Find Jobs
Hire Freelancers

Python Quote Bot Development

$250-750 USD

ปิดแล้ว
โพสต์ 23 วันที่ผ่านมา

$250-750 USD

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
I'm in need of a Python developer to create a sophisticated quote bot for my website. Key Features: - The bot should be able to generate quotes based on specific inputs provided by users. This will be its primary function. - It should also offer a range of customizable templates for the quotes it generates. This will help provide a personalized touch to the quotes. - The chatbot interface should be seamlessly integrated into my website, providing a smooth user experience. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Python is a must as it's the preferred language for this project. - Experience in building chatbots and working with natural language processing (NLP) would be highly beneficial. - Prior experience in developing similar quote generators or chatbots in Python is a plus. If you're confident in your Python abilities and have a track record of developing engaging chatbot interfaces, I'd love to hear from you.
รหัสโปรเจกต์: 38261012

เกี่ยวกับโปรเจกต์

139 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 16 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
139 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย $527 USD สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello >>>CHECKED given attachments ------------Highly proficient to create a sophisticated quote bot for your website as per the given KEY FEATURES-----------' YES, I have Python abilities and have a track record of developing engaging chatbot interfaces. Please ping me to get started and provide you great results. Thanks
$777 USD ใน 7 วัน
4.9 (137 รีวิว)
8.0
8.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, As an experienced Full Stack Developer with proficiency in Python, I believe I have the right skill set to build your sophisticated quote bot. Whether it's creating customizable templates or integrating a seamless chatbot interface into your website, I possess solid experience in both NLP and chatbot development which will enable me to deliver top-notch service for your project. I have successfully completed a multitude of projects similar to yours: Mobile App development, Web Based ERP Systems, and Web App Development, among others. Such a diversity of projects has sharpened my technical expertise to produce innovative yet cost-effective solutions tailored to the unique requirements of every task at hand. Moreover, being an official Partner of Odoo has further honed my ability to comprehend and execute complex systems with precision and creativity. My access to specialized training and resources can be leveraged to ensure you get nothing less than the best. So, if you’re seeking a meticulous, forward-thinking professional, who can turn your digital dreams into reality, then look no further—I'm that person. Let's connect and delve deeper into how we can bring your vision to life with my Python skills! Thanks & Regards
$1,000 USD ใน 15 วัน
4.8 (92 รีวิว)
7.9
7.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Top 1% in Freelancer.com Hi, Greetings! ✅checked your project details: ✅Completed Time: In project deadline We have worked on 900 + Projects. I have 6 + years of the experience in same kind of projects. If you are looking for a true Freelancer, I am the Right person for you. I am available almost 24-7 and am very responsive. I feel proud that I am a trusted Freelancer who pleases almost every single client. You can rest assure, your work will be delivered well in advance of others, with passion and accuracy. I guarantee you instant communication & responses when you need me. Why choose me? I think every client is the reason for my success. I only take projects which I am sure I can do quickly. My Portfolio Items: https://www.freelancer.com/u/schoudhary1553 I would really like to work with you on this project. If interested, Kindly contact me via chat for further details and discussion. Thank you Sandeep
$500 USD ใน 7 วัน
4.9 (248 รีวิว)
7.8
7.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there Robert N., I have skimmed thorough the attachment on your project I'm bidding on your project "Python Quote Bot Development". Let's dive in and have a meeting I am expert in this area. please leave a message on my chat so we can discuss the budget and deadline of the project. I have read your project description and i'm confident i can do this project for you perfectly. Regards, Usama ..
$750 USD ใน 6 วัน
5.0 (46 รีวิว)
7.3
7.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi!!! Drawing from my extensive knowledge in software architecture and a strong command over widely-used programming languages like Python, JavaScript, and PHP, I epitomize the ideal candidate for your quote bot development project. Despite my lack of specific chatbot experience, my solid foundation in API integration, plus an ability to master new technologies easily, should more than compensate for that gap. Furthermore, being an Odoo partner means I have a proven aptitude for training and certification, making me highly adaptive in any project. I understand what you need is a chatbot that understands and processes language efficiently to generate accurate quotes - this is where my expertise shines. Although NLP isn't explicitly listed as a key skill needed for this project, my understanding of AI-based algorithms and experience building sophisticated applications give me a good grounding in understanding how to approach complex problems and their solutions. This is particularly useful when it comes to natural language dependencies, Turning your ideas into reality while ensuring seamless user experience and optimal performance remains at the core of my motivation. So if you're still on the hunt for an intelligent Python developer looking to make life easier for your customers through advanced quote generation, then look no further. Let's embark on this transformative journey together.
$700 USD ใน 6 วัน
4.6 (102 รีวิว)
7.7
7.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am excited to offer my Python development services to create a sophisticated quote bot for your website. With extensive experience in building chatbots and natural language processing (NLP), I will develop a bot that generates quotes based on user inputs and offers customizable templates for personalization. I will ensure the chatbot is seamlessly integrated into your website, providing a smooth user experience. My proficiency in Python and track record of developing similar quote generators and chatbots make me confident in delivering a high-quality solution that meets your needs. Let's discuss how I can bring your vision to life.
$500 USD ใน 7 วัน
5.0 (54 รีวิว)
7.2
7.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Greeting Robert, I specialize in Python development and have extensive experience creating sophisticated chatbots, including quote generators like the one you're envisioning for your website. With proficiency in Python and a strong background in building chatbot interfaces, I can ensure your bot not only generates quotes based on user inputs but also offers customizable templates for a personalized user experience. I've worked on similar projects integrating NLP for enhanced functionality and can seamlessly integrate the chatbot into your website for a smooth user interaction. Let's discuss how I can bring your vision to life and create a compelling tool for your website visitors. Please note that this is a placeholder proposal, we can be more specific once we get all the requirements and information required to execute the project. Best regards, Virang Patel
$720 USD ใน 6 วัน
4.9 (58 รีวิว)
7.1
7.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi Mate Robert N., I’ve carefully checked your Python Quote Bot Development requirements and really interested in this job. I’m full stack developer working at large-scale apps as a lead developer. I’m offering best quality and highest performance at lowest price. I can complete your project on time and your will experience great satisfaction with me. I have rich experienced in PHP, API, JavaScript, Python and Software Architecture. I’m ready to discuss your project and start immediately. Looking forward to hearing you back and discussing all details.. For more details Chat with us
$250 USD ใน 5 วัน
4.9 (160 รีวิว)
6.7
6.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
✅ Expert Python Developer for Your Quote Bot - Customizable and Seamless! ⭐⭐⭐⭐⭐ Hi My Friend, I hope you're doing well. I've reviewed your project requirements and noticed you're looking for a Python developer to create a sophisticated quote bot for your website. Look no further; Zohaib is here to assist you! My team has successfully completed 15+ similar projects in this field. Let me explain how I'll tackle your project, the methods I'll employ, and the added value within your budget. ➡️ Why Me? I can easily create your quote bot as I have 5 years of experience in Python development and chatbot creation. My expertise includes building chatbots, natural language processing (NLP), and integrating user interfaces seamlessly into websites. Besides, I have a strong grip on creating customizable templates for personalized user experiences. ➡️ Let's have a quick chat to delve into your project details. I'll showcase samples of our previous work, demonstrating the prowess of our quote bot solutions. I look forward to discussing this with you in our chat. ➡️ Skills & Experience: ✅ Python Programming ✅ Chatbot Development ✅ Natural Language Processing (NLP) ✅ Web Integration ✅ Customizable Templates ✅ User Interface Design ✅ Data Handling ✅ Script Optimization ✅ Error Handling ✅ Automation ✅ System Monitoring Waiting for your response! Best Regards, Zohaib
$300 USD ใน 3 วัน
4.8 (60 รีวิว)
6.7
6.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a Python developer with expertise in chatbot development and NLP, I am excited about the opportunity to create a sophisticated quote bot for your website. With experience in building similar projects like ChatFAI, I can ensure a seamless integration and personalized user experience. Let's discuss how I can bring your vision to life! Check out my portfolio projects like SocialBu to see my capabilities in action.
$600 USD ใน 7 วัน
4.9 (97 รีวิว)
6.5
6.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello There Do you have any examples of quote formats or styles you'd like the bot to generate (e.g., motivational quotes, inspirational quotes, funny quotes)? Do you have a pre-existing database of quotes, or would the bot generate quotes based on external sources or algorithms? I am ready to help you with my expertise in Python development to create a sophisticated and engaging quote bot for your website! I am confident that a well-designed quote bot can add significant value to your website and increase user interaction. My bid is not final, I will wait for your positive response. I’m available for a call right away. Sincerely, Abrar
$700 USD ใน 7 วัน
4.9 (20 รีวิว)
6.8
6.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, Greetings! I am interested in working with you on this project, as it aligns with my skill set. Please take a look at my profile for confirmation. After talking about it, we should go ahead and finalize the specifics. Please allow me the chance to demonstrate my capabilities. I aspire to be a valuable asset to you, and I am committed to meeting your expectations with my performance. I am prepared to start immediately and can commit to 40+ hours per week. Thank you
$750 USD ใน 7 วัน
5.0 (23 รีวิว)
6.3
6.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear Client. This project seems a very fit work for me. I had done exactly the same work a month ago. I would like to grab this opportunity and will work till you get 100% satisfied with my work. Let's discuss it in more detail. Lastly, I am a person who are prefers cooperation and friendly-relationship rather than money. Regards
$250 USD ใน 7 วัน
4.9 (26 รีวิว)
6.1
6.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello there, I have carefully reviewed your requirement for a Python Quote Bot, and I am excited to offer my expertise in bot development. With over a decade of professional experience in crafting robust, scalable, and sophisticated web solutions, I am confident in bringing your vision for a dynamic quote bot to life. My technical stack includes: ● Backend: Python, Django, Flask ● Databases: PostgreSQL, MySQL, SQLite ● APIs: RESTful APIs ● Version Control: Git ● Cloud Platforms: AWS, Heroku ● Security: SSL, JWT, OAuth My background includes extensive work with Python, building applications that require real-time data processing and API integrations, which are crucial for a quote bot. I am adept at creating systems that are both secure and efficient, ensuring that sensitive data is well-protected. I am enthusiastic about the possibility of discussing how my skills and experiences can contribute to the successful delivery of your Python quote bot. Warm regards, Nettyfy Technologies
$1,500 USD ใน 25 วัน
5.0 (12 รีวิว)
6.1
6.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi Robert N. We are excited to apply for the job. After carefully reviewing the project details, we are interested in assisting you. Our focus is on PHP, JavaScript, Python, Software Architecture, API and we strive to exceed your expectations. We have over 8 years of experience in website/mobile design and development. Our expertise in Matching PHP aligns with the responsibilities highlighted in the advertised role. Our team is devoted to ensuring that your project is completed in the best possible way. We don't just make promises, we are committed to making your project stand out. Consider us as your reliable partners who will collaborate with you to transform your ideas into reality. To guarantee top-notch work and establish a long-lasting partnership with you, we are committed to assigning a dedicated Project Manager who will provide daily progress reports and 24/7 chat support. The project will be completed within the agreed-upon timeline, and we will provide a one-month maintenance period following completion to ensure seamless operation. I am very interested in discussing this further and would love to chat with you at your earliest convenience. Thank you for your time and consideration. Best Regards, BytesBlitzz. P.S: The Portfolio will be shared via chat.
$500 USD ใน 7 วัน
5.0 (2 รีวิว)
5.8
5.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, I'm Adeel A. With a strong background in Python, JavaScript, and software architecture, I am well-equipped to create a sophisticated quote bot for your website. My experience in building chatbots and working with natural language processing (NLP) ensures that I can deliver an engaging and functional solution tailored to your needs. I have developed similar quote generators and chatbot interfaces in Python, allowing me to bring valuable insights and expertise to this project. Your project involves developing a quote bot that can generate quotes based on specific user inputs. The bot will feature a range of customizable templates, providing a personalized touch to each quote generated. Seamless integration of the chatbot interface into your website will be a priority to ensure a smooth and engaging user experience. Utilizing Python as the primary language, I will ensure the bot is efficient, responsive, and easy to maintain. To proceed, I will leverage my skills in Python and my experience with NLP to create a bot that understands user inputs and generates accurate quotes. The customizable templates will be designed to offer flexibility and personalization, enhancing user satisfaction. I will also focus on integrating the bot seamlessly into your website, ensuring it functions smoothly across different devices and platforms. Let's initiate a chat and have a meeting to discuss the project requirements further.
$750 USD ใน 4 วัน
5.0 (44 รีวิว)
5.6
5.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As an accomplished Full-Stack Developer with a strong emphasis on integrating AI and data analytics into digital platforms, I believe I am an ideal candidate for creating your Python-based quote bot. With over 10 years of experience, I've not only honed my skills in Python but also in chatbot development and natural language processing(NLP) that align perfectly with your project's goals. Moreover, I've developed various sophisticated AI features including chatbots, recommendation systems, and more. Incorporating this expertise into your website's quote bot will professionally cater to users' specific inputs and offer personalized quotes through customizable templates, ensuring a truly engaging user experience. What sets me apart is not just my technical competency but also my commitment to collaboration and communication. With me on board, you can count on transparent updates, timely feedback loops and iterative approaches that keep you involved throughout the development process. Building from scratch or revamping an existing system—I'm here to breathe life into all your ideas! Let's transform your vision of a sophisticated quote bot into a reality that exceeds expectations."
$500 USD ใน 7 วัน
5.0 (9 รีวิว)
5.6
5.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, As a senior software engineer, I'm interested in the job you posted. I would love to setup a time to discuss more about the project details. Please feel free to reach out for further discussions. I look forward to hearing from you. Thanks & Regards!
$500 USD ใน 7 วัน
5.0 (11 รีวิว)
5.4
5.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With a rich experience of over 14 years as a Python developer, I, Kishor G., have acquired the necessary skills to turn your vision of a sophisticated quote bot into reality. Over the years, I have adeptly worked with Python, a language critical to seamless chatbot integration. Moreover, considering your project's core requirement, my proficiency in Natural Language Processing (NLP) significantly adds to my ability to generate quotes based on custom inputs. Building engaging chatbot interfaces integrated into websites has been a part of my professional expertise. More specifically, I have experience in developing similar quote generators and chatbots with personalized templates, like you've envisioned. My work as a Data Scientist has given me an understanding of data manipulation and visualization that'd be useful in this project. I understand that for your website users' smooth user experience is paramount; it aligns with my work ethic perfectly. With optimized problem-solving strategies and critical thinking capabilities, I assure you of delivering high-quality results within stipulated timelines. Choose me to give your users an exceptional quote generating experience and let me showcase how I can streamline your business today!
$500 USD ใน 7 วัน
4.9 (18 รีวิว)
5.3
5.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am a professional, experienced, smart and premium developer. I can solve any of your problems. I have already done sth like this in my startup. Lets talk more. I guess we will reach to something.
$400 USD ใน 5 วัน
5.0 (41 รีวิว)
4.9
4.9

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ UNITED STATES
Sandy Springs, United States
5.0
9
ยืนยันวิธีการชำระเงินแล้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่ ส.ค. 27, 2015

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง