Find Jobs
Hire Freelancers

Freelancer - OpenCart Maintenance & Enhancements

₹600-1500 INR

ปิดแล้ว
โพสต์ 29 วันที่ผ่านมา

₹600-1500 INR

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
I'm in need of an experienced OpenCart professional to maintain our ecommerce platform. This will involve making necessary updates, changes, and adding new product categories, as well as updating product descriptions. Key Responsibilities: - Regular maintenance of the OpenCart-based ecommerce platform - Implementing necessary changes as and when needed - Adding new product categories and updating product descriptions The design enhancements are to be discussed with the management. As such, experience with professional and corporate design is a plus. Ideal Skills: - Proficient in OpenCart - Experience with ecommerce platforms - Strong understanding of website maintenance Please share your portfolio and details of similar previous projects. Your commitment to ensuring the website runs smoothly and your ability to make necessary changes promptly will be highly appreciated.
รหัสโปรเจกต์: 38235970

เกี่ยวกับโปรเจกต์

25 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 24 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
25 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย ₹1,528 INR สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi sir, I can manage share task in job summery with quality features and functions. I am expert self-motivated and hardworking OpenCart Developer and we can ensure complete customer satisfaction and 100% quality work. Let’s chat Thanks
₹2,500 INR ใน 1 วัน
4.9 (385 รีวิว)
7.8
7.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a highly experienced and extremely proficient OpenCart|eCommerce | HTML | PHP | Website Design professional, I understand exactly what is required for the maintenance and enhancement of an OpenCart-based eCommerce platform. My top priority is always to provide 100% satisfaction to my clients through delivering high-quality work that is tailored to their specific needs. Over the years, I have worked with over 150+ companies in various domains, using my skills in HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, and more. These experiences have given me valuable insight into what makes a website run smoothly and ensures promptness in making necessary changes. I utilize the latest design techniques and tools such as Photoshop, Illustrator, HTML5, CSS3, Bootstrap, etc., to create beautiful and user-friendly web interfaces. This combines brilliantly with my skill in backend development which includes frameworks like Laravel, Wordpress, Presashop among others.I am confident that hiring me will be a absolute fit for your eCommerce platform. Looking forward to hearing from you soon!
₹1,050 INR ใน 7 วัน
5.0 (131 รีวิว)
6.5
6.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello Sir, I am an expert Opencart developer, having 12 years of experience in the same. I can maintain your website, please share your requirements. Looking fwd for your response. Thanks, Pankaj Modi
₹1,500 INR ใน 2 วัน
5.0 (48 รีวิว)
5.9
5.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a highly skilled professional with over 7 years of experience, I have developed an expertise in OpenCart and managing ecommerce platforms. I have worked on various projects, similar to yours, where I have focused on regular maintenance, implementing updates and adding new products. This makes me the perfect fit for your requirements. My proficiency in HTML, PHP and website design enables me to make necessary changes proficiently and promptly. In addition, being adept at UI/UX and graphic design gives me an added advantage in enhancing both the functionality and aesthetics of your OpenCart-based platform. Moreover, I believe in delivering client-specific almost-custom solutions, which means that unlike others I don't just stick to what is necessary. Instead, I strive to provide value-added services that can lead you towards achieving growth and succcess. Choosing me for this project means choosing unmatched commitment, a reliable technology partner and a dedicated team to ensure that your website runs smoothly so you can focus on what you do best: running your business effectively and efficiently!
₹1,050 INR ใน 7 วัน
4.9 (105 รีวิว)
5.7
5.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello Kunda ! I have gone through your job detail, I have rich experience in PHP, Website Design, eCommerce, HTML, Open Cart ,HTML, Website Design, eCommerce, PHP.I am a best fit for Freelancer - OpenCart Maintenance & Enhancements. I am ready to start immediately, please feel free to write message me. Regards, Abdul Mannan
₹600 INR ใน 7 วัน
4.5 (23 รีวิว)
5.3
5.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Opencart keyword Dear Bro, I am interested in your project. I have 7-year experience on Opencart. I understood clearly Opencart structure, so I can customize to meet your requirement. You can check my profile about the completed Opencart projects. https://www.freelancer.com/u/ptbminh1108 It would be great if we can discuss further regarding job so that we can take the next step. Moreover, If you have any query then feel free to discuss. I am available for discussion. Response Awaiting! Thanks Minh
