, the 500 error on the checkout page is caused by conflicts or errors in JavaScript and CSS files. I will start by troubleshooting the JavaScript and CSS console errors on the other pages to identify any potential issues affecting the checkout page. To fix the 500 error, I will review the server logs and Magento error logs to pinpoint the exact cause. Once identified, I will apply the necessary fixes, such as updating extensions, resolving conflicts, or rewriting custom code if needed. My extensive experience with Magento 2.4.7 and proven track record of resolving checkout page errors make me confident in my ability to fix these issues. I have a strong understanding of JavaScript and CSS for effective console error debugging. In addition, I have experience troubleshooting errors arising from recent changes in Magento installations. I will thoroughly analyze the changes you made and ensure they are properly integrated without causing any conflicts. I am available via Zoom to discuss the project in more detail and provide a concrete plan of action to troubleshoot and fix these errors. Let me know if you would like to proceed further. Best Regards, Saad
$20 USD ใน 7 วัน
4.6 (13 รีวิว)
4.5
4.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear Client, I can help you with Magento 2.4.7 Error Fixing, I have excellent experience with Magento website design and development, customization, issue fixing. We can discuss and plan to start work at the lowest cost. I have excellent experience with Magento theme and custom design integrations, front end and back end development, Shipping and payment options integrations, Magento 2.4 website maintenance and support. Custom functionality development as per client requirements. With my experience I can surely provide the best solutions. Waiting for your reply. Thank you Nilesh
$15 USD ใน 7 วัน
5.0 (10 รีวิว)
3.9
3.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi I am a Magento developer. I have more than five years of experience. I can fix checkout issue and I can start work on this project. For more information please contact with me over a inbox. Thanks
$30 USD ใน 1 วัน
4.8 (5 รีวิว)
3.6
3.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hey There, As a top-rated and seasoned Full Stack Developer with over 9 years in the field, I have amassed extensive experience working on over 550 Mobile App Development, Web Design/Development projects including E-commerce platforms like Magento. My deep knowledge of Magento 2.4.7 coupled with my ability to understand and fix frontend and backend issues related to JavaScript, CSS, and PHP makeup my core strength suited perfectly for this project. In the past, I've resolved multiple checkout page errors similar to what you're experiencing right now. In troubleshooting these errors, I will first conduct an extensive review of your site's code-base to identify the root cause of the 500 error and subsequent console errors. Post-identifying the issues, I'll devise tailor-made solutions to address each one while ensuring zero disturbance to the intact functionalities. Additionally, I'm comfortable working via TeamViewer as your FTP is locked to your IP only. Rest assured that with me leading this project, we'll have your checkout page up and running smoothly in no time. I take great pride in my work ethics and meeting project deadlines while maintaining utmost quality. And I can guarantee no different for yours as well. Choose me for this project and get a dedicated professional who will not just fix all current errors but also ensure such bugs don't arise from future changes in your Magento installation.
$20 USD ใน 7 วัน
2.9 (11 รีวิว)
4.9
4.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a full-stack developer with extensive experience in web development, I understand the importance of having a flawless and functional system, particularly when it comes to crucial elements like the checkout page. I've worked with various e-commerce platforms, including Magento 2.4.7, resolving complex errors and building robust solutions. My proficiency in HTML, CSS, JavaScript, and PHP uniquely positions me to not only identify and fix the conspicuous 500 error on your checkout page but also delve deep into the console errors related to JavaScript and CSS on other pages. With my knack for troubleshooting and a strong understanding of these languages, I can ensure that all your pages run smoothly without any glitches. Moreover, I’ve dealt with issues arising from recent changes in Magento installations before. My analytical skills and attention to detail allow me to zero in on critical areas of improvement and devise precise plans of action. With your data security in mind, I'm flexible to work via TeamViewer as FTP is restricted – ensuring you have complete control while I tackle the issue head-on!
$20 USD ใน 7 วัน
5.0 (9 รีวิว)
2.7
2.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello! I am interested in your project. With a solid technical foundation that spans over 5 years, I specialize in WordPress and Shopify development offering you the exact skills your project requires. I have had the privilege of building diverse sites ranging from company platforms to comprehensive e-commerce stores - this experience has expanded my ability to identify and debug complex issues just like the ones you're encountering. My continual immersion in web development has given me a comprehensive understanding of HTML, JavaScript, and PHP - exactly the skills needed for this task. In addition to being versed in the technology you need, I have over 3 years of experience using Magento, including recent versions like the 2.4.7 you're having challenges with. I pride myself on my capacity to fix checkout errors and resolve JavaScript/CSS console issues - two tasks that are at the top of your agenda right now. Contact me to discuss further. Regards, Areeba
$20 USD ใน 2 วัน
5.0 (5 รีวิว)
2.7
2.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, how are you? I am confident that I can deliver exceptional results for your Magento 2.4.7 error fixing project. My extensive experience with Magento 2.4.7 will be a valuable asset in identifying and resolving the 500 error on your checkout page as well as debugging CSS and JavaScript console errors plaguing your website. I can fix your project perfectly. Thank you.
$20 USD ใน 1 วัน
4.7 (4 รีวิว)
3.0
3.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, We would like to grab this opportunity and will work till you get 100% satisfied with our work. We are an expert team which have many years of experience on PHP, JavaScript, CSS, Magento, HTML Please come over chat and discuss your requirement in a detailed way. Regards
$20 USD ใน 7 วัน
0.0 (1 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I READ YOUR ENTIRE REQUESTS AND FULLY UNDERSTOOD Hi Shafiq R., I can do this project successfully. I am expert in HTML, JavaScript, Magento, PHP and CSS and I've extensive experience in similar projects, so I am confident I can deliver perfect result. Please send me message so we can discuss further. Thank you.
$15 USD ใน 1 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ UNITED KINGDOM
Bradford, United Kingdom
5.0
11
ยืนยันวิธีการชำระเงินแล้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่ ก.ย. 30, 2015

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง