Find Jobs
Hire Freelancers

Laravel Project Work: 2 Years Experience

$750-1500 USD

ปิดแล้ว
โพสต์ 23 วันที่ผ่านมา

$750-1500 USD

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
Looking for "individual" that is an experienced PHP Laravel Developer to help with a project/system used for our internal office system. Must have experience using the Laravel Framework. We build new modules / add ons all the time to improve business efficiency/processes. Must have experience using GIT (Bitbucket or Github) to be able to contribute. Knowledge of Laravel (Models, Views, Controllers, Middleware, API's) Bootstrap CSS, MYSQL AWS a plus Redis a plus
รหัสโปรเจกต์: 38260399

เกี่ยวกับโปรเจกต์

214 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 16 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
214 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย $1,104 USD สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With a solid 2 years of experience specifically in PHP Laravel Development, I guarantee you that I have the technical skills and problem-solving ability to handle your internal office system project. My proficiency with Laravel (Models, Views, Controllers, Middleware, API's) and Bootstrap CSS are major assets for this job. Additionally, my familiarity with MySQL and PHP make me adept at building new modules and add-ons for optimal business efficiency. Furthermore, my prior work with AWS and Redis can bring an added value to your project. I understand the significance of good project management and coordination, which is why using GIT (be it Bitbucket or Github) for collaboration is habitual for me. So, worry not about contributing as I maintain clean and transparent progress reports. Choose us knowing that you'll get guaranteed quality work accomplished within the agreed timeframe and excellent tech support beyond project completion. Let's discuss the specifics of your Laravel project together. Hit that 'Hire Me' button now!
$1,125 USD ใน 7 วัน
4.9 (1009 รีวิว)
9.4
9.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, Thank you for sharing the details for this project. I completely understand this project's requirements and will surely help you with a project that will be used for your internal office system. With my extensive work history as a full-stack developer for more than 9 years in this industry makes me the perfect candidate for this project. Let's have a quick call or chat where I can showcase my work in a better way. Let's connect and discuss your project in more detail. Best Regards
$1,500 USD ใน 20 วัน
4.9 (750 รีวิว)
9.4
9.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am an experienced PHP Laravel Developer with over 2 years of hands-on experience in developing systems like the one you are looking for. I am well-versed in Laravel framework, including Models, Views, Controllers, Middleware, and API's. Additionally, I have worked extensively with Bootstrap CSS and MySQL, with knowledge of AWS and Redis as a plus. I have a proven track record of utilizing GIT for version control, specifically Bitbucket and Github. Please review my profile for feedback and portfolio, and feel free to start a chat with me to discuss your project further.
$1,200 USD ใน 20 วัน
5.0 (132 รีวิว)
8.8
8.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, Hope you are doing well and good, I am a freelancer with 10+ years’ experience. I can work on your projects full time based on your requirements. I have great expertise in working on Vue.js, Node.js, Laravel, Flutter ,PostgreSQL DB and I am able to help you with Front end development ( HTML/ CSS / Angular or any JS for frontend). We have more than 40+ members working in the same location. In this we have a 10+ members team for the HTML /CSS / React / Angular JS with minimum 2+ years of experience. Please visit our Freelancer profile https://www.freelancer.com/u/shivmirthyusl.html to get more details about us and some samples I would like to have an opportunity to discuss with you on the project. Please let me know your availability for a quick discussion. Based on the volume of the work, we can work with some reasonable cost / Month contract. Thanks, SBM
$1,200 USD ใน 22 วัน
4.9 (414 รีวิว)
9.0
9.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, I checked your requirements and I am extremely interested in taking your project. We would like to grab this opportunity and will work till you get 100% satisfied with our work. So, what do you think? Could we be a match? If so, reply and let’s chat! Note:- This is a place holder bid. So the Actual price and time will be given after complete discussion. Looking forward to the opportunity to work together. Regards Nurul Hasan
$750 USD ใน 20 วัน
4.9 (305 รีวิว)
8.6
8.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, I have reviewed the job description and I have extensive experience with the Laravel framework, having developed numerous web applications, and I am confident in my ability to develop your Project. I am Jatin, a Senior Full Stack Developer with over 8 years of experience in web and mobile app development. I lead a well-organized team of over 40 skilled professionals. My Larvel Expertise - Building robust web apps with Laravel. - Designing seamless communication. - Handling MySQL/PostgreSQL. - Implementing secure access. - Streamlining database interactions. - Enhancing app functionality. - Ensuring stability. - Working with Vue.js/React. - Integrating third-party services. - Hosting and CI/CD setup. It would be excellent for me if you open a chat box for additional discussion. Warm & regards Jatin
$1,100 USD ใน 8 วัน
4.8 (82 รีวิว)
8.7
8.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello Good morning , I hope you are doing great. Just finished reading the brief details of your job . I see you have been looking for a freelancer who has experience with HTML, PHP, Laravel, Website Design and MySQL. Upon the first look I feel confident about getting it done because of having experience doing similar jobs My Experience? I have 9 years of experience working with those technologies. Its been 8 years since I have been working on freelancer.com, Please review my profile. Check: Skills, Portfolio, Customer Feedbacks. Why Choose Me? 1. I have done more than 250 major projects only on freelancer.com. 2. I have not received a single bad feedback since last 5-6 years. 3. You will find 5 star feedback on last 100+ major projects which shows my clients are happy with my work. Portfolio: https://www.freelancer.com/u/AwaisChaudhry Timings: 9am - 9pm Eastern US Time I would like you to start the chat so we could discuss it in detail and we will continue from there. Thanks! Awais
$1,500 USD ใน 13 วัน
4.9 (65 รีวิว)
8.2
8.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, I possess strong PHP, Laravel, MongoDB, MySQL, CodeIgniter, Nodejs, and React skills. Also, I have experience using AWS and Bitbucket. I would like to join your Laravel project. Please send me more details about the project so that I can provide you with a more accurate time and cost. Excited about the prospect of collaborating with you! Best Regards, Anthony
$1,300 USD ใน 20 วัน
4.9 (74 รีวิว)
8.1
8.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, I understand that you require an experienced PHP Laravel Developer to refine and expand your internal office system. I am well-versed with Laravel Framework and GIT. As I gauge your project, I am curious about the specific modules that you are looking to develop and the current system workflows. If required, I can help with BOT identification tasks. My team is ready to begin at your earliest convenience. We come with 22 years of rich IT experience. Can we arrange a call to discuss your project in detail? Best Regards, Rohit.
$1,350 USD ใน 15 วัน
4.9 (169 รีวิว)
8.2
8.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a top-rated freelancer with over 2 years of dedicated Laravel project work, I am confident that I am the right fit for your internal office system. Having worked on over 248 successfully completed Freelancer.com projects with a remarkable rating of 4.9/5, my team at Einnovention and I guarantee we will deliver only the best quality solutions. Not only do we possess exceptional skills in Laravel, including extensive knowledge of Models, Views, Controllers, Middleware, and APIs but our competence with AWS and Redis can definitely add value to your project. We are highly proficient in Bootstrap CSS and MYSQL; Git (especially Bitbucket or Github) has always been at the heart of our collaborative workflow. Moreover, our extensive experience with CMS/ERP programming and software development empowers us to build new modules or add-ons efficiently, providing you the opportunity to continuously improve your business efficiency and processes. We look forward to a collaboration that would not only solve your initial requirements but also evolve as your business does
$1,125 USD ใน 7 วัน
4.9 (238 รีวิว)
7.9
7.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello Greetings, After reviewing your project description, I feel confident and excited to work on this project for you. But I have some crucial things and queries to clear out. Can you please leave a message on chat so we can discuss this and I can share my recent work similar to your requirements? Thanks for your time! I look forward to hearing from you soon. Best Regards
$1,500 USD ใน 21 วัน
4.9 (139 รีวิว)
7.8
7.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With over 2 years of professional experience in Laravel, PHP, and MySQL, I am confident that I can make a valuable contribution to your office system project. My portfolio demonstrates my expertise across various backend frameworks including .Net, CodeIgniter, MERN Stack, and Laravel itself. My familiarity with technologies like Bootstrap CSS, AWS, Redis is an added advantage for your project requirements. Not just a competent Laravel Developer, but also a systematic professional capable of agilely handling different project stages. I and my team can cover the entire process from project management to designing and developing the UI/UX to testing - all at an attractive hourly rate of $75/hr only! Our promises of regular communication, work update reports, stress-free work, and guaranteed data security align perfectly with the professionalism required for your office system. With proven skills in integrating APIs like UPS shipping, FedX, DFL, and DPD and software like Xero and QuickBooks, in addition to thorough knowledge of Git-based version control systems on Bitbucket or Github; I am confident I am the best fit. My proficient use of web APIs including Rest API and Micro Services complements your specific requirement. Choose me to transform your idea into a professional product with complete satisfaction!
$1,500 USD ใน 7 วัน
4.9 (115 รีวิว)
7.2
7.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi!!! With over 8 years of experience in PHP Laravel development, I believe I am the ideal individual for your internal office project. My familiarity with Laravel's core frameworks, such as Models, Views, Controllers, and Middleware not only ensures an efficient and effective approach to your system but also optimizes business processes and enhances overall productivity. Furthermore, my ability to use GIT (Bitbucket/Github) fluently allows me to contribute effectively and collaborate seamlessly with your developed modules and system. Apart from Laravel expertise, I offer vast knowledge in Bootstrap CSS and MYSQL; while having experience in AWS and Redis adds more value to my proficiency-set. My skills in website design, HTML, and PHP align well with the technology, offering immense potential for partnership. I'm motivated by business goals and committed to creating a user-experience-optimized process. In addition to my technical skills, I'm accustomed to applying deep insights in web marketing and Web 2.0 necessitating SEO best practices. Given the opportunity, I pledge to create an efficient and scalable internal office system that meets all your bespoke requirements.
$1,500 USD ใน 12 วัน
4.6 (106 รีวิว)
7.8
7.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi We are a team of experienced php and laravel developers having 11 years of working experience in the same. Let’s discuss more in chat to start immediately. Best Regards Techwelfare
$1,000 USD ใน 60 วัน
4.7 (254 รีวิว)
7.6
7.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I'm excited to assist you with your Laravel project work for your internal office system. With my extensive experience in PHP Laravel development, I can help build new modules and add-ons to improve business efficiency and processes. Here's how I will proceed: 1. Utilize Laravel Framework to develop and improve modules, incorporating Models, Views, Controllers, Middleware, and APIs. 2. Implement Bootstrap CSS for responsive and visually appealing design. 3. Manage data using MySQL and enhance performance with Redis. 4. Collaborate using GIT (Bitbucket or GitHub) for efficient version control. I am a TOP Rated Freelancer, and you can check my reviews here as well: https://www.freelancer.com/u/kamran2012 Questions: 1. Do you have any specific modules or functionalities in mind that you need assistance with? 2. Are there any additional features or improvements you would like to prioritize? 3. What is your timeline for the completion of this project? Looking forward to potentially working together on this project. Best regards, Kamran
$800 USD ใน 12 วัน
4.9 (53 รีวิว)
7.1
7.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, #Ready to work I'm an experienced PHP Laravel Developer ready to enhance your internal office system. With a strong background in Laravel, GIT, Bootstrap CSS, and MYSQL, I can efficiently build new modules and improve processes. Familiar with AWS and Redis too. Please let us know a convenient time for a chat, or feel free to provide us with more information about your requirements over chat. We look forward to the possibility of working with you. Warm regards, caroldata
$1,125 USD ใน 7 วัน
4.8 (67 รีวิว)
7.3
7.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am an "individual" that is an experienced PHP Laravel Developer and I can help with a project/system used for your internal office system. I'm Saad Tehreem, a skilled PHP developer with extensive experience in Laravel, the popular PHP framework. My Expertise Covers: • Laravel Development: I possess a strong understanding of Laravel's architecture, best practices, and core functionalities. I can leverage its features to build secure, maintainable, and scalable web applications. • Custom Web Development: From concept to launch, I'll collaborate with you to define your needs and deliver a custom web application that perfectly aligns with your vision. • Third-Party Library Integration: Leveraging the vast ecosystem of libraries like Bootstrap and React, I can add advanced functionalities and enhance the user experience of your application. • Database Integration: Efficiently connect your application to various databases to manage and store user data securely. Let's discuss your project goals further in chat.
$750 USD ใน 1 วัน
4.9 (43 รีวิว)
6.7
6.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Greetings, could you provide examples of Laravel projects you have worked on, particularly those involving module development and business process improvements? How do you typically organize branches and manage merges in a collaborative Laravel project environment? What strategies do you employ to optimize MySQL queries and ensure efficient database performance in Laravel applications? I am interested in collaborating as a Laravel Developer for your internal office system project. With extensive experience in PHP development and specialized expertise in Laravel framework, I am confident in contributing effectively to enhance your business processes and efficiency. Please feel free to reach me out for further discussion and finalize the project. Bid amount is not fixed Thank You, Muhammad Abrar Portfolio will be shared via chat
$1,225 USD ใน 15 วัน
4.9 (23 รีวิว)
6.7
6.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, Greetings! I am interested in working with you on this project, as it aligns with my skill set. Please take a look at my profile for confirmation. After talking about it, we should go ahead and finalize the specifics. Please allow me the chance to demonstrate my capabilities. I aspire to be a valuable asset to you, and I am committed to meeting your expectations with my performance. I am prepared to start immediately and can commit to 40+ hours per week. Thank you
$1,000 USD ใน 14 วัน
5.0 (21 รีวิว)
6.3
6.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello Dear! Hope you are well. I read your project detail carefully, and found it good fitness for me. My skills and experiences will be helpful to solve/make your project. I have worked for 6 years more with the skills. More important is that I will work very honestly and with integrity. Future more projects are based on this chance and it also will grow our relationship. I will wait for your message. Kind regards.
$800 USD ใน 10 วัน
5.0 (8 รีวิว)
6.1
6.1

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ UNITED STATES
United States
0.0
0
ยืนยันวิธีการชำระเงินแล้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่ ก.ค. 1, 2018

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง