ยกเลิก

WordPress Blog problem

When I do anything in my wordpress blog I get a 500 Internal Server Error. I need help fixing this problem

This is the Error

# Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@[url removed, login to view] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

* * *

Apache/[url removed, login to view] Server at [url removed, login to view] Port 80

ทักษะ: เบ็ดเตล็ด, วิศวกรรม, MySQL, PHP, การบริหารจัดการโปรเจค, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การทดสอบซอฟต์แวร์, เว็บโฮสติ้ง, การจัดการเว็บไซต์, การทดสอบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : webmaster wordpress, problem fixing, my wordpress blog, i need a wordpress webmaster, fixing problem, blog project management, WORDPRESS ADMINISTRATOR, internal server error apache 500, 500 internal error, php 500 internal server error, server encountered internal error misconfiguration unable, wordpress server encountered internal error, wordpress error occurred, wordpress php 500, php internal error, 500 internal server error errordocument, internal error, server encountered internal error misconfiguration, php internal server error 500, 500 internal server error

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 31 บทวิจารณ์ ) Bellmore, United States

หมายเลขโปรเจค: #3664231

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $7 สำหรับงานนี้

bumibyte

See private message.

$6.8 USD ใน 1 วัน
(18 บทวิจารณ์)
3.8