ยกเลิก

Solving 2 problem in [login to view URL] Android

Hello Friends

I try to write some codes but i could not do completely I wanted.

1- I have a asynctask function . I want that this function will run and will finish then application will countinue to run next to-do-list. but I could not do it. There is webview and i run webview in runuithread But i am not sure that what i do.

2- I run javascript command inside webview. sometimes javascript or webview gives error then I got this error "application has stopped" . I want to avoid from it.

If you can do with in 1-2 hours . We can work and finish it otherwise please dont offer. I dont have time to wait.

ทักษะ: Android, Java, Mobile App Development

ดูเพิ่มเติม : java an introduction to problem solving and programming solutions, java an introduction to problem solving and programming pdf, java an introduction to problem solving and programming 6th edition, java an introduction to problem solving and programming, introduction to programming with java a problem solving approach pdf, data structures and problem solving using java solutions, java platform problem repost, server java application problem, algorithm java puzzle problem, java jsf problem site loading find bug, java restlet problem, java lcs problem, java activity pc, java swing problem resizing window, java gridbaglayout problem resizing, java gridbaglayout problem, lightbox java ie7 problem, java 502 problem, admin java virtuemart problem, java elapsed time taking account work hours

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 4 บทวิจารณ์ ) Ordu, Turkey

หมายเลขโปรเจค: #12010697

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $25 สำหรับงานนี้

$25 USD ใน 1 วัน
(4 บทวิจารณ์)
2.8