₹1,050 INR ใน 3 วัน
5.0 (10 รีวิว)
4.3
4.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hey There, As a seasoned Full Stack Developer with over 9 years of experience, specialising in the exact platforms your project demands, I am confident that I can meet and exceed your expectations for maintaining and enhancing your OpenCart-based ecommerce platform. My track record of successfully completing over 550 similar projects demonstrates my proficiency in OpenCart as well as other eCommerce platforms (Magento, Shopify, Woocommerce). I have also developed a strong understanding of website maintenance which enables me to promptly make necessary changes on-demand. My familiarity with both Front End (React Js, Angular Js, HTML, CSS) and Backend (Node Js, Php, Laravel) development languages, combined with my ability to develop Mobile Apps with React Native ideally equips me to not only handle UI and design enhancements but also adapt to build any additional features required to optimize your site. Moreover, I offer more than just technical skills. My work ethic is centred around ensuring service quality and 100% client satisfaction - values that align perfectly with your need for someone reliable and committed to maintaining the smooth running of your store. I eagerly await the opportunity to showcase my skills and dedication towards your project. Reviewing my work from my portfolio will only affirm my commitment to timely and top-notch delivery.
₹1,050 INR ใน 7 วัน
3.8 (14 รีวิว)
5.2
5.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I have checked your requirements and really interested in this job. I am ready to start work immediately. I have 12+ years of experience in PHP, Laravel, Wordpress, Shopify, Magento, Opencart & NodeJs. I am to deliver our best service and you can check my profile and best reviews by clients.
₹1,050 INR ใน 7 วัน
4.7 (20 รีวิว)
3.6
3.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With extensive experience in OpenCart and various ecommerce platforms, I am confident that I can successfully maintain your website, make necessary updates, and promptly address any changes you may require. On top of this, I understand the importance of efficient categorization and well-written product descriptions in digital sales and have a sharp eye for professional designs. Throughout my five-year career as a Full-stack developer, I have honed my skills on both the Frontend and Backend including HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, React.js, Angular on the Frontend, while Laravel, CodeIgniter, Laravel Bagisto on the Backend. These skills will not only enable me to keep your website running smoothly but also enhance its functionality in line with your evolving business needs. To demonstrate my previous work and capabilities further, feel free to peruse my portfolio and check out some of my successful projects similar to yours. Under short deadlines and high-pressure situations, I have consistently delivered results which speak volumes about my dedication towards ensuring project completion with utmost efficiency. Keeping your OpenCart-based eCommerce platform updated and optimized with captivating design and effortless navigation will always be my primary focus. Let's discuss your requirements further!
₹1,000 INR ใน 1 วัน
5.0 (3 รีวิว)
1.5
1.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With my broad knowledge and expertise in OpenCart, I guarantee you a well-maintained and updated ecommerce platform that includes configurations, bug fixes, and continuous improvements. I've spent significant time on software and web development, ensuring that I'm up-to-date with the latest enhancements in the digital space. Having worked on similar projects before, I fully understand the importance of prompt updates and am committed to ensuring a smooth running website by making necessary changes promptly. My company and I are particularly excited about this project as it aligns with our objective of applying our computational research and practical experiences to meet technological demands. Thus, we do not just consider this project a job but an opportunity to add value to your operation by delivering flawless performance, enhancing user experience, and ultimately optimizing your e-commerce sales. In addition to my proficiency in OpenCart and e-commerce platforms, my skills in HTML, PHP, and my understanding of SEO can be instrumental in widening your market reach. You're considering design enhancements as well? I'd love to have a sit-down where we discuss your needs extensively so that we augment the artistic experience of your platform for an improving clients' conversion rate. Together, we'll create a compelling interface that boosts your brand's image. You've got big dreams for your store; let me make them a thriving reality!
₹1,050 INR ใน 7 วัน
5.0 (1 รีวิว)
1.7
1.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, I am Ganesh Negi a full stack developer having a skills set like php, react native,reactjs ,tailwind,nodejs , nextjs , mongodb, jQuery, mysql, opencart. Total 6 years of experience in web development field. Let's connect and discuss
₹1,050 INR ใน 7 วัน
5.0 (1 รีวิว)
1.0
1.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, Dear Customer. I specialize in OpenCart development and am well-equipped to handle the maintenance and enhancement of your ecommerce platform. With extensive experience in ecommerce and proficiency in OpenCart, I can efficiently manage updates, implement changes, and add new product categories while ensuring the smooth operation of your website. Having worked on similar projects, I understand the importance of timely updates and accurate product descriptions to enhance user experience and drive sales. Could you please provide more details on the specific design enhancements that need to be discussed with management? You can review my portfolio which includes previous projects involving OpenCart customization and ecommerce platform management. I am committed to delivering prompt solutions and ensuring your website functions optimally. Thank you for giving me the opportunity to bid. I look forward to working with you. Thanks for your job posting.
₹1,050 INR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello there Kunda S., Good afternoon! I’ve carefully checked your requirements and really interested in this job. I’m full stack node.js developer working at large-scale apps as a lead developer with U.S. and European teams. I’m offering best quality and highest performance at lowest price. I can complete your project on time and your will experience great satisfaction with me. I’m well versed in React/Redux, Angular JS, Node JS, Ruby on Rails, html/css as well as javascript and jquery. I have rich experienced in Open Cart, HTML, PHP, eCommerce and Website Design. For more information about me, please refer to my portfolios. I’m ready to discuss your project and start immediately. Looking forward to hearing you back and discussing all details.. Hope to hear from you soon
₹1,165 INR ใน 5 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am an experienced OpenCart professional ready to maintain your ecommerce platform. Key Responsibilities: Regular maintenance and updates of the OpenCart platform Adding new product categories and updating product descriptions Collaborating on design enhancements with management Ideal Skills: Proficient in OpenCart Extensive experience with ecommerce platforms Strong understanding of website maintenance and corporate design Please review my portfolio for similar projects. I am committed to ensuring your website runs smoothly and efficiently.
₹2,000 INR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With 14 years of extensive experience in full stack web and software development, I specialize in creating robust, scalable, and high-performance web applications, mobile apps, and e-commerce solutions. My expertise spans across front-end and back-end development, with a deep understanding of modern web technologies and… mo
₹1,050 INR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, My name is Abdullah Mashuk Hasan.I am new at Freelancer.I have experience working with Digital Marketing, Canva, Facebook Ads Manager and Google Ads Manager for my clients. Now, let me tell you, what I can do for you, ★I want work with Digital Marketing and Canva because this site is more perfect about me to get a job early. ★I also work in Facebook Ads Manager and Google Ads Manager to create a Target Audience and Custom Audience etc. ★I also do course at Shikhbe Shobai. This Office Address is 218(4th Floor), West Kafrul, Begum Rokeya Sharani, Taltola, Mirpur, Dhaka 1216. 332 number Metro pillar. I can also get proper information and mentioned about my knowledge in Freelancer profile. Now you should early to get a job about me in Freelancing. Looking forward to work together! With best regards and Sincerely Yours. Abdullah Mashuk Hasan. Date:11/6/2024.
₹600 INR ใน 10 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I’ve developed a deep understanding of the full stack, from front-end to back-end technologies. On the front-end, I’ve worked with HTML, CSS, and JavaScript to create responsive and dynamic user interfaces, often utilizing frameworks like React and Angular to enhance efficiency and user experience.
₹1,050 INR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am perfectly fit with this job with many years in experience with opencart, please accept my proposal Thanks, Ngoc
₹650 INR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ INDIA
Ahmedabad, India
0.0
0
เป็นสมาชิกตั้งแต่ ก.พ. 15, 2024

การยืนยันลูกค้า

งานอื่นๆ จากลูกค้ารายนี้

Google Sheets Automation Developer Needed
₹1500-12500 INR
ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง